Методи опрацювання результатів дослідженьСкачати 236.25 Kb.
Дата конвертації22.12.2017
Розмір236.25 Kb.
ТипРобоча програма

Львівський національний університет імені Івана Франка


Кафедра фізичної географії
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи

_________________З.І. Мамчур

“______”_______________2010 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Методи опрацювання результатів досліджень

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки____________6.040104 – “Географія” ___________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)___ 6.070500 – “Географія”

спеціалізації_________________геоекологія__________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення__________географічного_____________

(назва інституту, факультету, відділення)
Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

2010 р.


Методи опрацювання результатів досліджень Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. - Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2010.- с.

Розробник:

Муха Б.П., канд. геогр. наук, доцент, доцент кафедри фізичної географії
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізичної географії
Протокол № 16 від “8” червня 2010 р.
Завідувач кафедри фізичної географії
_______________________ (Мельник А.В)

(підпис)

“_____”___________________ 2010 р

Схвалено Вченою радою географічного факультету

Протокол № 4 від “29” червня 2010 р.
Голова ___________________( Хомин Я.Б)

(підпис)

“_____”________________2010 р.

 Іван Круглов, 2010

 ЛНУ ім. І.Франка, 2010

Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Геофізичне регулювання ландшафтних систем”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, –

Галузь знань

0401 природничі науки

(шифр, назва)

За вибором студента


Модулів – 2

Напрям

0705 Географія

(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність: 070501 – географія


Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин - 27

6-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента –


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

18 год.
Практичні, семінарські

6
Лабораторні
.

Самостійна роботаІНДЗ:

Вид контролю: контрольна робота


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 18/6

для заочної форми навчання -Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета

Завдання: 1

У результаті проходження даного курсу студент повинензнати:

вміти.

Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.
Тема 1 Мета і план спецкурсу. Рекомендована література. Наукове дослідження: визначення, суть. Об’єкт і предмет дослідження. Специфіка географічних досліджень. Класифікація методів географічних досліджень. Система географічних наук і основні проблеми фізичної географії основні методи фізико-географічних досліджень. Вибір актуальної проблеми, методів і об’єкту дослідження
Тема 2. Планування польового дослідження. Репрезентативність, коректність, об’єктивність, довірність, точність досліджень. Організаційні форми і основні етапи фізико-географічних досліджень. Основні методи географічних досліджень. Об’єкти досліджень
Тема 3. Організація польових досліджень. Підготовчий період. Збір літературних та картографічних матеріалів. Розробка стратегії і тактики дослідження .
Тема 4. Підготовка проекту дослідження. Обгрунтування мети, методів і програми дослідження. Фінансовий план дослідження.

Тема 5. Підготовка до практичного виконання польових досліджень. Спорядження експедиційне і особисте, транспорт, база експедиції (табору). Безпека праці в польових умовах.

Тема 6. Документація польових досліджень. Щоденники і бланки, польові карти, карти фактичного матеріалу. Наукова фотографія. Матеріали дешифрування документів дистанційного зондування.
Тема 7. Відбір і документування зразків (гірських порід, грунту, води,снігу, повітря, рослин, і т.д.) Правила виедення , оформлення і збереження матеріалів польових досліджень.

Тема 8. Первинне опрацювання матеріалів польових досліджень. Первинний аналіз і оцінка виконаної роботи. Вироблення корегуючих зауважень і правил для продовження аналогічних досліджень .

Змістовий модуль 2.

Тема 9.

Методи опрацювання географічних даних.Специфіка матеріалів географічних досліджень. Потреба розгортання досліджень у пунктах на простір. Правила такого розгортання.1.Текстові описи і їх опрацювання. Опрацювання бланкових описів пунктів ландшафтного картографування. і використання їх для складання легенди карти та у якості ілюстративних описів. Опрацювання описів відслонень.Опрацювання записів польового щоденника.Опрацювання диктофонних записів.Використання польових описів у звітній роботі.

Тема 10. Картографічні матеріали і робота з ними. а). Картографічні матеріали запозичені. Правила користування і використання. Посилання на картографічні матеріали. Необхідність збереження умовних знаків та масштабу оригіналу.Роботи з картографічними матеріалами. Копіювання карт: (ручне на світлопультах без зміни масштабу,ручне проекційне з допомогою універсального топографічного проектора, ксерокопіювання з зміною і без зміни масштабу, сканування на сканерах Модифікування карт (Зміна змісту з спрощенням чи ускладненням, зміна масштабу, зміна оформлення, перетворення паперової карти у електронну форму шляхами цифрування на дигітайзері, сканування на сканері, копіювання курсором на моніторі через прозору копію оригіналу


Тема 11. Картографічніні матеріали власні, авторські.Складання карт, картосхем і планів. Обов’язкові елементи карти,компонування листа карти. Коректність композиції політична, інформаційна, художня. Ситуаційне розташування поля основної карти, легенди, умовних знаків, масштабу, карт-врізок, інформаційнх графіків, таблиць, рисунків, інших ілюстрацій). Оформлення змісту основної карти: ситуаційні елементи, якісний фон, штрихування, умовні значки, написи.Спеціальний зміст карти і його виділення. Зображення способом ареалів, якісного фону, штриховки, значків безмасштабних і масштабних, Вибір шкал кольорів, штриховок, значків для передачі кількісних та якісних відмінностей, зв’язків, динаміки явищ, підпорядкованості категорій об’єктів. Пластика кольорів, світлотіньова пластика Комп’ютерні карти. Складання і редагування рисунків, схем і картосхем в програмних засобах power Point, Paint, Corel DRAW, Foto Shop. Робота у цих програмах. Поняття про програмні продукти Arcviev, Arcinfo. Геоінформаційні системи

Тема 12. Просторова розгортка та інтерпретація точкової інформації. Інтерполяція по лініях без врахування особливостей земної поверхні. Апроксимація трендів Інтерполяція з врахуванням особливостей земної поверхні: по профілях з врахуванням відомих градієнтних співвідношень чи закономірних якісних і кількісних змін; .Складання карт просторового розташування явищ методом ізоліній. Програмні продукти Surfer, Arcviev. Arcinfo Особливості складання градієнтних карт у середовищі цих програм

Антропогенний фактор у розвитку природних комплексівх Натуралізація антропогенних геосистем Рекультивація розладнаних геосистем. Реституція антропомодифікованих систем.Тема 13. Цифрові матеріали. Опрацювання рядів даних Критичний аналіз рядів даних. Вибірковий метод статистичного дослідження. Середні величини. Показники варіації Розділення неоднорідних сукупностей впорядкованих і невпорядкованих. Кластеризація, класифікації. Комп’ютерне опрацювання рядів даних. Робота з таблицями у програмному пакеті Mikrosoft (Microsoft Word, Microsoft Excel): створення таблиць, сортування даних, фільтрація даних, формули, обчислення. Система управління базами даних Microsoft Access.

Тема 14. Графічне зображення результатів досліджень. Різновиди графіків і діаграм. (Лінійні, стовбчасті, кругові, радіальні). Комп’ютерне виготовлення графіків. Опрацювання діаграм та графіків. Спеціальні ефекти графічних зображень.Номограми – графіки для обчислень. Методика побудови номограм здвома шкалами, сітчасті, кругові, з рухомим транспарантом.

Тема15. Специфіка виготовлення демонстраційних матеріалів. Демонстраційні карти, графіки, рисунки, слайди, фолії, Фотографії, рисунки. Демонстраційна наукова фотографія. Композиція кадрів віддаленого панорамного та близького крупнооб’єктного планів. Фотодокументування процесів і явищ. Правила ілюстрування тексту фотографіями

Тема16. Звіт про виконану роботу. Звіт про практику.Курсова робота. Дипломна робота. Процедури підготовки, оформлення і представлення таких робіт. Обов’язки керівника і виконавця робіт.Календарний план виконання роботи. Підготовка звітної роботи(ЗР): загальні вимоги, порядок Структура ЗР.2.Зміст розділів ЗР .Завдання керівника для виконання ЗР.Ініціатива виконавця, автора.

Тема17. Оформлення тексту ЗР.Параметри тексту, грамотність тексту,співвідношення текстових та ілюстративних частин ДР. Стандарти оформлення: титульної сторінки,заголовків, посилань на цитовану та використану літературу, цитат,формул,таблиць, вставляння рисунків, карт, інших ілюстрацій, їх нумеруція. Оформлення списку цитованої і використаної літератури.

Тема18. Оформлення ілюстративного матеріалу для захисту дипломної роботи.Призначення ілюстративного матеріалу, його доцільність. Види ілюстративного матеріалу. Оформлення карт, картосхем, графіків, рисунків, таблиць, фотографій.

Захист звітної роботи. Процедура захисту З.Р. Підготовка і реалізація виступу з представлення ЗР. Відповіді на запитання і зауваження.
Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1.

Тема 1 Мета і план спецкурсу. Рекомендована література. Наукове дослідження: визначення, суть. Об’єкт і предмет дослідження. Специфіка географічних досліджень. Класифікація методів географічних досліджень. Система географічних наук і основні проблеми фізичної географії основні методи фізико-географічних досліджень. Вибір актуальної проблеми, методів і об’єкту дослідження


Тема 2. Планування польового дослідження. Репрезентативність, коректність, об’єктивність, довірність, точність досліджень. Організаційні форми і основні етапи фізико-географічних досліджень. Основні методи географічних досліджень. Об’єкти дослідженьТема 3. Організація польових досліджень. Підготовчий період. Збір літературних та картографічних матеріалів. Розробка стратегії і тактики дослідження .


Тема 4. Підготовка проекту дослідження. Обгрунтування мети, методів і програми дослідження. Фінансовий план дослідження.

Тема 5. Підготовка до практичного виконання польових досліджень. Спорядження експедиційне і особисте, транспорт, база експедиції (табору). Безпека праці в польових умовах.

Тема 6. Документація польових досліджень. Щоденники і бланки, польові карти, карти фактичного матеріалу. Наукова фотографія. Матеріали дешифрування документів дистанційного зондування.

Тема 7. Відбір і документування зразків (гірських порід, грунту, води,снігу, повітря, рослин, і т.д.) Правила виедення , оформлення і збереження матеріалів польових досліджень

Тема 8. Первинне опрацювання матеріалів польових досліджень. Первинний аналіз і оцінка виконаної роботи. Вироблення корегуючих зауважень і правил для продовження аналогічних досліджень .

Разом – зм. модуль1

Модуль 2

Змістовий модуль 2. Застосування теоретичних засад геоекології

Тема 9. Методи опрацювання географічних даних.Специфіка матеріалів географічних досліджень. Потреба розгортання досліджень у пунктах на простір. Правила такого розгортання.1.Текстові описи і їх опрацювання. Опрацювання бланкових описів пунктів ландшафтного картографування. і використання їх для складання легенди карти та у якості ілюстративних описів. Опрацювання описів відслонень.Опрацювання записів польового щоденника.Опрацювання диктофонних записів.Використання польових описів у звітній роботі.

Тема 10. Картографічні матеріали і робота з ними. а). Картографічні матеріали запозичені. Правила користування і використання. Посилання на картографічні матеріали. Необхідність збереження умовних знаків та масштабу оригіналу.Роботи з картографічними матеріалами. Копіювання карт: (ручне на світлопультах без зміни масштабу,ручне проекційне з допомогою універсального топографічного проектора, ксерокопіювання з зміною і без зміни масштабу, сканування на сканерах Модифікування карт (Зміна змісту з спрощенням чи ускладненням, зміна масштабу, зміна оформлення, перетворення паперової карти у електронну форму шляхами цифрування на дигітайзері, сканування на сканері, копіювання курсором на моніторі через прозору копію оригіналу

Тема 11. Картографічніні матеріали власні, авторські.Складання карт, картосхем і планів. Обов’язкові елементи карти,компонування листа карти. Коректність композиції політична, інформаційна, художня. Ситуаційне розташування поля основної карти, легенди, умовних знаків, масштабу, карт-врізок, інформаційнх графіків, таблиць, рисунків, інших ілюстрацій). Оформлення змісту основної карти: ситуаційні елементи, якісний фон, штрихування, умовні значки, написи.Спеціальний зміст карти і його виділення. Зображення способом ареалів, якісного фону, штриховки, значків безмасштабних і масштабних, Вибір шкал кольорів, штриховок, значків для передачі кількісних та якісних відмінностей, зв’язків, динаміки явищ, підпорядкованості категорій об’єктів. Пластика кольорів, світлотіньова пластика Комп’ютерні карти. Складання і редагування рисунків, схем і картосхем в програмних засобах power Point, Paint, Corel DRAW, Foto Shop. Робота у цих програмах. Поняття про програмні продукти Arcviev, Arcinfo. Геоінформаційні системи.

Тема 12. Просторова розгортка та інтерпретація точкової інформації. Інтерполяція по лініях без врахування особливостей земної поверхні. Апроксимація трендів Інтерполяція з врахуванням особливостей земної поверхні: по профілях з врахуванням відомих градієнтних співвідношень чи закономірних якісних і кількісних змін; .Складання карт просторового розташування явищ методом ізоліній. Програмні продукти Surfer, Arcviev. Arcinfo Особливості складання градієнтних карт у середовищі цих програм

Антропогенний фактор у розвитку природних комплексівх Натуралізація антропогенних геосистем Рекультивація розладнаних геосистем. Реституція антропомодифікованих систем.Тема 13. Цифрові матеріали. Опрацювання рядів даних Критичний аналіз рядів даних. Вибірковий метод статистичного дослідження. Середні величини. Показники варіації Розділення неоднорідних сукупностей впорядкованих і невпорядкованих. Кластеризація, класифікації. Комп’ютерне опрацювання рядів даних. Робота з таблицями у програмному пакеті Mikrosoft (Microsoft Word, Microsoft Excel): створення таблиць, сортування даних, фільтрація даних, формули, обчислення. Система управління базами даних Microsoft Access.

Тема 14. Графічне зображення результатів досліджень. Різновиди графіків і діаграм. (Лінійні, стовбчасті, кругові, радіальні). Комп’ютерне виготовлення графіків. Опрацювання діаграм та графіків. Спеціальні ефекти графічних зображень.Номограми – графіки для обчислень. Методика побудови номограм здвома шкалами, сітчасті, кругові, з рухомим транспарантом.

Тема15. Специфіка виготовлення демонстраційних матеріалів. Демонстраційні карти, графіки, рисунки, слайди, фолії, Фотографії, рисунки. Демонстраційна наукова фотографія. Композиція кадрів віддаленого панорамного та близького крупнооб’єктного планів. Фотодокументування процесів і явищ. Правила ілюстрування тексту фотографіями.

Тема16. Звіт про виконану роботу. Звіт про практику.Курсова робота. Дипломна робота. Процедури підготовки, оформлення і представлення таких робіт. Обов’язки керівника і виконавця робіт.Календарний план виконання роботи. Підготовка звітної роботи(ЗР): загальні вимоги, порядок Структура ЗР.2.Зміст розділів ЗР .Завдання керівника для виконання ЗР.Ініціатива виконавця, автора.

Тема17. Оформлення тексту ЗР.Параметри тексту, грамотність тексту,співвідношення текстових та ілюстративних частин ДР. Стандарти оформлення: титульної сторінки,заголовків, посилань на цитовану та використану літературу, цитат,формул,таблиць, вставляння рисунків, карт, інших ілюстрацій, їх нумеруція. Оформлення списку цитованої і використаної літератури.


Тема18. Оформлення ілюстративного матеріалу для захисту дипломної роботи.Призначення ілюстративного матеріалу, його доцільність. Види ілюстративного матеріалу. Оформлення карт, картосхем, графіків, рисунків, таблиць, фотографій.

Захист звітної роботи. Процедура захисту З.Р. Підготовка і реалізація виступу з представлення ЗР. Відповіді на запитання і зауваження.Усього годинТеми семінарських занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1234567
Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Реферати з методики певного виду досліджень
2

Складання і аналіз графіків динаміки
3

Складання і аналіз графіків регресії
4

Складання карти-гіпотези геосистем
5

План і кошторис польових робіт
67

Методи контролю

Розподіл балів, що присвоюється студентам


Поточне тестування та самостійна робота

Контрольна робота

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2


Методичне забезпечення

Рекомендована література

Програму склав Б.П. МухаПоділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка