Лекція №4 Тема. Інформаційно освітнє середовище навчального закладу План


Вдосконалення процесу навчання на основі використання інформаційно – освітнього середовища (ІОС)Сторінка2/4
Дата конвертації29.12.2017
Розмір0.67 Mb.
ТипЛекція
1   2   3   4

Вдосконалення процесу навчання на основі використання інформаційно – освітнього середовища (ІОС)


Основним аспектом економічного зростання будь-якої країни і визначення її ролі у світовій спільноті нині є інтелектуально-освітній потенціал. Тому одним із пріоритетних напрямів державної соціально-економічної політики є ефективна система освіти, що здатна задовольняти соціальне замовлення суспільства на надання якісних освітніх послуг, які відповідають потребам інформаційного суспільства. Для забезпечення якісної освіти необхідно готувати викладача нової формації, здатного ефективно працювати в інформаційному суспільстві, що постійно змінюється і вдосконалюється.

Становлення та розвиток інформаційного суспільства є характерною рисою ХХІ століття. Саме в інформаційному суспільстві набувають активного розвитку інформаційно-комунікаційні технології, створюються умови для ефективного використання знань у вирішенні різноманітних завдань, що постають перед суспільством.

Світовий процес переходу від індустріального до інформаційного суспільства, а також сучасні соціально-економічні процеси вимагають суттєвих змін у багатьох сферах діяльності держави, а особливо – в освіті. Інформатизація освіти як складова частина цього процесу є системою методів, процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою накопичення, оброблення, зберігання, розповсюдження та використання інформації в інтересах її споживачів. Можна виокремити такі цілі інформатизації суспільства:

підвищення якості освіти через упровадження та використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес;

забезпечення доступу до знань та даних для кожного члена суспільства;

розвиток інтелектуальних і творчих здібностей на базі індивідуалізації освіти;

забезпечення випереджувального навчання фахівців.

Застосування комп’ютерних технологій у навчанні є необхідною умовою досягнення цілей інформатизації освіти. Пріоритетом для розвитку системи освіти нині є впровадження сучасних ІКТ, котрі забезпечують доступ до мережі високоякісних баз даних, розширюють можливості студентів щодо сприйняття складної інформації.

Впровадження ІКТ здійснюється шляхом створення індивідуальних модульних навчальних програм різних рівнів складності в залежності від конкретних потреб, використання можливостей Інтернет, упровадження гнучких технологій дистанційної освіти, видання електронних підручників тощо. Держава всебічно підтримує використання комп’ютерних технологій у системі оцінки знань, дистанційної освіти, сприяє забезпеченню навчальних закладів комп’ютерами, побудові міжвузівських інформаційно-освітніх мереж і т. ін.

Єдине інформаційне освітнє середовище поєднує широкий вибір навчального програмного забезпечення та мережних технологій, включаючи електронну пошту, форуми, програмне забезпечення колективного використання, чати, відео конференції, записи аудіо та відео, та широке коло навчальних інструментів, що базуються на використанні Веб-технологій.

Ця проблема висвітлена у багатьох публікаціях і дослідженнях знаних учених. Особливо активно вивчаються нині питання зосередження навчальних матеріалів та взаємодії підструктур для того, щоб безперешкодно забезпечити кожного студента навчальними матеріалами за допомогою традиційних або безпровідних мереж.

Сучасний етап розвитку українського освітнього простору характеризується його системним реформуванням, модернізацією, підтримкою інноваційного розвитку, переходом до багатогранності не тільки як до перспективного напряму, а й як до зовсім нової якості.

Головна умова успіху інформатизації освіти – це нова позиція викладача (знання прийомів роботи з новою комп’ютерною технікою й уміння ефективно використовувати ці знання для розв’язання педагогічних завдань).

Однією з необхідних умов успішної реалізації модернізації освіти на сучасному етапі є формування єдиного інформаційного освітнього середовища на всіх рівнях із забезпеченням їх інтеграції.

Первинного значення в цьому процесі набуває створення єдиного ІОС в кожній освітній установі.

Створення єдиного освітнього інформаційного середовища сприяє розвитку навчальної, педагогічної, управлінської й обслуговуючої діяльності навчального закладу, де провідну роль відіграють інформаційно-комунікаційні технології, що дозволяють підвищити якість і доступність навчального процесу. Крім того, де розвиває здібності студентів, задовольняє їх потреби і готує до майбутнього самостійного життя.

Організація єдиного освітнього навчального простору дозволяє:


 1. керівництву навчального закладу:

створити єдине інформаційне освітнє середовище навчального закладу;

організувати розумний і раціональний документообіг в межах однієї установи, впровадити інформаційно-комунікаційні технології управління навчальним закладом;

впровадити систему збирання, перероблення інформації з різних напрямів навчально-виховного процесу;

здійснити розгорнутий моніторинг навчальної діяльності закладу;

створити електронні бази даних педагогічних кадрів;

створити електронні бази даних студентського колективу;

підтримувати сайт навчального закладу, Веб-сторінки навчальних проектів;

розширити інформаційну взаємодію з іншими навчальними закладами;

розвинути контакти соціального партнерства з іншими навчальними закладами;


 1. педагогічним працівникам:

організувати доступ до всієї нормативно-правової бази документів;

використовувати програмне середовище, що формує інформаційний простір навчального закладу;

здійснювати самостійне навчання;

підвищувати кваліфікацію, брати участь у професійних об’єднаннях, семінарах, вебінарах, майстер-класах та ін.

упроваджувати інформаційно-комунікаційні технології і ресурси мережі Інтернет на різних етапах традиційної системи навчання;

створювати Інтернет-заняття, інтегровані уроки;

розробляти і використовувати власне програмне забезпечення і цифрові освітні ресурси, формувати, використовувати медіатеки і т. ін.


 1. студентам навчального закладу:

використовувати Інтернет-технології в організації додаткової освіти;

використовувати комп’ютерні технології для підготовки до занять;

застосовувати тренувальне тестування;

брати участь в Інтернет конкурсах і олімпіадах;

обговорювати актуальні проблеми на форумі, в Skype, на сайті навчального закладу;

інтелектуально і психологічно готуватися до подальшого продовження освіти;

навчитися працювати з інформацією, представленою в різних формах, відбирати і систематизувати науковий матеріал, створювати повідомлення, доповіді на задану тему, складати план і т. ін.

брати участь у телекомунікаційних проектах.

Єдиний інформаційний освітній простір навчального закладу – це система, в якій задіяні на інформаційному рівні та пов’язані між собою всі учасники навчально-виховного процесу: адміністрація, викладачі, студенти та їхні батьки. Практично всі учасники навчально-виховного процесу об’єднані між собою відповідними інформаційними потоками.

Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процес викладання всіх предметів вимагає підвищення інформаційної культури

педагога, впровадження нових методів навчання з використанням комп’ютерних технологій. Особливої уваги потребує формування інформаційно-комунікаційної компетентності педагога і студента. Без цього неможливе здійснення навчально-виховного процесу в єдиному інформаційно-освітньому просторі. Саме викладач вирішує, в якій якості, в якому обсязі і для яких цілей можуть бути використані засоби ІКТ у навчальному процесі. Тобто викладач є одним із найбільш активних учасників створення єдиного інформаційного освітнього простору навчального закладу.

Крім того, єдине інформаційне освітнє середовище має забезпечувати такі функції:

інформаційну, що надає відкритий доступ до інформації, створює умови для інформаційного обміну;

інтерактивну, що дозволяє реалізовувати внутрішньосистемні зв’язки;

комунікаційну, що дозволяє підтримувати зв’язки «всередині», а також із «зовнішнім» інформаційним простором;
координувальну, тобто фіксувати та представляти у взаємозв’язку зміст, який адресований різним суб’єктам;

розвивальну, розвиток інтелекту, особистих творчих якостей;

культуроформувальну, що пов’язана з інформаційною культурою;

професійно-орієнтувальну, орієнтовану на профіль майбутньої професійної діяльності.

Виходячи з мети, завдань та характерних особливостей здійснення освітньої діяльності в умовах ІОС, головними педагогічними принципами функціонування вважаємо такі:

принцип комплексного підходу до проблеми інформатизації освіти, що передбачає:

науково обґрунтоване визначення первинного вхідного стану процесу інформатизації;

програмно-цільовий підхід до розвитку та управління цим процесом;

кооперацію зацікавлених у проблемі інформатизації освіти суб’єктів;

зміну традиційних поглядів на процес інформатизації освіти;

принцип системної побудови ІОС, що потребує:

створення нових організаційних структур, які забезпечують організацію та функціонування технологій;

відкритість даної системи на всіх рівнях;

наявність інформаційних обмінів.

Важливим інструментом створення єдиного ІОС є впровадження інформаційних технологій у навчальний процес. Для цього у вищих навчальних закладах проводиться моніторинг їхнього ефективного використання за такими критеріями:

завантаженість комп’ютерних аудиторій;

готовність педагогічних кадрів у галузі інформаційних технологій;

використання можливостей корпоративної мережі в навчальному процесі та управлінській діяльності.

За результатами моніторингу було виявлено такі проблеми:

педагоги не готові до активного використання інформаційних технологій у навчальному процесі;

підструктури навчальних закладів мають різний рівень готовності до впровадження інформаційних технологій. Зрозуміло, що без вирішення цих проблем неможливо якісно сформувати ІОС.

Для цього, на нашу думку, необхідно виокремити наступні завдання:  1. Удосконалити модель ІОС навчального закладу.

  2. Створити умови для активного використання сучасних інформаційних технологій у педагогічному процесі.

  3. Надати педагогам можливість вивчення нових інформаційних технологій.

  4. Забезпечити доступ до освітніх ресурсів і обміну інформацією для здійснення контактів і участі в проектах.

  5. Надати можливість створення та публікації в електронному вигляді навчальних і методичних матеріалів.

На нашу думку, упровадження ІКТ та підготовка педагогічних кадрів є найважливішими для розв’язання вищезазначених завдань. Ці процеси взаємопов’язані і мають відбуватися паралельно.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка