Малига Вікторія Анатоліївна, к ю. н, доцент кафедри міжнародних відносин І дипломатичної служби робоча програмаСторінка1/5
Дата конвертації23.06.2019
Розмір0.51 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5

Львівський національний університет імені Івана Франка

(повна назва вищого навчального закладу)

Кафедра (предметна, циклова комісія)__міжнародного права__
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної роботи

Проф.Зубрицька М.О.
___________________________

“______”_______________20___ р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки_______6.030201________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)_міжнародне право____________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізаціЇ

(назва спеціалізації)факультет міжнародних відносин

(назва інституту, факультету, відділення)

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу2018


Теорія держави і права. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

(назва дисципліни)
за напрямом підготовки __6.030201_, спеціальністю _міжнародне право__. –

__31__: _серпня__, 2018.- __ с.


Розробники: (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади).Малига Вікторія Анатоліївна, к.ю.н, доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри

_________________міжнародного права______________________________
Протокол № 1 від. “31” серпня 2018 р.
Завідувач кафедрою міжнародного права
_______________________ (Репецький В.М.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р
Схвалено Вченою радою факультету міжнародних відносин

Протокол № _____ від. “__” ____________ 2018 р.


“_____”________________20__ р. Голова _______________( проф. Мальський М.З.._)

(підпис) (прізвище та ініціали)

 Малига В.А., 2018

  1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

(«Теорія держави і права»)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, – 1

Галузь знань

0302 міжнародні відносини

(шифр, назва)

Нормативна

(за вибором студента)
Модулів –

Напрям

6.030201

(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів –

Спеціальність (професійне спрямування)

Міжнародне право


2018-й
Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин -

1-й, 2-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента -


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

32, 32 год.

год.

Практичні, семінарські

16, 32 год.

год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

60 год.

год.

ІНДЗ:

Вид контролю: іспит  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Загальна теорія держави і права - фундаментальна юридична наука, вивчення якої передбачає придбання знань про основні закономірності державно-правової форми розвитку суспільства.

Вивчення цієї дисципліни здійснюється на основі модульно-рейтингової системи організації учбового процесу, метою якої є підвищення якості знань юристів і забезпечення їх конкурентоспроможності в світовому освітньому просторі. Впровадження КМС припускає забезпечення мобільності студентів в процесі навчання, виходячи з вимог національного і міжнародного ринків праці, які швидко змінюються. КМС покликана також забезпечити можливості навчання студентів за індивідуальною освітньо-професійною програмою з урахуванням вимог замовників і побажань студентів і отримання кваліфікації, яка відповідає ринку праці.

Мета: встановлення і обгрунтування загальних закономірностей виникнення, функціонування і розвитку держави і права.


Завдання: при здійсненні професійної або загальносоціальної діяльності: використовувати юридичні поняття, терміни, конструкції і категорії, теоретичні знання в юридичній практиці на основі аналізу системи права і системи законодавства, використовуючи критерії класифікації держави і права, визначати форму і вид конкретної держави і правової системи; здійснювати різнобічний аналіз юридичних норм; тлумачити правові норми; обгрунтовувати правові рішення з конкретних юридичних ситуацій, аналітично оцінювати галузеву приналежність правових норм і правових відносин.

Предмет: складається з трьох нерозривно пов'язаних частин – закономірності виникнення, розвитку і функціонування держави і права; методологія (вчення про методи пізнання); юридична техніка.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати: поняття та ознаки держави, складові форми держави та її сутність, поняття та сутність права, структуру правової норми, структуру (склад) правовідносин, поняття та структуру механізму правового регулювання, поняття та склад правопорушення, види юридичних фактів.

вміти: використовувати юридичні поняття, терміни, конструкції і категорії, теоретичні знання в юридичній практиці на основі аналізу системи права і системи законодавства; визначати форму і вид конкретної держави і правової системи; здійснювати різнобічний аналіз юридичних норм; тлумачити правові норми; обгрунтовувати правові рішення з конкретних юридичних ситуацій; оцінювати галузеву приналежність правових норм і правових відносин.  1. Програма навчальної дисципліни


Тема 1. Поняття і ознаки держави. Її сутність та функції

Держава як універсальна суверенна політична організація суспільства. Ознаки держави, що відрізняють її від інших організацій, об'єднань, утворень: наявність права, особлива публічна влада, суверенітет, територіальний устрій. Визначення поняття держави. Значення форми держави в характеристиці європейського Союзу.

Соціальне призначення держави. Рішення загальних справ, витікаючих з природи суспільства, і способи виразу і забезпечення інтересів особи, соціальних груп, всього суспільства. Класовий і загальносоціальний підхід до визначення сутності держави. Держава як соціальне і правове явище в суспільстві.

Сутність держави. Держава як механізм управління справами суспільства. Державний примус.

Поняття і зміст функцій держави. Значення функцій в рішенні задач соціального управління суспільством. Функції держави та її сутність. Методи, правові і організаційні форми здійснення функцій держави. Функції держави на різних етапах її розвитку.

Структура держави, що забезпечує виконання її функцій. Механізм держави і державний апарат. Поняття, ознаки державних органів. Їх класифікація і система. Співвідношення державних і суспільних структур в здійсненні функцій держави.

Принципи організації і діяльності державних органів. Поняття та сутність бюрократії, її місце і роль в здійсненні функцій держави. Поняття бюрократизму. Правові засоби боротьби з бюрократизмом в діяльності державних органів.

Тема 2. Форма держави

Поняття і значення форми держави, її відносна самостійність. Форма правління, національно-державний та адміністративно-територіальний устрій, політико-правовий режим як складові елементи форми держави. Значення форми держави в характеристиці європейського Союзу.

Форма правління: поняття, види. Монархія і республіка, їх різновиди. Особливості монархічної і республіканської форм правління на різних етапах розвитку держави. Значення форми правління у визначенні форми держави.

Національно-державний та адміністративно-територіальний устрій. Унітарна держава, федерація і конфедерація. Міждержавні об'єднання і організації. Роль національно-територіального устрою у визначенні форми держави.

Поняття і види політико-правового режиму. Вплив політико-правового режиму на визначення загальної форми держави. Демократичні та автократичні держави. Демократія, авторитаризм, тоталітаризм. Соціальні інститути, що забезпечують політико-правовий режим в державі. Роль засобів масової інформації.

Тема 3. Громадянське суспільство і його політична організація

Громадянське суспільство як основа формування і функціонування правової держави. Громадянська згода і соціальна захищеність суспільства і його членів як найважливіший принцип діяльності правової держави і його органів. Поняття і зміст (структура) громадянського суспільства. Система національних і суспільних установ, сформованих громадянським суспільством, і система державних інститутів. Правова система в громадянському суспільстві і система права в державі. Людина і суспільство, громадянин і держава.

Поняття, значення і структура політичної системи суспільства. Суб'єкти політичної системи. Держава, суспільні організації, організації суспільної самодіяльності. Роль класів, націй, особи в політичній системі суспільства. Політична система суспільства і його соціальна і національна структури.

Держава як суб'єкт політичної системи суспільства. Взаємодія держави з іншими суб'єктами політичної системи. Політична система, державна влада та політико-правовий режим. Подолання етатичних спрямувань держави.

Політичні партії в суспільстві. Багатопартійна і однопартійна системи. Партія і управління державою. Правляча партія. Парламентська партія.

Інші суспільні організації як суб'єкти політичної системи суспільства. Роль церкви і інших релігійних організацій у формуванні духовних цінностей суспільства: їх взаємостосунки з державою.

Політична система, державне управління і самоврядування. Їх співвідношення і взаємодія.

Політична система суспільства і його соціальна і національна структури.


Тема 4. Правова держава. Поняття, система і захист прав людини
Поняття і значення правової держави. Держава заради громадян, для громадян і через громадян. Правова держава і соціальне життя суспільства.

Ідея правової держави в історії політико-правової думки і практика її втілення. Значення закону, роздільного і автономного існування властей, захисту прав громадян для нормального функціонування держави в працях видатних мислителів старовини і сучасного їм державного життя. Значення політико-правових переконань Дж. Локка, Ш. Монтескьє, Р. Гроція, І. Канта і інших відомих філософів і юристів для обгрунтування правової держави.

Вчення про правову державу в юридичній науці і демократичному русі Росії кінця XIX - почала XX ст. Конституціоналізм і парламентаризм.

Концепція правової держави в сучасній юридичній доктрині. Ознаки правової держави. Примат права над розсудом держави, верховенство і панування закону як найважливіша ознака правової держави. Розділення властей, їх автономність і взаємодія в правовій державі. Пріоритет особи як вищої цінності в суспільстві.

Права і свободи людини і громадянина, їх гарантії і механізм захисту. Правовий статус особи. Взаємні обов'язки і відповідальність громадянина і держави. Система захисту прав людини.

Значення інституту омбудсмена. Захист прав людини в умовах функціонування Європейського Союзу.


Тема 5. Право в системі соціального регулювання відносин у суспільстві
Регулювання відносин у суспільстві і право. Нормативні і ненормативні регулятори: ціннісний, інформаційний, шлюбно-сімейний, релігійний, моральний, естетичний, правовий і ін. Поняття соціальних норм. Норми соціальні і технічні. Види соціальних норм: правові, моральні, корпоративні і ін. Право в системі соціальних норм і його призначення. Місце права в системі соціального регулювання з погляду гармонізації національного права і європейського права.

Поняття права. Об'єктивне і суб'єктивне в праві. Право як система правил поведінки і як міра свободи особи. Зміст права. Право як масштаб поведінки, як вживання однакової міри до різних людей.

Право і держава. Їх взаємодія. Примат права, зв'язаність держави правом. Розсуд держави, відступ від права, свавілля.

Право і економіка. Економічні інтереси в праві. Соціально-економічна обумовленість в праві. Можливості і межі впливу права на економіку.

Право і політика. Право як основа і засіб виразу політики. Право і національні відносини в суспільстві.

Сутність права. Право як соціальний регулятор відносин в суспільстві. Соціальна цінність права. Право як явище цивілізації і культури людського суспільства. Право і моральність. Ідеї "належного" і "існуючого", "справедливого" в праві. Гуманізація права. Ознаки і властивості права. Прояв сутності права на різних етапах його розвитку. Соціальна цінність і регулятивні властивості права як критерії його прогресивного розвитку.

Функції права. Поняття, зміст, класифікація. Соціальні і юридичні функції. Виховна функція, функції громадянської згоди і соціального захисту особи. Регулятивні статична і динамічна, охоронна функції. Інші функції, які виконує право.

Тема 6. Джерела (форми) права

Поняття джерела (форми) права. Форма і зміст права. Форма права і його сутність.

Класифікація джерел права. Тенденції в розвитку джерел.

Поняття і основні ознаки нормативно-правового акту, його відмінність від актів застосування та роз'яснення права. Види нормативно-правових актів. Право і закон. Закон як вид нормативно-правового акту. Верховенство закону. Закон і підзаконні нормативні акти. Локальні нормативно-правові акти. Роль судової практики в нормативному регулюванні. Нормативні акти суспільних організацій Межі дії нормативно-правових актів у часі, просторі та за колом осіб.

Прецедент як джерело права. Види прецеденту.

Звичай. Співвідношення права та звичаю. Діловий звичай. Правовий звичай. Звичайне право.

Юридична доктрина. Доктрина та коментарі до юридичних текстів.

Нормативний договір: типовий та зразковий. Міжнародні угоди.

Порівняльний аналіз місця та ролі джерел права на основі гармонізації і адаптації внутрішнього права держави та європейського права.

Правила гуртожитку, етикет і інші регулятори в суспільстві. Їх співвідношення з правом.Тема 7. Правотворчість та систематизація в праві

Поняття і загальна характеристика правотворчого процесу. Значення правотворчості в різних правових системах.

Єдність правотворчості і правового регулювання. Правотворчість і управління в суспільстві.

Правотворчість як завершальна стадія формування права. Правотворчість та правотворення.

Зміст правотворчого процесу, його стадії і суб'єкти. передпроектна стадія і проектування. Концепція законопроекту. Законодавча ініціатива.

Якість і мова правових актів. Законодавча техніка. Юридичні терміни, конструкції, аксіоми і презумпції. "Закон про закони" і механізм регулювання правотворчого процесу. Проблеми правотворчості і гармонізації (адаптації) внутрішньодержавного та європейського права.

Систематизація в праві. Акти кодифікації, їх види і структура. Інкорпорація і консолідація.
Тема 8. Право як система. Основні правові системи сучасного світу

Поняття системи і структури права. Класифікаційні критерії виділення галузей права. Предмет і метод правового регулювання. Галузі та інститути права. Система права і система законодавства. Сучасний стан законодавства.

Система права і правова система. Правова система як єдність правової ідеології, джерел права і юридичної практики.

Правова сім'я. Критерії об'єднання правових систем в правові сім'ї. Основні види правових сімей сучасного світу. Тенденції їх розвитку. Сучасний стан і проблеми гармонізації і адаптації внутрішньодержавного та європейського права.

Матеріальне і процесуальне право. Публічне і приватне право. Міжнародне право, його пріоритет над внутрішнім правом держави. Суверенітет і право.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка