Матвієнків світлана миколаївнаСторінка5/5
Дата конвертації23.10.2017
Розмір0.57 Mb.
1   2   3   4   5

Додаток Е
Зразок бібліографічного списку використаних джерел і літератури
Джерела

 1. Гайєк Ф. Конституція свободи. – Львів: Літопис, 2001. – 556 с.

 2. Бжезинський З. Велика Шахівниця. Американська першість та її стратегічні імперативи. – Львів; Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2000. – 223 с.


Науково-довідкові видання

 1. Політологічний енциклопедичний словник: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Генеза, 1997. – 400 с.

 2. Хто є хто в європейській та американській політичній науці: Малий політологічний словник / Б. Кухта, А. Романюк, М. Поліщук. – Львів: Кальварія, 1997. – 288 с.


Збірники документів і матеріалів

 1. Національні процеси в Україні: історія і сучасність. Документи і матеріали. – К.: Вища школа, 1997. – С. 50–66

 2. Національні відносини в Україні у ХХ столітті. Збірник документів і матеріалів. – К.: Наукова думка, 1994. – 150 с.


Монографії

 1. Антонюк О. Формування етнополітики Української держави: історичні та теоретико-методологічні засади: Монографія. – К.: Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 1999. – 284 с.


Статті

 1. Поліщук І. Ідеологія державотворення як чинник формуван­ня політичної нації // Нова політика. – 2000. – № 5. – С. 40–44.


Матеріали конференції

 1. Українська періодика: історія і сучасність: Тези доповідей та повідомлень Всеукраїнської науково-теоретичної конферен­ції / Ред. колегія: М. Романюк (відп. ред.) та ін. – Львів, 1993–2002. – Конференція перша-сьома.

 2. Курносов І.Н. Глобальна інформаційна інфраструктура: цілі, принципи і механізми розвитку // Матеріали 3-ої Міжна­родної конференції “Інформаційні ресурси, інтеграція, технології” (Москва, 26–28 листопада 1997 р.). – М.: ВИНИТИ, 1997.


Підручники, посібники

 1. Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. – 528 с.

 2. Політологія / За ред. О.І. Семківа. – Львів: Світ, 1993 – 576 с.

 3. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник. – К: Либідь, 2002 – 576 с.


Додаток Ж
Приклади оформлення бібліографічного опису
1.Монографії одного, двох або трьох авторів

а) Гриценко О.М., Шкляр В.І. Основи теорії міжнародної журналістики. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2002. – 304 с.

б) Михайлин І.Л. Історія української журналістики ХІХ століття. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 720 с.
2. Монографії авторського колективу (чотири і більше авторів)

а) Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава і суспільство / А. Колодій, В. Харченко, Л. Кли­манська, Я. Космина. – К.: Єльга - Н, Ніка-Центр, 2000. – 584с.: іл.3. Багатотомні видання

а) Франко І.Я. Українці // Франко І.Я. Зібр. творів: У 50 т. – К., 1984. – Т. 41. – С. 162–1934. Перекладні видання

а) Класики політичної думки від Платона до Макса Вебера: Пер. з нім. – К.: Тандем, 2002. – 584 с.

б) Сміт Е. Національна ідентичність / Пер. з англ. – К.: Основи, 1994. – 223 с.
5. Статті в збірнику

а) Гринів О. Парадокси державотворення // Збірник праць кафедри української преси. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2000. – Вип. 3. – С. 60–66.Додаток З
Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника

Інститут (факультет)_____________________Спеціальність_________

Кафедра_______________________________________
ЗАТВЕРДЖУЮ”

Завідувач кафедри___________________

(підпис, прізвище, ініціали)

ЗАВДАННЯ

на бакалаврську (кваліфікаційну) роботу студента

____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи_______________________________________________

затверджена наказом №___________ від “____”________________20 ___ р.

2. Термін здачі студентом закінченої роботи “_____”___________ 20 ___ р.

3. Вихідні дані до роботи__________________________________________

4. Розділи у бакалаврській кваліфікаційній роботі ________________________________________________________________

________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу____________________________________

6. Консультанти__________________________________________________


Розділ

Консультант (прізвище, ініціали, вчене звання, ступінь)7. Календарний план підготовки бакалаврської роботи

Порядков. №

Назва етапів бакалаврської роботи

Термін виконання

Форма контролю

8. Дата видачі завдання “___” _______________ 20 ____р.
Керівник ________________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Завдання прийняв до виконання _________________________________

(підпис)

Додаток И

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

(назва вищого навчального закладу)
ГОЛОВІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ №______

Направляється студент________________на захист кваліфікаційної роботи(прізвище та ініціали)

за спеціальністю ____________________________________(шифр і назва спеціальності)

на тему: ________________________________________________________(назва теми)

Бакалаврська кваліфікаційна робота і рецензія додаються.

Директор інституту__________________________________________

Декан факультету (підпис)Довідка про успішність

Ст. ______________________ за період навчання в інституті, на факультеті(прізвище та ініціали)

_____________________________з 20___ р. до 20____ р. повністю виконав навчальний план спеціальності з такими оцінками: відмінно____%, добре____%, задовільно____%.


Диспетчер інституту, факультету___________________________________

ВИСНОВОК КЕРІВНИКА бакалаврської кваліфікаційної роботи

Студент(ка) _____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

Керівник роботи__________________________(підпис)

___” __________ 20___р.Висновок кафедри про бакалаврську кваліфікаційну роботу

Бакалаврська кваліфікаційна робота розглянута.

Студент (ка) _____________________________________________________

(прізвище та ініціали)

допускається до захисту даної роботи в державній екзаменаційній комісії.


Завідувач кафедри____________________________________________

(назва)

_____________________________ _____________________(прізвище та ініціали) (підпис)
”____” _______________20___р.

Додаток К

Зразок бланка рецензії на бакалаврську кваліфікаційну роботу
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

________________________________________________________________

назва вищого навчального закладу

РЕЦЕНЗІЯ

на бакалаврську кваліфікаційну роботу

Студент ________________________________________________________

Тема: ____________________________________________________

_________________________________________________________Спеціальність і група_____________________________________________

Обсяг бакалаврської кваліфікаційної роботи:

Кількість додатків________________________________________________

Кількість аркушів креслень і листів _________________________________

Кількість сторінок пояснювальної записки___________________________


Характеристика бакалаврської кваліфікаційної роботи
І. Короткий план бакалаврської кваліфікаційної роботи та прийнятих рішень

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Висновок про відповідність бакалаврської кваліфікаційної робо­ти

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Характеристика виконання кожного розділу роботи, ступінь викорис­тання студентом останніх досягнень науки і техніки, передових методів роботи__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Негативні особливості виконаної роботи

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Позитивні сторони роботи

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Оцінка графічного оформлення роботи

________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Оцінка пояснювальної записки до роботи

________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Відгук про роботу загалом

________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Інші зауваження________________________________________________

10. Оцінка бакалаврської кваліфікаційної роботи ________________________________________________________________


Рецензію склав___________________________________________________

(посада, місце роботи, прізвище, ім’я, по батькові)
“____” _______________________20­___р.

ББК 66.01 с9

УДК 001.89+66.01

М 33


МАТВІЄНКІВ С.М. Написання та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи. – 2-е вид., перероб. і доп. – Івано-Франківськ: Видавничо- дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. – 48 с.


В авторській редакції

Головний редактор – Василь ГОЛОВЧАК

Комп’ютерна правка – Віра Яремко


Здано до набору 2.06.2008 р. Підп. до друку 14.06.2008 р.

Формат 60х84/16. Папір офсетний.

Гарнітура “Times New Roman”. Ум. друк. арк. 2,9.

Тираж 100 прим. Зам. 79.

Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ

Прикарпатського національного університету

і


мені Василя Стефаника.

76000, м. Івано-Франківськ, вул. С.Бандери, 1.

Тел. 71-56-22.

E


-mall: vdvcit@pu.if.ua

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру

в

ід 12.12.2006. Серія ДК 2718

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка