Концепція «Нова українська школа»Дата конвертації09.05.2018
Розмір446 b.
ТипКонцепція


Майстер-клас

Майстер-клас

«Розвиток регіональних освітніх вимірювань у контексті компетентнісної освіти»


Зроблено посил на: …освіта має бути зорієнтована на компетентнісний зміст. Цієї мети неможливо досягти без змін підходів до оцінювання та вимірювання результатів навчання учнів. Концепція «Нова українська школа» (2016)Сутність поняттяПотреба: в удосконаленні системи освітніх вимірювань і впровадженні «добрих практик» педагогічного оцінювання.Сильним, досвідченим стає педагог, котрий уміє аналізувати свою роботу.

В. Сухомлинський

Якщо не міряти результати, то не можна відрізнити успіх від поразки.

Девід Осборн

Хто дбає про успіх справи, той не приховує результатів контролю.

Л. Ланч, В.Зігерт

Нормативно-правовий супровід

Концепція розвитку освіти України на період 2015-2025 років

Проблеми системного характеру, зокрема:
 • зниження якості освіти та падіння рівня знань і вмінь учнів, моральне старіння методів і методик навчання;

 • повільне й безсистемне оновлення змісту освіти;

 • брак ефективної системи моніторингу й контролю якості освіти.

Потреби
 • у запровадженні дієвої системи вивчення якості освіти у середній школі, базованій на оцінці навчального процесу;

 • в активізації досліджень у галузі тестології, психометрії, педагогічних вимірювань із метою розвитку технологій зовнішнього незалежного оцінювання для забезпечення його стабільно високої якості;

 • у створенні принципово нових моделей підвищення професійної кваліфікації викладачів, які ґрунтуються на поліваріантності схем організації та змісту навчання.Нормативно-правовий супровід

ДОРОЖНЯ КАРТА ОСВІТНЬОЇ РЕФОРМИ

(2015 – 2025)
 • Виявлення «добрих практик», їхня підтримка та створення умов для їхнього поширення через горизонтальну взаємодію (взаємне оцінювання, мобільність, стажування тощо) закладів, що надають педагогічну освіту

(2017-2020)
 • Виявлення «добрих практик» та налагодження кооперації їхніх носіїв з метою розробляння нових програм із використанням міжнародного досвіду (зокрема й раніше впроваджуваного)

(2017-2018)
 • Створення національної системи моніторингу якості освіти на засадах єдиної системи індикаторів, статистики й параметрів вимірювання якості освіти

(2016 – 2020)
 • Створення прозорої системи відбору експертів для експертизи й діагностування якості стандартів, навчальних програм, підручників та навчально-методичної літератури, іншої курикулярної продукції з метою залучення до цього вчителів-практиків та інших зацікавлених сторін …

(2016)

Нормативно-правовий супровід

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про освіту»

 • Зовнішнє незалежне оцінювання – оцінювання результатів навчання, здобутих на певному рівні освіти.

 • Зовнішнє незалежне оцінювання здійснюється на основі програм зовнішнього незалежного оцінювання, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері. Зміст програм зовнішнього незалежного оцінювання має відповідати стандартам освіти відповідного рівня і бути доступним для ознайомлення не пізніше ніж за 18 місяців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Стаття 47. Зовнішнє незалежне оцінювання

Зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання здійснюється на основі чітких та вимірюваних критеріїв з метою отримання об’єктивних даних для визначення якості освіти та розроблення заходів для підвищення її якості.

Нормативно-правовий супровід

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про освіту»

Моніторинг якості освіти - це система послідовних і систематичних заходів, що здійснюються з метою виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти в країні, на окремих територіях, у закладах освіти (інших суб’єктах освітньої діяльності), встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, а також оцінювання ступеня, напряму і причин відхилень від цілей.

Стаття 48. Моніторинг якості освітиМоніторинг якості загальної середньої освіти

Щоб бути ефективним, він має стати системою:
 • у якій поєднано всі види контролю й оцінювання,

 • упорядковано об’єкти, процедури та інформацію в часі й просторі,

 • передбачено види, форми, критерії оброблення даних,

 • прогнозовано подальше їх використання з метою впливу на якість освіти на різних рівнях управління.Оцінювання результатів навчання

 • Зміни в оцінюванні результатів навчання.

 • Роль оцінки в аналізі індивідуального прогресу й планування індивідуальної швидкості, а не ранжування учнів.

 • Розгляд оцінки як рекомендації до дії, а не присуд.

Концепція «Нова українська школа»

Результати моніторингу щодо потреб учителів областіПрактична робота №1 Як створити якісний тестЗавдання: прочитайте визначення й назвіть вимоги до якісного тесту.

Завдання: прочитайте визначення й назвіть вимоги до якісного тесту.

Педагогічний тест – це система завдань різної форми, змісту, розташованих за зростанням складності, яка дає можливість якісно виміряти рівень підготовки учасників тестування й оцінити структуру їх знань, умінь, навичок та уявлень.


Етапи складання тесту

 • Постановка мети.

 • Планування змісту та складання специфікації тесту.

 • Складання (або вибір із наявних) необхідних тестових завдань.

 • Експертиза тестових матеріалів.

 • Апробація тесту та його коригування.Статистичний аналіз тестових завдань і тестів

Статистичний аналіз тестових завдань і тестів

Невалідними вважають завдання, на які під час тестування отримано:

Невалідними вважають завдання, на які під час тестування отримано:

Формати тестових завдань:Формати тестових завдань:

Структура тестуАлгоритм розрахунку результату тестування за шкалою 1-12 балів  Ділова гра Моніторинг знань із теми “Формати тестових завдань”Завдання: визначте формат кожного тестового завдання та вкажіть недоліки тесту

1. У коробці лежить не більше 50 цукерок. Цукерки можна порівну розділити між двома або трьома дітьми, але не можна між чотирма. Укажіть, яка найбільш можлива кількість цукерок може знаходитись у коробці.

А. 42

Б. 44

В. 46

Г. 48

Д. 50 Правильна відповідь: A.

2. Знайдіть площу фігури.3. Виберіть два слова, у яких допущено помилку.4. Поєднайте вислів та його тлумачення.

A. Ні сіло ні впало.

Б. Аж душа в п'яти.

В. Не з доброго дива.

Г. Аж у вухах лящало.

5. Виберіть поняття, які належать до живої природи.6. Упорядкуйте значення виразів за зростанням.

Ключ для самоперевірки

 • Закрите ТЗ. Формат А.

 • Відкрите ТЗ, із короткою відповіддю.

 • Закрите ТЗ. Формат N.

 • Закрите ТЗ. Логічні пари: установлення відповідності.

 • Закрите ТЗ. Формат Х.

 • Закрите ТЗ. Логічні пари: установлення послідовності.

 • Відкрите ТЗ із розгорнутою відповіддю.Практична робота №2 Особливості створення тестових завданьПравила створення тестових завданьПравила написання умовиПравила написання умови

При використанні формату незавершеного твердження, пропуск треба розмістити в кінці фрази, а не на початку або в середині.

Правила написання умови

Включайте в умову центральну ідею завдання та максимум інформації. Умова має бути відносно довгою, а відповіді – короткими.

 

Правила написання умови

Умова може бути досить детальною, але необхідно уникати багатослів’я.

Правила написання умови

Штучне ускладнення умов слід відрізняти від ситуацій, коли довгі та складні умови є доречними. Такими ситуаціями є: тестування з метою оцінки навичок читання та розуміння тексту; тестові завдання, у яких відповідь базується на описі ситуації. 

Правила написання умовиПравила написання умови

Формулюйте умови позитивно. Негативні формулювання варто виділити так: написати прописними літерами чи жирним шрифтом частку НЕ, ключове слово чи словосполучення.

Правила написання умовиПравила написання умови

Не базуйте тестове завдання закритого типу на думці, погляді, суб’єктивній оцінці.

Правила написання варіантів відповідей

Написання варіантів відповідей є найскладнішим завданням під час створення тестового завдання.

 • Серед відповідей мінімум одна є правильною, або найкращою, решта – дистрактори – є неправильними.

 • Доцільно створювати щонайменше 4–5 варіантів відповідей.

 • Усі дистрактори мають бути правдоподібними й однорідними.Правила написання варіантів відповідейПравила написання варіантів відповідейПравила написання варіантів відповідейПравила написання варіантів відповідейПравила написання варіантів відповідей

Відповіді мають бути однорідними за змістом і належати до однієї навчальної мети. Не слід додавати штучних відповідей.

Правила написання варіантів відповідейПравила написання варіантів відповідей

Відповіді мають бути короткими та простими за структурою.

Правила написання варіантів відповідей

Відповіді мають бути подібними за зовнішніми ознаками, структурою, стилістикою тощо, зокрема подібною має бути довжина відповідей.

Правила написання варіантів відповідейПравила написання варіантів відповідейПравила написання варіантів відповідей

Уникайте використання фрази “все з вищезазначеного” або її еквівалентів, абсолютних слів “завжди”, “ніколи” та розпливчастих “інколи”, “ймовірно”.

Правила написання варіантів відповідей

Уникайте використання фрази “все з вищезазначеного” або її еквівалентів, абсолютних слів “завжди”, “ніколи” та розпливчастих “інколи”, “ймовірно”.

Правила написання варіантів відповідей

Змістові слова з умови не повинні повторюватися у відповідях. Це є підказкою.

Правила написання варіантів відповідей

Як і умови, варіанти відповідей варто формулювати позитивно.

Практична робота №3 Поради щодо створення компетентнісних тестових завдань

Усьому, що необхідно знати, навчити не можна, учитель може зробити тільки одне – указати дорогу.

Річард Олдінгтон

Компетентнісні тестові завданняКомпетентнісні тестові завдання

Компетентнісні ТЗ – це завдання специфічного змісту, які дають змогу перевірити не конкретні предметні компетенції, а ціннісне ставлення до ситуацій, що постають перед особистістю.

Тобто вміння учнів використовувати в комплексі знання з різних предметів для вирішення певних життєвих ситуацій.Тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК)

Це тест,

призначений для диференціації учасників за рівнями загальної компетентності

Загальна навчальна компетентністьТестові завдання з тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК)Тестові завдання з тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК)Тестові завдання з тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК)

Маринка, Тетянка та Надійка замовили піцу. Маринка з’їла половину від третини всієї піци, Тетянка — третину від половини всієї піци, а решту піци з’їла Надійка. На одній з наведених діаграм зображено розподіл шматочків піци, якими ласували подружки. Укажіть цю діаграму.

Тестові завдання з тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК)

 • Господар повертається додому разом зі своїм собакою Тузиком. На відстані 100 м від дому господар звільняє собаку з повідка, і Тузик біжить до будинку зі швидкістю 5 м/с. Добігши до будинку, собака миттєво розвертається та з тією ж швидкістю біжить назад до господаря. Добігши до господаря, собака знову розвертається та з тією ж швидкістю біжить до будинку і т.д. Так собака бігає з однаковою швидкістю між будинком та господарем, допоки господар не дістанеться будинку. Якщо швидкість господаря 2 м/с, то яку відстань (у метрах) пробіжить собака після звільнення з повідка?Тестові завдання з тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК)

 • Підприємство виготовляє керамічну плитку прямокутної форми. Стандартний розмір плитки 100 мм × 300 мм. На замовлення споживача виробник збільшив довжину плитки на 10%, а ширину зменшив на 10%. Якщо ціна плитки прямо пропорційна її площі, то на скільки відсотків змінилася ціна однієї плитки порівняно зі стандартною?

 • А ціна не змінилася

 • Б ціна збільшилася на 1%

 • В ціна зменшилася на 1%

 • Г ціна збільшилася на 5%

 • Д ціна зменшилася на 5%Три рівні компетентнісно-орієнтованих завдань

Для складання компетентнісно-орієнтованих завдань за аналогією з тестами PISA розділимо їх на три рівні:
 • рівень відтворення,

 • рівень установлення зв'язків,

 • рівень міркування.

Виділення рівнів грунтується на рівнях математичної підготовки учнів. 

 • Перший рівень (рівень відтворення) включає відтворення математичних фактів, методів та виконання обчислень. Учні можуть застосовувати базові математичні знання в стандартних, чітко сформульованих ситуаціях. Вони можуть вирішувати однокрокові текстові задачі, розуміють прості алгебраїчні залежності, стандартну систему позначень, можуть читати й інтерпретувати дані, представлені в таблицях, на графіках, картах, різних шкалах.  • Завдання  «Обмінний курс»  Мей-Лінг із Сінгапуру готувалася як студентка по обміну відправитися на 3 місяці до Південної Африки. Їй потрібно було обміняти деяку суму сінгапурських доларів (SGD) на південно-африканські ренди (ZAR).  Питання 1:  Після повернення в Сінгапур через 3 місяці у Мей-Лінг залишилося 3900 ZAR. Вона обміняла їх знову на сінгапурські долари, звернувши увагу на те, що обмінний курс змінився наступним чином: 1 SGD = 4,0 ZAR  Скільки грошей у сінгапурських доларах отримала Мей-Лінг?  Питання 2:  Мей-Лінг дізналася, що обмінний курс між сінгапурським доларом і південно-африканським Рендом був:  1 SGD = 4,2 ZAR  Мей-Лінг обміняла 3000 сінгапурських доларів на південно-африканські ренди з даного курсу. Скільки південно-африканських рендів отримала Мей-Лінг? Другий рівень (рівень установлення зв'язків) включає встановлення зв'язків та інтеграцію матеріалу з різних математичних тем, необхідних для вирішення поставленого завдання. Учні можуть застосовувати свої знання в різноманітних, достатньо складних ситуаціях. Вони можуть упорядковувати, співвідносити й робити обчислення, вирішувати багатокрокові текстові задачі. Учні можуть виконувати нескладні алгебраїчні завдання, що включають складання виразів, розв'язування систем лінійних рівнянь, визначати значення величин, використовуючи відомі формули. Вони можуть інтерпретувати інформацію, представлену в таблицях і на графіках. 

 • Завдання  «Скейтборд»  Сергій – великий любитель кататися на скейтборді. Він нерідко заходить у магазин «Спорт», щоб з'ясувати ціни на деякі товари.  У цьому магазині можна купити повністю зібраний скейтборд. Але можна купити платформу, один комплект із 4 коліс, один комплект із двох власників коліс, а так само комплект металевих і гумових складових частин і зібрати свій власний скейтборд. Ціни в магазині на ці товари представлені в таблиці 3.  Таблиця 3  Ціни на частини до скейтборду  • Питання 1  Сергій хоче сам зібрати для себе скейтборд. Яку найменшу ціну та яку найбільшу ціну можна заплатити в цьому магазині за всі складові частини скейтборду?  Питання 2  У магазині пропонують на вибір три різні види дощок, два різні комплекти коліс, два різні комплекти металевих і гумових деталей. При цьому є тільки один вибір комплекту власників коліс.  Скільки різних одиниць скейтборду може зібрати Сергій із пропонованих складових частин?  А 6  Б 8  В 10  Г 12  • Третій рівень (рівень міркування) - математичні міркування, потребують узагальнення та інтуїції. Учні можуть організовувати інформацію, робити узагальнення, вирішувати нестандартні проблеми, робити висновки на основі вихідних даних та обгрунтовувати їх. Вони можуть обчислити зміни наявних даних, пов'язані з відсотками, застосувати знання алгебраїчних понять і залежностей, скласти алгебраїчну модель нескладної ситуації. Вони можуть інтерпретувати, інтерполювати й екстраполювати дані в різних таблицях і на графіках.  У завданнях третього рівня, перш за все, необхідно самостійно виділити в ситуації проблему, яка вирішується засобами математики, і розробити відповідну їй математичну модель. Вирішити поставлену задачу, використовуючи математичні міркування та узагальнення, та інтерпретувати рішення з урахуванням особливостей розглянутої в завданні ситуації.  • Питання 3 для завдання «Скейтборд»  У Сергія 120 зедов, і він хоче зібрати найдорожчий скейтборд, який може дозволити собі на ці гроші. Скільки грошей він може витратити на кожну з 4 частин скейтборду?  Запишіть відповідь у наведену нижче таблицю 4.  Таблиця 4 

 • Частини скейтборду 

 • Питання 3 для завдання «Обмінний курс»:  За минулі 3 місяці обмінний курс змінився, замість 4,2 став 4,0 ZAR за 1 SGD.  Чи був обмінний курс в 4,0 ZAR замість 4,2 ZAR на користь Мей-Лінг, коли вона знову обміняла південно-африканські ренди на сінгапурські долари? При розв’язанні компетентнісно-орієнтованих завдань основна увага повинна приділятися формуванню здібностей учнів використовувати математичні знання в різноманітних ситуаціях, що вимагають для свого вирішення різних підходів, роздумів та інтуїції.  Зміст завдань бажано пов'язувати з традиційними розділами або темами, що складають основу програм навчання в більшості країн світу: числа, алгебра, функції, геометрія, ймовірність, статистика, дискретна математика.  Компетентнісно-орієнтовані завдання повинні містити питання різних типів - із вибором відповіді, із короткою відповіддю (у вигляді числа, виразу, формули, слова тощо), із розгорнутою вільною відповіддю.

Поради щодо створення компетентнісних тестових завдань із природничо-математичних дисциплін

Розв’яжіть задачу.

Для поливу свого саду дбайливий господар придбав бак, місткість якого 750 л, та електронасос для закачування в нього води. Щоб повністю наповнити бак водою, він під’єднав насос і пішов у своїх справах. Через 10 хвилин садівник помітив, що бак наповнюється більше, ніж може вмістити. Прочитавши інструкцію до електронасоса, він зрозумів, що за хвилину в бак уливається ціле число літрів води, але скільки – не написано. То ж допоможіть дізнатися садівнику, скільки літрів води може вливатися в бак за одну хвилину.

Виконайте завдання.

Уночі під час грози Марина дивилася у вікно. Вона побачила блискавку, а за кілька секунд опісля почула грім.
 • Поясніть, чому вона побачила блискавку раніше, ніж почула грім.

 • Яких правил безпеки потрібно дотримуватися під час грози в будинку (на відкритій місцевості)?Розв’яжіть задачу.Розв’яжіть задачу.Розв’яжіть задачу.

При школі був організований туристичний табір. Спочатку учнів навчали правилам поведінки під час туристичного походу, безпеці та охороні здоров’я, умінню орієнтуватися на відкритій місцевості та ходити по азимуту в лісі. Під час практичних занять учні навчилися правильно складати рюкзак для походу, ставити намети, вибирати для них правильне місце та міцно закріплювати їх.

І ось довгоочікувана мить! Учні під керівництвом учителя йдуть у похід історичними місцями рідного краю. Діти щасливі та радісні… Коли зайшли до лісу, то учні так замилувалися місцевістю, що майже все забули, чому їх навчали. Учитель вів юних туристів лише йому знайомою дорогою, яка іноді переходила у вузеньку стежину. Через кілька годин учні стомилися. Потрібно було робити зупинку. Яке ж було їхнє здивування, коли вчитель показав своїм вихованцям, що вони знаходяться на галявині, через яку заходили до лісу. Учитель пояснив, що весь цей час вони рухалися по лінії, заданої рівнянням x2 + y2 + 2x - 4y + 4 = 0. Допоможіть своїм одноліткам дізнатися, що це за лінія, і запишіть рівняння цієї лінії у звичному для вас вигляді.

Розв’яжіть задачу.

При розподілі паїв сусіди отримали ділянки різної форми. Одна має вигляд рівностороннього трикутника, друга – квадрата, третя – правильного шестикутника. Коли хазяї ділянок вимірили їхні сторони, то виявили, що суми довжин сторін ділянок однакові. Сперечаючись, у кого ділянка більша, господарі засівають їх однією й тією ж культурою. Яка з ділянок дасть найбільший урожай, а яка – найменший? (Урожайність однакова).

Розв’яжіть задачу.

Ширина класу не повинна перевищувати 7,1 м, щоб віддалені парти були достатньо освітлені. Довжина класу не повинна перевищувати 9,9 м, щоб учні, які сидять за задніми партами, чітко розрізняли написане на дошці. Для здоров’я учнів необхідно, щоб у класі на кожного учня припадало не менш, ніж 6 м3 повітря. Беручи до уваги, що повітря вище за 3,6 м не бере участі в переміщенні повітряних шарів, виясніть, чи дозволять за санітарними нормами навчатися в цьому класі 38 учням.

Обчисліть та запишіть найбільшу кількість учнів, що може одночасно навчатись у цьому класі.

Розв’яжіть задачу.

Для ведення підсобного господарства Тернівська сільська рада жителю села Петренку Івану виділила землю площею більшою, ніж 8000 м2. Щоб огородити наділ йому потрібно придбати металеву сітку. Доведіть Петренку Івану, що землемір не помилився при наділі, якщо відомо, що довжина прямокутної ділянки в 5 разів більша, ніж ширина, а ширина не менша, ніж 40 м.

Запишіть найменше ціле значення довжини сітки для огорожі по периметру його ділянки.

Розв’яжіть задачу.

У дядька Степана в селі Тернівка є своя пилорама, де він із колод виготовляє дошки, а вже потім виконує з них різні замовлення: двері, дерев’яні ящики тощо. Одного разу до нього звернувся підприємець, якому потрібний дерев’яний брус для побудови літньої арки. Він побажав, щоб товщина бруса прямокутної форми була більша за 3 см, але менша, ніж 10 см, ширина його на 5 см більша, ніж товщина, а довжина в 10 разів більше, ніж ширина. Для розрахунку оплати за виконане замовлення допоможіть дядьку Степану оцінити об’єм бруса. У відповідь запишіть найбільше ціле значення його об’єму.

Розв’яжіть задачу.

На щорічний байкерський фестиваль «Тарасова гора» у Каневі з міста вирушила колона байкерів довжиною 20 м. Повз кілометрового стовпа колона проїхала за 10 с. Скільки часу їй потрібно, щоб проїхати міст довжиною 40 м?

Розв’яжіть задачу.

На розгляд до міської ради подано проект алеї Пам’яті в центрі міста довжиною 210 м, з обох боків якої на відстані 3 м заплановано посадити дерева. Скільки дерев необхідно придбати для реалізації даного проекту?

Розв’яжіть задачу.

Найкращого учня ПТУ № 5 Сидоренка Андрія для проходження практики на 14 робочих днів було направлено до Смілянського машбудзаводу. Його наставник повідомив, що він буде працювати щодня лише по 5 годин. За перші 6 днів учень виготовив менше, ніж 370 деталей, а за решту днів – більше, ніж 470 деталей.

Скільки деталей виготовляв Андрій за годину, якщо кількість деталей є цілим числом ?

 Поради щодо створення компетентнісних тестових завдань із гуманітарних дисциплін

Вихователем і вчителем треба народитися. Поганий учитель підносить істину, хороший - навчає її знаходити.

Адольф Дістервег (німецький педагог)

 

Поради щодо створення компетентнісних тестових завданьПоради щодо створення компетентнісних тестових завданьПоради щодо створення компетентнісних тестових завданьПоради щодо створення компетентнісних тестових завданьПоради щодо створення компетентнісних тестових завданьПоради щодо створення компетентнісних тестових завданьПоради щодо створення компетентнісних тестових завданьПоради щодо створення компетентнісних тестових завданьКонтрольна робота. Диктант. Підсумок уроку.

Питання для рефлексії (усно).

СТРАШНЕ ПРОВАЛЛЯ

Тільки вільний народ своє щастя кує,

Тільки вільний народ і бере, і дає…

О. Олесь

 

Провалля розверзлося перед Україною. Скільки було на нашій землі всяких поневолювачів, але всіх Всевишній допомагав нам здолати. Так і цього разу буде. Треба лише віру мати.

Подивіться на дари, які нам привезли посли трьох держав. Чи не віщі ті знаки? Згадаймо, як до народженого Ісуса прийшли три волхви зі сходу. Вони принесли свої дари: золото, смирну, ладан. Золото віщувало владу над світом. Ладан символізує страждання й смерть на хресті. Смирна означає повернення на небо. Ось і ці дари турецькі, московські та польські. Дари польські вкриті килимами. Дари турецькі були з шовками, а московські дари вкриті рогожею. З усіх неволь московська буде найстрашнішою.

(За К. Мотрич, 95 слів)

 Як ви розумієте значення слова провалля за текстом? Чи актуальна проблема страшного провалля для сучасної України? Чому?

Завдання до твору

Життєва істина

Якось дідусь відкрив своєму онукові одну життєву істину. Він розповів, що в кожній людині відбувається боротьба. Вона дуже схожа на поєдинок двох вовків за владарювання. Один вовк – це зло, яке уособлює жадність, брехню, заздрість, ревнощі, егоїзм. Інший вовк є символом добра: світла, любові, надії, істини, доброти й вірності. Онук був зворушений до глибини душі словами старенького. Хлопчик подумав трохи, а потім із цікавістю запитав: “А який вовк у кінці перемагає?”. Дідусь хитро посміхнувся й відповів: “Завжди перемагає той вовк, якого ти годуєш”.

Дідусева відповідь зовсім спантеличила онука. Він ніяковів і пильно вдивлявся в мудрий погляд старенького, аби той нічого було не запідозрив…

А якого ти, юний друже, годуєш вовка?

(105 слів)

Завдання до твору

Завдання

Завдання для твору

Якось чоловік сидів на сходах однієї будівлі з капелюхом біля ніг і табличкою з написом: “Я сліпий, будь ласка, допоможіть”.

Перехожий проходив повз і зупинився. Він побачив інваліда, у якого було лише кілька монет у капелюсі. Незнайомець поклав пару монет і без дозволу сліпого чоловіка написав нові слова на табличці. Залишивши її, він пішов. Повертаючись у кінці дня з роботи, перехожий побачив, що капелюх наповнений монетами. Сліпий упізнав його по кроках і запитав, чи не він, бува, той чоловік, що переписав табличку. Йому також хотілося довідатися, що саме перехожий написав. Той відповів: “Нічого такого, що було б неправдою. Я просто написав її трохи по-іншому”. Він посміхнувся й пішов.

Новий напис на табличці був таким: “Зараз весна, але я ніколи не зможу її побачити”.

Завдання: Чи можна цю життєву ситуацію назвати доброчинністю? Чому? Який доброчинний вчинок ти (твоя сім’я) здійснив у своєму житті?

Завдання до твору.

Перший рівень (рівень відтворення) 

Завдання 1. Продовжте твердження Ліни Костенко: «Віддай людині крихітку себе — за це душа наповнюється…».

Другий рівень (рівень установлення зв'язків)

Завдання 2. Проаналізуйте наведену життєву ситуацію.

Укажіть, як називають це соціальне явище у суспільстві.

Підберіть синоніми до назви описаного соціального явища в суспільстві .

Визначте за поданою схемою речення в тексті.

[…],(підрядне з’ясувальне ),(підрядне означальне).

Третій рівень (рівень міркування)

Завдання 3. Чи траплялася подібна ситуація у вашому (вашої сім’ї) житті?Якщо так, розкажіть про неї. Поясніть, чому ви (ваша сім’я ) так вчинили. Для аргументації використовуйте складносурядні, складнопідрядні речення. • 1. Прочитайте текст.

 • 1. Жила прекрасна подружня пара. 2. Чоловік був художником. 3.Найбільше у світі він любив малювати свою вродливу дружину.

 • 4. Та трапився нещасний випадок, і чоловік назавжди втратив зір. 5. Він цілував розкішне волосся дружини, її сині очі й мріяв тільки про одне – щоб до нього повернувся зір. 6. Життя втратило для нього сенс.7. Минали роки, і жінка ставала негарною, а чоловік не міг цього бачити, вважаючи її все ж такою прекрасною.

 • 8. Одного разу до рук коханої потрапило цілюще зілля. Якщо протерти ним очі, то знову чоловік буде зрячим. 9. Сумні думки охопили дружину. 10. Адже якщо він прозріє й побачить, що вона не гарна, кине її. 11. Але тільки на одну мить задумалась благородна людина. 12. «Я пожертвую своїм щастям», – подумала вона. 12. Дружина повернула художнику зір, і трапилося диво – вона стала ще вродливішою, ніж була раніше. 13. Лебідь, якого вона виростила у своєму серці, підніс її на крилах щастя. 14. Отже, діти, творіть добро – і самі будете щасливими.

Легенда

Перший рівень (рівень відтворення) 

Завдання 1. Уявіть себе на місці жінки. Що ви відчували б?

Завдання 2. Подумайте й закінчте вислів: «Хай оживає істина стара: Людина починається з …».

Третій рівень (рівень міркування)

Завдання 4. Чи траплялася подібна ситуація у вашому житті (у вашій сім’ї)? Якщо так, розкажіть про неї. Поясніть, чому ви (ваша сім’я) так вчинили. Для аргументації використовуйте складні речення з різними видами зв’язку.

Мета нашої праці повинна визначатися в реальній якості особистості, що вийде з наших педагогічних рук. А.МакаренкоЗапрошуємо до співпраці в рамках діяльності Інтернет-школи «НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ» www.monitoringck.zzz.com.uaВикористані джерела

 • Булах І. Є. Створюємо якісний тест: Навч. посіб. І. Є. Булах, М. Р. Мруга. – Київ: Майстер-клас, – 2006 – 160 с.

 • Зразки тестових завдань PISA [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pisa.testportal.gov.ua

 • Морзе Н.В., Кузьмінська О.Г. Компетентнісні задачі з інформатики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ii.npu.edu.ua/files/Zbirnik_KOSN/13/03.pdf

 • Російських Г. В. Компетентнісно-орієнтовані завдання в процесі навчання математики учнів основної школи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ua-referat.com

 • Українська мова. 5–11 класи. Збірник диктантів для контрольних робіт / За заг. ред. О. А. Бондаренко, О. О. Чмигової. – Черкаси: ЧОІПОПП, 2015. – с. 46

 • Українська мова. Українська література. 10 – 11 класи. Збірник тестів для контрольних робіт (академічний, профільний рівні) / За заг. ред. О. А. Бондаренко, О. О. Чмигової. – Черкаси: ЧОІПОПП, 2015. – 285 с.Каталог: Download
Download -> Бджільництво – галузь, яка займається розведенням бджіл для отримання меду, воску. Бджільництво – галузь, яка займається розведенням бджіл для отримання меду, воску
Download -> Українська мова
Download -> Романтизм, а з другої половини ХІХ ст реалізм
Download -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
Download -> Іі. Пов'язані зі заняттями фізичними вправами
Download -> Захист навколишнього середовища від забруднення мийними засобами


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка