Лекція це структурний, систематичний І системний виклад певної наукової проблеми або її частини. Проте в контексті змін, що відбуваються у вищій освіті, в освітньому процесі, зокрема, у проведенні лекцій, змінюється технологія, призначенняСкачати 298.77 Kb.
Дата конвертації23.10.2018
Розмір298.77 Kb.
ТипЛекція


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


«ПОГОДЖЕНО»

Проректор з освітньої, виховної та міжнародної діяльності БНАУ,

професор

____________________ І.М.Паска

“_____” _____________ 2016 року

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор БНАУ,

академік НААН
________________ А.С. Даниленко

“_____” _____________ 2016 року

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПЛАНУВАННЯ, ПРОВЕДЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ВІДКРИТИХ ЗАНЯТЬ ВИКЛАДАЧІВ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ АГРАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

м. Біла Церква

2016


  1. Загальні положення

На сучасному етапі розвитку освіти в Україні лекція є важливою ланкою, доцільною формою організації навчання у вищому навчальному закладі. Її загальне призначення – формування у студентів орієнтовної основи для оволодіння знаннями, уміннями, навичками, їх позитивного ставлення до життєвих реалій, що вивчаються, смаку до науки і дослідницької діяльності.

Лекція – це структурний, систематичний і системний виклад певної наукової проблеми або її частини. Проте в контексті змін, що відбуваються у вищій освіті, в освітньому процесі, зокрема, у проведенні лекцій, змінюється технологія, призначення, зміст, методика та інші її параметри:

- по-перше, вона охоплює навчальний матеріал змістового модуля, який може містити декілька тем традиційних лекцій;

- по-друге, під час відкритої лекції, з одного боку, вирішується ширше коло завдань, наприклад, даються рекомендації з опанування блоку тем, об’єднаних певним змістом, організовується робота над вивченням цього блоку, і тому такі лекції відповідають назві “настановча” або “тьюторська”. З іншого боку, така лекція якоюсь мірою втрачає деякі аспекти традиційної лекції – доведення інформації, викладання фундаментальних основ навчальної дисципліни (визначення понять, правил, законів, принципів, способів, закономірностей, тенденцій і т. ін.), що викликане перерозподілом бюджету часу на вивчення навчальної дисципліни на користь самостійної роботи студента за скорочення аудиторного, лекційного навчання;

- по-третє, такі лекції вимагають зміщення зусиль викладача-лектора від власне проведення лекцій до підготовки певного навчально-методичного забезпечення з навчальної дисципліни, для полегшення опрацювання якого і призначена настановча, тьюторська лекція.

1.1. Це Положення регламентує порядок організації відкритих занять у Білоцерківському національному аграрному університеті (далі – БНАУ), їх планування, підготовку, проведення та оцінювання.

1.2. Відкрите заняття – одна з форм педагогічного контролю, метою проведення якого є виявлення рівня професійної та педагогічної майстерності викладача, поширення передового досвіду використання новітніх технологій навчання з розробкою рекомендацій щодо їх впровадження в освітній процес.

1.3. Відкриті заняття виконують наступні функції:

– інформаційну – встановлюють рівень професійної компетенції й педагогічної майстерності викладача, а також рівень підготовки студентів;

– діагностичну – виявляють методи і прийоми, що застосовуються викладачем, який проводить відкрите заняття, їх відповідність освітній програмі, меті заняття, аудиторії тощо;

– мотивуючу – стимулюють подальше вдосконалення професіоналізму викладача;

– навчальну – поширюють передовий досвід, виявляють необхідність та шляхи зростання педагогічної майстерності викладача.

1.4. Відкриті заняття, що проводяться, можуть бути наступних видів:

– пробні – проводять претенденти на посаду викладача, які, як правило, не мають педагогічного досвіду. Основною метою проведення відкритих занять такого виду є визначення потенційних професійних можливостей викладача;

– показові – проводять високо досвідчені викладачі з метою демонстрації передових освітніх технологій, прийомів та методів навчання;

– планові (поточні) – проводяться відповідно до графіків взаємовідвідування, які щороку затверджуються на кафедрах університету;

– позапланові – проводяться у разі надходження до ректорату або деканату факультету письмової заяви студентів зі скаргою на низький рівень проведення навчальних занять тим чи іншим викладачем. Ухвалу про проведення таких занять виносить ректор (проректор з освітньої, виховної та міжнародної діяльності) за погодженням з деканом факультету та завідувачем відповідної кафедри;

– конкурсні – проводить викладач, який бере участь у конкурсі на заміщення вакантної посади більш високого рівня, або викладач, що претендує на присвоєння звання доцента чи професора.

1.5. Відкриті заняття, що проводяться, можуть бути наступних типів: лекційні, практичні, семінарські й лабораторні заняття.

1.6. Відкрите заняття потребує від викладача певної підготовки і завжди є показовим. На нього запрошуються члени науково-методичної комісії БНАУ, методичної комісії факультету, викладачі, які працюють на кафедрі, де проводиться відкрите заняття, інші викладачі університету (за бажанням).

2. Мета відкритих лекцій

2.1. Мета відкритих лекцій:

а) доведення певного обсягу навчального та дослідницького матеріалу до студентів; б) самовдосконалення лектора, змагальницькі настрої в середовищі лекторів;

в) передавання досвіду лекторської майстерності у масштабах університету;

г) пропагування інновацій у лекційних аудиторних заняттях;

д) забезпечення зростання рівня якості освітньої послуги університету та підвищення конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг регіону;

є) забезпечення зростання рівня якості підготовки фахівців і їх конкурентоспроможності на ринку праці.

3. Вимоги до проведення лекцій

3.1. Вимоги до проведення лекцій:

• створення психологічно-комфортної атмосфери взаємодії зі студентами, атмосфери співробітництва та спільного міркування;

• дотримання лектором педагогічного такту, вияв уважного, позитивного ставлення до студентів;

• науковість та інформативність викладання, застосування сучасних наукових методів;

• доказовість, аргументованість викладу основних положень;

• логічність, послідовність, системність висвітлення змісту навчальної інформації;

• доступність, ясність, чіткість пояснення, інтерпретації наукових положень;

• внесення у зміст актуальних соціальних, моральних проблем, інформації, важливої для професійної діяльності, особистісного розвитку студентів;

• активізація мислення студентів, опора на їхній життєвий досвід;

• емоційність викладу навчального матеріалу;

• застосування аудіовізуальних засобів, дидактичних матеріалів.4. Вимоги до структури лекції

4.1. Процес організації лекцій складається з трьох частин: вступна, основна, заключна.

4.2. Організаційний момент включає:

• вітання зі студентами;

• формулювання мети і завдання лекції;

• яких саме знань, вмінь та навичок повинен набути студент після опрацювання лекції, практичних занять і самостійної роботи;

• на яку кількість балів студент може розраховувати в межах кредитно-трансферної системи оцінювання знань студентів.

4.2. Вступна частина включає в себе:

• наявність короткого вступу ще до оголошення теми, в якому лектор акцентує увагу на розв’язанні проблеми, яка буде предметом лекції та наводить приклад (ситуацію), яким підкреслює значущість проблеми, виходячи із практичної діяльності, досягнень науки, світового досвіду;

• оголошення теми і плану лекції;

• її роль у навчальній дисципліні, в професії, бюджет часу на її розгляд;

• зв’язок теми з попередньою і наступними темами, з практичними заняттями;

• розподіл знань, вмінь і навичок, які студент повинен набути на лекції, на практичному занятті, під час самостійної роботи;

• характеристика літератури, що рекомендована до теми, враховуючи, що її перелік студент має у відповідній методичній розробці (тематика і плани практичних, семінарських занять і СРС, роздруковані в друкарні або розміщені в електронній бібліотеці).

Вступна частина не повинна займати багато часу – лише 5–6–хв. Але від початку залежить подальший хід лекції. Головне завдання викладача на цьому етапі – залучення самих студентів до лекції, психологічна підготовка їх до сприймання основного навчального матеріалу. Зазначені етапи вступної частини є взаємопов’язані; дотримуватися їх варто в довільній формі; деякі з них діють одночасно. Завершується вступна частина лекції зверненням до студентів: “які є у Вас питання із вступної частини?”

4.3. Основна частина лекції тісно поєднана із вступною. Перехід до неї іноді є непомітним для студентів. Побудова цієї частини лекції залежить передусім від того:

а) якого виду ця лекція (лекція-бесіда, лекція-діалог тощо);

б) якою мірою ця тема лекції забезпечена навчальною літературою (підручник, посібник, завдання до СРС і т. ін.) та які вони за новизною.

4.4. Сутнісний елемент основної частини відкритої лекції:

• повнота викладу навчального матеріалу з огляду на різні джерела інформації;

• новизна інформації;

• вміле застосування викладу понятійного апарату, правил, закономірностей, принципів, вимог стандартів, класифікації, які розкривають об’єкт, придатність явища у тому випадку, якщо ці подані матеріали в друкованих виданнях застарілі, або є позиція лектора;

• новизна методик, які стосуються розрахунків певних показників ефективності, результативності, продуктивності;

• повнота списку джерел і новизна навчальної літератури, періодичність видань;

• вміння утримувати контакт з аудиторією, управляти нею, бачити і чути кожного студента, оцінювати його стан, настрій;

• врахування зворотного зв’язку “від студентської аудиторії до лектора”, “вміння внести корективи”.

4.5. Заключна частина лекції є не менш важливою. Це є останній акорд у виконанні діяльності. Невдале закінчення лекції здатне погасити позитивні враження, емоції , отримані студентами протягом лекції. У цій частині лектору доцільно бути особливо обережним. Втома студентів, які втрачають увагу, поглядають на годинники, починають вести розмови, а також виснаження викладача можуть викликати втрату ним контролю над слухачами або самоконтролю. Тому викладач іноді закінчує лекцію без загальної оцінки, процесу висновків і підсумків щодо обговореної навчальної інформації, виокремлення провідних ідей, знань. Окрім цього, лекцію необхідно завершити на такому ж мажорному, оптимістичному рівні, і з такою ж енергією, як і на початку.

Заключна частина містить висновки до лекції, настанови щодо форм звітності студента про свою роботу над цим змістовим модулем та роз’яснення щодо видів та форм контролю, оцінювання всіх видів робіт у балах. Ця частина, як дві попередні, вимагає особливої уваги. Тут передусім варто розрахувати, щоб на її виклад залишився час. Хронометраж часу на кожне питання лекції розв’язує цю проблему.

Обов’язкові елементи заключної частини:

• коротке резюме матеріалу лекції;

• оголошення теми наступної лекції, якщо заведена система, коли студенти опрацьовують новий матеріал ще до лекції;

• запрошення сформулювати питання, які виникли в процесі прослуховування матеріалу лекції;

• завершується лекція, як правило, фразою “Дякую за увагу”. Старостам груп нагадують, якщо вони цього не зробили, подати рапортички, журнали для відмітки відсутніх.

5. Планування та проведення відкритих занять

5.1. Відкрите заняття проводиться відповідно до графіків, затверджених на засіданнях кафедри. Графік складається на кожний навчальний рік у трьох примірниках: 1- передається до науково-методичної комісії університету, 2 - надається методичній комісії факультету; 3 - залишається на відповідній кафедрі. Форма графіку проведення відкритих занять наведена у додатку А. До кафедрального графіку проведення відкритих занять вносяться усі їх види.

5.2. При складанні графіку необхідно враховувати терміни дії контрактів викладачів кафедри, побажання викладачів щодо теми та дати проведення відкритого заняття.

5.3. Поточні відкриті заняття плануються таким чином, щоб кожен викладач протягом семестру провів не менше ніж одне відкрите заняття. У разі необхідності внесення змін до графіку проведення відкритих занять, питання розглядається на засіданні відповідної кафедри.

5.4. Витяг з протоколу засідання кафедри надається до науково-методичної комісії університету та методичної комісії факультету. Відповідальним за виконання графіку проведення відкритих занять є завідувач відповідної кафедри.

5.5. Викладач, який проводить відкрите заняття, зобов’язаний: повідомити завідувача кафедри про тему, дату та час проведення заняття; підготувати необхідні наочні (інформаційні) матеріали; за потреби, заздалегідь замовити технічні та комп’ютерні засоби, перевірити їх стан до початку заняття; підготувати аудиторії й повідомити студентів про те, що заняття є відкритим.

5.6. Відкрите заняття вважається проведеним, якщо воно тривало дві академічні години. Виключенням може бути проведення лабораторних занять.

6. Вимоги до лектора

6.1. Під час проведення відкритих лекцій лектору необхідно звернути увагу на:

• свій естетичний вигляд;

• розуміння лектора аудиторією студентів;

• швидкість викладу матеріалу (кількість слів за хвилину);

• ритмічність чи монотонність;

• тембр голосу, його силу (можливість чути без мікрофона);

• міміку, жестикуляцію, наголоси, чистоту мови;

• ступінь володіння матеріалом;

• відповідність стилю, методам викладу навчального матеріалу оголошеного виду лекції;

• відповідність змісту лекції оголошеній темі;

• вміння користуватися предметами туалету, особистої гігієни за нестандартних ситуацій (кашель, нежить, надмірна пітливість і т. ін.), поправляти одяг, зачіску під час лекції;

• вміння читати лекцію, писати формули на дошці, кодоскопі, відірвавшись від конспекту лекції;

• вміння користуватися указкою, в т. ч. лазерною;

• стан аудиторії (увага студентів, сприйняття лекції, розуміння викладеного матеріалу, розуміння логіки лектора);

• правильність розуміння речень (дотримання порядку слів, короткі, а не довгі складнопідрядні речення, розміром в абзац);

• чіткість вимови слів, закінчень, приголосних;

• доречність та вмотивовану кількість діалогових запитань (“Як на Вашу думку?”, “Яка Ваша оцінка певного явища?”) та перемикачів уваги (“Дозвольте перейти до розгляду наступного питання лекції”, “Зверніть увагу на структуру, класифікацію, яка подана на рис. 1” тощо);

• зміну ритму лекції (повільний виклад окремих її частин, а інших – прискорений виклад для фрагментарного конспектування);

• відбір ілюстрацій (рисунки, таблиці, зразки тощо), їх кількість повинна бути оптимальною. Їх оформлення, редакція мають бути бездоганними;

• професійний підбір прикладів, застосування аналогій, які повинні бути простими для сприйняття. Не можна наводити непереконливих прикладів, або таких, що вимагають просторових пояснень;

• наукову ерудицію;

• реалізацію принципів дидактики (систематичність, послідовність, спадкоємність);

• використання місцевого матеріалу (розробки вчених університету);

• діяльність мислення (залучення проблемних і риторичних питань);

• забезпечення твердого засвоєння матеріалу студентами;

• доступність і розуміння матеріалу студентами різних рівнів підготовки;

• стиль лекції;

• єдність форми і змісту;

• педагогічний такт, манеру;

• педагогічний і психологічний ефект від викладу матеріалу (увага студентів, рівень їх інтересу, контакт лектора з аудиторією).

6.2. За всіх нормативів, якими заформалізована лекція, її автор має право і повинен підкреслити свій власний авторський погляд, почерк тощо. Експромт, якщо він виправданий, ексклюзив, вдало підібраний, тільки прикрасять лекцію.

6.3. Позитивні аспекти лекції будуть підсилені, а слабкі зменшені за умови, якщо викладач:

• взаємодіє, спілкується зі студентами як рівноправними партнерами, суб’єктами спільної навчально-пізнавальної діяльності;

• стимулює активність студентів, розвиток їхнього критичного, творчого мислення постановкою проблемних питань, залученням їх до дискусії, діалогу, висловлювання власних міркувань;

• регулює увагу студентів, спонукає їх до стеження за власною думкою;

• не критикує судження слухачів, а лише здійснює відгук на їхні міркування, спирається на них під час викладу змісту;

• висловлює власні погляди, виявляє своє захоплення відповідною темою, галуззю науки;

• постійно здійснює зворотний зв’язок, стежить за динамікою емоцій студентів, перевіряє рівень розуміння, осмислення ними навчальної інформації.
7. Оцінювання відкритих занять

7.1. Обговорення відкритого заняття відбувається на найближчому засіданні кафедри. Його слід проводити у наступній послідовності: викладач, що проводив заняття; запрошені члени НМК університету та факультету; присутні інші викладачі; завідувач відповідної кафедри; викладач, що проводив заняття.

7.2. На початку обговорення викладач, що проводив заняття, повинен чітко сформулювати мету заняття, довести її відповідність освітній програмі, обґрунтувати вибір методів та засобів навчання, сформулювати власні висновки щодо проведеного ним відкритого заняття.

7.3. Інші присутні на відкритому занятті повинні детально проаналізувати переваги та недоліки заняття, оцінити рівень професіональних вмінь та знань викладача, оцінити ефективність застосування ним наочних та дидактичних матеріалів, оцінити поведінку та реакцію аудиторії, надати рекомендації щодо удосконалення роботи викладача.

7.4. Після виступу присутніх, слово знову надається викладачу, який проводив заняття. Він відповідає на усі питання та зауваження, за необхідності, обґрунтовує свою точку зору.

7.5. За результатами обговорень оформлюється висновок, в якому надається оцінка змісту, організації та результативності проведення відкритого заняття, а також характеристика педагогічним якостям викладача. Цей висновок разом із витягом із протоколу засідання відповідної кафедри передається до НМК БНАУ (для конкурсних відкритих занять). Листи оцінювання відкритих лекційних, практичних, семінарських та лабораторних занять наведені у додатку Б.

7.6. Результати проведення відкритих занять на кафедрах розглядаються на засіданнях НМК відповідних факультетів.

7.7. Узагальнення результатів проведення відкритих занять на кафедрах та розробка заходів щодо вдосконалення освітнього процесу у БНАУ здійснюється науково-методичною комісією університету.8. Порядок внесення змін та доповнень

8.1. За поданням Вченої ради факультетів БНАУ зміни та доповнення розглядаються навчально-методичною комісією університету та затверджуються Вченою радою БНАУ.


Розглянуто і схвалено методичною комісією БНАУ

Протокол № від 13 .05.2016 р.


Начальник відділу навчально-методичної

та виховної роботи Л.П. Хахула

Начальник юридичного відділу Я.Ф.Яцюк

Додаток АГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ЗАНЯТЬ

по кафедрі ______________________________ на 20__ - 20__ навчальний рік

№ п/п

Навчальна дисципліна

Вид відкритого заняття

Тип відкритого заняття

ПІБ

Посада

Науковий ступінь викладача

Дата

Час та місце проведення відкритого заняття

Академічна група, в якій проводилося відкрите заняття
Ухвалено на засіданні кафедри ________20___ р. протокол №____

Завідувач кафедри _________________ ___________ _____________

(назва кафедри) (підпис) (ПІБ зав.каф.)


Додаток Б

Б.1. ЛИСТ ОЦІНЮВАННЯ ВІДКРИТИХ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

Найменування дисципліни_________________________________________________ Вид відкритого заняття __________________________________________________ Тема відкритого заняття __________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (ПІБ, посада, науковий ступінь викладача, який проводив відкрите заняття) ________________________________________________________________________ (Час, дата та місце проведення відкритого заняття)

Академічна група, в якій проводилося відкрите заняття _________________________ Елементи, що оцінюються

Оцінка* 1 2 3

1. Тема лекційного заняття

1.1. Відповідність теми лекції освітній програмі

1.2. Чіткість визначення актуальності теми

1.3. Зв’язок із попередніми та наступними темами дисципліни, що вивчається

1.4. Зв’язок дисципліни, що вивчається, з іншими дисциплінами відповідно до структурно-логічної схеми підготовки фахівця певної спеціальності

2. Організація лекційного заняття

2.1. Наявність плану лекції

2.2.Наявність конспекту лекцій викладача на інформаційному порталі БНАУ

2.3. Оптимальність розподілу часу на розкриття окремих питань плану

2.4. Логічна стрункість, послідовність та аргументованість викладу матеріалу

2.5. Виділення основної думки та формулювання висновків

2.6. Пояснення змісту нових категорій

2.7. Використання наочного й дидактичного матеріалу

2.8. Використання технічних засобів навчання

2.9. Використання прийомів закріплення лекційного матеріалу

2.10. Отримання завдання для самостійної роботи після вивчення теми

2.11. Перевірка присутності студентів на лекційному занятті, здійснення відповідних записів у журналі академічної групи

3. Педагогічні якості викладача

3.1. Зовнішній вигляд викладача, уміння триматися перед аудиторією

3.2. Культура мовлення викладача

3.3. Педагогічний такт, поважливе ставлення до студентів

3.4. Володіння викладачем лекційним матеріалом

3.5. Використання прийомів формування та підтримки уваги студентів

3.6. Створення у студентів мотивації для вивчення теми

3.7. Використання прийомів активізації мислення (постановка питань, вирішення суперечностей у ході викладу матеріалу, посилання на власні наукові досягнення, наведення прикладів із практики тощо)

3.8. Управління фіксацією студентами навчального матеріалу (виділення найважливішої інформації темпом, інтонацією, повторенням, демонстрація ілюстративних матеріалів, поради щодо раціонального конспектування тощо)

3.9. Підтримання робочої дисципліни під час проведення лекційного заняття

4. Результативність лекційного заняття

4.1. Спрямованість лекційного заняття на формування теоретичних знань, які передбачені ОП підготовки фахівців відповідного напряму (спеціальності)

4.2. Інформаційна цінність лекції

4.3. Досягнення викладачем мети лекційного заняття

4.4. Оптимальність вибору літературних джерел

4.5. Створення у студентів бажання самостійного поглибленого вивчення теми лекційного заняття

4.6. Виховний вплив на студентів


Примітка * Оцінюється рівень відповідності вимогам вищої школи:

„ - „ – не відповідає; „ + „ – частково відповідає; „ + „ – відповідає.


Зауваження _________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Загальна оцінка ______________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Рекомендації ________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Завідувач кафедри _____________ _________ __________________

(назва кафедри) (підпис) (ПІБ зав.каф.)

Присутні на відкритому занятті:

______________________________________ ___________ ____________

(посада) (підпис) (ПІБ )

______________________________________ ___________ ____________

(посада) (підпис) (ПІБ )

______________________________________ ___________ ____________

(посада) (підпис) (ПІБ )

з висновком ознайомлений ______________ ____________________

(підпис викладача) (ПІБ викладача)

Б.2. ЛИСТ ОЦІНЮВАННЯ ВІДКРИТИХ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Найменування дисципліни ________________________________________________ Вид відкритого заняття __________________________________________________ Тема відкритого заняття __________________________________________________ ________________________________________________________________________ (ПІБ, посада, науковий ступінь викладача, який проводив відкрите заняття ) ________________________________________________________________________ (Час, дата та місце проведення відкритого заняття)

Академічна група, в якій проводилося відкрите заняття _________________________

Елементи, що оцінюються

Оцінка* 1 2 3

1. Тема практичного заняття

1.1. Відповідність теми практичного заняття освітній програмі

1.2. Зв’язок теми практичного заняття із лекційним матеріалом

1.3. Зв’язок із попередніми та наступними темами практичних занять

2. Організація проведення практичного заняття

2.1. Наявність плану проведення практичного заняття

2.2. Наявність методичних рекомендацій для практичних занять на інформаційному порталі

2.3. Оптимальність розподілу часу, дотримання регламенту

2.4. Індивідуальний підхід до навчання студентів (наявність окремого для кожного студента розрахункового завдання)

2.5. Використання наочного й дидактичного матеріалу

2.6. Використання технічних засобів навчання

2.7. Використання ЕОМ

2.8. Використання прийомів закріплення здобутих практичних вмінь та навичок

2.9. Наявність домашнього завдання для самостійної роботи студента

2.10. Здійснення контролю самостійної роботи студента

2.11. Перевірка рівня здобутих практичних навичок та закріплення лекційного матеріалу, оголошення оцінок

2.12. Постановка завдання на наступне практичне заняття

2.13. Перевірка присутності студентів на практичному занятті, здійснення відповідних записів у журналі академічної групи

3. Педагогічні якості викладача

3.1. Зовнішній вигляд викладача, уміння триматися перед аудиторію

3.2. Культура мовлення викладача

3.3. Педагогічний такт, поважливе ставлення до студентів

3.4. Володіння викладачем теоретичним матеріалом

3.5. Уміння демонстрації виконання викладачем практичних розрахунків (дій)

3.6. Уміння відчути й зацікавити аудиторію, встановлювати та підтримувати контакт, зворотній зв’язок

3.7. Використання прийомів формування та підтримки уваги студентів

3.8. Створення у студентів мотивації для виконання самостійних практичних розрахунків

3.9. Підтримання робочої дисципліни під час проведення практичного заняття

4. Результативність практичного заняття

4.1. Спрямованість практичного заняття на формування практичних вмінь та навичок, які передбачені ОП підготовки фахівців відповідного напряму (спеціальності)

4.2. Досягнення викладачем мети практичного заняття

4.3. Створення у студентів бажання самостійного поглибленого вивчення теми практичного заняття

4.4. Орієнтованість на професійну практику

4.5. Виховний вплив на студентів


Примітка * Оцінюється рівень відповідності вимогам вищої школи:

„ - „ – не відповідає; „ + „ – частково відповідає; „ + „ – відповідає.


Зауваження _________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Загальна оцінка ______________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Рекомендації ________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________


Завідувач кафедри _________________ _________ _____________

(назва кафедри) (підпис) (ПІБ зав.каф.)

Присутні на відкритому занятті:

______________________________________ ___________ ____________

(посада) (підпис) (ПІБ )

______________________________________ ___________ ____________

(посада) (підпис) (ПІБ )

______________________________________ ___________ ____________

(посада) (підпис) (ПІБ )

Із висновком ознайомлений ______________ ____________________

(підпис викладача) (ПІБ викладача)


Б.3. ЛИСТ ОЦІНЮВАННЯ ВІДКРИТИХ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ Найменування дисципліни _________________________________________________ Вид відкритого заняття __________________________________________________ Тема відкритого заняття __________________________________________________ ________________________________________________________________________ ( ПІБ, посада, науковий ступінь викладача, який проводив відкрите заняття) ________________________________________________________________________Час, дата та місце проведення відкритого заняття ____________________________ Академічна група, в якій проводилося відкрите заняття_______________________
Елементи, що оцінюються

Оцінка* 1 2 3

1. Тема семінарського заняття

1.1. Відповідність теми семінарського заняття освітній програмі

1.2. Зв’язок теми семінарського заняття із лекційним матеріалом

1.3. Зв’язок із попередніми та наступними темами семінарських занять

2. Організація проведення семінарського заняття

2.1. Наявність плану проведення семінарського заняття

2.2. Наявність методичних рекомендацій для семінарських занять на інформаційному порталі

2.3. Оптимальність розподілу часу, дотримання регламенту

2.4. Індивідуальний підхід до навчання студентів (спонукання до дискусії, виступи із доповідями, рефератами)

2.5. Використання наочного й дидактичного матеріалу

2.6. Використання технічних засобів навчання

2.7. Використання ЕОМ

2.8. Використання прийомів закріплення здобутих знань

2.9. Наявність домашнього завдання для самостійної роботи студента

2.10. Здійснення контролю самостійної роботи студента

2.11. Перевірка рівня здобутих знань, оголошення оцінок

2.12. Постановка завдання на наступне семінарське заняття

2.13. Перевірка присутності студентів на семінарському занятті, здійснення відповідних записів у журналі академічної групи

3. Педагогічні якості викладача

3.1. Зовнішній вигляд викладача, уміння триматися перед аудиторію

3.2. Культура мовлення викладача

3.3. Педагогічний такт, поважливе ставлення до студентів

3.4. Володіння викладачем теоретичним матеріалом

3.5. Уміння відчути й зацікавити аудиторію, встановлювати та підтримувати контакт, зворотній зв’язок

3.6. Використання прийомів формування та підтримки уваги студентів

3.7. Підтримання робочої дисципліни під час проведення семінарського заняття

4. Результативність семінарського заняття

4.1. Спрямованість семінарського заняття на формування теоретичних знань, які передбачені ОП підготовки фахівців відповідного напряму (спеціальності)

4.2. Досягнення викладачем мети семінарського заняття

4.3. Створення у студентів бажання самостійного поглибленого вивчення теми семінарського заняття

4.4. Орієнтованість на професійну практику

4.5. Виховний вплив на студентів


Примітка * Оцінюється рівень відповідності вимогам вищої школи:

„ - „ – не відповідає; „ + „ – частково відповідає; „ + „ – відповідає.


Зауваження _________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Загальна оцінка ______________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Рекомендації ________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

Завідувач кафедри _________________ __________ _____________

(назва кафедри) (підпис) (ПІБ зав.каф.)
Присутні на відкритому занятті:

______________________________________ ___________ ____________

(посада) (підпис) (ПІБ )

______________________________________ ___________ ____________

(посада) (підпис) (ПІБ )

______________________________________ ___________ ____________

(посада) (підпис) (ПІБ )

Із висновком ознайомлений ______________ ____________________

(підпис викладача) (ПІБ викладача)

Б.4. ЛИСТ ОЦІНЮВАННЯ ВІДКРИТИХ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ Найменування дисципліни _________________________________________________ Вид відкритого заняття __________________________________________________ Тема відкритого заняття __________________________________________________ ________________________________________________________________________ ( ПІБ, посада, науковий ступінь викладача, який проводив відкрите заняття) ________________________________________________________________________Час, дата та місце проведення відкритого заняття ____________________________ Академічна група, в якій проводилося відкрите заняття_______________________
Елементи, що оцінюються

Оцінка* 1 2 3

1. Тема лабораторного заняття

1.1. Відповідність теми лабораторного заняття освітній програмі

1.2. Зв’язок теми лабораторного заняття із лекційним матеріалом

1.3. Зв’язок із попередніми та наступними темами лабораторних занять

2. Організація проведення лабораторного заняття

2.1. Наявність плану проведення лабораторного заняття

2.2. Наявність методичних рекомендацій для лабораторних занять на інформаційному порталі

2.3. Оптимальність розподілу часу, дотримання регламенту

2.4. Проведення інструктажу з техніки безпеки

2.5. Індивідуальний підхід до навчання студентів

2.6. Орієнтованість на професійну практику

2.7. Використання наочного й дидактичного матеріалу

2.8. Використання технічних засобів навчання, лабораторних приладів та інструментів

2.9. Використання ЕОМ

2.10. Використання прийомів закріплення здобутих практичних умінь та навичок 2.11. Перевірка рівня здобутих практичних навичок, оголошення оцінок

2.12. Постановка завдання на наступне лабораторне заняття

2.13. Перевірка присутності студентів на лабораторному занятті, здійснення відповідних записів у журналі академічної групи

3. Педагогічні якості викладача

3.1. Зовнішній вигляд викладача, уміння триматися перед аудиторію

3.2. Культура мовлення викладача

3.3. Педагогічний такт, поважливе ставлення до студентів

3.4. Володіння викладачем теоретичним матеріалом

3.5. Уміння демонстрації виконання викладачем практичних вмінь та навичок

3.6. Уміння відчути й зацікавити аудиторію, встановлювати та підтримувати контакт, зворотній зв’язок

3.7. Використання прийомів формування та підтримки уваги студентів

3.8. Створення у студентів мотивації для виконання самостійних практичних дій

3.9. Підтримання робочої дисципліни під час проведення лабораторного заняття

4. Результативність лабораторного заняття

4.1. Спрямованість лабораторного заняття на формування практичних умінь та навичок, які передбачені ОП підготовки фахівців відповідного напряму (спеціальності)

4.2. Досягнення викладачем мети лабораторного заняття

4.3. Створення у студентів бажання самостійного поглибленого вивчення теми лабораторного заняття

4.4. Орієнтованість на професійну практику

4.5. Виховний вплив на студентів
Примітка * Оцінюється рівень відповідності вимогам вищої школи:

„ - „ – не відповідає; „ + „ – частково відповідає; „ + „ – відповідає.

Зауваження _________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Загальна оцінка ______________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Рекомендації ________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

Завідувач кафедри _________________ __________ _____________

(назва кафедри) (підпис) (ПІБ зав.каф.)

Присутні на відкритому занятті:

______________________________________ ___________ ____________

(посада) (підпис) (ПІБ )

______________________________________ ___________ ____________

(посада) (підпис) (ПІБ )

______________________________________ ___________ ____________

(посада) (підпис) (ПІБ )


Із висновком ознайомлений ______________ ____________________

(підпис викладача) (ПІБ викладача)

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка