МатеріалиСкачати 154.42 Kb.
Дата конвертації15.08.2018
Розмір154.42 Kb.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
№ 1/9-550 від 30.08.06
Міністру освіти і науки

Автономної республіки Крим,

начальникам управлінь освіти і

науки обласних, Київської та

Севастопольської міських

державних адміністрацій,

керівникам вищих навчальних

закладів І-ІV рівнів акредитаціїПро основні завдання вищих

навчальних закладів України

на 2006/2007 навчальний рік

Для вищої освіти України 2005 рік став роком певних досягнень і позитивних змін.

Так, обсяги прийому до вищих навчальних закладів за державним замовленням і за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями було збільшено на 11,8 відсотка. Контингент студентів вищих навчальних закладів зріс до 2,7 млн. студентів. Чисельність студентів у розрахунку на 10 тисяч населення України зросла до 578.

Модернізація вищої освіти здійснювалася у повній відповідності до положень Лісабонської угоди, положень Болонського процесу, Берлінського і Берґенського комюніке. Розроблено проект нового Переліку галузей знань, бакалаврських програм підготовки фахівців у вищих навчальних закладах України. Розширились міжнародні зв’язки української вищої школи. Демократизації вищої освіти сприяло створення і активна діяльність Громадської колегії, Громадської ради з вищої освіти та Всеукраїнської студентської ради. Зросли обсяги фінансування вищої освіти.

Суттєвих змін зазнала практика вступу до вищих навчальних закладів, що забезпечило відкритість та об’єктивність вступних випробувань і сприяло формуванню позитивної громадської думки.

Результати діяльності системи вищої освіти були розглянуті на підсумковій колегії міністерства у лютому 2006 року.

Разом з тим слід, констатувати, що у системі вищої освіти України ще мають місце негативні тенденції, які проявляються у зниженні рівня якості вищої освіти, продовженні проявів корупції та хабарництва тощо.

Як показали перевірки, у багатьох вищих навчальних закладах рівень інформованості викладачів, студентів і співробітників зі станом справ в освітній галузі та програмними завданнями діяльності системи вищої освіти є неприпустимо низьким.

Зміст розпорядчих та нормативних документів міністерства не доводиться до відома працівників і студентів, про основні засади та способи реалізації освітніх технологій, передбачених Болонським процесом викладачі і студенти знають з розмов та публікацій у засобах масової інформації, що формує інколи необ’єктивне ставлення до процесів модернізації вищої освіти.

Аналіз звернень громадян, організацій та установ з питань вищої освіти, які надходять до Міністерства освіти і науки засвідчує, що у вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації та форм власності мають місце серйозні недоліки у питаннях дотримання норм діяльності, визначених законодавчими та нормативними актами у галузі освіти, забезпечення відкритості і прозорості освітніх процесів, інформованості споживачів освітніх послуг щодо законодавчої та нормативної бази вищої школи і перспектив її розвитку.

Міністерство освіти і науки звертає увагу на персональну відповідальність керівників вищих навчальних закладів за порушення норм чинного законодавства України, зокрема у питаннях дотримання ліцензованого обсягу прийому. Керівникам навчальних закладів слід перевірити реальний контингент студентів усіх років прийому, які навчаються за ліцензованими спеціальностями і привести його у відповідність до обсягу, зазначеному у ліцензії.

Мають місце порушення і недоліки при виконанні державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою, окремі з яких набувають системного характеру.

Так, за результатами перевірки, яка проводилася Рахунковою палатою України щодо виконання державного замовлення, встановлено факти перевищення ліцензованих обсягів підготовки, випадки самовільної зміни доведених обсягів прийому, перерозподілу місць між окремими спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів „спеціаліст” та „магістр”, зокрема з таких напрямів підготовки, як „Право”, „Економіка і підприємництво”. У ряді вищих навчальних закладів ще не обґрунтовано формуються проектні показники прийому, не враховуються регіональні потреби у відповідних фахівцях.

Мають місце факти несвоєчасного подання вищими навчальними закладами обов’язкової звітної інформації, зокрема, статистичних форм 5-ВО „Показники економічного і соціального розвитку України”, 2-3 НК „Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року”, оперативної інформації „Оперативні дані про результати прийому”, а також недостовірності показників. Особливо це стосується відокремлених структурних підрозділів.

Міністерство освіти і науки інформує, що державне замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2007 році буде формуватися з урахуванням профілю вищого навчального закладу, ресурсного забезпечення навчального процесу, якості вищої освіти та результативності працевлаштування випускників.

З метою розширення доступу до вищої освіти у 2006 році передбачено виділення коштів на пільгове кредитування здобуття вищої освіти в обсязі 14 млн. грн. Досвід реалізації програм пільгового кредитування минулих років показує, що в окремих вищих навчальних закладах, посилаючись на недосконалість механізму повернення коштів, відмовляють абітурієнтам у наданні пільгових кредитів, що є неприпустимим.

Недоліками статутної діяльності вищих навчальних закладів у 2005 році були випадки низького рівня підготовки нормативних документів вищих навчальних закладів (статутів, положень, навчальних планів тощо). Зокрема, в статутах не визначається порядок скликання загальних зборів (конференцій трудових колективів), відсутні розділи щодо діяльності студентського самоврядування. Концепції діяльності вищих навчальних закладів носять загальний, а іноді і примітивний характер. Певною мірою це стосується і правил прийому, в яких не визначається порядок відбору на навчання за програмами спеціаліста і магістра, не вказуються обсяги прийому за кошти державного бюджету і за кошти фізичних та юридичних осіб тощо.

Найбільш характерними організаційними недоліками в роботі вищих навчальних закладів зі студентами у 2005 році були: необґрунтована мотивація відрахування студентів, порушення умов поновлення та переведення студентів, особливо з контрактної форми навчання на навчання за кошти державного бюджету та надання їм академічних відпусток; встановлення плати за освітні послуги, які не передбачені відповідними нормативними актами, розповсюдження практики «умовного» працевлаштування випускників з використанням недостовірних довідок. Мають місце факти порушення порядку поселення у гуртожитки та їх нецільового використання.

Ще не стало обов’язковим атрибутом навчального процесу та головним інструментом організації самостійної роботи студентів використання сучасних інформаційних технологій.

Крім того, на телефон «гарячої лінії» надходять скарги про окремі випадки хабарництва, встановлення викладачами вищих навчальних закладів "тарифів" за здачу заліків та екзаменів, підготовку курсових та дипломних проектів, появи в Інтернеті сайтів викладачів з контрольними роботами, рефератами, заснування різного роду благодійних фондів та примусових внесків до них тощо.

Головним питанням організації навчального процесу у 2006/2007 навчальному році є реалізація наказу МОН від 30.12.2005р №774 «Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу».

В останні два роки більше як у ста вищих навчальних закладах проводився експеримент щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу та модульно-рейтингової системи контролю знань студентів. Хід експерименту розглядався на колегії МОН.

Водночас перевірками, проведеними міністерством і Державною інспекцією навчальних закладів встановлено, що у багатьох вищих навчальних закладах ця робота знаходиться у початковому стані і проводиться, як правило, в рамках однієї спеціальності або одного факультету. При цьому Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу (наказ МОН України від 23. 01. 2004 р. №48) та інші нормативні акти не підготовлені, індивідуальні навчальні плани студентів та інформаційні пакети не розроблені.

Міністерство звертає увагу ректорів, що кредитно-модульна система є основним елементом реалізації Болонського процесу, до якого Україна приєдналася у 2005 році.

У зв’язку з цим, міністерство планує найближчим часом провести нараду і навчання відповідальних за впровадження Болонського процесу у вищих навчальних закладах та видати низку нормативно-методичних документів з питань кредитно-модульної організації навчального процесу.

Ректорам належить забезпечити, починаючи з 2006/2007 навчального року, повний перехід вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації на кредитно-модульну систему організації навчання з використанням системи обліку навчальної роботи студента і викладача, що відповідає ЕСТS. Запровадження цієї системи слід починати з першого – другого (максимум третього) курсу з подальшим поступовим її розповсюдженням на старші курси. Особливу увагу слід звернути на стан організаційного та науково-методичного забезпечення студентів, які навчаються в умовах кредитно-модульну системи.

Міністерство звертає увагу керівників вищих навчальних закладів на стан практичної підготовки студентів, яка є невід’ємною складовою підвищення якості підготовки фахівців. Головні зусилля в цій роботі слід зосередити на впровадженні нових підходів на основі розвитку соціального партнерства з промисловцями і підприємцями з питань удосконалення навчального процесу, поліпшення матеріально-технічної бази, формування баз практик, працевлаштування випускників, шляхом укладання відповідних договорів як з державними, так і недержавними підприємствами, установами, організаціями. Необхідно забезпечувати студентам можливість проходити практику на місцях майбутнього працевлаштування. Реалізація зазначених заходів сприятиме розвитку соціального партнерства з роботодавцями, підвищенню конкурентоспроможності випускників вищих навчальних закладів на ринку праці, забезпеченню можливості виконання реальних кваліфікаційних (дипломних) робіт (проектів).

Необхідно також поновити практику широкого залучення до складу Державних екзаменаційних комісій представників державних та недержавних підприємств, установ, організацій – замовників фахівців, частка яких разом з головою комісії повинна складати більше половини загального складу комісії, та представників інших вищих навчальних закладів, у яких готують фахівців з того ж напряму або спеціальності. Навіть за умов обмеженого фінансування неприпустимою є практика формування складу Державних екзаменаційних комісій з числа фахівців, що мають малий досвід практичної роботи або вищу освіту за невідповідним фахом. Слід поступово відмовлятися також від практики призначення головами Державних екзаменаційних комісій педагогічних та науково-педагогічних працівників даного вищого навчального закладу. Неприпустимим є проведення Державної атестації за відсутності Голови Державної екзаменаційної комісії або більшості її членів.

Керівникам вищих навчальних закладів необхідно звернути увагу на небезпечну тенденцію зниження рівня вимог до змісту і складності дипломних робіт (проектів), зведення їх до реферативних оглядів або збірки компільованих матеріалів. Дипломні роботи (проекти) особливо з інженерних спеціальностей мають носити характер самостійних розробок без використання «послуг» певних фірм, які діють у системі Інтернет. З метою підвищення якості дипломних робіт (проектів) та забезпечення їх об’єктивної оцінки слід широко практикувати зовнішнє рецензування.

У контексті приєднання вищої освіти України до Болонського процесу та необхідності забезпечення мобільності студентів важливим питанням є запровадження у навчальний процес нових технологій навчання з іноземних мов, введення Державного іспиту з іноземної мови на заключному етапі навчання, забезпечення відповідного комунікативного рівня знання іноземної мови тощо.

Необхідно створити належні умови для проведення підсумкових контрольних заходів, позбутися фактів завищення оцінювання навчальної успішності студентів, необ’єктивного, штучного формування багаточисельного контингенту відмінників.

Сьогодні ще має місце практика використання навчальних планів та програм навчальних дисциплін, структура та зміст яких не відповідають діючим стандартам, включення до навчальних планів підготовки бакалаврів, спеціалістів або магістрів навчальних дисциплін, зміст яких не передбачає формування системи умінь, що відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційного рівня та кваліфікації за дипломом. Мають місце випадки введення до навчальних планів підготовки спеціалістів та магістрів навчальних дисциплін або їх розділів, вивчення яких передбачено на рівні підготовки бакалавра.

Міністерство вважає, що внесення змін до навчальних планів, у тому числі заміна лабораторних занять практичними, зменшення обсягів самостійної підготовки тощо, умов організації практичної підготовки мають бути обґрунтованими і здійснюватись з урахуванням обговорення вказаних заходів з особами, які навчаються. Наслідком внесення таких змін має стати повторне узгодження навчального плану в установленому порядку.

Міністерство освіти і науки інформує керівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку фахівців на основі базової загальної середньої освіти, що перелік дисциплін загальноосвітньої підготовки, наведений у листі МОН від 19.07.2001 року залишається незмінним, крім дисципліни «Допризовна підготовка», яка на даний час має назву «Захист Вітчизни». Державна підсумкова атестація студентів цих навчальних закладів проводиться з п’яти дисциплін: української мови, історії України (ХХ сторіччя) та трьох дисциплін за вибором вищого навчального закладу. Державна підсумкова атестація може здійснюватись також у формі незалежного оцінювання навчальних досягнень студентів, а його результат, за бажанням студента, може бути зарахований як бал державної підсумкової атестації. Якщо студент після проходження незалежного оцінювання навчальних проходитиме державну підсумкову атестацію, то це не є перешкодою для нагородження його золотою (срібною) медаллю.

Міністерство не підтримує пропозиції окремих вищих навчальних закладів, щодо скорочення обсягів навчального часу на вивчення дисциплін циклу “Гуманітарна та соціально-економічна підготовка” і наголошує на обов’язковості виконання вимог відповідних нормативно-правових документів.

Разом з тим, науково-методичними комісіями МОН спільно з Центром гуманітарної освіти НАН України розробляються новітні підходи щодо модернізації соціально-гуманітарної освіти майбутніх фахівців з вищою освітою з урахуванням національного та зарубіжного досвіду.

Міністерство постійно приділяє увагу навчанню і вихованню осіб з обмеженими фізичними можливостями. З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти наказом МОН від 04.07.2006 року №504 спільно з УТОГ визначено мережу навчальних закладів та перелік спеціальностей для підготовки фахівців з числа осіб з вадами слуху. Вищим навчальним закладам, які здійснюють підготовку фахівців за напрямом “Педагогічна освіта”, відповідно до наказу МОН від 02.12.05 р. № 691, рекомендується, починаючи з 2006/2007 навчального року запровадити вивчення навчальної дисципліни “Основи корекційної педагогіки”.

Керівники вищих навчальних закладів мають вжити заходів щодо безперешкодного доступу інвалідів до навчальних приміщень, забезпечення навчальних закладів спеціальною літературою тощо.

В останні роки виняткової гостроти набула проблема працевлаштування випускників вищих навчальних закладів. Особливому контролю підлягає працевлаштування випускників, які навчались за цільовими направленнями згідно з установленою квотою. Відповідальність за формування обсягів цільового прийому, відповідність переліку замовлених спеціальностей потребам ринку праці в сільській місцевості та працевлаштування випускників-цільовиків покладається на Раду Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та районні державні адміністрації, які видавали їм направлення на навчання.

Міністерство підтримує освітні програми корпорацій Intel “Навчання для майбутнього” та Microsoft “Партнерство в навчанні”, завдяки реалізації яких вирішуються питання підвищення загальної комп’ютерної грамотності викладачів, а також впровадження інноваційних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій в навчальний процес.

Керівникам вищих навчальних закладів слід взяти під особистий контроль виконання відповідних наказів Міністерства освіти і науки щодо реалізації зазначених програм (накази МОН України від 22.09. 04 р. № 749, від 06.12. 05 р. № 693, від 22.04. 05 р. № 248).

У вищих навчальних закладах мають місце порушення встановлених вимог до процедури попереднього розгляду рукописів та рекомендації їх до видання, формального та неякісного рецензування, невідповідності рукописів навчальним планам та програмам тощо. Міністерство освіти і науки України щороку відмовляє у наданні грифів підручників та навчальних посібників близько 130-140 рукописам.

Крім того, вищі навчальні заклади самостійно планують та видають значну кількість допоміжних методичних видань - методичні посібники і рекомендації, тексти лекцій, навчальні програми тощо, якість яких, як показали перевірки не завжди відповідає встановленим вимогам до таких видань.

Міністерство звертає увагу керівників вищих навчальних закладів на необхідність переходу до підготовки підручників і посібників нового покоління з використанням мультимедійних технологій, комп’ютерної техніки, підвищення ролі і відповідальності вчених рад, кафедр щодо якості рукописів підручників та навчальних посібників, підбору рецензентів та наукового рівня рецензій. Наголошуємо, що рецензентів слід призначати з числа фахівців провідних вищих навчальних закладів, НАН України, АПН України, інших галузевих академій і навіть провідних зарубіжних університетів.

Останнім часом керівники вищих навчальних закладів звертаються до міністерства з питаннями щодо порядку видачі документів з відзнакою випускникам, які здобули освітньо-кваліфікаційні рівні “спеціаліст”, “магістр”.

Роз’яснюємо, що диплом спеціаліста, магістра з відзнакою видається з урахуванням результатів навчання за програмою бакалавра відповідно до «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», затвердженого наказом Міністерством освіти від 2 червня 1993 року №161.

Звертаємо також увагу на необхідність дотримуватись порядку оформлення дипломів. У назвах кваліфікацій, що зазначаються у документах про освіту, не допускається використання слів-назв освітньо-кваліфікаційних рівнів молодший спеціаліст, бакалавр тощо. Назви професійної кваліфікації, отриманої випускником вищого навчального закладу, визначається через професійну назву роботи із переліку кодів та назв, які зазначені ДК 003-95 “Державний класифікатор України: Класифікатор професій”. Зазначені у певному галузевому стандарті вищої освіти і відповідно у навчальному плані коди і назви напряму, спеціальності та кваліфікації переносяться до документів про здобуття вищої освіти без самовільних змін та доповнень. Зазначення у дипломах молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра професійних кваліфікацій, що властиві іншим напрямам підготовки, неприпустимо і є порушенням чинної нормативно-правової бази.

При оформленні заявок на дипломи необхідно враховувати, що згідно з наказом Державного Комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 09.06.2004 р. №65 “Про затвердження вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу” (п. 1.9) найменування відокремленого підрозділу повинно містити слова “відокремлений підрозділ” та відомості про належність до юридичної особи, яка створила зазначений відокремлений підрозділ.

Як показали результати перевірки діяльності відокремлених структурних підрозділів вищих навчальних закладів, у багатьох випадках вони перетворилися на освітні структури, діяльність яких не відповідає вимогам щодо забезпечення якісної освіти. У результаті чого, тільки за 2005-2006 роки Державною акредитаційною комісією було прийнято рішення щодо позбавлення ліцензії більш ніж 100 відокремлених структурних підрозділів. Міністерство і надалі буде здійснювати контроль за дотриманням нормативних вимог щодо виконання ліцензійних умов діяльності та створення нових вищих навчальних закладів і відокремлених структурних підрозділів, незалежно від їх форми власності і підпорядкування.

Тому пропонуємо ректорам (директорам) вищих навчальних закладів проаналізувати діяльність відокремлених структурних підрозділів (відділень, філій, факультетів) та поінформувати Міністерство освіти і науки до 01.10.06 р. про доцільність їх функціонування.

Вищим навчальним закладам необхідно провести моніторинг навчально-науково-виробничих комплексів щодо приведення їх діяльності у відповідність до вимог сучасної вищої освіти, поліпшення співпраці між учасниками комплексів та поглиблення інтеграції освіти, науки і виробництва.

Особливу увагу необхідно звернути на питаннях поліпшення якісного складу науково-педагогічних працівників, створення умов для наукового і кар’єрного зростання обдарованої молоді та комплектування кафедр, інших підрозділів кваліфікованими працівниками.

Необхідно забезпечити суворе дотримання нормативно-правових вимог щодо конкурсного заміщення вакантних посад згідно з діючим законодавством.

Керівникам вищих навчальних закладів треба здійснювати дійові організаційні заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників з метою забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців до використання кредитно-модульної системи організації навчального процесу, сучасних інноваційних технологій і засобів навчання.

У вищих навчальних закладах необхідно приділяти більше уваги питанням виховної роботи, розвитку студентського самоврядування та його участі у прийнятті управлінських й організаційних рішень, створення умов для функціонування органів студентського самоврядування, надання їм фінансової та матеріальної підтримки.

У 2006 році прийнято Державну програму інформування громадськості з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки. Міністерством затверджено розгорнутий план заходів на реалізацію цієї програми, виконання якого є обов’язковим для вищих навчальних закладів.

У сучасних умовах особлива увага надається економії енергетичних ресурсів. На це наголошується в дорученні Кабінету Міністрів України від 21.03.06 р. № 11110 /1/1-06 до листа Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України від 15.03.06 р. № 06-0/7-202 щодо виконання спільного рішення комітетів Верховної Ради України від 08.02.06 р. № 126 “Про технології економії енергії, економію газу”. Вищим навчальним закладам слід вжити заходів щодо реалізації власних програм енергозбереження.

Міністерство освіти і науки інформує, що з метою поліпшення освіти з питань енергозбереження у 2006 /2007 навчальному році передбачено ввести у навчальні програми відповідних навчальних дисциплін, вивчення питань енергозбереження. Вищим навчальним закладам слід передбачити в проектах (роботах) студентів відповідних напрямів і спеціальностей введення розділів з енергозбереження, а також включення такого розділу до навчальних планів і програм системи післядипломної освіти.

У 2005 році Перевірками фінансово-господарської діяльності встановлені порушення, допущені вищими навчальними закладами у питаннях орендних відносин з іншими державними та приватними структурами. Мали місце факти необґрунтованої, а іноді і незаконної передачі навчальних приміщень в оренду, що призводило до суттєвого погіршення умов організації навчального процесу, самостійної роботи та побуту студентів. Міністерство попереджає про персональну відповідальність керівників вищих навчальних закладів у разі виявлення таких випадків.

Окремо міністерство звертає увагу керівників вищих навчальних закладів на практику роботи зі зверненнями громадян, безумовне виконання Законів України «Про звернення громадян», «Про інформацію» тощо.Ректорам (директорам) вищих навчальних закладів до початку 2006/2007 навчального року необхідно провести аналіз роботи вищих навчальних закладів по виконанню завдань, визначених в указах, зверненнях та виступах Президента України, Уряду щодо розвитку вищої освіти, доповідях і виступах Міністра освіти і науки, відповідних державних та галузевих програмах, наказах та розпорядженнях Міністерства освіти і науки, документах з впровадження принципів Болонського процесу і розробити дієві заходи щодо реалізації програмних положень зазначених документів.


Міністр С.М.Ніколаєнко

Скачати 154.42 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка