Лабораторні роботи з курсу «Фізична географія материків та океанів» І рекомендації до виконання самостійної та індивідуальної роботи студентів Освітньо-кваліфікаційний рівеньСторінка6/19
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.38 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 10ТЕМА: Фізико-географічна характеристика Східно-Європейської рівнинної країни

МЕТА: розкрити взаємозв’язки факторів, які зумовили формування природи названої країни. За тематичними картами дати комплексну характеристику, виявити провідні фактори у формуванні природи цієї країни.

ОБЛАДНАННЯ: - фізична карта СРСР


 • географічні атласи

 • атласи СРСР

Питання для обговорення


 1. На фізичній карті окресліть межі названої країни, її широтне і довготне простягання. Покажіть вплив її положення у внутрішній частині материка на формування основних рис природи.

 2. За тектонічною картою ознайомтеся з основними тектонічними структурами Руської платформи: щитами, антиклізами, синеклізами. Виявіть, які орографічні одиниці їм відповідають. За відповідною картою встановіть, якими за морфоструктурою є виявлені орографічні одиниці.

 3. За картою морфоскульптур встановіть, які морфоскульптури переважають у межах виявлених орографічних одиниць.

 4. Визначіть межі сучасної багаторічної мерзлоти, охарактеризуйте її вплив на природу цих територій.

 5. Назвіть та охарактеризуйте кліматоутворюючі чинники.

 6. На підставі кліматичних карт атласу СРСР дайте характеристику клімату Східно-Європейської рівнинної країни і покажіть закономірності його зміни по її території. Зробіть висновки про напрям наростання континентальності клімату.

 7. Назвіть основні ріки Східно-Європейської рівнинної країни, до яких басейнів стоку вони належать, характер їх долин, джерела живлення, режим, господарське використання.

Питання для самостійного вивчення

Дослідження природи та господарське освоення Європейського сектору Арктики.Завдання

 1. Письмово дайте типову фізико-географічну характеристику природних зон, вказавши при цьому ступінь їх освоєння в сільському господарстві (у вигляді таблиці).

 2. Встановіть закономірності поширення основних типів рослинності і грунтів. Запишіть висновок.

Література

 1. Половина І.П. Фізична географія Європи: Навч. пос. для студ. геогр. спеціальн. вищ. навч. закл. – К.: «АртЕк», 1998. – 272 с.

 2. Панасенко Б.Д. Фізична географія материків та океанів: Навч. посібник Частина ІІ. Євразія. – Вінниця: «ГІПАНІС», 2005. – 510 с.

 3. Гудзевич А.В. Регіональна фізична географія (Європа та Азія): Навч. посібник. – Вінниця: «Віндрук», 2005. – 464 с.

 4. Еремина В.А., Притула Т.Ю., Спрялин А.Н. Физическая география материков и океанов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. - 688 с.

 5. Раковская Э.М., Давыдова М.И. Физическая география России: Учеб. для студ. пед. высш. учеб. заведений: В 2 ч. - М.: Гуманит. изд. ценр ВЛАДОС, 2001. - Ч. 1. - 288 с. - Ч. 2. - 304 с.

 6. Марисова І.В. Біогеографія. Регіональний аспект: Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. І доп. – Суми:ВТД «Університетська книга», 2005. – 128 с.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 10а

ТЕМА: Закономірності зміни природи Уральської гірської країниМЕТА: розкрити взаємозвязки факторів, які зумовили формування природи названої країни. За тематичними картами дати комплексну характеристику, виявити провідні фактори у формуванні природи цієї країни.

ОБЛАДНАННЯ: - фізична карта СРСР • географічні атласи

 • атласи СРСР


Завдання (письмово)

 1. Розкрити особливості географічного положення названої країни і його вплив на формування основних рис її природи. Вкажіть основні орографічні одиниці, які входять у цю країну.

 2. За тектонічною картою виявіть основні тектонічні структури Уралу, їх повздовжній характер. Породами якого віку вони складені і які корисні копалини їм відповідають.

 3. За відповідними картами визначте морфоструктури і морфоскульптури Уралу. Який вплив на природу Уралу справило четвертинне зледеніння.

 4. Охарактеризуйте клімат Уралу і покажіть його зміни в довготному і широтному напрямах, а також з висотою.

 5. Назвіть основні ріки Уралу, до яких басейнів стоку вони належать, характер їх долин, джерела живлення, режим, господарське значення.

 6. Виділіть ландшафтні області Уралу, покажіть зональний їх характер, розкрийте структуру висотних поясів.

 7. Замалюйте схему висотної поясності Уральских гір.

8. Охарактеризуйте проблеми охорони природи.

Питання для самостійного вивчення

1. Різноманітність природи Кавказу.
Література


 1. Половина І.П. Фізична географія Європи: Навч. пос. для студ. геогр. спеціальн. вищ. навч. закл. – К.: «АртЕк», 1998. – 272 с.

 2. Панасенко Б.Д. Фізична географія материків та океанів: Навч. посібник Частина ІІ. Євразія. – Вінниця: «ГІПАНІС», 2005. – 510 с.

 3. Гудзевич А.В. Регіональна фізична географія (Європа та Азія): Навч. посібник. – Вінниця: «Віндрук», 2005. – 464 с.

 4. Еремина В.А., Притула Т.Ю., Спрялин А.Н. Физическая география материков и океанов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. - 688 с. Раковская Э.М., Давыдова М.И. Физическая география России: Учеб. для студ. пед. высш. учеб. заведений: В 2 ч. - М.: Гуманит. изд. ценр ВЛАДОС, 2001. - Ч. 1. - 288 с. - Ч. 2. - 304 с.

 5. Раковская Э.М., Давыдова М.И. Физическая география России: Учеб. для студ. пед. высш. учеб. заведений: В 2 ч. - М.: Гуманит. изд. ценр ВЛАДОС, 2001. - Ч. 1. - 288 с. - Ч. 2. - 304 с.


Лабораторна робота №4 (2 год). Географічне положення Євразії та Європи

Лабораторна робота №5 (2 год). Рельєф Європи

Лабораторна робота №6 (2 год). Клімат Європи

Лабораторна робота №7 (2 год). Річки, озера та болота Європи

Лабораторна робота №8 (2 год). Порівняльна фізико-географічна характеристика Фенноскандінавської гірсько-рівнинної та Середньоєвропейської рівнинної країни

Лабораторна робота №9 Порівняльна фізико-географічна характеристика Альпійської і Карпатської гірських систем

Лабораторна робота №10 Фізико-географічна характеристика Східно-Європейської рівнинної країни
Завдання для самостійної роботи (15 год):

 1. Порівняльна характеристика грунтового та рослинного покриву, тваринного населення природних зон. [2] С. 93-117, [4] С. 64-98, [9] С. 51-75

 2. Агрокліматичні ресурси Європи. [3] С.55-57

 3. Земельні ресурси Європи та їх використання. [3] С. 82-85

 4. Сучасний стан лісових ресурсів Європи. [3] С. 85-88

 5. Екологічні проблеми Європи. [2] С. 123, 125, [5] С. 30-34

 6. Дослідження природи та господарське освоення Європейського сектору Арктики. [2] С. 93-117, [4] С. 64-98, [9] С. 51-75

 7. Несприятливі природні явища в межах Середньоєвропейської рівнини. [3] С.55-57

 8. Сучасний вулканізм. Сейсмічні зони Європи. [3] С. 82-85

 9. Різноманітність природи Кавказу. [3] С. 85-88

 10. Екологічні проблеми Європейського Середньомор’я. [2] С. 123, 125, [5] С. 3


Контрольні запитання та завдання:

 1. Причини високого рівня континентальності внутрішніх територій Євразії.

 2. Охарактеризуйте основні етапи формування території Європи.

 3. Наслідки діяльності четвертинних зледенінь у межах Європи.

 4. Охарактеризуйте сучасну тектонічну та геологічну будову Європи.

 5. Назвіть найбільші родовища різних видів корисних копалин Європи.

 6. Морфоструктури рівнинних та гірських територій Європи.

 7. Морфоскульптури Європи та причини їх утворення.

 8. Охарактеризуйте наслідки впливу радіаційного чинника у межах Європи.

 9. Охарактеризуйте наслідки впливу радіаційного чинника у межах Європи.

 10. Охарактеризуйте наслідки підстилаючої поверхні на клімат Європи.

 11. Циркуляція атмосферного повітря в літній та зимовий період над територією Європи.

 12. Характеристика кліматичних поясів та типів клімату Європи.

 13. Види живлення та режим річок Європи.

 14. Види озер та їх розподіл по території Європи.

 15. Види та закономірності розповсюдження грунтів Європи.

 16. Рослинність природних зон Європи.

 17. Тваринне населення природних зон Європи.

 18. Що лежить в основі фізико-географічного районування Європи.

 19. Назвіть субконтиненти та фізико-географічні країни та фізико-географічні області Європи.

 20. Порівняйте тектонічну та геоморфологічну будову Фенноскандії та Герцинської Європи.

 21. Визначіть зв’язок між тектонічною, геологічною та орографічною будову Східноєвропейської рівнини.

 22. Поясніть причини різноманітності висотної поясності в межах Уральскої гірської країни.

 23. Дайте комплексну характеристику Альпійської гірської системи.

 24. Назвіть причини різноманітності природи в межах Європейського Середземномор’я.

 25. Дайте комплексну характеристику Кавказської гірсько-рівнинної системи.

 26. Визначіть закономірності зміни грунтового та рослинного покриву й тваринного світу Східноєвропейської рівнини.

 27. Порівняйте кліматичні особливості та розподіл внутрішніх вод двох фізико-географічних країн (за вибором).

 28. Проаналізуйте залежність природних умов, ресурсів та видів господарської діяльності в межах різних фізико-географічних країн.

 29. Поясніть причини загострення екологічних проблем в межах різних фізико-географічних країн.


Проблемні запитання для обговорення:

 1. Визначіть закономірності зв’язку тектонічної будови і рельєфу. Наведіть приклади-коментарі.

 2. Поясніть причини різноманітності морфоструктур складчастих поясів. Наведіть приклади-коментарі.

 3. Проаналізуйте чинники, що впливають на зволоженність території Європи. Наведіть приклади-коментарі.

 4. Порівняйте внутрішні води Скандинавського та Перинейського півостровів. Поясніть причини відмінностей.

 5. Генезис екологічних проблем Європи.

 6. У чому полягають основні проблеми природокористування країн Західної Європи?

 7. Які ви бачите перспективи використання мінерально-ресурсної бази Східної Європи?

 8. Проаналізуйте вплив планетарних змін клімату на природу різних регіонів Європи.

 9. Окресліть шляхи вирішення екологічних проблем різних регіонів Європи.

 10. Наведіть приклади раціонального природокористування в межах Європи.


Кількість балів за модуль № 1: 15,0 балів

 • самостійне виконання практичного завдання лабораторної роботи – до 5 балів;

 • номенклатура – до 5 балів (за названі види робіт виставляється середня арифметична оцінка);

 • усна доповідь на лабораторному занятті – до 5 балів;

 • доповнення до усної відповіді – до 2 балів (за названі види робіт виставляється середня арифметична оцінка);

 • модульна контрольна робота – від 0 до 5 балів.

Виконання та захист індивідуального завдання (одне на семестр)до 15 балів.
Рекомендована література:

1. Физическая география материков и океанов / Под общ. Редакцией А.М. Рябчикова. – М.: Высш. Шк., 1988. - 592 с.2. Власова Т.В. Физическая география материков и океанов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. / Т.В. Власова, М.А. Аршинова, Т.А. Ковалева. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 640 с.

3. Половина І.П. Фізична географія Європи: Навч. пос. для студ. геогр. спеціальн. вищ. навч. закл. – К.: «АртЕк», 1998. – 272 с.

4. Панасенко Б.Д. Фізична географія материків та океанів: Навч. посібник Частина ІІ. Євразія. – Вінниця: «ГІПАНІС», 2005. – 510 с.

5. Гудзевич А.В. Регіональна фізична географія (Європа та Азія): Навч. посібник. – Вінниця: «Віндрук», 2005. – 464 с.

6. Ковалишин Д.І. Практикум з фізичної географії материків і океанів (для студентів географічних спеціальностей вузів). – Тернопіль: Підручники і посібники, 1999. – 88 с.

7. Еремина В.А., Притула Т.Ю., Спрялин А.Н. Физическая география материков и океанов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. - 688 с.

8. Волошин І.І., Чирка В.Г. Географія Світового океану: Навч. посібник для вчителів серед. Загально освіт. шк. – К.: Перун, 1996. – 224 с.

Додаткова література:

9. Марисова І.В. Біогеографія. Регіональний аспект: Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. І доп. – Суми:ВТД «Університетська книга», 2005. – 128 с.

10. Пирожник И.И. География мирового океана: учеб. пособие для студентов вузов / И.И. Пирожник, Г.Я. Рылюк, Я.К. Еловичева. – Мн.: ТетраСистемс, 2006. - 320 с.

11. Еремина В.А., Притула Т.Ю., Спрялин А.Н. Практикум по физической географии материков и океанов: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 032500 «География» / В.А. Еремина, Т.Ю.Притула, А.Н. Спрялин. – М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 255 с.

12 Дрейк Ч. Океан сам по себе и для нас. – Л. : Гидрометиздат, 1976. – 321 с. 1. Гэскелл Т.Ф. Гольфстрим. – М.: Изд-во «Мир», 1974. – 214 с.

 2. Степанов В.Н. Природа Мирового океана: Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1982. – 192 с.

 3. Тихий океан / Л.И. Галеркин, М.С. Барабаш, В.В. Сапожников, Ф.А. Пастернак; Под общ. ред. О.К. Леонтьева. – М.: Мысль, 1982. – 316 с.

 4. Эдельштейн К.К. Гидрология материков: Учеб. Пособие для студ. Вузов / К.К. Эдельштейн. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 304 с.

 5. Свиточ А.А. Палеогеография: Учебник для студ. высш. учеб. заведений / А,А. Свиточ, О.Г. Сорохтин, С.А. Ушаков; Под ред. Г.А. Сафьянова. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 448 с.МОДУЛЬ 3


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка