Лабораторні роботи з курсу «Фізична географія материків та океанів» І рекомендації до виконання самостійної та індивідуальної роботи студентів Освітньо-кваліфікаційний рівеньСторінка15/19
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.38 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 27

ТЕМА: Природні зони Південної Америки

МЕТА: виявити взаємозв’язки між природними компонентами межах зональних природних комплексів Пд. Америки.

ОБЛАДНАННЯ: - фізична карта Південної Америки • карта природних зон Пд.Америки

 • географічні атласи

 • картосхеми Пд.АмерикиПитання для обговорення


1. Поясніть причинно-наслідкові зв’язки між природними компонентами в межах однієї з природних зон Південної Америки.

2. Порівняйте розташування природних зон Пд. Америки їх розташуванням на материках Африка та Австралія. Поясніть причини вівдмінностей.


Питання для самостійного вивчення

1. Екологічні проблеми природних комплексів сельви, саван та степів Пд. Америки.


Завдання

Використавши основну та додаткову літературу, зробіть паралельне порівняння природних комплексів екваторіальних лісів, саван, степів та пустель Пд. Америки за планом: 1. Географічне положення.

 2. Тектонічна будова і рельєф.

 3. Клімат: постійні вітри, t0, опади (кількість, режим), кліматичний пояс, тип клімату).

 4. Внутрішні води.

 5. Грунти.

 6. Рослини.

 7. Тварини.

 8. Господарська діяльність людей.

 9. Природоохоронні території.

Результати порівняння запишіть у вигляді таблиці.Література
1. Физическая география материков и океанов. Под ред. Рябчикова А.М.- М.:Высшая школа, 1988 .

2. Власова Т.В. Физическая география материков. Часть 2. -М.: Просвещение, 1986 .

3. Гаврилюк В.С. Фізична географія Південної Америки. - К.: Вища школа, 1993 .

4. Лукашова Е.Н. Южная Америка. Физическая география. - М.: Учпедгиз. 1958 .ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 28


ТЕМА: Фізико-географічне районування Південної Америки

МЕТА: розкрити фактори диференціації природи материка і дати фізико-географічну рактеристику окремих регіонів.

ОБЛАДНАННЯ: - фізична карта Південної Америки

- картосхема фізико-географічного районування Пд. Америки • географічні атласи

 • контурні карти, простий та кольорові олівці


Питання для обговорення

1. Порівняйте фізичну, тектонічну та кліматичну карти з картою природних зон Пд. Америки. Виявіть, з межами яких компонентів природи найбільше збігаються межі фізико-географічних країн, зробіть висновки про критерії районування.

2. Порівняйте фізико-географічне районування Південної Америки з аналогічним районуванням Північної Америки. Виявіть спільні та відмінні риси, що впливають на фізико-географічне районування материків.

Питання для самостійного вивчення

1. Особливості висотної поясності Анд.

2. Дослідження природи та господарське освоення Амазонії.

3. Екологічні проблеми Внутрішніх рівнин.


Завдання


 1. Нанесіть на контурну карту схему фізико-географічного районування.

Фізико-географічне районування Південної Америки

I Рівнинний схід материка

 1. Рівнини Оріноко (льянос)

 2. Гвіанська плоскогірно-низовинна країна

 3. Амазонія (Західна, Східна)

 4. Бразильська плоскогірна країна

 5. Внутрішні рівнини: Маморе, Пантанал, Межиріччя, Гран-Чако

 6. Пампа

 7. Прекордильєри і Пампінські сьєри

 8. Патагонія

II Андійський захід материка

 1. Північні Анди (Карибські, Північно-Західні, Екваторіальні)

 2. Центральні Анди: Перуанські (субекваторіальні), Болівійські

 3. Субтропічні (Чілійсько-Аргентинські) Анди

4. Патагонські Анди

 1. За картами атласів та підручниками дайте комплексну порівняльну характеристику фізико-географічних областей Внутрішніх рівнин і Пампи. Результати порівняння запишіть у вигляді таблиці, складеній самостійно.

План характеристики


1). Склад території фізико-географічної країни.

2). Особливості тектоніки, геологічної будови та основні риси орографії.

3). Особливості кліматичних умов.

4). Характер внутрішніх вод.

5). Грунти, рослинний покрив та тваринне населення, ступінь його збереження.

6).Господарська діяльність населення. Види традиційного природокористування.

3. Зробіть схему висотної поясності в межах Анд.

Література

1. Физическая география материков и океанов / Под ред. Рябчикова А.М. - М.: Высшая школа, 1988.

2. Власова Т.В. Физическая география материков. - М.: Просвещение, 1986.

3. Жучкевич В.А., Лавринович М.В. Физ.география материков и океанов. - М.: Изд-во Университетское, 1986.

4. Гаврилюк В.Ф. Фізична географія Південної Америки. - К.: Вища школа, 1993 .

5. Притула Т.Ю., Еремина В.А., Спрялин А.Н. Физическая география материков и океанов: Учеб. Пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВДАДОС, 2003.

6. Панасенко Б.Д. Фізична географія материків: Навчальний посібник. В 2 ч. – Ч. 1. Материки південної півкулі. – Вінниця: ЕкоБізнесЦентр, 1999.

7. Лукашова Е.Н. Южная Америка. Физическая география. -М.: Учпедгиз,1958.Лабораторна робота № 23-24 (2 год). Географічне положення, тектоніка та рельєф Південної Америки

Лабораторна робота № 25 (2 год). Клімат Південної Америки

Лабораторна робота № 26 (2 год). Внутрішні води Південної Америки

Лабораторна робота № 27 (2 год). Природні зони Південної Америки

Лабораторна робота № 28 (2 год). Фізико-географічне районування Південної Америки

Завдання для самостійної роботи (9 год):

 1. Дослідження природи та господарське освоення Амазонії. [2] С. 93-117, [4] С. 64-98, [9] С. 51-75

 2. Несприятливі природні явища в межах Південної Америки. [3] С.55-57

 3. Сучасний вулканізм. Сейсмічні зони Південної Америки. [3] С. 82-85

 4. Екологічні проблеми Внутрішніх рівнин. [2] С. 123, 125, [5] С. 30-34

 5. Національні парки. [12] С.155-157

 6. Архипелаг Вогняна Земля.

Контрольні запитання та завдання:

 1. Назвіть субконтиненти та фізико-географічні країни та фізико-географічні області Південної Америки.

 2. Порівняйте тектонічну та геоморфологічну будову Амазонсткої низовини та Бразильського плоскогір’я..

 3. Визначіть зв’язок між тектонічною, геологічною та орографічною будову Позаандійського Сходу.

 4. Поясніть причини різноманітності висотної поясності в межах Анд.

 5. Дайте комплексну характеристику Гвіанського плоскогір’я.

 6. Назвіть причини різноманітності природи в межах Внутрішніх рівнин.

 7. Дайте комплексну характеристику Патагонії.

 8. Визначіть закономірності зміни грунтового та рослинного покриву й тваринного світу Позаандійського Сходу.

 9. Порівняйте кліматичні особливості та розподіл внутрішніх вод двох фізико-географічних країн (за вибором).

 10. Проаналізуйте залежність природних умов, ресурсів та видів господарської діяльності в межах різних фізико-географічних країн.

 11. Поясніть причини загострення екологічних проблем в межах різних фізико-географічних країн.

Проблемні запитання для обговорення:

 1. У чому полягають основні проблеми природокористування країн Південної Америки.

 2. Які ви бачите перспективи використання мінерально-ресурсної бази Південної Америки?

 3. Проаналізуйте вплив планетарних змін клімату на природу різних регіонів Південної Америки.

 4. Окресліть шляхи вирішення екологічних проблем різних регіонів Південної Америки.

Кількість балів за модуль № 1: 15,0 балів

 • самостійне виконання практичного завдання лабораторної роботи – до 5 балів;

 • усна доповідь на лабораторному занятті – до 5 балів;

 • номенклатура – до 3 балів; - (за названі види робіт виставляється середня арифметична оцінка);

 • модульна контрольна робота – від 0 до 5 балів.

Виконання та захист індивідуального завдання (одне на семестр)до 15 балів. Екзамен – до 40 балів.

Рекомендована література:

 1. Физическая география материков и океанов / Под общ. Редакцией А.М. Рябчикова. – М.: Высш. Шк., 1988. - 592 с.

 2. Власова Т.В. Физическая география материков и океанов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. / Т.В. Власова, М.А. Аршинова, Т.А. Ковалева. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 640 с.

 3. Панасенко Б.Д. Фізична географія материків: Навчальний посібник. В 2 ч. – Ч. І. Материки південної півкулі. – Вінниця: ЕкоБізнесЦентр, 1999. – 200 с.

 4. Ковалишин Д.І. Практикум з фізичної географії материків і океанів (для студентів географічних спеціальностей вузів). – Тернопіль: Підручники і посібники, 1999. – 88 с.

 5. Еремина В.А., Притула Т.Ю., Спрялин А.Н. Физическая география материков и океанов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. - 688 с.

 6. Гаврилюк В.С. Фізична географія Південної Америки: Навч. Посібник. – К.: Вища шк., 1993. – 135 с.

Додаткова література:

7. Эдельштейн К.К. Гидрология материков: Учеб. пособие для студ. вузов / Константин Константинович Эдельштейн. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 304 с.

8. Марисова І.В. Біогеографія. Регіональний аспект: Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. І доп. – Суми:ВТД «Університетська книга», 2005. – 128 с.

9. Еремина В.А., Притула Т.Ю., Спрялин А.Н. Практикум по физической географии материков и океанов: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 032500 «География» / В.А. Еремина, Т.Ю.Притула, А.Н. Спрялин. – М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 255 с.

10. Хрестоматия по географии материков и океанов: Пособие для учителя / Сост. Т. А. Смирнова. – М.: Просвещение, 1987. – 415 с.

11. Смирнова Н.П., Шибанова А.А. По материкам и странам: (Южная и Северная Америка, Евразия). Кн. Для чтения по географии материков / Сост. Н.П. Смирнова, А.А. Шибанова. – 2-е изд., перераб. М.: Просвещение, 1981. – 208 с.

12. Гвоздецький М.А., Ігнатьєв Г.М., Михайлов Л.О. Хрестоматія з фізичної географії: Посібник для вчителів. – К.: Видавництво «Радянська школа», 1973. – 480 с.

МОДУЛЬ 6Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка