Мета: ознайомити учнів з довідковим апаратом шкільної бібліотеки; розширити знання про енциклопедії, словники, довідники; навчСкачати 70.88 Kb.
Дата конвертації30.12.2017
Розмір70.88 Kb.

Довідково-інформаційний апарат шкільної бібліотеки

Бібліотечно-бібліографічне заняття для учнів 11 класу

Мета: ознайомити учнів з довід­ковим апаратом шкільної бібліотеки; розширити знання про енциклопедії, словники, довідники; навчити користуватися каталогами, картотеками, довідковою літературою.

Обладнання: алфавітний каталог; картотека періодики, підручників, га­зетно-журнальних статей; каталожні картки; енциклопедії, словники, довідники.
Хід уроку

І) Мотивація мети уроку.

2) Система бібліотечних катало­гів; систематичний, алфавітний ка­талоги.

І. Алфавітний каталог

Бібліотека нашої школі вже багато років веде алфавітний каталог. Ознайомимося з ним ближче.

Каталог - це перелік усіх надру­кованих творів, які є в бібліотеці. Він укладений за визначеним планом і допомагає читачеві у виборі книжки. Жодна бібліотека не може обійтися без каталогу.

Книжки, які стоять на полицях, у чітко визначеній послідовності, тут, у каталозі, представлені каталожною карткою - маленьким паспортом із зазначенням точного місця «пропис­ки»: де, в якому відділі книжку шу­кати, хто її автор. Інколи на цій самій картці вміщено й коротку анотацію.

Що таке «каталожна картка»?


78.39

Бібліотечно-бібліографічні знання - школярам

Б-59

Практичний посібник. - К., Основа, 2000. -216 с.

Роздивімося її. Це цупкий шмато­чок паперу, розлінований за певним зразком. Він має як паралельні лінії, так і перпендикулярні.

Шифр. Авторський знак.

У лівому крайньому кутку пишуть шифр книжки, який вказує на те, до якого розділу класифікації на­лежить вона, до якої галузі знання відноситься.

Під шифром пишуть авторський знак, тобто першу літеру прізвища автора і число, якому відповідає цей знак.

Потім на рядках пишуть прізвище автора (якщо воно є), назву книж­ки, її вихідні дані.

Ось із таких карток і складається каталог.

Найпростіший і найдоступні­ший для читача каталог - алфа­вітний. Усі книжки нашої шкіль­ної бібліотеки перелічені у цьому алфавітному каталозі, незважаючи на тему і жанр.

Тобто, спочатку йдуть книжки, які написав Андрєєв, потім Астаф'єв, Азаров, потім - Брюсов тощо.

Достатньо знати прізвище автора, книжка якого вам потрібна, і в алфавітному каталозі ви її одразу ж знайдете.Практичне заняття:

І) Описати каталожну картку на книжки:

- Грін А . Та, що біжить по хви­лях

- Дефо Д. Робінзон Крузо

- Лавреньов Б. Сьомий супутник

- Нестайко В. П'ятірка з хвостиком та інші веселі повісті

- Ян В. Чингізхан.

2) Знайти в алфавітному каталозі названих авторів і поставити ката­ложну картку на потрібне місце.

3) Перелічити твори цих авторів, які є в шкільній бібліотеці.

4) Як відшукати на полицях книжки, вибрані за допомогою каталогу?ІІ. Тематична картотека га­зетно-журнальних статей

На сьогодні наша шкільна бі­бліотека може запропонувати своїм читачам 34 примірника періодичних видань - це газети і журнали, які необхідні вчителям у роботі, а також покликані до­помогти учням краще засвоїти шкільну програму.

Але як же швидко й ефективно знайти потрібну інформацію у вели­чезному морі надрукованих сторінок? Для цього і створюються різноманітні тематичні картотеки газeтно-жур­нальних статей. Заповнена картонними картками маленька шухлядка непримітно стоїть у кожній бібліоте­ці. Це картотека. Незважаючи на скромний вигляд, вона - обов'язкова і дуже важлива частина довідкового апарату бібліотеки. Є вона і в н шкільній бібліотеці.

Картотеки бувають різними. Найпростіша - картотека сучасної періодики, де відзначається, який но­мер газети чи журналу вже надійшов до бібліотеки.

У картотеці підручників можна дізнатися про наявність усіх підручників, які є в шкільній бібліотеці . Вони розподілені за класами.

Дуже потрібна і незамінна на сьогодні картотека газетно-жур­нальнux статей, у якій зібрано матеріал, уміщений у газетах і журналах, що виписує й одержує ваша шкільна бібліотека. Ця картотека має ще назву тематичної, тому що складається з розділів, присвячених певним темам.

Наприклад: 1) Історія педагогіки « Навчально-виховний процес .

Початкова школа.

Зарубіжна література:

а) методика викладання;

б) творчість письменників.

Наповнюється ця картотека каталожними картками, на яких зазна­чаються:

прізвище автора статті;

назва статті;

назва газети або журналу, звідки взято цю статтю;

рік видання журналу або газети; сторінки, де розміщена стаття.

Гольберг м.я.Образное постижение в методической системе (на примере изучения повестей Н.Гоголя). -- Заруб. літ. в навч. закл., 2000, N5, с. 8-14.Оскільки стаття присвячена твор­чості письменника М.Гоголя, то в кар­тотеці її розмістять за розділювачом:

Зарубіжна література. Творчість письменників: - ­М.В. Гоголь

А знайти її можна у журналі „За­рубіжна література в навчальних за­кладах” на с. 8-14.

Така тематична картотека до­зволяє накопичувати потрібний ма­теріал з різних періодичних видань за визначеними, необхідними школі темами, а також сприяє швидкому пошуку потрібної інформації.Практичне заняття

1) яка головна відмінність між картотекою і каталогами?

(Каталог - автор і назва. Карто­тека - назва і дата випуску журналу, газети.)

2) Підібрати матеріал за темами:

а) олімпіади з хімії;

б) обдаровані діти;

в) творчість К.Білокур;

г) роман Ж.Верна «П'ятнадцятилітній капітан»;

д) давньогрецька міфологія. Го­мер «Одіссея».

ІІІ. Довідкова література

Енциклопедія в перекладі з грецької означає «коло знань». Це найголов­ніша довідкова книжка. Цілу епоху в історії світової культури створила «Енциклопедія, або Тлумачний слов­ник наук, мистецтв і ремесел» Дідро і д' Аламбера. На ній виховувалося і навчалося багато поколінь.

Зараз над виданням енциклопедій працюють цілі армії фахівців. Ска­жімо, ВРЕ готували 15820 авторів з 35 країн світу. Це універсальне ви­дання. В ньому зібрано те, що відо­мо людині про природу, людство, господарство, науку, техніку, культу­ру, мистецтво. ВРЕ містить близько 10000 різних словникових статей.

Статті, які розкривають головні· поняття, звичайно, розміщуються в алфавітному порядку. На корінці кожного тому розміщується ключове слово.

Наприклад: ВРЕ Т. 9 Вологда ­- Газель

ВРЕ т. 10 Газель - Германій

Але трапляються винятки. Дитяча енциклопедія побудова­на інакше. Кожен том присвячений певній галузі знання: 1 т. Земля, 2 т. Світ небесних тіл. Читати мож­на все підряд, як науково-популярну книжку. Роботу з такими виданнями полегшує „довідковий відділ”, що є в кожному томі.

Крім універсальних енциклопедій, існують і галузеві, присвячені окремим галузям знання або одній якій-небудь темі, питанню.

Наприклад: Математична енциклопедія. Коротка літературна енци­клопедія. Космонавтика. Що? Де? Коли? Географічна енциклопедія України.Словник - це збірник слів, їх ви­мова з тлумаченням або перекладом. Скільки складено словників? На це запитання відповісти непросто, їх чима­ло. Є словники наукові та спеціальні, технічні та історичні, бібліографічні та біографічні, медичні та педагогічні. Дуже багато тлумачних словників:

  • в одних відображене усе лек­сичне багатство певної мови („Тлу­мачний словник російської мови”; „Словник української мови” Бориса Грінченка);

  • в інших наводяться лише ті слова, які вживаються у літературній мові („Словник сучасної російської літературної мови”; «Шевченків­ський словник».

У чому ж полягає значення слов­ників? Словники повинні розкривати якомога повніше значення слів.

У нашій шкільній бібліотеці ви зможете знайти ще такі словники:  1. „Орфографічний словник української мови”.

  2. „Орфографический словарь руского языка”.

  3. „ Фразеологічний словник”.

  4. „Тлумачний словник школяра”.

  5. „Словник іншомовних слів”.

  6. Енциклопедичні словники


Довідники - це книжки, якими користуються всі, починаючи від школярів і закінчуючи вченими. Це, наприклад, „Телефонний довідник”, довідник «Країни світу». Є довідни­ки за різноманітними галузями знань, якими користуються фахівці. Для учнів середніх шкіл також видають довідники за предметами: „Довідник з хімії», «Довідник з математики», «Довідник з фізики». Ознайомимося з ними ближче.

Практичне заняття

Гра-змагання «Хто швидше?»

Назвіть енциклопедії, які най­більше вам запам'яталися.

Назвіть найбільшу кількість словників.

Що означає слово „мінорний” („Словник музичних термінів”)?

Що таке «детермінований» („Фі­лософський словник”)?

Що означає слово „сенсорний” („Філософський словник” або «Словник іншомовних слів»)?
IV. Підбиття підсумків уроку

Перелічити головні складники довідково-інформаційного апарату бібліотеки.

Які нові слова та терміни ви почули сьогодні на уроці? Поясніть їх.

Які знання, одержані на цьому уроці, можуть вам знадобитися у по­дальшому житі?


V. Домашнє завдання

Скласти алфавітний каталог на підручники, які є у вас удома.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка