Кримінальна злочинність І боротьба з нею в донбасіСторінка1/12
Дата конвертації11.05.2018
Розмір2.7 Mb.
ТипКнига
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

ДОНЕЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

ім. ШЕВЧЕНКА

Оксана Міхеєва

КРИМІНАЛЬНА ЗЛОЧИННІСТЬ І БОРОТЬБА З НЕЮ В ДОНБАСІ

(1919-1929)

Донецьк


Східний видавничий дім

2004


ББК 67.9(4Укр-4Дон)61-1

М 69
Рецензенти:Бурега В.В., доктор соціологічних наук, професор

Заблоцький В.П., доктор філософських наук, професор

Нікольський В.М., доктор історичних наук, професор

Міхеєва О.К.

Кримінальна злочинність і боротьба з нею в Донбасі (1919-1929). – Донецьк: Східний видавничий дім, 2004. - 248 с.

ISBN 966-7804-77-1
У книзі на широкому фактичному матеріалі проаналізовано стан та динаміку розвитку кримінальної злочинності в Донбасі протягом першого радянського десятиріччя. Зазначене явище розглядається як специфічна складова системної трансформації, що мала місце в Україні у даний період. Крім загальних тенденцій злочинності, у книзі розглядаються окремі її види та дано соціально-демографічну характеристику злочинців цього часу. Досліджується також досвід подолання цього явища в умовах трансформаційних процесів 1920-х років, розглядається специфіка створення та діяльності надзвичайних і правоохоронних органів Донбасу і результативність їх роботи.

Книга призначена для науковців, викладачів вузів, аспірантів, студентів та широкого кола читачів, які цікавляться зазначеною тематикою.


ББК 67.9(4Укр-4Дон)61-1
Роботу виконано за консультаційної підтримки сектора кількісних досліджень діяльності державних, правоохоронних установ та громадських організацій “Центру історико-статистичних (кількісних) досліджень” Інституту історії України НАН України (керівник - доктор історичних наук, професор В.М.Нікольський)
Рекомендовано до друку вченою радою

Донецького державного університету управління

протокол № 10 від 27.05.04.
Автор висловлює глибоку подяку

Американській Раді Наукових Товариств (АРНТ) за фінансову підтримку дослідницького проекту та сприяння публікації результатів
© Міхеєва О.К., 2004
Зміст

ПЕРЕДМОВА 3

РОЗДІЛ 1. ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ,

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЖЕРЕЛ ТА МЕТОДОЛОГІЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ 9

1.1. Історіографія: основні етапи розвитку, праці та автори 9

1.2. Огляд джерел 25

1.3. Методологія: принципи та підходи 29

РОЗДІЛ 2. КРИМІНОГЕННА СИТУАЦІЯ В ДОНБАСІ

(1919 - 1929) 35

2.1. Системна трансформація як чинник криміногенності 35

2.2. Соціальний вимір протиправних дій у Донбасі в 1920-ті рр. 43

2.3. Кримінальна злочинність Донбасу 1920-х рр.: динаміка

розвитку та основні види 57

2.4. Соціально-демографічна характеристика злочинного
світу Донбасу 1920-х рр.
81

РОЗДІЛ 3. СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ СИСТЕМИ

НАДЗВИЧАЙНИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

ДОНБАСУ (1919-1929) 100

3.1. Формування надзвичайних органів влади 100

3.2. Становлення радянської судової системи у регіоні 129

3.3. Вирішення організаційних та кадрових питань у міліції та кримінальному розшуку 146

РОЗДІЛ 4. БОРОТЬБА З КРИМІНАЛЬНОЮ

ЗЛОЧИННІСТЮ В ДОНБАСІ У 1920-ті РОКИ 171

4.1. Юридичні засади правоохоронної діяльності 171

4.2. Форми та методи боротьби зі злочинністю 180

4.3. Результативність діяльності правоохоронних органів 197

ВИСНОВКИ 211

ПОСИЛАННЯ 215

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 247ПЕРЕДМОВА
Однією з ознак суспільного розвитку кінця минулого століття стало те, що кримінальна злочинність перетворилася з локального явища на глобальне. Масові пограбування населення, вбивства на замовлення, терористичні акти, захоплення заручників, витончені “білокомірцеві” злочини – все це стало звичними атрибутами сучасного життя. Такий стан справ не може не турбувати державні структури, які покликані охороняти правопорядок у державі, а також її населення, переважна більшість якого прагне стабільності та порядку.

Сучасні фахівці тлумачать злочинність як соціально-правове, порівняно масове, історично змінне, відносно стійке, самодетерміноване, антагоністичне явище, що включає в себе сукупність усіх злочинів, здійснених в даному суспільстві і в даний період, та характеризується кількісними і якісними показниками. Злочинність не є абсолютним явищем, дискусію викликає навіть питання, чи можемо ми її вважати цілісною функціональною системою, оскільки вона складається з досить різнорідних, переважно ізольованих один від одного протиправних актів поведінки. Однак взаємозв’язок між поняттями “злочин” та “злочинність” можна встановити, використовуючи філософські категорії одиничного та загального: зміни кількості, характеру, особливостей та структури злочинів у результаті обов’язково позначаться і на загальній характеристиці злочинності. Досліджуючи окремі випадки протиправних дій, ми так чи інакше знаходимо закономірності – завдяки їм ми можемо систематизувати злочини за видами, підвидами, виявляти якісь специфічні риси, притаманні окремим групам злочинів, і далі безпосередньо виходити на можливість застосування правоохоронних заходів, спрямованих не стільки на розслідування окремого злочину, скільки на профілактику або певного типу протиправних дій, або усієї злочинності взагалі.

Для того, щоб боротись з кримінальною злочинністю, передусім треба глибоко вивчити це явище, найбільш повно з’ясувати причини, що його породжують. Саме це і зумовлює підвищення наукового інтересу до проблеми кримінальної злочинності та заходів щодо її подолання не тільки з боку юристів, кримінологів, політологів, психологів, а й істориків. Сьогодні проблема злочинності як суспільного явища, властивого практично всім періодам людської історії, потребує ретроспективного розгляду.

Однак дослідження кримінальної злочинності ХХ ст. в нашій державі наражається на великі труднощі, пов’язані з тим, що в Радянському Союзі ця тема тривалий час була закритою, а статистичні дані вважалися секретними. Спричинені перебудовою зрушення відкрили для дослідників значний, раніше недоступний масив документів. Таким чином виникла можливість звернутися до власного минулого та переосмислити наявний досвід.

Кожна соціальна система породжує власні, притаманні тільки їй види злочинів. Але при більш детальному розгляді ми можемо знайти і багато спільних рис у кримінальній злочинності перехідних історичних періодів, що робить можливим використання досвіду розвинутих держав, які свого часу перебували у кризових умовах, або наявного досвіду власної країни. Саме це робить актуальним звернення до складного та суперечливого періоду в історії Радянської держави – першого радянського десятиріччя. Виявлення загальних тенденцій розвитку кримінальної злочинності в 1920-ті роки допоможе нам краще зрозуміти глибинні причини погіршення криміногенної обстановки на сучасному етапі та якоюсь мірою визначити її загальні напрямки, а отже своєвчасно вжити превентивних заходів.

Дослідження цієї теми є актуальним сьогодні ще й тому, що кримінальна злочинність останнім часом стає все більш впливовим фактором суспільного розвитку, розігрується як політична карта у передвиборчій грі. Коли карні дії, їх кількість та масштабність, виходять за допустимі межі суспільного терпіння, створюються умови, при яких суспільство погоджується з певним обмеженням власних свобод. Дійсно, авторитарні або тоталітарні режими завдяки репресіям та насильству можуть вгамувати кримінальну злочинність, але при цьому різко зростає кількість так званих “політичних” злочинів проти влади, які, по суті, є злочином влади по відношенню до власного народу. З цієї точки зору важливим є дослідження процесу становлення системи каральних органів на початку 1920-х рр. в Україні, покликаних забезпечувати нормальне існування тут радянської влади. Поступове зміцнення цих органів, надання деяким із них позасудових повноважень, а також спрощені радянсько-марксистські настанови про природну невластивість злочинності соціалістичному ладу, призвели до змішування політичної та кримінальної злочинності, поповнили кримінальний світ тими, хто не бажав прийняти радянську владу, і врешті-решт зробили можливими жахливі репресії 1930-х рр. Нам слід ще раз уважно придивитись до цього шляху, будуючи власну правову та державу.

Автор вважає важливим дослідити питання злочинності й боротьби з нею на території Донбасу, оскільки, визнаючи важливість Донецького краю як кам’яновугільної та металургійної бази радянської влади, уряд більшовиків приділяв особливу увагу наведенню “революційного порядку” саме в цьому регіоні. Це робить місцевий матеріал показовим. Слід вказати і ще одну причину дослідження зазначених проблем на певній території. Протягом 1920-х років облік злочинних дій був неповним та неточним. Матеріали, що збиралися в Центральному статистичному управлінні, часто втрачалися під час пересилки, деякі територіальні одиниці взагалі не передавали даних, і тому відтворити точну картину на території усієї Радянської держави або України сьогодні майже неможливо. Саме тому найбільш реальний шлях до встановлення максимально точної динаміки розвитку кримінальної злочинності протягом 1920-х років – це пошук її показників на місцевому рівні, у межах певної території, якою в даному випадку є Донбас.

Отже, об`єктом даного дослідження є кримінальна злочинність в Донбасі у 1919-1929 рр., а також тісно пов`язана з нею особлива сфера соціальних відносин - сфера боротьби з антисоціальними явищами цього часу. Предметом дослідження є специфіка кримінальної злочинності в умовах перехідних історичних періодів та можливі заходи щодо її подолання.

Мета роботи полягає у встановленні реальної картини кримінальної злочинності та боротьби з нею в Донбасі у 1919-1929 роках з урахуванням їх специфіки в умовах перехідного історичного періоду.

Для реалізації цієї мети автор вирішує наступні завдання:

- узагальнити кількісні та вербальні джерельні матеріали, праці попередників;

- розглянути криміногенну ситуацію в Донбасі в 1920-ті роки крізь призму системної трансформації;

- з`ясувати соціальний вимір протиправних дій зазначеного періоду;

- проаналізувати динаміку змін у кількісних показниках злочинності та надати соціально-демографічну характеристику злочинницького світу Донбасу 1920-х років;

- розглянути процес створення та діяльність системи надзвичайних та правоохоронних органів у перехідних умовах;

- дослідити процес становлення юридичних засад, форм та методів боротьби зі злочинністю з метою з`ясування ступеня її результативності.

Перехідні історичні періоди привертають до себе увагу дослідників через неоднозначність та складність процесів, що мають місце в таких умовах. Враховуючи важливість розуміння специфіки перехідного стану, його впливу на усі сфери життя соціуму, автор вважає можливим спочатку розглянути соціальну трансформацію як чинник криміногенності та з`ясувати соціальний вимір протиправних дій, а потім перейти до детального аналізу динаміки злочинності в цілому та її окремих видів, а також до соціально-демографічної характеристики злочинців.

Дослідження, запропоноване до уваги наукових кіл, не претендує на всеосяжне висвітлення зазначеної проблеми. Специфічність джерельної бази не дозволяє розглянути у повній мірі деякі моменти. Так, недостатньо охопленим залишається соціальний вимір подій через брак персоніфікованих документів: листів, спостережень, оцінок безпосередніх учасників подій. Об`єктом вивчення і надалі залишається здебільшого «машина» - система надзвичайних та правоохоронних органів радянської влади. Завдання дослідження ускладнюються і тим, що в умовах перехідних періодів суттєво коригуються самі поняття норми, дозволеного, припустимого тощо. Багато з того, що у 1920-ті роки вважалося злочином, з точки зору сучасного суспільства таким визнане бути не може (як, наприклад, невиконання продрозкладки або так званий «політичний бандитизм»). Окремою проблемою залишається так звана «прихована злочинність». Все це викликає певні проблеми під час підрахування показників злочинності.

Тому сформульовані у книзі проблеми та окремі положення відкривають певний простір для наукової дискусії та можуть стати предметом подальших наукових розробок.

РОЗДІЛ 1. ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ, ХАРАКТЕРИСТИКА ДЖЕРЕЛ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
1.1. Історіографія: основні етапи розвитку, праці та автори
Процес складання історіографії з досліджуваної проблеми умовно можна розподілити на чотири етапи, суттєво відмінні один від одного як за тривалістю, так і за змістом.

Перший охоплює 1920-ті і початок 1930-х рр., які характеризувалися підвищеною увагою до кримінальної злочинності. “Дослідницький бум” у цій сфері був зумовлений новою постановкою статистичної справи в Радянській державі, а також докорінною зміною карної політики. Спеціальний підрозділ Центрального статистичного управління (ЦСУ) – “Моральна статистика”- був покликаний найбільш повно зафіксувати протиправні дії на території Країни Рад. Зібрані дані були відкритими та доступними для дослідників. Аналогічна робота провадилась на республіканському та губернському рівнях.

Безпрецедентним явищем стала також пропозиція члена президії Московської Ради (рос. - Моссовета) В.Л.Орлеанського, з якою він звернувся у 1923 р. до відомих російських юристів та правознавців. Він запропонував обстежити “населення” арештних будинків у квітні-травні 1923 р. Завдяки цьому широке коло зацікавлених фахівців отримали змогу працювати з “об’єктом” свого дослідження безпосередньо. З одного боку, це дало багатий та різнохарактерний матеріал для досліджень, а з іншого, мало ще більш вагомі результати. Знову ж з ініціативи В.Л.Орлеанського президія Московської Ради приймає постанову про заснування кабінету з вивчення особистості злочинця та злочинності. Аналогічний кабінет був створений і в Україні у 1924 р. з ініціативи працівників Одеської губернської виправничо-трудової інспекції та місцевих наукових кіл. На відміну від Московського кабінету, одеські спеціалісти сконцентрувалися не на вивченні особистості злочинця, а на дослідженні питань пенітенціарної практики, спираючись на дані, отримані на базі Одеського будинку примусової праці. Теоретичні розробки та висновки спеціалістів у цій галузі знайшли своє відображення в серії видань та розповсюджувалися у вигляді рекомендацій для системи правоохоронних органів.

Завдяки новій постановці статистичної справи та вивченню особистості злочинця приблизно з 1924 р. дослідження кримінального світу набуло більш-менш систематичного характеру.

Сферою активних теоретичних пошуків в 1920-ті рр. стали також питання кримінального права, що було пов’язано з відмовою від законів попереднього буржуазного суспільства та розробкою нового радянського законодавства.

Другий етап складання історіографії із зазначеної теми розпочався в першій половині 1930-х рр. і тривав до середини 1950-х рр. Уже наприкінці 1920-х рр. почала поступово змінюватись методологія досліджень у сфері кримінальної злочинності (і не тільки в цій сфері). За основу було взяте положення марксизму про те, що причини протиправних дій слід шукати в економічних умовах капіталізму. Набравши розвитку у радянській історіографії, ця теза була логічно продовжена. Вважалося, що при соціалізмі повинні припинитися усі конфлікти. Революційна побудова соціалістичного суспільства, знищення приватної власності на засоби виробництва мали повністю викоренити головні соціоекономічні причини злочинності. Протиправні дії розглядалися як вада передусім капіталістичного ладу, а також перехідного від капіталізму до соціалізму періоду, пережиток старого в людській свідомості, явище, чуже для соціалістичної держави. Ця теорія не співпадала з життям, однак коригувати вирішили життя, а не теорію. На початку 1930-х рр. було засекречено моральну статистику. В державі розпочалося переслідування кримінологів, яких звинувачували у неоломброзіанстві (тобто у відродженні ідей Чезаре Ломброзо, який головним об’єктом свого дослідження зробив не механізм здійснення злочину, а самого злочинця, його особу. Дійшовши висновку про те, що злочинець – це людина ненормальна, яка суттєво відрізняється від інших, - він розробив систему ознак, за якими, на його думку, можна не тільки встановити схильність особи до протиправної поведінки, а й виявити її можливу “спеціалізацію” у кримінальному світі). Таке звинувачення дійсно могло б пролунати, й пролунало, на адресу вчених 1920-х рр., оскільки значне місце в їх дослідженнях займало передусім вивчення особистості правопорушника, тоді як загальна структура злочинності, її внутрішні сили та причини, що її породжували, висвітлювалися явно недостатньо.

Налякані переслідуваннями та позбавлені основи дослідження – моральної статистики, вчені відходили від вивчення питань кримінальної злочинності та боротьби з нею [1]. Таким чином, на початку 1930-х рр. настала тривала наукова тиша у цій сфері в Україні, так само як і на території усього СРСР.

Становлення ідеології сталінізму підпорядкувало суспільні науки тоталітарному режимові. Одним з напрямків ідеологізації суспільства було розповсюдження тези про “безконфліктність” соціалізму – системи, якій не властиві серйозні внутрішні суперечності та недоліки, зокрема кримінальна злочинність. А чи можна досліджувати те, чого бути не може? З іншого боку, влада, що розпочала репресії проти власного народу, була зацікавлена в тому, щоб приховати реальну статистику жертв, змішати політичних в’язнів із кримінальними елементами в єдиній тюремній системі.

І дійсно, ми можемо констатувати той факт, що протягом 1930 – 1950-х рр. майже не видавалися наукові праці, які б торкалися питань кримінальної злочинності та боротьби з нею. А діяльність науково-дослідних установ по розробці проблем боротьби з протиправними діями, що існували в той час, почала змінюватися у бік дослідження тільки кримінально-процесуальних, кримінально-правових та виправничо-трудових питань.

Відправною датою наступного, третього етапу історіографії з цієї проблеми став 1956 р., коли ЦК КПРС видав спеціальну постанову “Про подолання культу особи та його наслідків”. Внаслідок цих суспільно-політичних змін у державі поновлювалося вивчення питань, пов’язаних з асоціальною поведінкою. Організаційною основою досліджень кримінальних проявів став відкритий у 1963 р. Всесоюзний інститут з вивчення причин злочинності та розробки заходів попередження злочинів. Але, засуджуючи культ особи, на традиційні концептуальні моменти щодо соціалістичної природи радянського суспільства не замахувалися. Головним гальмом у розвитку суспільних наук і надалі залишалися партійність, заідеологізованість. Обов’язковою для всіх наукових праць була марксистсько-ленінська методологія, а також критика буржуазних наукових концепцій. Майже всім дослідникам, які розробляли питання протиправних дій та діяльності правоохоронних органів в 1960-80 рр., було властиве зіставлення рівня злочинності в соціалістичній системі та при капіталізмі з намаганням представити кримінальні прояви в нашій державі як явище, що згасає. Зберігалася і спрямованість досліджень у бік кримінально-процесуальних та кримінально-правових питань.

Для сучасних дослідників ця, безсумнівно, цінна на той час література тепер не може бути джерелом теоретичних розробок, оскільки кардинально змінилася методологія досліджень. Не може вона бути і джерелом друкованих кількісних показників протиправних дій, оскільки в СРСР моральна статистика залишалася закритою до кінця 1980-х рр. До цього часу дослідники базували свої теоретичні розробки передусім на статистичних даних капіталістичних держав, а також тільки на тих документах, роботу з якими було дозволено “згори”. Оцінюючи сьогодні науковий доробок істориків, юристів, кримінологів 1930-80-х рр., не слід забувати, що вони були змушені працювати у рамках жорсткої системи, яка контролювала не тільки їх життя, а й свідомість. Певна обмеженість цих наукових праць – не провина дослідників, а їх трагедія.

Відправними точками четвертого етапу, який триває і сьогодні, можна вважати початок перебудови в СРСР, а згодом і проголошення незалежності України, що активізувало культурно-ідеологічні процеси в суспільстві. Все це проявилося в намаганні відійти від єдиної ідеології, одномірності суспільних оцінок, а також дослідити наново велику низку питань історії України ХХ сторіччя, базуючи власні дослідження передусім на невідомих до цього часу архівних документах.

В цілому наявну літературу з зазначеної теми доцільно розділити на чотири групи.

Першу групу складають дослідження, які цілком або частково присвячені вивченню історії радянської держави у 1920-х рр. Це узагальнюючі праці, в яких знайшли своє відображення події як на теренах СРСР, так і в Україні [2-8]. Однак у зазначених вище загальноісторичних працях висвітлювалася передусім проблема “політичного бандитизму”, який пояснювався загостренням класової боротьби. Спекуляції, контрабанді, шинкарству та іншим негативним явищам у суспільстві надавали класового змісту, стверджуючи, що центр класової боротьби в умовах розбудови нової держави, і особливо в роки непу, перемістився в економіку. Також характерною рисою цих видань є повне ігнорування питань створення та функціонування надзвичайних та правоохоронних органів радянської влади. Винятком є двотомна “Історія селянства Української РСР” [9], в якій досліджено участь специфічно селянської організації – Комітетів незаможних селян (КНС) у встановленні революційного порядку, а також “Історія Комуністичної партії Радянського Союзу” [10], в якій один з параграфів присвячено дослідженню проблеми зміцнення революційної законності в Радянській державі на початковому етапі, а також досліджено питання законотворчої діяльності початку 20-х рр., ліквідації ревтрибуналів, розширення меж діяльності народних судів, створення прокуратури та реорганізації Всеросійської Надзвичайної Комісії (далі – ВНК). Тобто у названих вище виданнях кримінальна злочинність, а також діяльність надзвичайних і правоохоронних органів щодо її подолання висвітлені фрагментарно і не дають загальної картини.

Початок перебудови, а згодом і проголошення незалежності України активізували культурно-ідеологічні процеси в державі. На цьому етапі склалися соціально-інтелектуальні передумови переходу історичної науки на якісно новий рівень. Концептуально-методологічні закріпилися в узагальнюючих працях з історії України. При цьому слід зауважити, що в більшості з них хоча і наведені нові оцінки подій, але традиційною залишається увага тільки до проблеми “політичного бандитизму” і до пов’язаної з ним діяльності надзвичайних органів влади. Сфера протиправних дій і надалі залишалася поза межами загальноісторичних праць [11-14].

Протягом 1990-х рр. заповнити “білі плями” з історії України намагалися шляхом видання робіт ряду зарубіжних авторів, зокрема Е.Х.Карра, Дж.Боффа, Р.Пайпса [15-18] та інших. Це також узагальнюючі праці, які містять цікаві матеріали та висновки. Здебільшого їх авторів цікавили такі види протиправних дій, які були тісно пов’язані із зміною економічного курсу. Це передусім бюрократизм, корупція, спекуляція, проституція та “політичний бандитизм”. Також у зазначених працях простежується пріоритетність дослідження надзвичайних органів радянської влади та їх діяльності, тоді як правоохоронним органам майже не приділено уваги.

В Україні останнім часом, базуючись на нових архівних матеріалах, перше радянське десятиріччя плідно досліджує С.В.Кульчицький, наукові публікації якого з окремих концептуальних проблем періоду непу знайшли своє логічне продовження в узагальнюючій праці “Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919-1928)” [19], в якій переглядаються традиційні положення радянської історіографії. Серед досліджуваних питань окреме місце належить вивченню ролі та місця органів НК-ДПУ в системі партійної диктатури. Важливим є висновок про те, що головна функція Надзвичайної Комісії під час громадянської війни – боротьба з контрреволюцією та з будь-якою опозицією державної влади - залишається незмінною і в мирний час та ще й поширюється на економічну сферу. Поставлені та висвітлені такі концептуальні на сьогодні питання, як влаштування показових судових процесів; використання органів НК для створення системи нагляду за громадськими настроями, яка існувала паралельно з партійною та наглядала водночас і за нею; позасудові функції НК тощо. Важливе значення має висновок автора про те, що головною вимогою сьогодення є написання об’єктивної науково-обгрунтованої історії першого радянського десятиріччя, при цьому даний процес не повинен зводитись до перегляду відомих фактів у їх причинно-наслідкових зв’язках, переглядатись повинна сама концепція радянської історії.

Для розуміння регіональних особливостей непу важливе значення має узагальнююча праця донецьких істориків В.М.Нікольського та В.І.Ізюмова “НЕП у Донбасі. Історичне дослідження”[20]. Автори не обійшли питання кримінальної злочинності. Базуючись на матеріалах газетної кримінальної хроніки, автори дійшли висновку, що в 1920-ті рр. перше місце в загальній структурі злочинності займали крадіжки та хуліганство, потім ішли пограбування та напади, далі були вбивства і закривали цей список різноманітні афери. Однак за межами дослідження залишилися питання боротьби з карними проявами в Донбасі, не показано динаміку їх розвитку.

Таким чином, зазначена література відіграє значну роль у формуванні загальних уявлень про події в Радянській державі взагалі та Україні зокрема протягом 1920-х рр., допомагає зрозуміти загальні тенденції розвитку і тим самим вийти на рівень усвідомлення причин тих негативних явищ, що тісно були пов’язані зі змінами в політиці та економіці. Однак висвітлення питань кримінальної злочинності та заходів боротьби з цим негативним явищем у науковій літературі першої групи має фрагментарний характер.

Другу групу складають роботи або їх підрозділи, що присвячені дослідженню діяльності правоохоронних та надзвичайних органів радянської влади. Значне місце приділено висвітленню діяльності міліції у 1920-ті роки в колективній праці “Радянська міліція: історія та сучасність”[21], яка охоплює історію міліції від її створення до 1987 р. В роботі розглядаються організаційні пошуки в правоохоронній сфері в 1920-ті рр., головні напрямки вирішення кадрового питання, а також загальні напрямки діяльності міліції та карного розшуку. Дослідження провадилось у загальносоюзному масштабі, дані по Україні тут малочисельні і не дають уявлення про динаміку розвитку кримінальної злочинності та місцеву специфіку вирішення організаційних питань у правоохоронній сфері. Також недостатньо опрацьовані питання динаміки змін показників злочинності протягом зазначеного часу, не з’ясовані її причини, оскільки головна увага авторів сконцентрована на дослідженні організаційних змін, форм і методів боротьби зі злочинністю.

Процес побудови та роботу суду на території усієї Радянської держави досліджували М.В.Кожевников та Г.Є.Пєтухов [22-23]. У їх працях перевагу віддано вивченню організаційних моментів. Наведені приклади діяльності ревтрибуналів та судів не дають загальної картини їх роботи. Власне кажучи, в соціалістичні часи з поля зору дослідників, через об’єктивні причини, випали цілі шари соціального буття. Характерним для того часу є і те, що сама злочинність та боротьба з нею розглядались окремо, а не у взаємозв’язку.

Важливе значення для з’ясування регіональної специфіки побудови та діяльності ревтрибуналів, виявлення взаємозв’язку структурних змін в російських та українських трибуналах має робота Н.Г.Смирнова “Вищі суди революції (Центральні революційні трибунали. 1918-1922 рр.)” [24]. Однак із деякими положеннями цього дослідження важко погодитись. Так, сумнівним видається твердження Н.Г. Смирнова, що діяльність ревтрибуналів у 1918-1922 рр. відбувалася у суворій відповідності законам. Нагадаємо тут, що Кримінальні кодекси Росії й України були прийняті тільки у 1922 р., а до цього часу правоохоронні органи повинні були керуватися декретами й постановами влади або власною правосвідомістю. Суперечливий характер носить і теза про забезпечення права на захист, оскільки, наприклад, у Донецькій губернії за весь термін роботи ревтрибуналів (до початку 1923 р.) колегію адвокатів при ревтрибуналі так і не було створено, спостерігалися ситуації, коли звинувачених позбавляли права на останню промову тощо. Однак зазначені недоліки не знижують цінності дослідницької роботи автора, особливо у галузі організаційної побудови центральних революційних трибуналів.

Необхідність з’ясування місця і ролі української НК в загальній системі надзвичайних комісій, стосунків ВНК і ВУНК зумовлює звернення до історичних досліджень, присвячених історії становлення, побудови та діяльності Всеросійської надзвичайної комісії. Це, зокрема, праці П.Г.Софінова, В.П.Портнова [25-26].

Питання про важливість сучасного переосмислення та дослідження революційних комітетів, їх чисельності, територіального розташування, кількісного та національного складу поставив Н.Ф.Бугай [27]. Особливу увагу автор приділив правоохоронній роботі ревкомів, а також їх участі у розбудові апаратів міліції та судів. Цінність даного дослідження полягає в тому, що тут наведені не тільки дані, що охоплюють всю Радянську державу, а й показано регіональну специфіку роботи ревкомів в Україні та Донбасі.

В розглянутих наукових працях другої групи подані дані про організацію надзвичайних та правоохоронних органів на теренах усієї Радянської держави, оцінюється рівень та загальні напрямки розвитку кримінальної злочинності у 1920-ті рр., розглядається боротьба з цим негативним явищем. Наявні в цій літературі матеріали щодо України фрагментарні і не дають нам загального уявлення про кількісний та якісний склад правоохоронних і надзвичайних органів, про рівень їх дієздатності. Аналіз діяльності правоохоронних та надзвичайних органів хоча і супроводжується кількісними показниками злочинності, однак вони не дають загальної картини злочинності 1920-х років, оскільки подані вибірково. Цим і зумовлюється неможливість оцінки динаміки розвитку кримінальної злочинності 1920-х рр. як на теренах усієї Радянської держави, так і в Україні.

У третю групу досліджень необхідно виділити праці, присвячені діяльності правоохоронних та надзвичайних органів України.

Історичний шлях радянської міліції з моменту її створення розглядається в книзі “З історії міліції Радянської України”[28], яка побачила світ у 1965 р. та була першою спробою висвітлити на науковому рівні процес створення та роботу міліції в Українській республіці, формування її структури та кадрового складу. Однак із дослідження майже цілком випали питання боротьби працівників міліції з кримінальними правопорушеннями. Наведені в книзі приклади діяльності правоохоронних органів не дають загальної картини та підстав для висновків про успішність цієї боротьби.

Історію суду радянської України за період з 1917 р. по 1967 р. досліджував Д.С.Сусло [29], значне місце в роботі якого відведено судовій реформі 1922 р. Однак, як і більшість дослідників радянського часу, він цікавився передусім вивченням організаційних моментів, структурної побудови судових установ України, а також вирішенням питань у сфері права.

Першу спробу подати систематизований нарис діяльності органів ВУНК було зроблено ще у 1922 р. Під час написання книги “НК-ДПУ” її автор С.Дукельський [30] отримав можливість скористатися відомчими архівами, документи з яких були надані йому тодішнім головою ВУНК В.М.Манцевим. З точки зору сучасного розвитку історичної науки, його оцінка подій виглядає спрощеною й одномірною. Але завдяки тому, що автор використовує недоступні для інших дослідників документальні матеріали, він місцями видає “кухню” чекістської роботи – ув’язнення до концтаборів, примусові роботи, експропріація матеріальних цінностей тощо. Вірогідно, це і стало причиною заборони цієї книги, яка дійшла до читачів тільки на початку 1990-х рр.

Важливе значення для дослідження надзвичайних органів радянської влади має колективна праця “Всеукраїнська надзвичайна комісія (1918-1922)” Л.Н.Маймескулова, А.Й.Рогожина та В.В.Сташиса [31]. Це видання до сьогодні залишається найбільш повним дослідженням процесу створення, організаційної побудови, функцій та принципів діяльності Надзвичайної Комісії України, не дивлячись на те, що деякі положення цього дослідження сьогодні переглядаються, коригуються та доповнюються іншими авторами.

Досліджуючи репресивні дії радянської влади в Україні, І.Г.Білас [32] присвятив частину праці організації, структурі та діяльності “репресивно-карального апарату”. Введення ним у науковий обіг значної кількості невідомих до цього часу архівних документів дозволило по-новому підійти до вирішення питань історіографії надзвичайних органів радянської влади.

На широкому колі архівних матеріалів побудовано і дослідження Ю.І.Шаповала, В.А.Золотарьова та В.Пристайко “ЧК-ГПУ-НКВД в Україні”[33], які кваліфіковано і неупереджено подали загальну картину створення та діяльності Надзвичайної Комісії, реорганізацію її в ДПУ, дослідили методи роботи та загальні напрямки діяльності цих структур. Історії ДПУ в Україні у 1922-1934 рр. присвятив своє дослідження В.Т.Окіпнюк [34].

Дослідження роботи надзвичайних органів в Україні і сьогодні продовжує привертати увагу спеціалістів, результати наукових штудій яких знаходять своє втілення в публікаціях у журналі «З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ» [35].

Таким чином, література третьої групи висвітлює процес створення і функціонування правоохоронних та надзвичайних органів радянської влади в Україні в 1920-ті рр., містить в собі дані про методи роботи цих органів. Але територіальне висвітлення цих питань досить нерівномірне, і тому відтворити загальну картину діяльності надзвичайних та правоохоронних органів у такому вагомому регіоні, як Донбас, майже неможливо. Також слід зазначити, що в коло наукових інтересів сучасних дослідників потрапляють передусім надзвичайні органи влади, тоді як роботі правоохоронних органів приділяється значно менше уваги.

Варто зазначити, що актуальність тематики сприяла підвищенню наукового інтересу і до діяльності правоохоронної системи у різні історичні етапи буття Радянської держави. Особливу увагу дослідників привертають переломні, складні періоди, які вимагали певної перебудови роботи та структури органів, та впливали на специфіку самої злочинності. Результатом наукових штудій стали дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук А.Є.Шевченка, М.М.Лагоші, А.А.Абдулліна, в яких висвітлено діяльність правоохоронних органів України в цілому та Донбасу зокрема в роки Великої Вітчизняної війни, у повоєнні роки та за часів так званої “відлиги” [36]. Частина авторських “знахідок” була оприлюднена у популярному виданні “Історія донецької міліції”, що побачило світ у 2000 р.

Заслуговує на увагу і соціальний вимір зазначеної проблеми. Вивчення соціальної девіації дозволяє реконструювати більш повноцінну картину буття соціуму, поглиблює наші знання щодо різних періодів, надає можливість відійти від суто політичної історії та сконцентрувати свою увагу на специфіці повсякденного життя, так званій “соціальній реальності”. У цьому відношенні хотілося б відзначити публікації Н.Б.Лебіної “Тіньові сторони життя радянського міста 20-30-х років”, В.Гулая “Прояви соціальних девіацій у повсякденному житті Львова (50-60-ті роки ХХ ст.)” тощо [37].

Не всі з цих робіт мають пряме відношення до окреслених хронологічних меж дослідження, але демонструють собою підвищення інтересу до зазначеної проблематики та є носіями нових методологічних підходів щодо висвітлення такої специфічної сфери суспільного буття.

Четверту групу складають роботи кримінологічного характеру, в яких розглядаються питання кримінальної злочинності в Радянській державі протягом 1920-х років. Використання кримінологічної літератури зумовлено суміжним характером дослідження. Важливе значення для сучасних дослідників мають роботи М.Н.Гернета [38], в яких подано глибокий аналіз статистичних даних, одержаних протягом 1920-х рр. Сьогодні його праці є ґрунтовним матеріалом для порівняння дореволюційної та післяреволюційної злочинності, дають можливість зіставити загальні тенденції розвитку кримінального світу, а також дослідити вплив на окремі види злочинів соціально-економічних та політичних умов життя. Особливу увагу М.Н.Гернет приділяв вивченню таких питань, як протиправні дії неповнолітніх та їх причини, а також вплив голоду на рівень та стан кримінальної злочинності. На жаль, наведені в його роботах статистичні дані охоплюють територію усієї Радянської держави, і тому сьогодні неможливо відокремити дані по Україні, не кажучи вже про регіональну специфіку. Але його праці дають нам розуміння загальних тенденцій розвитку кримінального світу 1920-х рр., демонструють вплив державних кампаній на статистичні показники та співвідношення їх з реальним станом речей.

Закритість “моральної статистики” зумовила відсутність протягом 1930-80-х рр. досліджень, які б торкалися питань кримінальної злочинності. І тільки наростання кризових явищ у Радянському Союзі, в Україні, збільшення кількісних показників злочинності, жахливі та вражаючі “зведення рахунків” кримінальних авторитетів - все це зробило зазначену тему найактуальнішою. Свідченням цього була поява на сторінках періодичних видань наукових публікацій, які торкалися проблеми кримінальної злочинності. Питання про протиправні дії у 1920-х рр. та пошуки заходів щодо їх подолання були поставлені та розглянуті П.М.Золіним [39] на сторінках журналу “Держава і право”. Цілком слушним було й залишається його застереження про те, що статистику злочинності обов’язково треба оцінювати з урахуванням довготривалих конкретно-історичних тенденцій, у порівнянні із загальносвітовими тенденціями, інакше вона стає знаряддям викривлення реальної картини, основою для кон’юнктурних висновків.

У 1997 р. побачило світ перше монографічне видання, в якому розглядаються стан і динаміка злочинності та її окремих видів в СРСР, Росії і в усьому світі протягом ХХ ст. Її автор, доктор юридичних наук, професор В.В.Лунєєв [40], детально проаналізувавши тенденції розвитку цього негативного явища, дійшов висновку, що протягом ХХ ст. спостерігається невпинне зростання злочинності та розширення меж її загрози для суспільства. На думку автора, ця тенденція залишиться незмінною і на початку ХХI ст. Особливої уваги заслуговує висновок автора про те, що стан злочинності визначається балансом двох складових: ступенем демократизації суспільства й суворістю соціального контролю.

Специфіка теми обумовлює використання і юридичної наукової літератури. Автор не вдається до детального аналізу цієї групи наукових праць, оскільки не є фахівцем у цій галузі знань. У процесі дослідження зазначеної теми були використані праці відомих радянських юристів Н.А.Філіна, С.О.Пригова, А.А.Герцензона, С.С.Остроумова, Н.І.Загороднікова, П.П.Михайленка [41-48], які багато зробили для розробки теорії статистики та кримінального права. Кримінально-процесуальні питання боротьби зі злочинністю неповнолітніх (у тому числі і в 1920-ті рр.) досліджувала Є.В.Ремізова [49]. На матеріалах України побудовано книгу П.Т.Землянського “Кримінально-процесуальне законодавство в перші роки Радянської влади”[50], в якій значне місце відведено процесу побудови судової системи в Україні, проведенню судової реформи у 1922-1923 рр., реорганізації революційних трибуналів, кадровому складу правоохоронних органів тощо. Нового змісту надали питанню становлення та розвитку радянського законодавства А.Н.Мироненко та А.П.Бенько [51-52], які простежили поступове розширення сутності терміна “контрреволюційні злочини” та підрахували, наскільки протягом 1920-х рр. збільшилася кількість статей Кримінального кодексу України, що передбачали розстріл як міру соціального захисту. Важливе значення для розуміння процесів, що відбувалися у правовій сфері, має стаття М.С.Грінберга “Кримінальне право і масові репресії 20-х та наступних років”[53]. Цілком слушною видається думка автора, що посилення репресій - не найкращий шлях до зменшення показників кримінальної злочинності. Зрозуміти загальні причини злочинності і головні напрямки та заходи боротьби з нею допомагають праці В.П.Філонова [54] та інших.

Історія створення та структурна побудова правоохоронних органів Радянської держави знайшла своє відображення в сучасному російському підручнику для студентів юридичних вузів та факультетів К.Ф.Гуценка та М.А.Ковальова “Правоохоронні органи”[55]. Значне місце відведено аналізу радянської політики в Україні на етапі непу, дослідженню змін у законодавстві радянської України та формуванню системи надзвичайних та правоохоронних органів радянської влади в навчальному посібнику “Історія держави та права України”[56].

Автор вважає доцільним вказати ще одну групу наукових публікацій, без якої розуміння загальних причин злочинності 1920-х рр. не буде повним. Важливе значення для з’ясування причин виникнення та розповсюдження такого негативного явища початку 1920-х, як мішечництво, для встановлення залежності рівня спекуляцій від політико-економічних змін у державі, має дослідження К.В.Лобач “Непмани на споживчому ринку України (20-ті рр.)” [57]. Окремі положення та висновки, зроблені дослідницею І.І.Диптан у статті “Діти та голод на Україні в 1921-1922 рр.” [58], багато що прояснюють у причинах дитячої злочинності на початку 1920-х років в Україні, зокрема в Донбасі. Проведене В.М.Нікольським [59] дослідження безробіття в Донбасі в 1920-ті роки дозволяє нам сьогодні зрозуміти причини переважання некваліфікованих робітників серед заарештованих. Процес поступового поглинення України Російською Федерацією в першій половині 1920-х рр., який відчутно позначився на діяльності та структурній побудові надзвичайних та правоохоронних органів України, був розглянутий у дослідженнях С.В.Кульчицького, Л.П.Салиги, Л.П.Нагорної [60-62].

Необхідним є також звернення до наукової літератури, присвяченої так званому “політичному бандитизму”. Політизація змісту протиправних дій на початку 1920-х рр. призвела до змішування політичних та кримінальних злочинців. Дані про будь-який вид бандитизму у міліцейських зведеннях подавалися разом. Саме цим і зумовлюється необхідність дослідження специфічних рис “політичного бандитизму”, щоб мати можливість відокремити його від кримінального світу. В радянській історіографії ця тема набула ідеологічної забарвленості. Історія селянського повстанського руху інтерпретувалася не як об’єктивне відображення минулого, а як виправдання пануючої політичної лінії. Селянська непокора трактувалася як бандитизм або внутрішня контрреволюція. Згідно з вимогами радянської історіографії у цій площині працювали О.О.Кучер, П.Ф.Білий, П.С.Дишлевський, Ю.І.Римаренко та інші [63-65]. На необхідності відмовитися від традиційно негативної оцінки селянського повстанського руху, реабілітувати селян, які протистояли політиці “воєнного комунізму” усіма відомими заходами, зняти з них ярлика “злочинець” наполягають В.Ф.Верстюк, В.М.Волковинський, В.Витковський, В.Попик, Т.А.Безпечний [66-70] та інші автори.

Таким чином, аналіз літератури дозволяє зробити висновок, що дослідниками проведена величезна робота по вивченню концептуальних проблем історії Радянського Союзу, України та Донбасу 1920-х рр. Однак при цьому значне коло питань хоча і поставлене в історичній літературі, але потребує більш детального вивчення та переосмислення. Так, з причин тривалої засекреченості моральної статистики в Радянській державі кримінальна злочинність була і залишається майже недослідженою, в той час коли розуміння загальних причин протиправних дій 1920-х рр. має практичне значення для правоохоронних органів незалежної України, яким випало на долю протистояти кримінальним елементам в умовах економічних та політичних перетворень.

Також слід зазначити, що і на сьогодні у кількісному відношенні переважають дослідження, присвячені надзвичайним органам влади, тоді як роботі правоохоронних органів традиційно приділяється значно менше уваги, хоча головний тягар боротьби з кримінальною злочинністю припадав саме на них. Далі, в науковій літературі майже недослідженими залишаються питання регіональної специфіки кримінальної злочинності 1920-х рр. у такому вагомому в економічному відношенні регіоні України та, на той час, і усього Радянського Союзу, як Донбас.

Виходячи з цього, ми можемо стверджувати, що проблема кримінальної злочинності та боротьби з нею в Донбасі у 1920-ті рр. належить до недостатньо досліджених і потребує подальшого вивчення.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка