Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференціїСторінка2/17
Дата конвертації11.05.2018
Розмір3.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17http://et.fem.sumdu.edu.ua/

Співорганізатори конференції:
Білоруський державний економічний університет (Білорусь)

Вітебський державний технологічний університет (Білорусь)

ДУ “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України” (Україна)

НТУУ “Київський політехнічний інститут” (Україна)

Російський економічний університет ім. Г. В. Плеханова (Росія)

Ростовський державний економічний університет “РІНГ” (Росія)

Сумський національний аграрний університет (Україна)

Техніко-гуманітарна академія (Польща)

Технічний університет – Варна (Болгарія)

Університет “Проф. д-р Асен Златаров” (Болгарія)


Офіційні партнери та спонсори:


Міжнародний науковий журнал

Сталий розвиток”(Болгарія)

Міжнародний науковий електронний журнал

Управління економічними процесами”(Україна)ЗМІСТ


Розділ 1

Стратегії соціально-економічного розвитку країн

Раздел 1

Стратегии социально-экономического развития стран

Section 1

Strategies for socio-economic development of the countries


Андерсон Н. В.

Структурные изменения в экономике, их влияние на маркетинговый экоменеджмент12


Бутенко В. М.

Історичні аспекти соціального партнерства


14


Ілляшенко Т. О., Захарченко С. І.

Реформування фінансового забезпечення охорони здоров’я в Україні

15


Макаренко М. І.

Стратегія фінансування регіонального розвитку в Євросоюзі

17


Пилипенко Н. М., Пилипенко В. В.

Податкова політика як фактор регулювання соціально-економічних процесів

19


Попадинець Н. М.

Особливості регіональної структурної політики


23


Провозін М. В.

Еволюція відносин підприємств у контексті регіонального розвитку


24


Сотник І. М., Мазін Ю. О.

Фактори реалізації потенціалу дематеріалізації та ресурсозбереження економічних систем26


Сухоставець А. І.

Особливості диверсифікації підприємницької діяльності на сільських територіях

28


Телетов А. С.

Технопарки в условиях реальной экономики региона


29


Троян М. Ю.

Аналіз економічних факторів народжуваності у складі демографічного потенціалу України31


Тяглов С. Г., Боев В. Ю.

Актуальные вопросы экологизации объектов инфраструктуры в современной модели регионального развития страны33


Червяцова О. В., Омельяненко В. А.

Вітчизняні реалії та зарубіжний досвід актуалізації споживчого кошика в контексті підвищення якості життя35


Яшева Г. А.

Формирование международных кластеров в экономиках союзных государств Беларуси и Украины

37Розділ 2

Інвестиційно-інноваційні процеси в Україні та її регіонах

Раздел 2

Инвестиционно-инновационные процессы в Украине и ее регионах

Section 2

Investment and innovation processes in Ukraine and its regions


Біловодська О. А.

Матриця оцінки асортименту як засіб оптимізації запасів товарних інновацій40


Герасименко Г. В.

Регіональні диспропорції добробуту населення України: стратегія вирівнювання та напрями інвестицій42


Горюнова З.

Методические подходы к оценке экологического фактора при определении эффективности вложений инвестиций44


Дудкін О. В.

Фактори прибутковості угод з вільною ціною


45


Ілляшенко Н. С.

Особливості стимулювання попиту на інноваційну продукцію

47


Калашникова С. П.

Устойчивое развитие территории как фактор инвестиционной привлекательности региона49


Карпенко А.

підвищення ефективності бюджетних установ

51


Ковальова О. М.

Тенденції інноваційного розвитку підприємств України та Сумської області

52


Корж І. С.

Сучасні тенденції розвитку експортного потенціалу України

53


Омельяненко В. А.

Основні підходи до інтернаціоналізації регіональних інноваційних структур

55


Пересадько Г. О., Громико М. С., Ловчев Р. О.

Інвестиційно-інноваційна політика регіону


59


Підлісна О. В., Підлісний В. В.

Імпорт та національний виробник автомобілів на ринку України


60


Радченко Е. Є.

Розвиток експортного потенціалу Сумської області в рамках єврорегіону «Ярославна»62


Шипуліна Ю. С.

Формування передумов інноваційного розвитку підприємства


64
Розділ 3

Управління соціально-економічним розвитком регіону та підприємства

Раздел 3

Управление социально-экономическим развитием региона и предприятия

Section 3

Socio-economic development management of region and enterprise


Баштова М. О.

Екологічна політика територіального розвитку (на прикладі виноградно-виноробного комплексу АР Крим)

66


Білецька Н. І.

Принципи регіональної екологічної політики в галузі охорони здоров’я


69


Божкова В. В., Дериколенко О. М.

Урахування ризиків при виборі стратегій розвитку промислових підприємств


71


Гайдай Р. Ф., Пугаченко І. В.

Актуальність управління інтелектуальним потенціалом підприємства


73


Дриль О. І.

Конкурентоспроможність території як одна з передумов забезпечення її стабільного розвитку74


Захарова О. В., Городничук Н. В.

Удосконалення процедури оцінки якості професійного розвитку персоналу

75


Караєва Н. В.

Міжнародні концептуально-правові засади енергоефективного розвитку регіонів України77


Криворучко Л. Б.

Переваги організації процесу валютного контролю на машинобудівному підприємстві на засадах контролінгу79


Летуновська Н. Є.

Організаційно-економічний механізм формування системи соціальних пільг і послуг підприємства81


Мельник Ю. Н.

Взаимосвязь ключевых процессов маркетинга и менеджмента в антикризисном управлении83


Митова И. И., Ахмед Ю. А., Чутуркова Р.

Оценка факторов рабочей среды при производстве фосфорных удобрений


84


Пехтєрева В. В., Франкевич І. А.

Визначення основних аспектів впливу науково-технічного прогресу на технічну підготовку сучасного виробництва86


Полухина С. Ю., Осина Т. М., Прохоров В. Т.

Автоматизация технологической подготовки производства заготовок верха обуви


88


Прокопенко О. В.

Підбір науково-педагогічних працівників у багатонаціональному університеті


90


Сигида Л. О.

Фактори маркетингового середовища підприємства та їх вплив на маркетингову політику розподілу92


Тимохіна Я. О.

Формування системи оцінки ефективності інтегрованих маркетингових комунікацій промислового підприємства94


Цісінська О. Б.

Роль агенцій регіонального та місцевого розвитку прикордонних регіонів України у транскордонній співпраці96Розділ 4

Стратегічний менеджмент та маркетинг на міжнародному, регіональному рівнях та на рівні підприємства

Раздел 4

Стратегический менеджмент и маркетинг на международном, региональном уровнях и на уровне предприятия

Section 4

Strategic management and marketing at the international, regional and

enterprise levels


Вайлунова Ю. Г.

Межорганизационные сетевые взаимодействия в условиях новой экономики


98


Велиев А. А.

Становление спортивного маркетинга в Украине


100


Гайдабрус Н. В.

Теоретичні аспекти логістичного сервісу


102


Гайдай І. Ю., Скворцова Г. О.

Систематизація показників ефективності реклами: зміст, недоліки


104


Голишева Є. О.

Проблеми впровадження системи управління споживчим капіталом на вітчизняних підприємствах105


Деречинський Ю. Н., Воліна М. С.

Аналіз впливу маркетингу вражень на споживача при формуванні бренду компанії


107


Дмитрієв Є. Є.

Стратегія управління ліквідністю Європейської банківської системи


108


Коленда Н. В.

Стратегії активізації соціального діалогу в регіоні


110


Кoндруніна К. Ю.

Планування та реалізація міжнарoднoгo бізнесу кoрпoрації


112


Концеал Е. В., Зиновик Е. В.

Сравнительный анализ развития розничной торговли в регионах Республики Беларусь114


Nikolova D. R., Kuneva V. A., Lesidrenska S.

Alpha managers – an advantage or disadvantage for the organization


115


Nkeokelonye G. D., Vernydub N. O.

Modern enterprise management in large corporations: the evolving role of information and communication technologies118


Пересадько Г. О.

Методологія маркетингових досліджень


121


Росохата А. С.

Прогнозування в системі маркетингу промислових підприємств України


123


Рубанов П. М.

Особливості діяльності фінансових посередників в Україні


124


Сапич Н. М.

Вплив якості і ефективності господарського рішення на економічну самостійність регіону126


Цибульська Ю. О.

Організація маркетингу на транскордонних ринках праці


128


Школа В. Ю., Щербаченко В. О.

Роль інформації і знань у сучасному виробництві


130Розділ 5

Стратегічні орієнтири економічного розвитку

галузей народного господарства

Раздел 5

Стратегические ориентиры экономического развития

отраслей народного хозяйства

Section 5

Strategic directions for economic development of the

national economy branches


Белоусов А. Л.

Рынок чипсов Беларусии: состояние и перспективы развития


131


Златова І. О.

Аналіз ринку легкових автомобілів в умовах сучасної митної політики України


133


Ілляшенко С. М.

Маркетинговий аналіз запитів споживачів туристичних послуг Сумщини

135


Калашнікова Т. В.

Методичні підходи до удосконалення державної підтримки сільськогосподарських підприємств на регіональному рівні137


Кисіль Т. В.

Машинобудівний сектор як базовий напрям підвищення економічної активності країни139


Котилко В. В., Носулич Т. Н. 

Сфера здравоохранения Украины: тенденции и проблемы пространственной организации140


Крупін В. Є.

Особливості міжнародного співробітництва України в агропромисловій сфері в рамках зони вільної торгівлі СНД143


Марочко С. С.

Розбалансованість розвитку ключових сфер АПК: аналіз тенденцій та наслідків виникнення
145


Мирчев А. Б.

Международное сотрудничество университетов стран Дунайского региона как фактор модернизации высшего образования148


Рева Д. В., Прохоров В. Т.

Особенности влияния международного и регионального сотрудничества на эффективность работы обувных предприятий регионов ЮФО и СКФО, объединённых в кластер


150


Столяров А. В.

Сучасний стан розвитку приладобудування в Україні


152


Томашевська О. Ю.

Заходи щодо покращення фінансового стану вугледобувних підприємств України


154


Фігун Н. В.

Особливості застосування теорії revpash у ресторанному бізнесі


155


Шандрівська О. Є., Бек О. М., Горбаль Н. І.

Структуризація учасників ринку морозива та його інфраструктури


156Розділ 6

Методологія забезпечення сталого розвитку на різних рівнях

Раздел 6

Методология обеспечения устойчивого развития на разных уровнях

Section 6

Methodology of providing a sustainable development at the different levels


Баглаeва В. О.

Социологическе методы исследования осведомленности населения о реализации экологических и природоохранных программ159


Балджи М. Д., Ноженко С. В.

Особливості та переваги застосування сценарного планування в умовах сталого розвитку161


Bezuglaya E., Kovarda V., Drantusov A.

Interstate cooperation as the basis of environmental security of neighboring regions


163


Біньковська О. В., Тютюнник Г. О.

Забезпечення сталого розвитку агроекосистем з метою мінімізації забруднення земель164


Галушкина Т. П., Денисенко Н. И., Булышева Д. В.

«Зеленая» модель развития города


166


Герасимчук В. Г.

Паспорт жителя землі: що ви зробили корисного на своїй планеті?


168


Дергачова В. В., Кологривов Я. І.

Методологічні засади передбачення на основі законів циклічності як управління сталим розвитком підприємства170


Квачан О. С.

Сталий розвиток країни і регіону: категоріальна визначеність


172


Kovarda V., Kireeva A., Aldoshkina A.

On the moral foundations of sustainable development


173


Неверов А. В., Неверов Д. А.

Актуальные аспекты развития «зеленой» экономики в Беларуси

174


Ольшанська О. В.

Проблеми забезпечення стійкого розвитку регіональних агросоціальних систем


177


Петрушенко М. М.

Пріоритетність соціальної підоснови еколого-економічних протиріч


179


Пристайко О. П.

Індикатори сталого розвитку: пошук пріоритетів та агрегації


180


Севрюкова С. В., Скрицький В. О.

Умови сталого економічного розвитку регіону


183


Timofeeva O.

Household solid waste disposal as the factor of sustainable development


185


Туренко Ю. О., Омельяненко В. А.

Інноваційний аспект концепції сталого розвитку


186Розділ 7

Міжнародні та регіональні аспекти економіки природокористування

Раздел 7

Международные и региональные аспекты экономики природопользования

Section 7

International and regional aspects of environmental economics


Аюшеева С. Н.

Экономическая оценка ущерба от выбросов в атмосферу Республики Бурятия


189


Валюх Н., Омельяненко В. А.

Аналіз альтернативних варіантів переробки відходів


191


Денисова І. В.

Особливості функціонування сталого туризму


192


Домашенко М. Д., Прокопенко М. О.

Вирішення проблем утилізації твердих побутових відходів у місті Суми


194


Жуланова А. А.

Изменение предпочтений производителей и потребителей продукции с учетом экологических и энергетических факторов196


Ибрямова П. М.

Оценка факторов окружающей среды при производстве азотных удобрений


198


Кучмійов А. В.

Удосконалення методичного підходу до вибору маркетингових інструментів забезпечення екологічної безпеки економічної системи200


Мареха І. С.

Екологічна складова інвестиційних рішень у сфері сільськогосподарського землекористування
202


Мишенин Е. В., Яровая И. Е.

Международное сотрудничество в целях рационального использования и воспроизводства лесных экосистем203


Некрасенко Л. А.

Вуглецева складова екологічного сліду

205


Садченко Е. В., Ничитайлова Н. С.

Бережливое производство в управлении качеством окружающей природной среды207


Станева Д. Х., Крачунов Х. А.

Возможности и предпосылки управления качеством окружающей среды при судоремонтной деятельности209


Тяглов С. Г., Титова В. М.

Развитие альтернативных видов топлива как перспективное направление эколого-экономической политики российских корпораций211


Ховавко И. Ю.

Плата за загрязнение окружающей среды в РФ как институциональная ловушка212


Чаплигін О. В.

Стан енергоефективності в Україні та напрями її підвищення


214


Шевченко Г. М.

Політика розвитку “зелених” форм туристично-рекреаційної діяльності в Україні215


Шевчук А. В.

Развитие теории и практики экологического ущерба


217Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка