Методичні матеріали до вивчення курсу «Історичні зумовлення міжконфесійних та державно-церковних взаємин в Україні»Скачати 481.16 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації27.10.2017
Розмір481.16 Kb.
  1   2   3

Міністерство освіти і науки України

ВНЗ «Український католицький університет»
Кафедра церковної історії


Методичні матеріали до вивчення курсу

«Історичні зумовлення міжконфесійних та державно-церковних взаємин в Україні»


для підготовки докторів філософії

за спеціальністю «Богослов’я»

Львів-2016

Методичні матеріали до вивчення курсу « Історичні зумовлення міжконфесійних та державно-церковних взаємин в Україні»» аспірантів Філософсько-богословського факультету спеціальності «Богослов’я» / Укл. канд. іст. н. Олег Турій. – Львів: Видавничий відділ УКУ, 2016. – 18 с.Уклав:

Олег Турій, канд. іст. наук, завідувач кафедри церковної історії ВНЗ «Український католицький університет»

Рецензенти:

Віктор Єленський, професор, д-р філос. наук, завідувач кафедри богослов’я ВНЗ «Український католицький університет»
Олег Дух, канд. іст. наук, доцент кафедри давньої історії України та архівознавства Львівського національного університету ім. Івана Франка

Рекомендовано до друку

на засіданні кафедри церковної історії

філософсько-богословського факультету

ВНЗ «Український католицький університет»
(протокол № 1 від )

© Олег Турій, 2016

© Український католицький університет, 2016

Зміст
Вступ……………………………………………………...
4


Структура вивчення навчальної дисципліни…………..

6


Програма навчальної дисципліни………………………

7


Теми і завдання для семінарських занять

та самостійної роботи………………………………….
10


Методичні рекомендації до виконання

індивідуального навчально-дослідного завдання……13


Перелік питань на іспит…………………….………….

14

Методи оцінювання та розподіл балів, що присвоюються студентам……………………………...
16

Рекомендована література……………………………..

17

ВСТУП

Методичні матеріали до вивчення курсу «Вибрані проблеми історії Церкви» призначені для студентів-магістрів гуманітарного факультету спеціальності «Історія» й викладачів кафедри церковної історії, які читають лекційний курс і ведуть семінарські заняття на цьому факультеті. Викладання інтегрованого курсу передбачає ознайомлення студентів з особливостями сучасних інтерпретацій церковно-історичної проблематики представниками найбільших українських Церков.


Мета вивчення дисципліни: показати богословські, культурні, політичні й соціально-економічні особливості українського християнства, їх вплив на закономірності й специфіку релігійного життя в нашій державі, а також місце і роль історичної проблематики в еклезіальній свідомості ієрархії та вірних найбільших українських Церков.

Загальні положення програми курсу «Вибрані проблеми історії Церкви» опираються на знання, вміння та практичні навички, набуті студентами під час вивчення нормативних і курсів зі світової історії, історії європейської цивілізації, історії України, історії християнства, історії Церкви в Україні та інших спеціальізованих і вибіркових курсів, в яких заторкується церковно-істрична проблематика.


Основні завдання навчальної дисципліни:

1) закріпитити у магістрів-істориків здобуті знання про головні етапи і події з історії християнства в Україні;

2) виробити вміння аналізувати історичні процеси, події, явища;

3) навчити інтерпретувати історичний матеріал, розглядати його у всесвітньо-історичному контексті;

4) виробити навики користуватись категорійно-поняттєвим апаратом церковно-історичної науки, її специфічними джерелами та довідковими матеріалами;

5) формувати критичне вміння визначати місце та роль як окремих особистостей, так і цілих релігійних спільнот у історичному розвитку та сучасному релігійному й суспільному житті України;

6) розвивати історико-богословський підхід до оцінки історичних процесів, подій та явищ, здатність критично осмислювати минулий досвід, аналізувати сучасність і прогнозувати тенденції майбутнього розвитку релігійного життя;

7) розвивати творче мислення студентів і вміння критично осмислювати історичні факти і богословські теорії й інтерпретації;

8) розвивати у студентів інтерес і повагу до історії, культури і традиції власної Церкви та інших Церков;

9) формувати толерантне й неупереджене ставлення до різних конфесій.Очікувані результати. Внаслідок вивчення курсу студент, опираючись на доступні джерела та досягнення історіографії, повинен знати:

1) основні етапи становлення та розвитку християнства в Україні, розбудови церковних структур, принципи організації та засади віри основних християнських Церков в Україні, стан міжконфесійних взаємин на землях сучасної України в контексті загальноісторичного розвитку та історії Вселенської Церкви зокрема;

2) основні джерела, бібліографію та наукові концепції осмислення церковної історії;

3) періодизацію та основні тенденції церковно-політичних, суспільно-релігійних та національно-культурних процесів і відносин;

4) визначні події та особистий внесок окремих діячів у розвиток християнської духовної спадщини України, богословську думку, еклезіологічні концепції та гуманістичні погляди видатних мислителів та церковних лідерів;

5) сучасні методи та принципи наукових досліджень з історії християнства.Також у результаті прослуханого курсу студент повинен уміти:

1) дати визначення та оперувати наступними термінами й поняттями: автокефалія, автономія, анафематствування, апостольська спадкоємність, благодатність, войовничий атеїзм, екуменізм, євангелізація, інкультурація, «йосифінізм», канонічна територія, канонічність, католицтво, конкордат, конкордія, легалізація, митрополія, місія, націоналізація, одержавлення, освічений абсолютизм, патріархальний рух, патріархат, помісність, православ’я, протестантство, Реформація, розкол, самоуправність, секуляризація, сопричастя, схизма, тяглість, унія, уніатизм, церковна єдність.

2) характеризувати основні етапи та тенденції історичного розвитку християнства в Україні протягом його тисячолітньої історії, визначати національні та еклезіологічні особливості традиційних та історичних Церков (УАПЦ, УГКЦ, УПЦ, УПЦ КП, РКЦ), робити диференційований порівняльно-історичний аналіз канонічного статусу, рівня релігійної свідомості та богословської думки цих Церков, визначати їх місце та роль у вселенському християнстві на відповідному історичному відрізку часу;

3) порівнювати, пояснювати, аналізувати, узагальнювати і критично оцінювати історичні факти та діяльність осіб, спираючись на здобуті знання на основі альтернативних поглядів на проблеми;

4) аргументовано відстоювати власні погляди на ту чи іншу проблему, толерантно ставитися до протилежних думок, виявляти розбіжності у позиціях, бути критичним до тенденційних поглядів;

5) співставляти історичні події, процеси за періодами (епохами), орієнтуватися в науковій періодизації історії Церкви в Україні;

6) працювати з історичними джерелами та сучасними церковними документами;

7) викладати теми з минулого та сучасного стану християнства в Україні як складову частину курсів з історії в середній школі, професійно-технічному училищі та вищому навчальному закладі;

8) здійснювати лекційну та краєзнавчу роботу в галузі релігієзнавства, консультувати з питань історії християнства представників церковної ієрархії, місцеві державні, громадські та культурні установи.
«Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи з вивчення курсу „Вибрані проблеми історії Церкви“» розпочинаються програмою курсу. До кожної теми подано список основних джерел і літератури, якими доцільно користуватися, вивчаючи окремі проблеми, пов’язані з інтерпретацією історичного минулого в сучасних міжконфесійних дискусіях та стосунками між релігійними спільнотами й державою та суспільством. Далі подано теми та плани семінарських занять до кожного з модулів, на яких кожен студент за вибором виступає з рефератом на одну з запропонованих тем та бере участь в обговоренні виступів своїх колег. Семінарські заняття розраховані на самостійне опрацювання студентами запропонованих тем на основі прослуханих лекцій та долученого списку рекомендованих джерел і літератури.

Також у «Методичних рекомендаціях» подано систему поточного та підсумкового контролю, основні вимоги до знань студентів та критерії їх оцінювання, вказано інформаційні ресурси, наведено список додаткової літератури, якою доцільно користуватися в процесі навчання, а також перелік питань для підготовки до іспиту (екзамену). Питання охоплюють увесь матеріал курсу. Іспит вимагає від студентів чітких, логічно завершених, аргументованих відповідей. Мета іспиту – не лише перевірити знання, а й виявити вміння студента аналізувати, порівнювати, зіставляти події та факти, висловлювати свої міркування стосовно тих чи інших історичних явищ, залучати для аргументації своєї думки відповідні матеріали.


Витяг з навчального плану

Семестр


Усього годин

Кількість годин, відведених на:Форма


звітності

108


лекції

практично-семінарські

заняття


самостійну роботу


Скачати 481.16 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка