Корнєвої Ольги Володимирівни «Шляхи розвитку місцевого самоврядування України в контексті досвіду держав Європейського Союзу» Актуальність дослідженняСкачати 68.49 Kb.
Дата конвертації25.10.2017
Розмір68.49 Kb.
ТипРеферат

Реферат

монографії доцента кафедри теорії держави і права, конституційного права та державного управління Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Корнєвої Ольги Володимирівни

«Шляхи розвитку місцевого самоврядування України в контексті досвіду держав Європейського Союзу»
Актуальність дослідження. Розбудова української держави за демократичними принципами об’єктивно викликала необхідність переосмислення ролі місцевого самоврядування та пошуку найбільш прийнятної моделі організації влади на рівні територіальних громад. Така модель повинна цілком відповідати сучасним світовим і європейським стандартам, забезпечувати права, свободи та інтереси людини, що й визначає актуальність теми.

На сучасному етапі в Україні триває реформування місцевого самоврядування, головним завданням якого є усунення недоліків, що стоять на заваді здійснення ефективної управлінської діяльності, а саме: відсутність належної правової бази щодо розподілу повноважень між державними органами й органами місцевого самоврядування; неузгоджена система адміністративно-територіальних одиниць; несформована фінансово-економічна база органів місцевого самоврядування, яка б дала їм змогу надавати повноцінні публічні послуги.

Актуальність даного дослідження полягає також у тому, що за останні роки в Україні напрацьовано багато наукового матеріалу, присвяченого різним аспектам теорії і практики місцевого самоврядування в європейських країнах, але комплексного порівняльного дослідження, спрямованого на аналіз можливостей використання європейського досвіду в умовах українських реалій, зроблено не було.

Концепція місцевого самоврядування, розроблена розвинутими державами світу, передусім, європейськими, ґрунтується на тому, що територіальні громади являють собою один з основних елементів будь-якого демократичного режиму, а право громадян на участь в управлінні місцевими справами є складовою частиною побудови більшості сучасних демократичних держав світу. У зв’язку з цим виділено основні напрями наукової розробки проблем, що розглядаються в монографії українськими, російськими, французькими, англійськими, німецькими фахівцями.

Вагомий внесок у вивчення проблем розвитку місцевого самоврядування зробили німецькі конституціоналісти: Б. Майгер, Л. Зумвальд, Т. Вюртенбергер, Р. Граверт, Ж. Зіллер і Д. Хашке. Здобутки англійських учених у вивченні місцевого самоврядування переважно доповнюють ідеї, запропоновані фахівцями з державотворення: В. Беджготом, С. Гарденером, А. Дайсі. Їх розробки використовував Т. Бірн задля створення своєї праці «Місцеве управління в Британії». Внесок до аналізу цієї проблеми зробили також А. Ант, Д. Бейкер, С. Копус, А. Тат-Кей Хо, П. Ватт.

Сучасні дослідження державного управління і місцевого самоврядування в Російській Федерації дістала поштовх у зв’язку з прийняттям чинної Конституції, яка визначила основні підходи до розбудови держави. На цьому засновані численні підручники, монографії та статті таких фахівців, як Н. Антонова, І. Бусигіна, В. Бутов, Т. Бялкіна, І. Василенко, І. Гаврилова, О. Денисов, Д. Єжевський, В. Ігнатов, С. Коданєва, О. Курочкін, О. Курочкіна, С. Лопатін, О. Незнакова, І. Овчинников, М. Пешин, Є. Уткін та В. Чиркін.

В Україні наука державного управління, яка вивчає питання розвитку місцевого самоврядування, досліджує проблеми розподілу повноважень між інституціями державного, регіонального, місцевого рівнів у процесі децентралізації в різних аспектах: у методолого-управлінському (праці І. Грицяка, В. Куйбіди, В. Мамонової, Н. Нижник, С. Серьогіна, Ю. Шарова та ін.); в адміністративно-правовому (праці О. Батанова, І. Бутка, Ю. Делії, В. Журавського, В. Калашникова, І Ковтун, В. Кравченка, М. Корнієнка, В. Олуйка, М. Орзіха, В. Погорілка, Ю. Фрицького, В. Шаповала та ін); організаційно-економічному та бюджетно-фінансовому (роботи О. Сунцової, І. Дробуш, Н. Ісаєвої, В. Федотова та ін.).

Отже, актуальність дослідження обумовлена існуванням проблеми, яка полягає в тому, що в Україні на сьогодні відсутній механізм адаптації та використання досвіду Європейського Союзу щодо реформування та побудови системи місцевого самоврядування.Мета і завдання дослідження. Метою монографічного дослідження є визначення шляхів розвитку місцевого самоврядування в Україні і державах Європейського Союзу та можливостей застосування провідного європейського досвіду у формуванні сучасної української системи місцевого самоврядування.

Визначена мета дослідження зумовила постановку та розв’язання таких завдань: • дослідити теоретико-методологічні засади місцевого самоврядування в Україні та державах Європейського Союзу;

 • виявити правові засади становлення нормотворчості на рівні місцевого самоврядування в Україні та Європейському співтоваристві;

 • систематизувати тенденції розвитку місцевого самоврядування в державах Європейського Союзу;

 • з’ясувати проблеми розбудови місцевого самоврядування в Україні в контексті інтеграції в Європейський Союз;

 • визначити напрями вдосконалення нормативно-правової основи місцевого самоврядування в Україні у контексті досвіду держав Європейського Союзу;

 • запропонувати шляхи становлення організаційно-правової основи місцевого самоврядування в Україні з урахуванням провідного європейського досвіду;

 • конкретизувати напрями формування матеріально-фінансової основи місцевого самоврядування в Україні.

Об’єктом дослідження виступають процеси розвитку місцевого самоврядування, що відображають формування різних систем в Україні та державах Європейського Союзу.


Предмет дослідження складають шляхи розвитку місцевого самоврядування України в контексті досвіду держав Європейського Союзу.

Гіпотеза дослідження базується на припущенні, що імплементація європейського досвіду функціонування самоврядних структур приведе до вдосконалення сучасної системи місцевого самоврядування в Україні.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в монографії:

уперше:


 • розроблено класифікацію тенденцій розвитку місцевого самоврядування держав Європейського Союзу;

 • визначено шляхи удосконалення нормативно-правової, організаційно-правової та матеріально-фінансової основ місцевого самоврядування України з урахуванням провідного європейського досвіду;

 • запропоновано ввести адміністративний договір до системи локальних актів місцевого самоврядування як основної юридичної форми, що визначає права та обов’язки суб’єктів і закріплює можливість взаємного делегування на договірній основі пов­новажень місцевого самоврядування та органів державної влади;

удосконалено:

 • наукове тлумачення поняття “тенденції розвитку місцевого самоврядування”, якими є закономірні етапи і форми процесу становлення та розвитку місцевого самоврядування;

 • підходи щодо аналізу системи місцевого самоврядування на предмет її раціональності та здатності подолати наявні проблеми функціонального, правового й матеріально-фінансового характеру за умов застосування європейського досвіду самоврядної діяльності;

дістали подальшого розвитку:

 • шляхи розвитку конституційно-правового забезпечення місцевого самоврядування в Україні, заснованого на принципах цілеспрямованості, комплексності та поетапності;

 • пропозиції щодо реалізації принципу субсидіарності, який необхідно закріпити в Конституції України, що стане підґрунтям для прийняття ряду законів, які чітко визначатимуть завдання і компетенцію органів місцевого самоврядування, починаючи з рівня територіальної громади, та розподіл фінансових потоків між державою і самоврядуванням, яке ґрунтується на розподілі повноважень, функцій і відповідальності;

 • напрями адміністративно-правового забезпечення матеріально-фінансової основи місцевого самоврядування в Україні в контексті інтеграції до Європейського Союзу;

 • пропозиції про введення власності області та району через перетворення комунальної власності на колективну та корпоративну власність жителів області та району, а також надання територіальній громаді статусу юридичної особи.

Значну кількість матеріалів для монографічного дослідження автором було зібрано під час стажування у Вищий школі публічного управління у м. Щеціні (Польща) та міській раді м. Щеціна.

Результати монографічного дослідження постійно впроваджуються автором у викладанні курсів «Конституційне право зарубіжних країн», «Муніципальне право», «Регіональне управління». За темою монографії автором захищено кандидатську дисертацію, видано низку наукових статей та навчальний посібник.Основні пропозиції та висновки щодо удосконалення системи місцевого самоврядування в Україні шляхом застосування досвіду Європейського співтовариства прийняті до впровадження Амур-Нижньодніпровською та Індустріальною районними в місті Дніпропетровську радами та Дніпропетровською обласною радою. Пропозиції про створення власності області та району, про створення міжмуніципальної господарської кооперації та інші питання матеріально-фінансового забезпечення місцевого самоврядування обговорювались та прийняті до впровадження у Дніпропетровській обласній раді (довідка про впровадження від 06.11.2008 № ВИХ-1735/0/2-08); пропозиції щодо обов’язкового введення до системи підзаконних нормативно-правових актів адміністративного договору та інші питання щодо нормативно-правового забезпечення місцевого самоврядування в Україні обговорювались та прийняті до впровадження виконавчим комітетом Індустріальної районної в місті Дніпропетровську ради (довідка про впровадження від 04.11.2008 №18/4-622). Пропозиції щодо удосконалення організаційно-правової основи місцевого самоврядування України використані та прийняті до впровадження у процесі роботи виконавчого комітету Амур-Нижньодніпровської районної в місті Дніпропетровську ради (довідка про впровадження від 04.10.2008 №4/909).

Публікації. За матеріалами роботи автором опубліковано 25 наукових праць, в яких повною мірою відображено її зміст, у тому числі 12 статей, із них 9 – у фахових журналах рекомендованих ВАК України, 1 – у зарубіжному виданні та 13 тез доповідей у матеріалах форумів, конгресів і науково-практичних конференцій (в тому числі 4 – міжнародного рівня). Загальна кількість публікацій автора – 27.

Структура роботи. Монографія складається зі вступу, трьох розділів, семи підрозділів, висновків, додатків, списку використаних джерел.
Автор О. В. Корнєва

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка