Лекція 4 Філософія Середньовіччя ІСкачати 254.26 Kb.
Дата конвертації21.12.2018
Розмір254.26 Kb.
ТипЛекціяЛЕКЦІЯ 4

Філософія Середньовіччя і Відродження

Філософія Середньовіччя
1. Загальна|спільна| характеристика середньовічного світогляду.

2. Періоди розвитку: патристика (Августин Блаженний), схоластика (Хома Аквінській).

3. Боротьба між «номіналізмом» і «реалізмом» як протистояння знання і віри.
Витоки|джерела| середньовічної філософії убачаються в ранньохристиянському періоді. Відмітною ознакою є|з'являється,являється| тісний зв'язок з|із| теологічним ученням|навчанням,вченням| християнства, яке з|із| виникненням феодалізму стає пануючим світоглядом в Західній Європі. Через відношення|ставлення| «бог - людина» розглядаються|розглядуються| різні питання: пристрій|устрій| всесвіту|світобудови|, місце в ньому людини, система морально-ціннісних уявлень|вистав,подань,представлень|. Тому середньовічна філософія носить теоцентрический| характер|вдачу| (гр. theos - бог), а основною її функцією стає обгрунтування релігійних постулатів. На думку освічених|просвічених| кругів|кіл| того часу, філософія набуває|придбаває| статусу «служниці богослів'я|богослов'я|». Але і в цих умовах здійснюється така власне філософська функція як сумнів, тобто установка на раціоналістичний аналіз різних тлумачень віросповідних положень|становищ| з метою знаходження істини. У розвитку середньовічної філософії виділяються два основні періоди: патристика і схоластика. Патристика (лати. pater - батько) - сукупність теологічних, філософських, політико-соціологічних доктрин християнських мислителів II-VIII вв|. (т.з. батьків церкви). Схоластика (лати. scholastica - шкільний, учений) - убачала головну роль філософії в обгрунтуванні теологічних догматів методами раціоналістичного мислення (IX-XII вв|.). Протилежні позиції патристики і схоластики виявляються в суперечці|спорі| про универсалиях| - реалізм, номіналізм. Підосновою, внутрішньою причиною цих суперечностей|протиріч| було протистояння віри і знання, що все більш виявляється.
 

1. Загальна|спільна| характеристика середньовічного світогляду

Християнський світогляд виникає в I в. у Палестині в умовах кризи рабовласницького суспільства|товариства|, що заглиблюється|поглиблюється|. Античний світогляд вже не відповідав новому рівню суспільної|громадської| самосвідомості, в якій знаходять|находять| своє віддзеркалення|відображення,відбиття| радикальні зміни в економічному, політичному, духовному житті суспільства|товариства|.

Спочатку християнство розповсюджувалося|поширювалося| в географічних межах|кордонах| Римської імперії в середовищі|середі| еврейства|, але|та| потім спостерігається значна притока|приплив| представників інших народів. Це багато в чому пояснюється тим, що християнство виникло як релігія пригноблюваних, звернена до всіх без ділення|поділки,розподілу,поділу| на своїх і чужих, варварів і еллінів і т.д. Вона протиставила розбещеності, зарозумілості панів і сановників римського суспільства|товариства|, соціальному, економічному, духовному пригнобленню широких шарів суспільства|товариства| проповідь внутрішнього порятунку|спасіння| від «зіпсованого світу», аскетизму, турботи про (містично понятих) долі всього світу. Влада імущі|заможні| організовували жорстокі гоніння на перших християн, що знаходяться|перебувають| в опозиції до офіційної ідеології. Факти переслідування одержали|отримали| особливе емоційне|емоціональне| забарвлення|фарбування| в новому віровченні: гнані за віру проголошувалися святими, а образ|зображення| Ісуса Хріста, розіпнутого на хресті, стає найбільш глибокою ціннісно-смисловою підставою|основою,заснуванням| християнської етики. У формуванні понятійного апарату християнського догматизму особливо велика роль античного філософського ідеалізму (піфагорійці, Платон, Арістотель та інші), помітно вплив також єгипетської і близькосхідних культур.

У основі християнського світогляду лежать два постулати: творіння і одкровення|прозріння|. Творіння означає сотворенность| миру|світу| і людини Богом з|із| нічого. Це поняття з філософської точки зору носить онтологічний характер|вдачу|, відповідає на питання про суть|сутність,єство| миру|світу| і причину його виникнення і розвитку. Природа і людина існують внаслідок того, що вони створені, створені Богом; у цьому і полягає|перебуває,складається| їх дійсна суть. У християнстві ідея єдиного бога (і в цьому його найважливіша відмінність|відзнака| від ісламу і іудаїзму) розглядається|розглядується| через його внутрішнє життя як співвідношення його трьох «іпостасей»: Батька (безвладного початку), Сина або Логосу (смыслообразующий| принцип), святого Духу («животворящий» принцип). Вчення про Трійцю визнається більшістю християнських церков. Одкровення|прозріння| укладає|ув'язнює,замикає,поміщає| відомості про бога, викладені в священному Писанні по волі бога. Пізнати бога - означає|значить| пізнати його одкровення|прозріння| через священний текст. З позицій філософського знання одкровення|прозріння| відповідає пізнавальній функції. Але|та| знання в релігійному сенсі|змісті,рації| корінним чином відрізняється від наукового. Пізнання бога і його заповідей через одкровення|прозріння| є необхідна умова порятунку|спасіння| людства в цілому|загалом| і кожної людини. Пізнати бога - означає|значить| увірувати|ввірувати,повірити| в нього: не логічні докази, а віра грає тут основну, визначаючу роль. Саме віра як особливий соціально-психологічний стан, заснований на глибокому усвідомленні необхідності порятунку|спасіння| душі і тіла, певним чином організує раціонально-свідому діяльність. Тому середньовічна філософія носила теоцентрический| характер|вдачу|, який визначав такі її риси|межі|, як провиденциализм|, креационизм|, традиціоналізм.

В середні віки відбулася відмова від раціональних методів античної філософії в поясненні миру|світу|. Була створена довершена|досконала| модель світу, повністю відповідна духу і букві|літері| християнського віровчення. Релігійний світогляд характеризується наступними|слідуючими| основними рисами|межами|:


  • символізм означає, що кожне значуще явище в природі і історії розглядалося|розглядувалося| як прояв|вияв| божественної волі. Через| символ здійснювалося з'єднання|сполучення,сполука|, зв'язок між дольним| (земним) і горним| (небесним) світами. Особливе це виявляється в куксі, створюючого мир|світ| релігійної дійсності. Через символічні значення предметів культу здійснювався повсякденний зв'язок общини з|із| священною історією. Суспільному|громадському| і особистому|особовому| життю людини додавалася|наділялася,надавалася| смислова спрямованість і значущість;

  • ціннісний характер|вдача| відношення|ставлення| до дійсності, тобто вся дійсність розглядається|розглядується| як просторово-часова протяжність биорьбы| між добром і злом, богом і антихристом, як драматична колізія з|із| світом, «князя миру|світу| цього|сього|, що знаходиться|перебуває| під неправою владою» (сатани). Морально-ціннісна орієнтація простору і часу добре є видимою в таких поняттях середньовіччя, як сакральний (священне) простір храму, просторово-етична орієнтація хреста — графічного символу віри, Схід як осереддя добра і благодаті, захід — напрям|направлення| зла і т.д. Час також пов'язаний з священною історією: единократное| боговоплощение| обгрунтовує час священної історії, який стає основою історичної періодизації «до різдва Христова» і «після|потім| різдва Христова»;

  • одкровення|прозріння| признається за слово Господньо, що веде до абсолютизації слова - Логосу. Поняття Логосу було відомо ще в античності і вперше|уперше| введено у філософський обіг Гераклітом. У сфері іудейських і християнських учень|навчань,вчень| поняття Логосу було переосмислено як слово особистого|особового| і живого|жвавого| бога, що окликає цим словом речі і що викликає|спричиняє| їх до життя. Логос стає образом|зображенням| бога, що суміщає|поєднує| в собі повноту як божественної, так і людської природи, і що тим самим здійснює зв'язок між потойбічним - богом і посюсторонним| миром|світом|. Логос субстанционально| тотожний Богу-Батькові і представляє|уявляє| його слово, що веде до абсолютизації духовного початку над фізичним світом. Диво|чудо| сприймається як нормальне природне явище. «Бо у|в,біля| Бога не залишається безсилим жодного слова. На початку було Слово».

Середньовічний світогляд розвивався в суперечливій|суперечній| взаємодії християнських ідей і античних філософських теорій. Основні догмати християнського віровчення були офіційно затверджені на Нікейському соборі в 325 році.

2. Періоди розвитку: патристика (Августин Блаженний), схоластика (Хома Аквінській)

Як вже наголошувалося, розвиток релігійно-міфологічних учень|навчань,вчень| разом з|поряд з,поряд із| декларативними твердженнями|затвердженнями| про непорушність, істинність, «священика» основних положень|становищ| і догм мала потребу також і у відомому виправданні|захисті| перед лицем розуму. Це пояснює прагнення їх авторів і тлумачів використовувати в релігійній проповіді філософські поняття і концепції. Релігійна філософія виникла з|із| необхідності розвитку власне релігійних переконань як «служниця богослів'я|богослов'я|». Цей інтелектуальний процес відноситься до пізньоантичного періоду розвитку ідеалістичної філософії. Якщо Афіни залишалися основним центром старогрецької|давньогрецької| філософії, то в Александрії|Олександрії| відбувається|походить| інтенсивне формування релігійної філософії.

Найважливішим представником релігійної філософії є|з'являється,являється| Філон (ок|. 25 р. до н.е. - ок|. 50 р. н.е.), який, знаходячись|перебуваючи| під сильним впливом платонізму, піфагореїзму, стоїцизму, вперше|уперше| намагається|пробує| алегорично тлумачити старозавітні образи|зображення|, раціоналістично розуміє релігійні перекази|передання,віддання|. До пізнішого різновиду релігійно-філософської думки|гадки| відноситься гностицизм, маніхейство, де також помітно прагнення підвести під віровчення філософсько-теологічну базу. До провідних релігійно-філософських учень|навчань,вчень| пізньої античності відноситься неоплатонизм| в особі його основоположника Дамба|гребля| (ок|. 203-270 рр.). У своїх «Эннеадах|» спирався|обпирався| на Платона, Арістотеля, запозичив деякі виведення стоїків, підвів підсумки античному світогляду. Неоплатонізм виступав|вирушав| проти|супроти| християнства і був|з'являвся,являвся| світоглядною базою греко-римського світу. Але|та|, проте|тим не менше|, християнські мислителі, систематизуючи складну систему віровчення, всі більшою мірою вимушено|змушено| було звертатися|обертатися| до вікового інтелектуального досвіду|досліду| попередньої філософської думки|гадки|. У IV і V вв|. відбувається|походить| суперечливий|суперечний| процес взаємодії неоплатонизма| з|із| християнством. У цей період складається християнська філософія, яка одержала|отримала| назву патристики.

Найбільш значними представниками цього часу були|з'являлися,являлися|: Григорій Богослов, Василь Кесарійській, Григорій Нісській, Амвросій Міланській та інші. Видним|показним| із|із| західних батьків церкви був Августин Блаженний (354-430 рр.), ідеї якого багато в чому визначили подальший|дальший| розвиток європейської філософії.

Народився в р. Тагасте в північній Африці - римської провінції, в сім'ї небагатого римського чиновника. Батько його був язичником, мати - християнкою. Здобув блискучу|лискучу| освіту, глибокий знавець римської для еллінізму культури. У духовній еволюції Августина відображаються|відбиваються| суперечливі|суперечні| відносини між вмираючою культурою античності і культурою християнства, що народжується. У творчому розвитку випробував великий вплив ідей стоїцизму, маніхейства, скептицизму, особливо Платона і неоплатонизма|. Літературна спадщина Августина Блаженного складає більше 40 томів. Найбільш відомими роботами є|з'являються,являються|: «Проти|супроти| академіків» (тобто скептиків), «Про життя блаженної», «Про порядок|лад|», «Монологи», «Про вчителя|учителя|», «Про безсмертя душі», «Про дійсну релігію», «Сповідь», «Про град (або державі) божому».

Спираючись|обпираючись| на неоплатонизм|, Августин створив цілісну релігійно-філософську систему, що служила джерелом мудрості аж до XIII століття|віку|. Головна увага філософське учення|навчання,вчення| сосредотачивает| на проблемах Бога і миру|світу|, буття і часу, віри і розуму, істини і знання, добра і зла, свободи волі, історичного прогресу.

Основною проблемою учення|навчання,вчення| Августина, як і багатьох його патристичних предшествен-ников|, виступає|вирушає| відношення|ставлення| Бога і миру|світу|. Це відношення|ставлення| характеризується креацианизмом|, тобто визнанням|зізнанням| створення світу богом з|із| «нічого» в обмежений відрізок часу. Августин категорично заперечує наявність якого-небудь «матеріалу», «цегли» для створення світу. Це, на його думку, обмежує всемогутність Бога.

До найбільш крупних|великих| християнських філософів в країнах Західної Європи періоду схоласти (IX-XIV вв|.) відносяться: Іоганн Худоба Эриугена|, Петро Абеляр, Давид Дінанській, Сигер Брабантский|, Дунс Худоба, Роджер Бекон, Оккам та інші. Але|та| найвиднішим|показнішим| і впливовішим філософом західноєвропейського середньовіччя по праву вважається|лічиться| Хома Аквінській (1225-1274 рр.).

Після смерті йому був привласнений вищий теологічний титул «ангельський доктор|лікар|» і за рішенням папської курії був зарахований до лику святих римсько-католицької церкви. Народився в знатній графській сім'ї в Неаполітанському королівстві, закінчив університет, в 1244 році вступив в чернечий орден домініканців. Потім займався в Паризькому університеті під керівництвом Альберта Велікого, що надав|зробив,виявив,чинив| на нього величезний вплив. Довгий час викладав в університетах в Неаполі і Парижі. Автор цілого ряду|лави,низки| робіт, а також коментарів до творів|вигадувань| Арістотеля. Серед них центральне місце займають|позичають,посідають|: «Сума теології» (1273 р.), «Сума проти|супроти| язичників» (1268 р.). Summa — короткий виклад істоти питання або предмету.

На відміну від Августина Блаженного, що випробував сильний вплив Платона і неоплатонизма|, Хома Аквінській в своїх теологічних побудовах|шикуваннях| значною мірою спирається|обпирається| на учення|навчання,вчення| Арістотеля. Останній, як відомо, виступав|вирушав| з позицій критики теорії «ідеального світу», що існує|наявний| роздільно від «світу речей». Стверджував, що «ідеї» присутні в самих речах. Пізнання речей відбувається|походить| за допомогою органів чуття, дані якого потім обробляються за допомогою логіки («органона|»). В результаті відбувається|походить| пізнання істини. Така позиція надзвичайно привертала|приваблювала,залучала,притягала| Ф.Аквінського, при розробці найважливіших понять філософії і теології - буття, розуму, віри, душі, істини і інших.

Поняття буття розглядається|розглядується| Аквінатом спочатку з реального (актуального) буття речей. Їх характерною|вдача| межею є|з'являється,являється| обмеженість, визначувана формою. Кожна річ постійно стає іншою. Тому все існує|наявний| не повно, бо воно може стати потенційно іншим. Отже, повнота буття, його цілісність не може бути визначена матеріальними речами. Статусом граничного буття володіє Бог, трансцендентна суть|сутність,єство|, нескінченна|безконечна| у просторі та часі. Пізнати суть|сутність,єство| Бога не дано людині, але|та| заглиблюючись|поглиблюючись| в найбільш загальні|спільні| риси|межі| миру|світу| того, що існує|наявний|, він приходить до умопостижению| вищої істоти. Отже, докази буття Бога не прямі, а непрямі. Хома Аквінській розробив п'ять доводів, що ведуть від світу до Бога. У основі вони запозичені у|в,біля| Арістотеля і відповідним чином пристосовані до потреб|нужди| теології, її креационистскому| змісту|вмісту,утримання|. Найбільш загальна|спільна| передумова в зіставленні кінцевого|скінченного| матеріального світу, що знаходиться|перебуває| за його межами (трансцендентному), нескінченному|безконечному| Богу. Наприклад, все рухоме має причину свого руху в другом. У цьому ряду|лаві,низці| «перводвигателем|» існуючого світу може бути щось що знаходиться|перебуває| за його межами, тобто Бог (перший довід).

Таким самим чином Аквінат доводить можливість|спроможність| умопостижения| Бога через розгляд «кінцевої|скінченної| причини» (другий довід), «необхідності» (третій довід), «досконалості» (четвертий довід), «вищої доцільності» миру|світу| (п'ятий довід).

Наростання конфлікту між вірою і знанням у міру розвитку науково-філософського світогляду породжує в даний період різні концепції співвідношення теології і науки. Аквінат створює власну, дотепер|до цих пір| діючу в католицизмі. Вона зводиться до наступного|слідуючого|. Наука і філософія виводять свої істини, спираючись|обпираючись| на досвід|дослід| і розум, теологія - на Одкровення|прозріння| і Священне писання. Але|та| ця відмінність в методах пізнання не виключає їх зв'язок: релігійні догмати, обгрунтовані філософією, укріплюють|зміцнюють| віру. До них відносяться догмати об буття Бога, безсмерті людської душі і деякі інші. В той же час природний розум безсилий в доказі догматів про виникнення миру|світу| з|із| нічого, неділі тіл з|із| мертвих, «страшного суду», втілення Христа і інших. Ці істини не противоразумны|, не ірраціональні, а сверхразумны| і не доступні природному розуму, але|та| абсолютно|цілком| ясні розуму|глузду| нескінченної|безконечної|, божественної особи|особистості|. Суперечності|протиріччя| виникають з|із| неправильного використання наукового знання. Гармонія між наукою і теологією забезпечується вищим авторитетом віри, теології. Наукові дослідження|вишукування| в природі лише тоді набувають|придбавають| дійсної цінності, коли признається залежність всього сущого від Бога.

Хома Аквінській завершує формування етичної доктрини католицизму. Основна її мета|ціль|, як і у|в,біля| Августина, в спогляданні Бога і підготовці до посмертного життя. Новим з'явилося те, що передумовою етичної доктрини з'явилася ідея про «проміжне» положення|становище| людини в світі: плотська|чуттєва| душа об'єднує його з|із| тваринним світом, а розумна - наближає до Бога. Морально-практичні дії людини визначаються розумом через вольовий вибір між Добром і Злом. Таким чином, підкреслюється відповідальність людини за свої вчинки і дії.

Держава, на думку Аквіната, повинна була готувати своїх членів до збагнення священних істин, до неземного життя. Тому цивільне|громадянське| суспільство|товариство| повинно бути підпорядковано церкві, а государ - наміснику Бога на землі|грунті| - татові|папі| римському. Учення|навчання,вчення| Хоми Аквінського стало офіційною філософією римсько-католицької церкви.

3. Боротьба між «номіналізмом» і «реалізмом» як протистояння віри і знання

Особливо тривала суперечка|спір| в середньовічній філософії йшла навколо|навкруг,довкола| відношення|ставлення| до «универсалиям|» - загальним|спільним| поняттям. Протягом декількох століть|віків| запеклі суперечки|спори| між реалістами і номіналістами робили помітний вплив на духовне життя суспільства|товариства|.Реалісти стверджували, що загальні|спільні| поняття мають реальне існування і передують одиничним|поодиноким| речам і предметам. Подібні погляди продовжували традицію Платона, що розвивав теорію «світу ідей» того, що становить суть|сутність,єство| і кінцеву|скінченну| причину існуючого різноманіття речей. Ця платонівська концепція потім була перероблена Августином Блаженним у дусі християнського віровчення. «Ідеї» стали тлумачитися як думки|гадки| творця, зразки|взірці| творіння миру|світу|. До представників цього напряму|направлення| відносяться такі видні|показні| філософи середньовіччя, як Іоанн|Іоан| Ськот Эриугена|, Ансельм Кентерберийский| та інші.

Номіналісти заперечували онтологічне значення «универсалий|», тобто стверджували, що загальні|спільні| поняття існують не насправді, а тільки|лише| в мисленні. Видні|показні| номіналісти Росцелін, Дунс Скотт, Оккам та інші. Номіналізм як самостійна течія був заснований Росцеліном, що стверджував, що реально існують тільки|лише| одиничні|поодинокі| речі, а загальні|спільні| поняття лише імена. Номіналісти розвивали концепцію Арістотеля, згідно якої загальні|спільні| ідеї є просто загальні|спільні| імена, але|та| не загальні|спільні| речі. Крайній номіналізм прийшов в суперечність|протиріччя| з|із| догматами християнського віровчення. Наприклад, Росцелін заперечував існування Трійці і з'явився перед Суасонськім собором. Перед загрозою|погрозою| смерті відмовився від своїх поглядів.

Середню, помірну позицію в цій віковій суперечці|спорі| займали|позичали,посідали| прихильники|прибічники| концептуалізму, який, відкидаючи крайній реалізм, стверджував, що в одиничних|поодиноких| предметах існує щось загальне|спільне|, виразиме|виказуване,висловлюване| поняттям. До прихильників|прибічників| цього напряму|направлення| можна віднести Петра Абеляра, Хому Аквінського і інших.

В рамках|у рамках| проблеми «универсалий|» розглядалися|розглядувалися| різні теоретико-пізнавальні питання, що зіграли значну роль в розвитку філософського знання подальших|наступних| епох.

Питання для обговорення на семінарах


    1. Загальна|спільна| характеристика середньовічного світогляду.

2. Періоди розвитку: патристика, схоластика.

3. Проблема «универсалий|»: номіналізм, реалізм.ЛІТЕРАТУРА

1. Аврелій Августин. Сповідь. Петро Абеляр. Історія моїх лих. М.: Республіка, 1992.

2. Боецій Данський. Про вище благо, або про життя філософа. Про вічність мира// Питання філософії, 1994 №5.

3. Джованні Бонавентура. Про повернення наук до теологии// Питання філософії, 1993 №8.

4. Соколов В.В. Середньовічна філософія: Навчальний посібник для філософських факультетів. і відділень|відокремлень| ун-тов|. М.: Вища школа, 1979.

5. Чанишев А.Н. Курс лекцій із стародавньої|древньої| і середньовічної філософії: Навчань. допомога|посібник| для вузів. М.: Вища школа, 1991.Філософія епохи Відродження
1. Основні риси|межі| Відродження.

2. Виникнення гуманістичного світогляду.

3. Політичні учення|навчання,вчення| і соціальні утопії.

4. Природничонаукові погляди Відродження, натурфілософія.

Глибокі зміни в соціально-економічному і духовному житті Італії кінця XIV в. зіграли визначальну роль у виникненні і становленні загальноєвропейської культури, що одержала|отримала| назву «Відродження».

Головною ознакою возрожденческого| руху стає антропоцентризм (греч|. anthropos - людина), орієнтація на всестороннє|всебічне,усебічне| осмислення буття конкретної людини, обгрунтування його самоцінності. Гуманістичні погляди знаходять|находять| своє віддзеркалення|відображення,відбиття| в творах|добутках| літератури і мистецтва, філософських і наукових трактатах.

Філософія, розглядаючи|розглядуючи| проблеми всесвіту|світобудови| (онтологія, натурфілософія), суспільно-історичного розвитку, процесу пізнання, поступово долає|переборює| колишню теологічну форму. Духовне життя суспільства|товариства| починає|розпочинає,зачинає| набувати світського характеру. Виникають перші політичні теорії і соціальні утопії. Значний розвиток одержує|отримує| природничонаукове знання.

1. Основні риси|межі| Відродження

Епоха Відродження (або Ренесансу), виникнувши в Італії (кінець XIV в.), потім (XV-XVI вв|.) перетворюється на явище загальноєвропейської культури. Корінний перелом в духовному житті європейських народів мав глибоке коріння в соціально-економічних змінах, викликаних|спричинених| формуванням раннебуржуазных| відносин. Возрожденчеськоє рух починається|розпочинається,зачинається| у Венеції, флоренції, Генуї (північ Італії), де інтенсивно розвивалася торгівля, відбувалися|походили| процеси первинного накопичення капіталу, панували республіканські політичні режими.

У вузькому сенсі|змісті,рації| термін «відродження» означав активне використання літераторами, філософами, вченими|ученими| багатих традицій античної спадщини. У широкому - став синонімом нової європейської культури. Її істотною|суттєвою| ознакою стає антропоцентризм - напружений інтерес до конкретної людини, його діяльності, місця в світі, призначенню, внутрішньому і зовнішньому вигляду, потребам|нужді| і сподіванням. Індивідуалізм як принципова установка при розгляді людини стає засобом|коштом| обгрунтування його самоцінності, необхідності звільнення|визволення| від соціально-політичних і духовних оков середньовіччя. Зростання особового чинника|фактору| знаходить|находить| свій вираз|вираження| і в соціальній психології, що, наприклад, виявляється у відношенні|ставленні| до чинника|фактору| часу. Саме в цей період на баштах|вежах| італійських міст-держав з'являється|появляється| перший механічний годинник. Видний|показний| гуманіст Дж.Манетти стверджував, що всемогутній бог, подібно до банкіра, роздає людям час як гроші, а потім строго|суворо| питає з кожного про доцільність його використання. Час стає активним чинником|фактором| особової, індивідуальної діяльності.

У епоху Відродження зростає запит на розумову, інтелектуальну працю, швидко росте|зростає| число так званих «вільних професій», формується світська інтелігенція. У розповсюдженні|поширенні| і розвитку нової культури велику роль зіграли «гуманістичні кухлі» - співтовариства|спілки| прогресивно мислячих представників мистецтва, науки, релігії, активно виступаючих проти|супроти| засилля схоластики.2. Виникнення гуманістичного світогляду

Визнаною столицею італійського Відродження була|з'являлася,являлася| флоренція. Тут народився і одержав|отримав| загальне визнання|зізнання| великий поет Данте Алігьері (1225-1321). Його перу|пір'їні| належать: «Божественна комедія», «Бенкет», «Про монархію». Саме ці твори|добутки| робили великий вплив на розум|глузд| і серця людей, надихали гуманістів. Родоначальником возрожденческого| руху по праву вважається|лічиться| інший великий ліричний поет Італії Франчесько Петрарка (1304-1374). У циклі віршів (канцоньере|), присвяченому Лаурі, аскетизму середньовічної свідомості противопостав-ляются| природні відчуття|почуття| до коханої і природи. Глибоко віруюча людина, він рішуче відкидав схоластику, - втілення дурості|дурниці| і нісенітниці.

Прогресивна філософія епохи Відродження складала невід'ємну частину|частку| гуманістичної культури. Одним з найбільш глибоких і оригінальних мислителів раннього Ренесансу був Микола Кузанській (1401-1464) - кардинал римсько-католицької церкви. Головні його твори|вигадування|: «Про вчене|учене| незнання», «Про предполо-жениях|», «Простец» (чотири діалоги), «Про пошуки бога», «Про полювання за мудрістю».

Він був активним членом кружка|гуртка| гуманістів. Найбільший вплив придбав|набув|, коли татом|папою| Пієм II став друг його дитинства, а сам він фактично зайняв|позичив,посів| друге місце в церковній ієрархії. Творчість Н.Кузанського носить антисхоластичний характер|вдачу|, що виявляється в пантеїстичній тенденції його філософії, підвищеному інтересі до античної філософії. У численних|багаточисельних| працях використовуються ідеї Піфагора, Демокріта, Анаксагора, Арістотеля, Боеція, особливо Платона і неоплатоников|. Зрозуміло, він не заперечує і не може заперечувати креационистских| положень|становищ| християнського віровчення, а, навпаки, будучи|з'являючись,являючись| одним з керівників римско-каталической| церкви прагнув захищати її догмати. Але|та|, проте|тим не менше|, ототожнення в тій чи іншій мірі бога і природи (пантеїзм) фактично підривало постулат про творіння.У теорії пізнання головною метою|ціллю| рахував не досягнення незмінної, назавжди даної «божественної істини», а нескінченне|безконечне| розширення людського знання про навколишній світ. Як ступені|рівні| пізнання виділяє: відчуття, що породжують смутні образи|зображення| речей; розум позначає|значить| речі іменами, оперує цифрами, розкриває|розтинає| протилежності і протиставляє їх; розум здійснює діалектичне мислення і через здатність|здібність| мислити нескінченне|безконечне| долає|переборює| всяку|усяку| протилежність; інтуїція здійснює збагнення істини через повний|цілковитий| збіг протилежностей. Розум незалежний від відчуттів і розуму і є|з'являється,являється| віддзеркаленням|відображенням,відбиттям| абсолютного інтелекту - бога.

Послідовно розвиваючи вчення про «збіг протилежностей» в нескінченному|безконечному|, Кузанец розглядає|розглядує| проблеми тотожності «максимуму» і «мінімуму» (онтологія), абсолютного і відносного в пізнанні («Вчене|учене| незнання»), «мікрокосму» (людина) і «макрокосму» (мир|світ|). Розгляд цих і інших проблем, зміст|вміст,утримання| яких направлений|спрямований| проти|супроти| пануючого догматизму, робить|чинить| Н.Кузанського одним із засновників|фундаторів| новоєвропейської діалектики.

Розвиток гуманістичного світогляду тісно пов'язаний з активною розробкою вчення про людину. Прикладом|зразком| цьому служить творчість Пико| Справи|речі| Мірандола (1463-1494), який розвиває ідею платонізму про «серединне» положення|становище| людини між земним, тваринним і божественним. Володіючи вільною волею, він може зглянутися до худоби або піднестися|височіти| до богоподібної істоти. Тут виражена|виказана,висловлена| основна концепція антропології Відродження: людина сам творить свою долю, є|з'являється,являється| «власним скульптором і творцем», здібний до безмежного|необмеженого| самосовершенство-ванию| і щасливому буттю на землі|грунті|, а не на небесах.

Найбільш послідовні гуманісти робили|чинили| висновки|виведення| про самодостатню цінність особи|особистості|. Так, французкий| гуманіст Мішель Монтень (1533-1592) в книзі свого життя «Досліди» відмовляється бачити в людині довершений|досконалий| результат божественного промислу і підкреслює, що мета|ціль| людського життя не зовні, а в ній самій.


3. Політичні учення|навчання,вчення| і соціальні утопії

Глибокі соціально-економічні зміни сприяють прояву|вияву| нових уявлень про політичний устрій суспільства|товариства|, соціальні ідеали, шляхи|колії,дороги| і засоби|кошти| їх досягнення.

Одним з перших буржуазних політичних ідеологів став Никколо Макіавеллі (1469-1527) - державний діяч, письменник, історик. У своєму найбільш відомому творі|добутку| «Государ» («Князь») розкриває спонукальні мотиви діяльності людей - матеріальний інтерес, егоїзм. Егоїстична природа людини робить|чинить| необхідним державний пристрій|устрій| суспільства|товариства|. Держава є|з'являється,являється| вищим проявом|виявом| людського духу, а служіння державі сенсом|змістом,рацією| і щастям людського життя. Макіавеллі вважає|гадає|, що краща форма держави - республіка, де кожен ответственен| за її долю. Але|та| якщо у|в,біля| народу не розвинені демократичні традиції, то для досягнення політичної мети государ може спожити будь-які засоби|кошти|. Як приватна особа, государ не може нехтувати моральними нормами, але|та| ради процвітання держави він може і не зважати на них.

Надалі під макіавеллізмом стали розуміти безпринципність, цинізм в досягненні політичної мети.

Пізнє Відродження характеризується кризою ідеї гуманізму і свідомістю прозаїчності буржуазного суспільства|товариства|, що складається. Розчарування гуманістів походить від грандіозної невідповідності реальності ренесансним уявленням про людину. До кінця XVI в. це розчарування стало повсюдним. Криза гуманізму визрівала|виспівала| поступово, виникнувши в його глибині. Гуманістична спрямованість виразилася|виказалася,висловилася| в результатах, несподіваних|неочікуваних| для самих гуманістів. Так, в першій половині XVI в. публікується твір|вигадування| Коперника про геліоцентричну систему. Земля|грунт| перестала бути центром всесвіту|світобудови|. Людина стала маленькою і загубився в нескінченному|безконечному| всесвіті.
Криза гуманізму виразилася|виказалася,висловилася| також в створенні|створінні| утопій. Перші утопісти Т. Мор і Т. Кампанелла були гуманістами. Утопічні ідеї виникли як реакція на суперечності|протиріччя| і невідповідності гуманізму, його нездатність відповісти на питання, що хвилювали гуманістів.

У розвитку і розповсюдженні|поширенні| гуманістичних поглядів в Англії видатна|визначна| роль належить кружку|гуртку| Джона Колета (1467-1519) при Оксфордському університеті. Тут склалася програма християнського гуманізму, що надала|зробила,виявила,чинила| значну дію на формування світогляду Эразма| Роттердамського і Томаса Мору. Эразм| в своїй всесвітньо відомій «Похвалі дурості|дурниці|» з позицій раціоналізму виступив|вирушив| проти|супроти| схоластичної ученості і догматичного богослів'я|богослов'я|. Англійський гуманіст і політичний діяч Томас Мор (1478-1535) в своїй книзі «Утопія» намагався|пробував| вирішити конкретні завдання|задачі| суспільного|громадського| перевлаштування. Книга складається з двох розділів. У першому аналізуються конкретно-історичні умови англійського суспільства|товариства| в XVI столітті|віці|. У другому описується ідеал суспільного|громадського| пристрою|устрою|, що існує|наявний| на вигаданому острові - Утопія (гр. U - ні; topos - місце. Місце, якого немає). Головні принципи цього суспільства|товариства| - відсутність приватної власності і обов'язкова праця для всіх.

Інший, найбільш відомий проект соціального перевлаштування пов'язаний з ім'ям Томмазо Кампанелли (1568-1639). Інтерес до природознавства поєднувався|сполучався| у|в,біля| нього з|із| ще більшою зацікавленістю в соціально-політичних проблемах свого часу. За участь в боротьбі проти|супроти| іспанського ярма|іга| провів в ув'язненні близько тридцяти років, де і написав свою головну працю – «Місто Сонця». У ньому викладено пристрій|устрій| ідеального суспільства|товариства|, де панує праця як обов'язок і загальна моральна норма, активно використовуються різні технічні пристосування, що умножають|множать| можливості|спроможності| соляріїв. На відміну від Т.Мора, прагнув до революційної перебудови суспільних|громадських| відносин. Ідеї утопістів Відродження зіграли значну роль у формуванні соціалістичних ідей.

4. Природничонаукові погляди Відродження, натурфілософія

Італійські гуманісти XIV-XV вв|. порівняно мало цікавилися природними науками. Але|та| розвиток виробництва, ускладнення практичної діяльності виявляли необхідність все більш глибокого вивчення природи, виявлення закономірностей процесів, що відбуваються|походять| в ній. Однією з особливостей ренессанской| науки є|з'являється,являється| те, що вона виникає в тісному зв'язку з|із| мистецтвом. Причому ця єдність іноді|інколи| виявляється в діяльності однієї людини. Прикладом|зразком| цього служить творчість геніального художника|митця|, інженера, ученого-природодослідника, філософа - Леонардо да Вінчі (1452-1519). Здобувши освіту в художніх майстернях, він швидко стає першокласним|першорядним| майстром живопису. Його картини «Джоконда», «Таємна вечеря» та інші представляють|уявляють| головні шедеври ренессанского| часу. Сфера його інженерних інтересів неозора. Їм вперше|уперше| висловлені ідеї ткацького верстата, парашута, вертольота, підводного човна, гідротехнічних шлюзів та інші. Будучи|з'являючись,являючись| непримиренним супротивником|противником| схоластичної ученості, основу наукової діяльності бачив в практиці, розробляв методику цілеспрямованого досвіду|досліду| - експерименту. Глибоко осмислив значення і роль науки в пізнанні («Наука - полководець, а практика - солдати»). По праву увійшов до історії науки як піонер сучасного природознавства.

Найважливішим науковим відкриттям|відчиненням| даного періоду є|з'являється,являється| гелиоцентричес-кая| система Миколи Коперника (1473-1543), що заклала основи наукової астрономії. «Коперниканській переворот» підірвав багатовікове панування Арістотельовсько-птоломєєвськой космології, що затверджувала центральне місце Землі|грунти| і її нерухомість, спричинив висновки|виведення|, що далеко йдуть, про неспроможність релігійних уявлень|вистав,подань,представлень|, сприяв формуванню наукового світогляду, надав|зробив,виявив,чинив| вирішальну|ухвальну| дію на подальший|дальший| розвиток природознавства.

Ідеї Н.Коперника одержали|отримали| свій всесторонній|всебічний,усебічний| розвиток в натурфілософії великого італійського мислителя Джордано Бруно (1548-1600), що утілив|втілив| в своїй творчості якнайповніші і глибоко такі важливі|поважні| риси|межі| гуманістичної філософії як пантеїзм, діалектична, гостре відчуття|почуття| гармонії природи, її нескінченності. Радикальний пантеїзм мислителя, тобто абсолютне ототожнення бога і природи, що заперечувало постулат віровчення про сотворенности| миру|світу| - причина його непримиренного конфлікту з|із| церквою, що зіграв трагічну роль в його долі. Основоположним в його ученні|навчанні,вченні| є|з'являється,являється| поняття Єдиного, такого, що є|з'являється,являється| і причиною буття, і самим буттям речей. Бог як би «переселяється» в природу, яка сприймає такі його якості, як нескінченність у просторі та часі, творчий характер|вдача| та інші. Виходячи з нерозривності бога і природи, додавав|наділяв,надавав| останній активну роль, стверджував, що матерія «творить все з|із| свого лона». Ноланец додавав|наділяв,надавав| фізичну однорідність всім нескінченним|безконечним| миру|світу|, дотримувався гилозоизма| (загальна одушевлена природи), пояснюючи тим самим причину руху космічних тіл: закон всесвітнього тяжіння ще не був відкритий|відчинений|. Активно використовує положення|становища| діалектики Н.Кузанського, звільняє|визволяє| її від теологічного змісту|вмісту,утримання| і формулює як вчення про природу. Так, наприклад, Дж.Бруно відмовляється від визнання|зізнання| абсолютного центру Всесвіту: нескінченність Єдиного виключає саму можливість|спроможність| подібного центру. Тим самим знімаються різні теолого-схоластичні обмеження нескінченності Всесвіту, навколишнього світу. Натуралістичний пантеїзм Дж.Бруно зіграв важливу|поважну| роль і знайшов продовження в європейському вільнодумстві XVIII-XIX вв|..Галілео Галілей (1564-1642) - великий учений-природодослідник - завершує розвиток науки періоду Ренесансу і відкриває|відчиняє| сторінку європейського експериментально-математичного природознавства. Супротивник|противник| схоластичної ученості Галілей, заснував механістичне тлумачення миру|світу|, дотримувався поглядів деизма|. В результаті|унаслідок,внаслідок| сформульованих їм доказів гелиоцентричес-кая| система Н.Коперника і Дж.Бруно перетворюється з|із| гіпотези в доказову теорію. Переглянувши колишні фізичні погляди, які знаходилися|перебували| під сильним впливом схоластики, учений створює динаміку — вчення про рух тіл. Відкриття|відчинення| законів механіки, а також законів руху планет навколо|навкруг,довкола| Сонця (І.Кеплер), пізнання яких було засновано на математичних методах приводить|призводить,наводить| до окончатель-ному відмові від елементів антропоморфізму. Поняття закону природи набуває|придбаває| строго|суворо| наукового змісту|вмісту,утримання|. Галілей сформулював свої основні ідеї в «Діалозі про дві найголовніші системи миру|світу| - птоломеевой| і коперниковой|». Інквізиція під загрозою спалювання примусила|змусила,силувала| ученого формально відректися|одректися| від своїх «помилок», але|та| ніщо не могло зупинити поступальний розвиток науки.

 

ЛІТЕРАТУРА


1. Горфункель А.Х. Філософія епохи Відродження. Навчань. допомога|посібник|. М.: Вища школа, 1980.

2. Кузанській Н. Соч. у 2-х т./ Общ. ред|. З.А.Тасуризиной. М.: Думка|гадка|, 1979.

3. Данте А. Божественная комедія. М.: Художня література, 1977.

4. Утопічний роман XV-XVII вв|. М.: Художня література, 1971.

5. Макіавеллі Н. Государ. М.: Планета, 1990.

6. Антологія світової філософії. У 4-х т. М.: Думка|гадка|, 1970. Т.2.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка