Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знаньСторінка1/7
Дата конвертації15.08.2018
Розмір0.85 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Юридичний факультет
Кафедра цивільного та трудового права
ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-

педагогічної роботи ____________ А.М. Колот
« 26 » травня 2016 р.

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань

з дисципліниПорівняльне цивільне право

освітній ступінь бакалавр


галузь знань «Право»

спеціальність «Правознавство»

спеціалізація «Господарсько-правова»

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри ______________ А.В. Омельченко

Начальник навчально-

методичного відділу _____________Т.В. Гуть


Київ 2016ЗМІСТ

1. Вступ……………………………………………………………………………..…………….3

2. Тематичний план дисципліни…………………………..………………………..…………..4

3. Зміст дисципліни за темами……………….………………………………………………...6

4. Плани занять:

4.1. Плани лекцій…………………………………………………………………………….....11

4.2. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять очної форми навчання…….14

4.3. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання……………………..18

4.4. Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період…………………………………………………………………………………………….22

5. Самостійна робота студентів………………………………………………….……….……26

6. Поточний і підсумковий контроль знань:

6.1. Очна форма навчання:

- Карта самостійної роботи студента……………………………………………………..30

- Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни..……………….32

6.2. Заочна форма навчання:

- Карта самостійної роботи студента…………………………………………………….35

- Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни…..……………36

6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на залік…………………………………….40

7. Рекомендована література (основна і додаткова)………………………………………….41
1. ВСТУП
Порівняльне цивільне право є однією із спеціальних цивільно-правових дисциплін, що сприяє поглибленню знань студентів щодо загальних понять цивільно-правових інститутів та особливостій різних правових систем сучасного світу.

Метою курсу є вивчення основних принципів та інститутів цивільного права зарубіжних країн на прикладі окремих країн континентальної (Франція, Німеччина), та англо-американської системи цивільного права (Англія, США); а також ознайомлення з особливостями цивільних і торгових правовідносин, досягнення всебічного глибокого розуміння студентами їх природи і сутності, одержання навиків роботи з нормативними матеріалами, правильного вирішення правових питань на основі національного законодавства країн, що розглядаються.

Програма курсу передбачає наявність у студентів на початок вивчення дисципліни знань з теорії держави та права, римського приватного права, конституційного права зарубіжних країн, цивільного права України, а також вміння користуватися спеціальною юридичною літературою.

В процесі вивчення дисципліни студенти повинні оволодіти правилами самостійної роботи з відповідними нормативно-правовими актами, навичками практичної роботи, засвоїти зміст основних цивільно-правових інститутів, об’єктивні закономірності їх розвитку, сутність відповідних правових категорій, навчитися розуміти зміст норм зарубіжного цивільного права, набути досвіду науково-дослідної роботи в цій галузі правової науки.

Процес вивчення курсу передбачає різноманітні форми навчання: лекційні заняття, семінарські, а також індивідуальну роботу зі студентами та систематичне самостійне вивчення ними основної та додаткової спеціальної літератури із загальних питань та по праву окремих країн.

В результаті вивчення дисципліни студентами вирішуються такі основні завдання: засвоєння теоретичних положень науки цивільного права зарубіжних країн; одержаних знань і норм цивільного права зарубіжних країн для вирішення конкретних ситуацій, порівняння цивільно-правових норм та інститутів зарубіжних країн з правом України.

Cлід особливу увагу приділити синтетичній єдності всієї системи права України, проявом чого є міжпредметні зв’язки. Порівняльне цивільне право тісно взаємопов’язане з такими галузями права, як цивільне, цивільне процесуальне право, господарське право, господарське процесуальне право, кримінальне, адміністративне право, міжнародне приватне право та іншими галузями права. Крім того, особливого практичного значення при вивченні порівняльного цивільного права набуває знання курсів філософії, логіки, теорії держави та права.В результаті вивчення курсу порівняльного цивільного права студенти повинні:

знати джерела, основні принципи та інститути цивільного та торгового права зарубіжних країн;

ознайомитися з практикою застосування цивільного та торгового законодавства судами зарубіжних країн, Міжнародним комерційним арбітражем; перспективами та основними напрямками розвитку системи приватного права зарубіжних країн;

уміти застосовувати одержані знання в процесі роботи за юридичною спеціальністю з метою захисту інтересів української держави в цілому та окремих учасників зовнішньоекономічних відносин, коло яких постійно збільшується внаслідок перетворень, що здійснюються незалежною Україною.

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИНазва теми

Кількість годин

Очна форма навчання

Заочна форма навчання

Навчальні заняття

СРСНавчальні заняття

СРС


Лекції

Практичні

Лабораторні

Індивідуальні

Контактні

Індивідуальні

Тема 1. Основні цивільно-правові системи сучасності. Загальна характеристика

1

1

-

1

5

2

1

9

Тема 2. Джерела цивільного і торгового права зарубіжних країн

1

1

-

1

5

2

1

8

Тема 3. Фізична особа в цивільному праві зарубіжних країн

1

1

-

1

3

2

1

9

Тема 4. Юридичні особи в зарубіжних цивільно-правових системах

1

1

-

1

6

2

1

8

Тема 5. Торгові товариства в зарубіжних цивільно-правових системах

1

1

-

2

5

2

2

9

Тема 6. Представництво в цивільному праві зарубіжних країн. Торгове представництво. Комерсанти та торгові угоди

1

1

-

1

3

2

1

8

Тема 7. Речові права в зарубіжних цивільно-правових системах. Право власності

2

1

-

1

5

2

1

9

Тема 8. Загальні положення про зобов’язання в цивільному праві зарубіжних країн

2

1

-

1

5

2

1

8

Тема 9. Загальні положення про договори в цивільному праві зарубіжних країн

2

2

-

1

6

2

1

8

Тема 10. Забезпечення зобов’язань в цивільному праві зарубіжних країн. Законодавство про іпотеку

2

2

-

1

6

2

1

8

Тема 11. Зобов’язання із заподіяння шкоди

1

1

-

1

6

2

1

8

Тема 12. Авторське право і право промислової власності в зарубіжних цивільно-правових системах

1

1

-

1

6

2

1

9

Тема 13. Спадкове право

1

1

-

1

6

1

1

8

Тема 14. Загальні положення сімейного права

1

1

-

1

6

1

1

8

Підсумковий контроль, годиниУсього:

18

16

-

15

101

18

15

117

Разом годин:
годин

150

150

кредитів

5

5

3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

Тема 1. Основні цивільно-правові системи сучасності.

Поняття цивільно-правової системи (сім’ї). Основні складові цивільно-правової системи. Основні цивільно-правові системи сучасного світу. Місце цивільного права України серед цивільно-правових систем сучасності. Тенденції розвитку сучасних цивільно-правових систем.

Загальна характеристика континентальної (романо-германської) системи. Поділ континентального права на приватне й публічне. Рецепція римського приватного права: поняття і види. Пряма, опосередкована й латентна (прихована) рецепція. Романська підсистема цивільного права. Германська підсистема цивільного права.

Загальна характеристика англо-американської системи цивільного права. Загальне право і право справедливості, прецедентне та статутне право Великобританії. Роль судового прецеденту в англо-американській системі. Тенденції розвитку англо-американської доктрини цивільного права.

Східноєвропейська система цивільного права: поняття та загальні риси. Центральноєвропейська система цивільного права: загальна характеристика.Тема 2. Джерела цивільного і торгового права зарубіжних країн.

Поняття джерел цивільного і торгового права зарубіжних країн. Закони. Адміністративні акти. Судовий прецедент. Судова практика. Звичаї та звичаєвості. Співвідношення різних джерел права в країнах континентальної Європи та в країнах англо-американської системи права.

Уніфікація норм цивільного і торгового права зарубіжних країн : поняття, види, способи. Міжнародні угоди; типові (єдині, уніфіковані) закони; гармонізація правових норм; зміна методів правового регулювання; запозичення конкретних правових норм. Значення уніфікації. Суспільні процеси, що сприяють та стримують уніфікацію норм цивільного права зарубіжних країн.

Джерела цивільного і торгового права в країнах континентальної системи права. Співвідношення цивільних і торгових кодексів зарубіжних країн. Джерела цивільного і торгового права Франції. Французький цивільний кодекс (ФЦК) 1804 р. (Кодекс Наполеона). Загальна характеристика. Значення ФЦК і його вплив на розвиток цивільного права в країнах світу. Французький торговий кодекс 1807 р. (ФТК): загальна характеристика, значення; співвідношення з ФЦК. Інші законодавчі акти, делеговане законодавство, судова практика та звичаї у цивільному праві Франції.

Джерела цивільного і торгового права Німеччини. Германське цивільне уложення (ГЦУ) 1900 р.: загальні риси та значення. Германське торгове уложення (ГТУ) 1900 р.: загальні риси, значення; співвідношення з ГЦУ. Спеціальні цивільні закони. Роль судової практики, звичаїв та звичаїв ділового обороту в цивільному праві Німеччини.

Джерела цивільного права Англії. Загальна характеристика прецедентного права. Загальне право та право справедливості. Особливості сучасного прецедентного права. Статутне право та делеговане законодавство Англії. Поняття, види та значення звичаїв у цивільному праві Англії. Торгові звичаї.

Джерела цивільного права США. Особливості прецедентного права США. Закони та колізійні норми в цивільному і торговому праві США. Уніфікація законодавства штатів. Єдиний торговий кодекс США. Роль звичаю як джерела цивільного права в США. Торгові звичаєвості у праві США.


Тема 3. Фізична особа в цивільному праві зарубіжних країн.

Поняття фізичної особи в цивільному праві зарубіжних країн. Джерела цивільно-правового статусу фізичних осіб в зарубіжних правових системах. Поняття правоздатності в доктрині цивільного права та законодавстві зарубіжних країн. Основні принципи цивільної правоздатності фізичної особи у праві зарубіжних країн. Позбавлення правоздатності. Правоздатність дитини, яка ще не народилася. Припинення правоздатності фізичної особи.

Оголошення особи безвісно відсутньою та померлою. Презумпція безвісної відсутності у цивільному праві Франції. Оголошення громадянина померлим за законодавством Німеччини. Визнання безвісної відсутності та оголошення особи померлою в країнах прецедентного права.

Поняття і зміст дієздатності в різних цивільно-правових системах. Особливості дієздатності фізичної особи у праві Франції, Німеччини Англії, США. Дієздатність осіб при укладенні угод в цивільному праві зарубіжних країн. Види та наслідки угод, укладених з порушенням вимог до дієздатності осіб.

Представництво неповнолітніх осіб в континентальній та англо-американській системах права. Емансипація неповнолітніх в романо-германському праві. Обмеження в дієздатності неповнолітніх осіб.Тема 4. Юридичні особи в зарубіжних цивільно-правових системах

Поняття та ознаки юридичної особи в різних цивільно-правових системах. Незалежність існування юридичної особи у праві США та Англії. Теорії юридичної особи в доктрині цивільного права зарубіжних країн. Теорія фікції юридичної особи. Теорія реальності юридичної особи.

Види юридичних осіб в різних цивільно-правових системах світу. Юридичні особи публічного права. Юридичні особи приватного права. Спілки та установи в цивільному праві Німеччини. Товариства та асоціації Франції. Об’єднання із спільною економічною ціллю. Корпорації в праві Англії. Одноособові корпорації. Корпорації та установи США.

Способи утворення юридичних осіб в зарубіжних цивільно-правових системах. Правоздатність юридичної особи. Загальна і спеціальна правоздатність юридичної особи в цивільному праві Німеччини, Англії та США. Легалізація загальної дієздатності. Визнання дієздатності юридичної особи: форми і методи.

Тема 5. Торгові товариства в зарубіжних цивільно-правових
системах

Поняття торгового товариства як організаційної форми об’єднання осіб. Спільні риси торгових товариств різних зарубіжних країн. Основні види торгових товариств в країнах романо-германського права. Персональні товариства. Статутні товариства. Повне товариство. Корпорації в Англії та США. Командитні товариства в країнах континентальної Європи. Корпорації з обмеженою відповідальністю в Англії та США.

Поняття, види та правові засади акціонерних товариств в зарубіжних цивільно-правових системах. Поняття та види акцій. Створення акціонерного товариства. Членство в акціонерному товаристві. Правовий статус акціонера в різних цивільно-правових зарубіжних системах. Органи акціонерного товариства.

Товариство з обмеженою відповідальністю в праві зарубіжних країн: поняття, види, правові основи діяльності, органи товариства, статус учасників товариства. Приватна компанія в цивільному праві Англії. Поєднання різних організаційних форм при створенні торгових товариств у країнах континентальної Європи.

Тема 6. Представництво в цивільному праві зарубіжних країн.
Торгове представництво. Комерсанти та торгові угоди.

Поняття представництва в цивільному праві зарубіжних країн. Пряме та законне представництво в країнах континентальної Європи. (Франція, Німеччина). Торгове представництво та посередництво в континентальній цивільно-правовій системі. Представництво службовців торгового товариства (прокура, торгове повноваження, комівояжерство). Самостійні торгові представники (торгові агенти) в зарубіжних правових системах.

Представництво в англо-американській системі права (агент, консигнаційний агент, агент-делькредере, брокер, агент з виключними правами, комісійний експортний дім, аукціоніст).

Договори про торгових агентів у країнах романо-германської (Франція, Німеччина), англо-американської системи права. Права та обов’язки торгових представників за договорами про торгових агентів. Припинення відносин представництва.

Правові форми здійснення комерційної діяльності в зарубіжних країнах. Поняття комерсанта (підприємця) в різних правових системах. Правовий статус комерсанта. Поняття торгової (комерційної) угоди в законодавстві країн з дуалістичною системою приватного права. Значення комерсантів та торгових угод в цивільному та торговому праві зарубіжних країн. Реєстрація комерсантів (торгова реєстрація). Значення та принципи торгової реєстрації. Торгові книги комерсантів. Фірмове найменування. Право комерсанта на фірму.


Тема 7. Речові права в зарубіжних цивільно-правових системах. Право власності.

Поняття та види речових прав у зарубіжних цивільно-правових системах. Абсолютний характер речових прав. Право слідування та право переваги в речових правах. Об’єкти речових прав в цивільному праві зарубіжних країн. Класифікація об’єктів речового права. Рухоме й нерухоме майно в цивільному праві різних зарубіжних країн. Реальне та персональне майно в англійському праві. Поняття та види цінних паперів в країнах романо-германської системи. Оборотні документи в англо-американській цивільно-правовій системі.

Поняття та зміст права власності в зарубіжних правових системах. Виключні повноваження власника. Тенденції розвитку права власності в сучасних цивільно-правових системах світу. Форми права власності в зарубіжних країнах. Обмеження повноважень власника в законодавстві зарубіжних країн. Підстави набуття права власності. Набувальна давність у цивільному праві зарубіжних країн. Захист права власності. Віндикаційний та негаторний позови в романо-германській цивільно-правовій системі. Загальні позови з правопорушень в англо-американській системі права.

Права на чужі речі: поняття та види. Приватноправові сервітути в зарубіжних національних правових системах. Довірча власність (траст) в цивільному праві Англії та США. Юридичні конструкції трасту. Права та обов‘язки учасників довірчої власності.

Тема 8. Загальні положення про зобов’язання в цивільному праві зарубіжних країн.

Поняття та види зобов’язань у різних правових системах. Підстави виникнення зобов’язань. Зобов’язання із договору та квазідоговору, делікту та квазіделікту в цивільному праві Франції. Зобов’язання із закону, угоди, делікту, безпідставного збагачення та ведення чужих справ без доручення у праві Німеччини. Зобов’язання із деліктів, договорів та квазідоговорів в англо-американській цивільно-правовій системі. Класифікація зобов’язань в різних правових системах.

Умови і принципи виконання зобов’язань в зарубіжних правових системах. Наслідки невиконання зобов’язань. Цивільно-правова відповідальність за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань. Збитки в цивільному праві зарубіжних країн. Компенсаторні та мораторні, конкретні та абстрактні збитки. Вина боржника в заподіянні шкоди. Підстави звільнення боржника від відповідальності. Неможливість виконання зобов’язання боржником. Випадок та непереборна сила в різних цивільно-правових системах. Теорія “даремності “ (втрати смислу) договору в англо-американській системі права.

Множинність осіб у зобов’язаннях. Дольові, сумісні та солідарні зобов’язання в романо-германській системі права. Спільні чи роздільні кредитори, спільні, сумісні чи розрізнені боржники в англо-американському цивільному праві. Уступка вимоги та переведення боргу. Припинення зобов’язань.

Тема 9. Загальні положення про договори в цивільному праві зарубіжних країн.

Поняття договорів в цивільному праві зарубіжних країн. Класифікація договорів. Односторонні та синалагматичні (двосторонні), оплатні та безоплатні, консенсуальні та реальні, мінові та ризикові договори в країнах континентальної Європи. Класифікація договорів в англо-американській системі права. Зміст договору. Істотні, звичайні та випадкові умови договору в цивільному праві країн романо-германської системи. Істотні, прості та такі, що припускаються умови договору в англо-американській системі права. Значення договору. Укладення договору. Оферта та акцепт у цивільному праві зарубіжних країн.

Умови дійсності договору в зарубіжних цивільно-правових системах. Вимоги до суб’єктів договору. Правове значення змісту договору. Воля та волевиявлення в договорі. Форма договору та її значення. Законна підстава договору (кауза) в країнах континентальної Європи. Зустрічна винагорода у договорі в англо-американській системі права.Тема 10. Забезпечення зобов’язань в цивільному праві зарубіжних країн. Законодавство про іпотеку.

Поняття способів забезпечення зобов’язань в доктрині цивільного права зарубіжних країн. Види способів забезпечення зобов’язань. Неустойка в праві країн континентальної Європи. Заздалегідь обчислені збитки та штраф в англо-американському цивільному праві. Порука в цивільному праві зарубіжних країн.

Поняття застави та її види в різних правових системах. Застава нерухомого майна. Поняття, види іпотеки та джерела її правового регулювання в країнах різних цивільно-правових систем: континентальної (Франція, Німеччина та ін.); англо-американської (Англія, США). Підстави виникнення іпотеки за законодавством зарубіжних країн. Реєстрація іпотеки. Права та обов’язки сторін за угодою іпотеки. Перехід права власності на предмет іпотеки. Задоволення вимог кредитора за рахунок заставленого майна.Тема 11. Зобов‘язання із заподіяння шкоди.

Поняття позадоговірних зобов’язань та зобов’язань із заподіяння шкоди в різних цивільно-правових системах. Особливості та значення зобов’язань із заподіяння шкоди в зарубіжному цивільному праві. Джерела правового регулювання зобов’язань із заподіяння шкоди. Підстави виникнення зобов’язань із заподіяння шкоди. Формула генерального делікту в країнах континентальної цивільно-правової системи. Система змішаного делікту. Система сингулярних деліктів в англо-американському праві.

Поняття шкоди в цивільному праві зарубіжних країн. “Номінальна шкода” в деліктних зобов’язаннях. Майнова та моральна шкода в зобов’язаннях по відшкодуванню. Причинний зв’язок в деліктних зобов’язаннях та його значення. Непряма шкода, віддалена шкода та шкода, що виникла за відсутності адекватного причинного зв’язку. Вина в зобов’язаннях із заподіяння шкоди. Відповідальність без вини. Відповідальність за ризик (небезпеку) в цивільному праві зарубіжних країн. Розмежування деліктної та договірної відповідальності. Конкуренція позовів (конкуренція відповідальності) в цивільному праві Німеччини, Англії, США. Особливості зобов’язань із заподіяння шкоди за правом окремих країн (Франції, Німеччини, Англії, США).

Поняття та способи компенсації моральної шкоди в зарубіжних цивільно-правових системах.

Тема 12. Авторське право і право промислової власності в
зарубіжних цивільно-правових системах

Поняття інтелектуальної власності. Поняття та джерела авторського права в зарубіжних правових системах. Об’єкти авторського права. Зміст авторських прав в різних цивільно-правових системах. Відмінність авторського права в континентальній та англо-американській системах права. Поняття промислової власності. Об’єкти права промислової власності.

Поняття винаходів. Умови патентоспроможності винаходів в різних правових системах. Правомочності патентоволодільця. Поняття та правова охорона “ноу-хау”. Поняття та правова охорона промислових зразків. Патентно-правовий метод охорони промислових зразків. Авторсько-правовий метод охорони промислових зразків

Поняття товарних знаків та знаків обслуговування в цивільному праві зарубіжних країн. Зміст товарного знаку та повноваження його володільця. Придбання права на товарний знак за правом зарубіжних країн. Правова охорона позначення походження товару.

Поняття, зміст та види ліцензійних контрактів. Поняття та зміст договору на передачу “ноу-хау”.Тема 13. Спадкове право.

Поняття та джерела спадкового права зарубіжних країн: континентальної системи права (Франція, Німеччина); англо-американської системи права (Англія та США). Поняття спадщини. Спадкування за заповітом. Поняття та форма заповіту в праві зарубіжних країн. Види заповіту. Заповідальні розпорядження. Свобода заповіту в різних цивільно-правових системах. Відкликання та зміна заповіту. Виконання заповіту.

Спадкування за законом у цивільному праві зарубіжних країн. Суб’єкти спадкування за законом. Привілейовані спадкоємці за законом в спадковому праві зарубіжних країн. Частки спадкоємців за законом в спадковому майні.

Перехід спадкового майна до спадкоємців в країнах континентальної системи права. Інститут особистого представника за заповітом та адміністратора спадкового майна в праві англо-американської системи. Відповідальність за боргами спадкодавця.


Тема 14. Загальні положення сімейного права.

Загальна характеристика джерел сімейного права зарубіжних країн. Поняття шлюбу в праві зарубіжних країн. Концепція шлюбу. Умови укладення шлюбу в праві зарубіжних країн. Шлюбний вік як умова укладення шлюбу. Заручини та їх правове значення. Порядок укладення шлюбу. Перешкоди до укладення шлюбу в різних цивільно-правових системах. Наслідки порушення умов укладення шлюбу. Визнання шлюбу недійсним та його правові наслідки.

Підстави припинення шлюбу в різних цивільно-правових системах. Розірвання шлюбу в праві зарубіжних країн. Розлучення в країнах континентальної цивільно-правової системи. Підстави розірвання шлюбу в праві Англії та США. Поняття та юридичні наслідки сепарації.

Права та обов’язки подружжя в праві зарубіжних країн. Особисті немайнові правовідносини подружжя. Правовий режим майна подружжя. Договірний режим майна подружжя. Легальний режим майна подружжя (режим спільності, режим роздільності, режим відкладеної спільності). Обов’язки подружжя по взаємному утриманню.

Правове становище дітей. Поняття легітимації дитини. Встановлення батьківства. Основні права і обов’язки батьків і дітей. Поняття батьківської влади і батьківського авторитету. Обов’язок батьків по утриманню дитини. Опіка та усиновлення в праві зарубіжних країн.4. ПЛАНИ ЗАНЯТЬ

4.1. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка