Матвієнків світлана миколаївнаСторінка1/5
Дата конвертації23.10.2017
Розмір0.57 Mb.
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ І ПОЛІТОЛОГІЇ

КАФЕДРА ПОЛІТОЛОГІЇ

МАТВІЄНКІВ СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА


НАПИСАННЯ ТА ЗАХИСТ БАКАЛАВРСЬКОЇ

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

2008
ББК 66.01 с9

У
ДК 001.89+66.01

М 33

МАТВІЄНКІВ С.М. Написання та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи. – 2-е вид., перероб. і доп. – Івано-Франківськ: Видавничо- дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. – 48 с.

РЕЦЕНЗЕНТИ:ДЕНИСЕНКО Валерій Миколайович,

доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка;МАРЧУК Василь Васильович,

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри політології Інституту історії і політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.


Цей методичний посібник – самостійна спроба автора комплексно розглянути сучасні вимоги до процесу підготовки та захисту бакалаврської кваліфікаційної роботи на здобуття ступеня “бакалавра” за спеціальністю “політологія”: від вибору теми до її прилюдного захисту.

У поданих матеріалах у доступній формі розкрита технологія навчально-наукової діяльності, починаючи з опрацювання наукової літератури; наведено вимоги до написання і оформлення бакалаврської кваліфікаційної роботи; висвітлено порядок проведення публічного захисту дослідження. Використано державні стандарти України й інструкції, котрі визначають порядок виконання і оформлення наукових робіт.

Посібник розрахований на студентів Інституту історії і політології спеціальності “політологія”, які працюють над бакалаврською кваліфікаційною роботою та може стати у пригоді також їхнім науковим керівникам і загалом усім, хто хоче підвищити культуру своєї наукової роботи.
Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради

Інституту історії і політології Прикарпатського національного

університету імені Василя Стефаника

(протокол № 12 від 24 червня 2008 року)


© Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя, 2008

ЗМІСТ


Вступ..............................................................................................
Керівництво бакалаврською кваліфікаційною роботою..
Загальні правила роботи з науковою літературою.............
Основні вимоги до написання та оформлення

бакалаврської кваліфікаційної роботи...............................

Порядок захисту бакалаврської кваліфікаційної роботи...
Орієнтовні теми бакалаврських кваліфікаційних

робіт з політології.......................................................................

Література.......................................................….........................
Додатки…………………..……………….…..…………………4
6
7

12
27

32
34
35


ВСТУП
Державна атестація студента здійснюється Державною екзаме­наційною комісією після завершення навчання і повного виконання навчального плану у вигляді бакалаврської кваліфікаційної роботи. Бакалаврська робота – це самостійне наукове дослідження, що вико­нується на завершальному етапі навчання студентів і систематизує їх знання з певної навчальної дисципліни, виявляє вміння застосовувати їх у процесі аналізу конкретних політологічних проблем, сприяє розвиткові навичок самостійної наукової, навчально – пізнавальної та експериментальної роботи. Вона виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання, та вироблення уміння застосовувати їх для комплексного вирішення конкретного фахового завдання. Бакалаврська робота носить науково-прикладний характер, орієнтована на виявлення вмінь і навичок наукового аналізу і синтезу та методику викладання суспільно-політичних дисциплін. Це дослідження також є науково-практичного характеру, включаючи і проблемний, відмінність якого полягає у вмінні аналізувати, досліджувати проблему за допомогою наукових методів, синтезувати і узагальнювати накопичений в процесі аналізу матеріал.

Отже, основною метою написання студентом бакалаврської квалі­фікаційної роботи є те, що він повинен засвідчити, своє воло­діння необхідними теоретичними знаннями з певної навчальної дисципліни (політології) та навичками їх практичного застосування в конкретних умовах; випускник має також показати вміння працювати з науковою літературою, підбирати потрібні і цікаві факти, аналі­зувати політичні явища і процеси, робити відповідні самостійні і правильні висновки – тобто засвоїти методологію наукових досліджень.

Виконання бакалаврської роботи передбачає основні завдання:


  • поглиблення, розширення та систематизацію теоретичних знань і практичних навичок, отриманих студентом за весь період навчання за спеціальністю;

  • оволодіння методиками ведення дослідницької роботи у сфері політологічних дисциплін;

  • розвиток навичок використання основних видів програм­ного забезпечення: текстових редакторів та програм статис­тичної обробки інформації;

  • удосконалення навичок самостійного опанування нових знань, критичне оцінювання набутого досвіду з позиції останніх досягнень політичних наук;

  • визначення підготовленості студента для самостійного аналізу та викладу матеріалу, вміння захищати свою роботу перед Державною екзаменаційною комісією.

Бакалаврська кваліфікаційна робота – серйозне і самостійне наукове дослідження на актуальну тему, що має безперечне прак­тичне значення. Випускна робота – це підсумкова (кваліфікаційна) робота студента-випускника, яка засвідчує його фаховий рівень, а також рівень знань, умінь та навичок щодо роботи з науковою літе­ратурою, виявляє самостійність у підході до вирішення проб­лемних питань, які поста­ють у процесі роботи над обраною темою. Праця може бути продовженням роботи над курсовою роботою, обсяг якої збільшується за рахунок опису фактів та результатів деталь­нішого вивчення проблеми, яку порушує випускник. Можна збільшити кількість розділів, виділивши в окремі складові одну чи кілька особли­востей досліджуваної теми.

Робота обов’язково містить хоча б один розділ прикладного харак­теру (методика використання матеріалів дослідження в суспільно-політичному житті). Дослідження відзначається новизною, зрілістю, широкою орієнтованістю автора в певній проблемі, самостійністю й критичністю аналізу, обширністю фактичного матеріалу і належним рівнем науково-теоретичної бази. Назва бакалаврської кваліфікацій­ної роботи по можливості має бути максимально стислою, короткою, відповідати обраній спеціальності та суті розв’язуваної наукової проблеми з обов’язковою вказівкою на мету дослідження й ступінь його завершеності. Тема бакалаврської роботи повинна бути не тіль­ки актуальною, а й відповідати сучасному етапові розвитку по­літології та запитам практики.

Орієнтовні теми бакалаврських робіт розробляються виклада­чами кафедри політології. Кафедра призначає і наукового керівника. Якщо студент вже працює над якоюсь проблемою, він може запро­по­нувати свою тему бакалаврської роботи, попередньо порадившись з науковим керівником. Закріплення за студентом теми бакалаврської роботи відбувається за його особистою заявою (Додаток А). Теми кваліфікаційних досліджень за поданням кафедри затверджуються Вченою радою Інституту історії і політології. Термін затвердження тем – вересень (7 семестр).

КЕРІВНИЦТВО БАКАЛАВРСЬКОЮ КВАЛІФІКАЦІЙНОЮ РОБОТОЮ
Праця над бакалаврською кваліфікаційною роботою, яка містить елементи науковості, проходить такі фази: вибір теми, консультації з керівником, збирання бібліографії, поповнення теоретичних знань, опра­цювання джерел дослідження, складання плану, написання текс­ту дослідження, анотації, його оформлення і захист. Ці етапи не завж­ди мають чітку послідовність, а часто накладаються один на один.

Тему випускної роботи студент вибирає самостійно з рекомендо­ваного переліку тем. Студенти, обговоривши і погодивши з керів­ником, можуть виконувати тему, яку запропонували самі, з належним обґрунтуванням доцільності її дослідження (відповідно до місця роботи, до замовлення керівництва об’єкта дослідження, можливос­тей отримання необхідної інформації про об’єкт дослідження, до власної дослідницької роботи). Дуже важливо при виборі теми врахувати перспективність за­вдання, його практичне застосування у майбутній діяльності випуск­ника ВНЗ.

Після закріплення за студентом-випускником теми та призна­чення керівника випускаюча кафедра розробляє графік ви­конання роботи, який студент повинен заповнювати один раз на 10-15 днів. Коли роботу студент виконує зі значним відставанням від вста­новленого графіка, керівник зобов’язаний повідомити про це завіду­вача кафедри усно чи письмово.

Консультації з керівником бакалаврської кваліфікаційної роботи – це систематичний творчий процес. Даючи поради і вказівки, ке­рівник, однак, домагається від підопічного максимальної самостій­ності. Він спрямовує дослідження студента у потрібному напрямі, допомагає осмислити матеріал та інтерпретувати його, дає фахові поради щодо пошуків матеріалу, порушення наукових проблем. Він також встановлює термін завершення етапів роботи, контролює хід її виконання.

Керівник випускної кваліфікаційної роботи повинен: видати завдання на випускну кваліфікаційну роботу (Додаток З); допо­мог­ти студентові в розробці календарного графіка роботи на весь період виконання роботи; дати рекомендації студентові щодо необхідної літератури, довід­кових матеріалів чи інших джерел інформації; систематично (в установлений графіком час) надавати студентові консультації та проводити з ним бесіди щодо опрацьованого й ви­кладеного матеріалу за окремими розділами роботи; контролювати виконання етапів випускної кваліфіка­ційної роботи.

На одній із перших консультацій визначається попередній план випускної кваліфікаційної роботи (2–3 розділи), складається графік термінів написання вступу, розділів, висновків та закінчення чорново­го варіанту роботи.

Попередній план, складений на початку роботи, ще буде уточню­ватися, конкретизуватися, бо план – це творчий задум, кристалізація ідеї роботи, порушення проблем.

Керівник випускної кваліфікаційної роботи повинен націлюва­ти її автора на те, щоб, вивчаючи літературу з предмета, він звернув увагу на найменш досліджені питання теми, прогалини, які необхідно заповнити. Інколи необхідно спростувати неаргументовані тверджен­ня попередників, вступити з ними в полеміку. За достовірність викладеного в роботі матеріалу відповідає студент – автор випускної бакалаврської роботи.

Після вибору теми і перших консультацій зі своїм наставни­ком випускник приступає до наступної частини роботи – збирання бібліографії (це перелік книг, журналів, статей із вказівкою вихідних даних; покажчик літератури).Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка