Методичні рекомендації для студентів напрям підготовки: 05 соціальні та поведінкові наукиСторінка1/5
Дата конвертації25.08.2018
Розмір0.68 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5

Форма № Н - 3.04

Рівненський інститут

вищого навчального закладу

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Кафедра психології
ОСНОВИ ПСИХОСОМАТИКИ ТА ПСИХОГЕНЕТИКИ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


для студентів

напрям підготовки: 05 соціальні та поведінкові науки

спеціальність 053 — психологія

РІВНЕ - 2017ОСНОВИ ПСИХОСОМАТИКИ ТА ПСИХОГЕНЕТИКИ. Методичні рекомендації для студентів напряму підготовки: 05 соціальні та поведінкові науки, спеціальність 053 «Психологія».


ЗМІСТ


  1. Вступ. Цілі і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі 3

  2. Загальні методичні рекомендації до курсу 8

  3. Тематичний план навчальної дисципліни 9

  4. Методичні рекомендації до лекційних занять 11

  5. Зміст лекційних занять 12

  6. Методичні рекомендації до практичних занять 16

  7. Зміст практичних занять 17

  8. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів 28

  9. Методи навчання 31

  10. Методи контролю 32 11. Література 33


1. Вступ
Мета викладання дисципліни, її спрямування, зв’язок з іншими дисциплінами.

«Основи психогенетики і психосоматики» є обов'язковою дисципліною в державному стандарті підготовки психологів. Вивчення цього предмету таке важливе для базової освіти сучасного психолога і тому є дві причини. По-перше, психогенетичні дослідження ведуться в основному психологами. Професійні генетики часто майже не обізнані про досягнення в цій області. Психогенетика за останні роки значно збагатила психологію безліччю фактів, що стосуються, зокрема, вивчення різних аспектів впливу середовища на хід розвитку. Тому загальна освіта психолога повинна включати і знання по психогенетиці. По-друге, знайомство з психогенетикою допомагає у формуванні світогляду майбутнього психолога. Психогенетика закладає основи методології вивчення людини як істоти біо-соціального і дозволяє не тільки збагатити теоретичні основи психології, але і закласти фундамент для застосування знань з області психогенетики в практичній роботі психолога.

Практичний психолог, працюючи з клієнтом або з групою, маніпулює різними засобами середовища, формуючи або коректуючи ті або інші психологічні якості людини, тобто, виражаючись мовою генетики, його поведінковий фенотип. Фенотип же є результат взаємодії генотипу і середовища. Таким чином, працюючи з середовищем, психолог повинен враховувати і спадковість людини. Людина - це складна система, яка, на відміну від інших живих організмів, включена, що самоорганізующаяся, жива, окрім біологічного, ще і в соціальний контекст. Це означає, що формування індивідуальності людини відбувається в контексті складних багаторівневих взаємодій. Щоб краще уявляти собі, як на кожному етапі розвитку виникає той або інший кінцевий результат цих взаємодій, необхідно уміти оперувати основними поняттями і фактами психогенетики. Тому повноцінна освіта психолога обов'язково повинна включати і знання з цієї області науки.

Мета та завдання навчальної дисципліни ознайомити студентів зі змістом курсу «Основи психогенетики і психосоматики» Показати роль біологічних та соціальних складових у формуванні вікових індивідуально психологічних властивостей людини. Розкрити суть основних закономірностей розвитку психіки. Навчити розпізнавати психічну норму від психічної патології, психічне здоров”я від психічної хвороби. Засвоєння психічних особливостей і психосоматичних розладів. Розкрити вікові психологічні особливості людей, які страждають різними захворюваннями, методи і способи діагностики психічних відхилень, диференціацію психологічних феноменів і психопатологічних симптомів та синдромів, дослідження фенотипу як результату взаємодії генотипу і середовища, психопрофілактичні, психокорекційні і психотерапевтичні способи допомоги пацієнтам, а також теоретичні аспекти психосоматичних і соматопсихічних взаємовпливів.

Програма складається з двох частин. В частині І «Основи психогенетики» студентам пропонується ознайомлення з містом курсу, його предметом, завданням, методами вивчення психогенетики, історичним розвитком психогенетики та її зв’язку з біологічними науками та науками гуманітарного профілю. А також в частині І подані відомості про фенотип та взаємодію генотипу і середовища, а також психогенетичну патологію.

В частині ІІ «Основи психосоматики» студенти повинні детально розглянути вплив психічних процесів на соматичні захворювання та соматичний вплив на психіку людини. Студенти повинні ознайомитися з особливостями виникнення та перебігу психосоматичних захворювань, осмислити динаміку психосоматичних процесів процесів та аналітико-синтетичної діяльності мозку.

Курс «Основи психогенетики і психосоматики» вивчається на основі оволодіння студентами методологічними принципами, поняттями, законами загальної, вікової, соціальної, експериментальної психології, психосоматичної медицини з врахуванням знань отриманих у ході вивчення психодіагностики, патопсихології

Програма по курсу «Основи психогенетики і психосоматики» розроблена для студентів 5 курсу вищих навчальних закладів 3 і 4 рівнів акредитації, що навчаються за спеціальністю „Медична психологія”.

При викладанні курсу «Основи психогенетики і психосоматики» бажана певна превентивна начитка лекційного матеріалу з метою адаптації студентів до дисципліни та озброєння їх теоретичними знаннями в процесі отримання практичних навиків на лабораторно- практичних заняттях.

Окрім аудиторії занять програмою передбачене опрацювання учбового матеріалу студентами в процесі самостійної праці та залучення їх до виконання завдань, з присутністю елементів науково-дослідної роботи. Все це сприятиме більш повному усвідомленню теоретичних знань та уявлень, а також спонукатиме до застосування отриманих навичок при практичній соціально-корисній діяльності.
Студент повинен знати:

- індивідуально-типологічні параметри особистості; їх характер, здібості;

- біологічні та соціальні складові фенотипу людини та їх особливості;

- особливості психосоматичних захворювань;

- можливості і необхідні умови застосування психо-діагностичних методик у відповідності з віковими особливостями обстежуваних;

- основні види репрезентативності тестових даних.


Студент повинен вміти:

- проводити адекватний відбір психодіагностичних стандартизова-них і нестандартизованих методик відповідно до якостей, що досліджуються;

- обробляти, інтерпретувати і представляти результати психологічного дослідження;

- працювати з стандартизованими опитувальниками, проективними методиками і власне тестами;

- проводити інтегративне дослідження особистості на основі поєднання різнотипних методик;

- використовувати знання психогенетики при вивченні та поясненні психічних явищ;

- оцінити психічний стан людини;

- діагностувати наявність психосоматичних відношень в психічній діяльності людини.2. Загальні методичні рекомендації
В процесі вивчення дисципліни «Основи психосоматики та психогенетики», застосовуються лекційні та практичні заняття. Лекційні заняття мають важливе значення, адже|придбавають| студенти на них збагачують свою інструментальну і методичну базу, формують теоретичну основу для подальшої|дальшої| роботи.

З першого дня занять необхідно активно працювати з|із| лекціями. Це означає|значить|, що кожну лекцію слід конспектувати. Важливо|поважно| проводити додаткову роботу з|із| текстом конспекту: уважно прочитати його, пропуски; доповнити записи матеріалами з|із| інших джерел, рекомендованих викладачем; виділити всі незнайомі поняття і терміни і надалі помістити їх в словник, наявність якого визначає готовність студента до заліку і передбачено програмою курсу.

Не дивлячись на|незважаючи на| появу нових джерел з курсу «Основи психосоматики та психогенетики», необхідно враховувати розбіжність|розходження| в трактуванні деяких термінів, понять і явищ вітчизняними і зарубіжними дослідниками, наприклад, поняття етносу і нації неоднаково тлумачиться дослідниками різних шкіл і традицій.

При роботі студентів на практичних заняттях з|із| вправами і спеціальними завданнями|задаваннями|, особлива увага приділяється здатності|здібності| студента реалізувати теоретичні знання, отримані|одержувати| на лекціях (а також засвоєні самостійно).|цебто|

У зв'язку з обмеженням кількості аудиторних занять, важливу|поважну| роль грає самостійна робота студентів і виконання такими, що вчаться індивідуальних завдань|задавань|, що сприяє виробленню необхідних практичних навиків|навичок| і кращому засвоєнню інформації.

Для самостійної роботи студентам пропонується опрацювати декілька тем. Як індивідуальне завдання|задавання| пропонується аналіз прислів’їв, народних казок, написання рефератів..

Формою звітності за результатами самостійної роботи є|з'являється| захист індивідуальних завдань|задавань|.

3. Тематичний план навчальної дисципліниТемаЗаг. обсяг
(год.)

Лекції

(год.)


Прак-

тичні зан.

(год.)


Сам.

роб.
(год.)1.

МОДУЛЬ 1

Поняття про психогенетику.


7

2

-

5

2.

Історичний розвиток психогенетики.


7

2

2

3

3.

Основи класичної генетики.


7

2

-

5

4.

Хромосомна теорія спадковості.


7

2

2

3

5.

Матеріальні носії спадковості.

7

2

-

5

6.

Близнюковий метод дослідження спадковості.

7

2

-

5

7.

Спадковість і середовище як чинники виникнення кількісної мінливості.


7

2

2

3

8.

Сімейна і генетична схожість.


7

2

-

5

9.

Інтелект та індивідуальні властивості особистості.


7

2

2

3

10.

Аутосомні синдроми та синдроми статевих хромосом


7

2

-

5

11.

Особливості хромосомних перебудов.

7

2

-

5

12.

Психогенетичні порушення поведінки.

7

2

2

3

13.

Психогенетичні особливості аутизму.

8

2

2

492

26

12

54

14.

МОДУЛЬ 2

Поняття про психосоматичну медицину.


8

2

-

6

15.

Діагностика в психосоматичній медицині.


8

2

2

4

16.

Особливості психосоматичних захворювань.

8

2

-

6

17.

Психологія соматичного хворого.

8

2

2

4

18.

Особливості зловживання психоактивними речовинами.

8

2

2

4

19.

Особливості лікувального процесу соматичного хворого.

8

2

-

6

20.

Психологічна допомога при соматичних захворюваннях

10

2

2

6


58

14

8

36
Всього:

150

40

20

90


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка