Конкурентні позиції українських підприємств на світовому ринку хімічної продукціїСкачати 131.58 Kb.
Дата конвертації23.10.2017
Розмір131.58 Kb.
ТипПояснювальна записка

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Кафедра міжнародної економіки

Пояснювальна записка

до випускної роботи

бакалавра

на тему: «Конкурентні позиції українських підприємств на світовому ринку хімічної продукції»

Виконав: студент ІV курсу, групи МЕ-01

напряму підготовки

6.030503 «Міжнародна економіка»

Противень Н.Л.

Керівник: Костюк О.В.

Рецензент:

Суми – 2014 року

РЕФЕРАТ

випускної роботи на тему«Конкурентні позиції українських підприємств на світовому ринку хімічної продукції»

студентки Противень Наталії Леонідівни

подану на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка»


В умовах інтенсифікації розвитку світового господарства на принципах ринкової економіки зростає значення конкуренції як одного з найголовніших явищ, що забезпечують взаємодію постійно зростаючого числа виробників та споживачів, продавців та покупців на товарних ринках. Розвиток міжнародних товарних ринків на сьогодні відбувається в умовах пожвавлення конкурентного середовища, що спонукає виробників до необхідності збереження та завоюванню нових конкурентних позицій на цих ринках. Запорукою ефективного функціонування вітчизняних хімічних підприємств на світовому ринку є забезпечення та підтримання високого рівня їх міжнародної конкурентоспроможності, тому дослідження можливостей підвищення їх конкурентних позицій на зовнішньому ринку є надзвичайно актуальним.

Об’єкт дослідження дипломної роботи є тенденції розвитку конкурентного середовища на світовому ринку хімічної продукції.

Предмет дослідження – формування конкурентних позицій підприємств як основної передумови існування та розвитку конкурентного середовища на світовому ринку хімічної продукції.

Метою дипломної роботи є визначення основних проблем та недоліків формування конкурентоспроможності українських хімічних підприємств на зовнішньому ринку, а також можливих шляхів щодо поліпшення їх конкурентних позицій на світовому ринку.

Інформаційною базою послужили дослідження різних науковців, нормативно-правові документи, статистичні дані Державної служби статистики України та Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), галузеві огляди, Інтернет-ресурси, фактичні дані діяльності ПАТ «СУМИХІМПРОМ».

За результатами дослідження сформульовані такі висновки:

1. На сучасному зростає роль конкуренції в мовах пожвавлення конкурентного середовища на світових товарних ринках.

2. На світовому ринку хімічної продукції відбувається перерозподіл ролі груп країн за рівнем розвитку, окремих регіонів та країн. Зростає роль виробників країн, що розвиваються, особливо азіатських компаній на чолі з Китаєм.

3. Конкурентне середовище на світовому ринку хімічної продукції характеризується наявністю великої кількості виробників та споживачів, низьким рівнем концентрації ринку, наявністю певних вхідних бар’єрів на ринок. Основними факторами формування конкурентного середовища на даному ринку є поява нових гравців, цінові коливання на паливно-енергетичні ресурси, зрушення у світовому попиті на хімічну продукцію, зростання ролі компаній, що діють під контролем та за підтримки держав, поява нових технологічних досягнення, розвиток інновацій тощо.

4. До основних причин спаду ринку хімічної продукції України слід віднести високий ступінь експортоорієнтованості вітчизняної галузі на фоні слабкого розвитку внутрішнього ринку, а також значний рівень залежності українського виробництва від імпорту сировинних ресурсів, енергоносіїв та кон’юнктури світових ринків.

5. Сьогодні українська хімічна галузь вимагає комплексної підтримки її розвитку, а для подолання її основних проблем варто переглянути виробничу структура хімічного комплексу, а також галузеву структуру економіки України, подолати проблему слабо розвиненого внутрішнього ринку шляхом підтримки та реалізації стратегії імпортозаміщення, зменшити рівень залежності від імпорту сировинних ресурсів та енергоносіїв, переглянути товарну структуру вітчизняного експорту, орієнтуватись на нові ринки збуту, підвищити рівень державної підтримки галузі, сприяти інноваційному розвитку.

6. Для поліпшення конкурентних позицій вітчизняних підприємств на світовому ринку хімічної продукції необхідно забезпечити підвищення результативності їх господарської діяльності, провести модернізацію та переоснащення виробництва, вибрати оптимальну та ефективну конкурентну стратегію, розширювати ринки збуту, запроваджувати інноваційні процеси виробництва та продукцію, підвищувати її якість, ефективніше використовувати ресурси та здійснювати заходи щодо захисту навколишнього середовища.

Одержані результати можуть бути використані у процесі розробки стратегії розвитку хімічної галузі України, а також в процесі формування конкурентних стратегій зовнішньоекономічного розвитку окремих хімічних підприємств та оцінки їх ефективності задля збереження та поліпшення конкурентних позицій на світовому ринку.

Основні положення роботи пройшли апробацію в рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів «Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи країни: погляд у майбутнє» від 20 лютого 2014 року з тезами доповіді на тему: «Проблеми реалізацій потенціалу хімічної промисловості України у контексті тенденцій світової торгівлі».

Ключові слова: КОНКУРЕНЦІЯ, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, КОНКУРЕНТНІ ПОЗИЦІЇ, КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ, КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, РИНОК ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ, ХІМІЧНА ГАЛУЗЬ.

Основний зміст випускної роботи викладено на 99 сторінках, у тому числі список використаних джерел з 45 найменувань, який розміщено на 6 сторінках. Робота містить 10 таблиць, 6 рисунків, а також 4 додатків, які розміщені на 6 сторінках.

Рік виконання випускної роботи – 2014 рік

Рік захисту роботи – 2014 рік

Державний вищий навчальний заклад

“Українська академія банківської справи Національного банку України”

Кафедра міжнародної економіки
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка»

(шифр і назва)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

д.е.н., професор

____________ М.І. Макаренко

“____” ___________2014 року


ЗАВДАННЯ


НА ВИПУСКНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

Противень Наталії Леонідівні


1. Тема роботи: «Конкурентні позиції українських підприємств на світовому ринку хімічної продукції»

керівник роботи Костюк Олена Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки

затверджені наказом ДВНЗ «УАБС НБУ» від “ 2014 року № ___
2. Строк подання студентом роботи “ 2014 року
3. Вихідні дані до випускної роботи:

Мета дослідження: визначення основних проблем та недоліків формування конкурентоспроможності українських хімічних підприємств на зовнішньому ринку, а також можливих шляхів щодо поліпшення їх конкурентних позицій на світовому ринку

Об’єкт дослідження: тенденції розвитку конкурентного середовища на світовому ринку хімічної продукції

Предмет дослідження: формування конкурентних позицій підприємств як основної передумови існування та розвитку конкурентного середовища на світовому ринку хімічної продукції


4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити):

1 розділ: визначити сутність та зв’язок між поняттями конкуренції, конкурентоспроможності та конкурентної позиції, дослідити особливості формування конкурентного середовища на світових товарних ринках, проаналізувати основні тенденції розвитку світового ринку хімічної продукції та виявити фактори конкурентоспроможності на ньому;

2 розділ: визначити основні тенденції розвитку ринку хімічної продукції в Україні, з’ясувати особливості формування конкурентних позицій українських хімічних підприємств на світовому ринку, проаналізувати та оцінити конкурентоспроможність об’єкту бази практики на зовнішньому ринку;

3 розділ: виявити варіанти подолання основних проблем та підвищення конкурентоспроможності хімічної галузі України, визначити основні шляхи поліпшення конкурентних позицій українських хімічних підприємств на світовому ринку;

4 розділ: дослідити правові та організаційні основи охорони праці, здійснити аналіз санітарно-гігієнічних умов праці, визначити заходи щодо профілактики професійних захворювань на об’єкті практики.
5. Перелік графічного матеріалу

Випускна робота повинна: 1) містити цифровий (статистичний ) матеріал у вигляді таблиць; 2) бути проілюстрована схемами, графіками, діаграмами.

6. Консультанти розділів роботи


Розділ

Прізвище, ініціали та посада

консультантаПідпис, дата

завдання видав

завдання

прийняв


I

Костюк О.В., к.е.н., доцент кафедри міжнародної економікиII

Костюк О.В., к.е.н., доцент кафедри міжнародної економікиIII

Костюк О.В., к.е.н., доцент кафедри міжнародної економікиIV

Дутченко О.О., асистент кафедри менеджменту


7. Дата видачі завдання “ 2014 року


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

з/п


Назва етапів випускної роботи

Строк виконання етапів роботи

Примітка

1.

Вибір, узгодження теми випускної роботи та бази проходження практики з керівником

до 1 грудня 2014 року
2.

Складання і затвердження плану-графіку випускної роботи

до 17 грудня 2014 року
3

Отримання завдання з написання 1 розділу

до 24 січня 2014 року
4.

Подання 1 розділу випускної роботи на перевірку


до 4 березня 2014 року
5.

Отримання завдання з проходження переддипломної практики

29-30 квітня 2014 року
6.

Проходження переддипломної практики

5 травня - 1 червня 2014 року
7.

Подання звіту про проходження переддипломної практики

2-3 червня 2014 року
8.

Захист звіту про проходження переддипломної практики

4 червня 2014 року
9.

Подання 2 розділу випускної роботи на перевірку

до 6 червня 2014 року
10.

Подання 4 розділу роботи на кафедру менеджменту

до 9 червня 2014 року
11.

Подання 3 розділу випускної роботи керівнику на перевірку

до 16 червня 2014 року
12.

Подання попереднього варіанту випускної роботи керівнику

до 18 червня 2014 року
13.

Попередній захист випускної роботи

19 червня 2014 року
14.

Подання студентом випускної роботи для проходження нормоконтролю. Подання деканату про допуск Голові ДЕК щодо захисту випускної роботи

до 19 червня 2014 року
15.

Подання готової випускної роботи на кафедру

до 20 червня 2014 року
16.

Захист випускної роботи

23 червня – 29 червня 2014 року
Студент ______________ Противень Н.Л.(підпис) (ініціали, прізвище)

Керівник випускної роботи ______________ Костюк О. В.(підпис) (ініціали, прізвище)

Консультант розділу з охорони праці ______________ Дутченко О.О.

(підпис) (ініціали, прізвище)
Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Кафедра міжнародної економіки
ВИПУСКНА РОБОТА

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

за напрямом підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка»
КОНКУРЕНТНІ ПОЗИЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Виконав студент 4 курсу, група МЕ-01 ____________ Н.Л.Противень

“___” ____________ 2014 р.

Керівник випускної роботи ____________ О.В. Костюк

“___”____________ 2014 р.

Консультант розділу «Охорона праці» ____________ О.О. Дутченко

“___”____________ 2014 р.

Суми – 2014

ЗМІСТ
ВСТУП 11

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА НА СВІТОВИХ ТОВАРНИХ РИНКАХ 14

1.1 Поняття конкуренції, конкурентоспроможності та конкурентної позиції: сутність та взаємозв’язок між ними 14

1.2 Сутність та особливості формування конкурентного середовища на світових товарних ринках 19

1.3 Світовий ринок хімічної продукції та фактори конкурентоспроможності на ньому 25

Висновки до розділу 1 34

РОЗДІЛ 2 МІСЦЕ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 37

2.1 Основні тенденції розвитку ринку хімічної продукції в Україні 37

2.2 Конкурентні позиції українських хімічних підприємств на світовому ринку 43

2.3 Аналіз та оцінка конкурентоспроможності ПАТ «СУМИХІМПРОМ» на зовнішньому ринку 49

Висновки до розділу 2 57

РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ХІМІЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 60

3.1 Подолання проблем та підвищення конкурентоспроможності хімічної галузі України 60

3.2 Поліпшення конкурентних позицій українських хімічних підприємств на світовому ринку 66

Висновки до розділу 3 71

РОЗДІЛ 4 СИСТЕМА ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПАТ «СУМИХІМПРОМ» 73

4.1 Правові та організаційні основи охорони праці на ПАТ «СУМИХІМПРОМ» 73

4.2 Аналіз санітарно-гігієнічних умов праці на ПАТ «СУМИХІМПРОМ» 77

4.3 Профілактика травматизму та професійних захворювань на виробництві ПАТ «СУМИХІМПРОМ» 80

Висновки до розділу 4 84

ВИСНОВКИ 86

СПИСОК ВИКОРИТАНИХ ДЖЕРЕЛ 94

ДОДАТКИ 100

Додаток А


Summary
The bachelor’s thesis is devoted to studying the formation of the competitive position of enterprises in the context of the global competitive environment. Analyzed the latest trends in the development of the world market of chemical products and chemicals market of Ukraine. Described the peculiarities of formation of the competitive positions of Ukrainian chemical enterprises. Identified possible ways to overcome the major problems of the chemical industry of Ukraine, and to improve competitive positions of Ukrainian enterprises on the world market.

Key words: competition, competitiveness, competitive position, competitive advantage, competitive environment, the market of chemical products, chemical industry.


Анотація
Противень Н.Л. Конкурентні позиції українських підприємств на світовому ринку хімічної продукції. – Випускна робота бакалавра. Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України», Суми, 2014.

Випускна робота присвячена дослідженню особливостей формування конкурентних позицій підприємств у контексті світового конкурентного середовища. Проведено аналіз стану та динаміки світового ринку хімічної продукції та ринку хімічної продукції України. Досліджено особливості формування конкурентних позицій українських хімічних підприємств. Виявлено шляхи подолання проблем хімічної галузі України та поліпшення конкурентних позицій українських підприємств на світовому ринку.Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, конкурентні позиції, конкурентні переваги, конкурентне середовище, ринок хімічної продукції, хімічна галузь.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка