Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліниСкачати 125.9 Kb.
Дата конвертації11.05.2018
Розмір125.9 Kb.
ТипПротокол


Вищий навчальний закладУніверситет економіки та права «КРОК»

коледж ЕКОНОМІКИ, ПРАВА ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор О.І.Шаров

«___» ______________ 2012р.КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
«Світова література»

Київ – 2012
Передмова

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни РОЗРОБЛЕНО

цикловою комісією з гуманітарно-соціальної підготовки Коледжу економіки, права та інформаційних технологій


РОЗРОБНИК

Н.М.Момот, доцент кафедри СМП, кандидат філологічних наук

РЕЦЕНЗЕНТ

Г.В.Гайович, доцент, кандидат філологічних наук

Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам МОНмолодьспорт України та Університету «КРОК»

РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО ЦИКЛОВОЮ КОМІСІЄЮ З ГУМАНІТАРНО-СОЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

Протокол №

2

від

«12» жовтня 2011 р.РЕКОМЕНДОВАНОНО ПЕДАГОГІЧНОЮ РАДОЮ КОЛЕДЖУ ЕКОНОМІКИ, ПРАВА ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Протокол №

3

від

«20» жовтня 2011р.

Директор
Л.П.Сумбаєва


ЗМІСТ

 1. Сфера застосування

 2. Опис дисципліни

 3. Навчальна програма дисципліни

3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

3.2. Зміст навчальної дисципліни 1. Робоча навчальна програма дисципліни, завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни

4.1. Тематичний план дисципліни

4.2. Змістовні модулі курсу. Завдання для самостійної роботи студентів

4.3. Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю

4.4. Перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів 1. Критерії оцінювання результатів навчання студентів

5.1. Схема нарахування балів з дисципліни

5.2. Умови нарахування балів

5.3. Критерії підсумкового оцінювання


 1. Комплексна контрольна робота (ККР) для перевірки знань з дисципліни

 2. Лист погодження комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни

 3. Лист подовження дії комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни кафедрою – розробником

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей комплекс поширюється на всі структурні підрозділи Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК», в яких вивчається навчальна дисципліна.

Навчальна дисципліна «Світова література»

– вивчається згідно з навчальним планом підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» із спеціальностейГалузь знань

спеціальності

0305

Економіка та підприємництво

5.03050701

5.03050801

5.03050901

5.03050401

5.03050702Маркетингова діяльність

Фінанси і кредит

Бухгалтерський облік

Економіка підприємства

Комерційна діяльність
0304

Право

5.03040101

Правознавство

0501

Інформатика та обчислювальна техніка

5.05010301

5.05010101


Розробка програмного забезпечення

Обслуговування програмних систем і комплексів2. ОПИС ДИСЦИПЛІНИШифр дисципліни (ідентифікатор)

04 НТип дисципліни

Обов’язковаПопередні умови

висхіднаТриместр

1, 2, 3Кредити ECTS

6Заняття з викладачем

90Форми підсумкового контролю

Диференційований залікМетоди проведення

Лекції, практичні заняттяРезультати навчання

Після вивчення дисципліни студенти будуть здатні:

визначати місце і роль митця в літературному процесі;

знати основні теоретико-літературні поняття:

 • український модернізм і його особливості;

 • модерністські напрями та течії: імпресіонізм, неоромантизм, експресіонізм;

аналізувати літературний твір чи його уривок.Зміст дисципліни

Розділ І. Соціально-психологічна проза XIX століття

Розділ ІІ. Основні тенденції та напрями розвитку літератури кінця XIX - початку XX століття.

Розділ ІІІ. Драматургія XIX століття

Розділ ІV. Основні тенденції розвитку зарубіжної літератури XX століття.

Література

 1. Ковбасенко Ю.І. Світова література: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навч. закладів (академічний рівень, профільний рівень)/ Ю. І. Ковбасенко. - К.: Грамота, 2010. - 320 с.: іл.

 2. Ковбасенко Ю.І. Світова література: підручник для 11 класу загальноосвіт. навчал. закл. (академічний рівень, профільний рівень)/ Ю. І. Ковбасенко. - К.: Грамота, 2011. - 336 с.

 3. Ковбасенко Ю.І. Світова література: підручник для 11 класу загальноосвіт. навчал. закл. (рівень стандарту)/ Ю. І. Ковбасенко. - К.: Грамота, 2011. - 272 с.

 4. Нямцу А. Русская литература в контексте мировых традиций: учебное пособие/ А. Нямцу. - Черновцы: Черновицкий национальный университет, 2009. - 424 с.

 5. Щавурський Б.Б. Світова література. 10 клас: Посібник- хрестоматія/ Б. Б. Щавурський. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2010. - 400 с.Мова

українська


3. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Навчальну програму дисципліни «Світова література» схвалено науково-методичною комісією Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (Витяг з протоколу №2 від 5.05. 2010 р.). Надано гриф «Рекомендовано Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти як навчальну програму для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (від 16.08.10 № 1.4/18-3269).3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

ВСТУП

“Світова література” – навчальний предмет, об’єктом вивчення в якому є кращі твори й основні етапи розвитку світового літературного процесу.

Головною метою вивчення предмету є залучення студентів до найвищих досягнень світової літератури і культури, загальнолюдських і національних духовних цінностей, виховання естетичного смаку, високої читацької і загальної культури.

Для досягнення цієї мети слід вирішувати такі основні завдання: • навчати студентів сукупності відомостей про вершинні явища світового літературного процесу, загальні закономірності його перебігу від найдавніших часів до сьогодення;

 • давати їм літературознавчі поняття і терміни, необхідні для повноцінного аналізу й інтерпретації художніх текстів, а також розуміння головних закономірностей перебігу літературного процесу;

 • вчити визначати національну своєрідність і загальнолюдську цінність творів світової літератури (зокрема у зіставленні з творами української літератури та інших видів мистецтва);

 • відпрацьовувати навички розрізнення явищ класичної та масової культури;

 • розвивати мислення студентів (образне, асоціативне, абстрактне, логічне);

 • виховувати у студентів повагу до духовних здобутків людства, формулювати й активно обстоювати власну думку, зберігати й продовжувати кращі національні традиції, сприймати переваги духовних цінностей над матеріальними.

В основу добору та структурування матеріалу курсу "Світова література" покладений історико-літературний принцип. Ним обумовлений послідовний розгляд світового літературного процесу від часів початку XIX століття до сьогодення як в оглядах, так і в процесі аналізу художніх текстів.

Під час добору творів для текстуального вивчення врахована їх естетична вага, виховна спрямованість, а також вікові особливості студентів.

З переважною більшістю художніх текстів студенти знайомляться в перекладах, тому необхідно звернути особливу увагу на їхню якість, навчати студентів порівнювати переклади з оригіналами.

Об'єктом вивчення в літературі є художній твір, що має вивчатися як мистецтво слова, а не як «підручник життя» або ілюстрація для пояснення тих чи тих історичних подій. Студенти повинні сприймати твір за законами естетичного мислення, розуміти його художню природу, опанувати технологію тематично-естетичного аналізу художнього твору. Саме усний підхід до вивчення літературного твору і вміння його аналізувати в єдності форми та змісту забезпечить формування знань і вмінь студентів, тому під час вивчення літературного твору викладач повинен чітко визначити основні та фонові завдання, дібрати аналогічні факти з інших дисциплін («Українська література», «Всесвітня історія») та видів мистецтв, щоб найефективніше сприяти розвитку творчих здібностей студентів.

Процес роботи з текстами художньої літератури грунтується на питаннях, пов'язаних з аналізом їхньої структури, проблематики, системи образів, поетики, естетичних принципів різних літературних напрямів тощо.

Вивчення художньої літератури має позитивно впливати на формування творчої особистості за умови активної співпраці зі студентами на шляху залучення до найкращих зразків культурно-мистецьких надбань людства.Міждисциплінарні зв’язки

Оскільки предмет «Світова література» є складовою загальноосвітньої програми, він закладає основу майбутнього світогляду та є базою для набуття подальших теоретичних, філософських та історичних знань. Предмет вивчається протягом І-ІІІ триместрів. Курс тісно пов`язаний із такими дисциплінами, як «Українська мова», «Українська література», «Історія України», «Культурологія», «Філософія».3.2. Зміст навчальної дисципліни

Розділ І. Соціально-психологічна проза XIX століття

Вступ.


Тема 1. Соціально-психологічна проза XIX століття

Тема 2. Фредерік Стендаль


Тема 3. Оноре де Бальзак


Тема 4. Чарльз Діккенс


Тема 5. Федір Достоєвський


Тема 6. Лев Толстой


Тема 7. А.П.Чехов


Розділ ІІ. Основні тенденції та напрями розвитку літератури кінця XIX - початку XX століття.


Тема 9. Волт Вітмен


Тема 10. Шарль Бодлер


Тема 11. Поль Верлен


Тема 12. Артюр Рембо


Тема 13. Моріс Метерлінк

Тема 14. Оскар Вайльд


Розділ ІІІ. Драматургія XIX століття


Тема 15. Драматургія XIX століття

Тема 16. Генрік Ібсен


Тема 17. Антон Чехов


Тема 19. Кнут Гамсун

Тема 20. Франц Кафка


Тема 21. Вільям Фолкнер


Тема 22. Пауль Целан


Тема 23. Томас Манн


Тема 24. Михайло Булгаков


Тема 25. «Cрібна доба» російської поезії. О.Блок.

Тема 26. В.Маяковський.Тема 27. А.Ахматова. Б.Пастернак.

Тема 28. Райнер Марія Рільке


Тема 29. Гійом Аполлінер


Тема 30. Макс Фріш


Тема 31. Джордж Бернард Шоу


Тема 32. Література другої половини XX століття


Тема 33. Ернест Міллер Хемінгуей

Тема 34. Іван БунінТема 35. Воєнна тематика у творчості письменників другої

половини ХХ століття
половини ХХ століття4.4. Перелік рекомендованих підручників,

інших методичних та дидактичних матеріалів

Основна література

 1. Безкоровайний Г.Є. Зарубіжна література: Посібник-хрестоматія. 11 клас/ Г.Є. Безкоровайний, Б.Б. Щавурський. - Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2004. - 832 с

 2. Волощук Є. Зарубіжна література: Хрестоматія-посібник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл./ Є. Волощук. - К.: Генеза, 2003. - 560 с.

 3. Зарубіжна література: Посібник-хрестоматія. 10 клас/ Упоряд. Б.Б. Щавурський. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2003. - 592 с

 4. Зарубіжна література: Посібник-хрестоматія. 11 клас/ Упоряд. Г.Є. Безкоровайний, Упоряд. Б.Б. Щавурський. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2002. - 832 с

 5. Зарубіжна література: Хрестоматія: 10 кл./ Упоряд. В. В. Уліщенко . - Харків: Світ дитинства, 2003. - 912 с.

 6. Зарубіжна література: Посібник-хрестоматія. 11 клас/ Автори-упорядники О.О. Ісаєва, О.М. Куцевол. - Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2003. - 832 с

 7. Зарубіжна література: Хрестоматія: 11 клас/ Автор-упоряд. В.В. Уліщенко; А.Б. Уліщенко. - Харків: Світ дитинства, 2004. - 912 с.

 8. Зарубіжна література: Хрестоматія. 11 клас/ Упоряд. І.Л. Столій. - 2-ге вид., перероб. та допов.. - Харьков: Веста: Вид-во "Ранок", 2003. - 720 с

 9. Зарубіжна література: Хрестоматія. 10 клас : У 2 т. Т. 1/ Автор-упоряд. В. В. Уліщенко , Автор.-упоряд. А. Б. Уліщенко. - Харьків: Торсінг, 2002. - 560

 10. Зарубіжна література : Хрестоматія. 10 кл.: У 2-х т.Т.2/ Упоряд.: В.В. Уліщенко, А. Б. Уліщенко. - Харьків: Торсінг, 2002. - 576 с

 11. Зарубіжна література: Хрестоматія. 11 кл. У 2 т. Т.2/ Упоряд. В.В. Уліщенко, А.Б. Уліщенко. - Харьків: Торсінг, 2002. - 608 с

 12. Зарубіжна література: Хрестоматія для 11 кл./ Упоряд. В. М. Скрипник . - Донецьк: ВКФ "БАО", 2002. - 896 с

 13. Зарубіжна література XIX століття: Хрестоматія. - Навч. посіб. для 10 кл. загальноосвіт. шк./ Упоряд. О. В. Пронкевич. - 2-ге вид., перероб. і доп.. - К.: Педагогічна преса, 2002. - 592 с

 14. Зарубіжна література XIX століття: Хрестоматія. 10 кл./ Упоряд. О.В.Пронкевич. - К.: Пед. преса, 2003. - 592 с

 15. Ковбасенко Ю.І. Світова література: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навч. закладів (академічний рівень, профільний рівень)/ Ю. І. Ковбасенко. - К.: Грамота, 2010. - 320 с.: іл.

 16. Ковбасенко Ю.І. Світова література: підручник для 11 класу загальноосвіт. навчал. закл. (академічний рівень, профільний рівень)/ Ю. І. Ковбасенко. - К.: Грамота, 2011. - 336 с.

 17. Ковбасенко Ю.І. Світова література: підручник для 11 класу загальноосвіт. навчал. закл. (рівень стандарту)/ Ю. І. Ковбасенко. - К.: Грамота, 2011. - 272 с.

 18. Нямцу А. Русская литература в контексте мировых традиций: учебное пособие/ А. Нямцу. - Черновцы: Черновицкий национальный университет, 2009. - 424 с.

 19. Щавурський Б.Б. Світова література. 10 клас: Посібник- хрестоматія/ Б. Б. Щавурський. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2010. - 400 с.

Додаткова література:

 1. Бистрова О. Поетикальна парадигма романної прози Ф.Достоєвського в аспекті теоретичних ідей Д.Чижевського. – Тернопіль: Швидкодрук, 2010. – 392 с.

 2. Гром’як Р. Культура. Політика. Інтелігенція: публіцистика літературознавця. – Тернопіль: Джура, 2009. – 400 с.

 3. Денисова Т. Роздуми про літературний канон (на американському матеріалі // Слово і час. – 2009. - № 8. – С 33-46.

 4. Клименко Ж. Міжсеміотичний переклад як засіб поглибленого вивчення художнього твору // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2007. - № 3.

 5. Кривонос Я.В. Метафоричне віддзеркалення світу: проблеми художнього перекладу // Зарубіжна література в школах України. – 2007. - № 3.

 6. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: збірник наукових праць / За ред. І.Сабодаш. – Ужгород: Говерла, 2009. – 208 с.

 7. Шалагінов Б. Романтичний словник: до історії понять і термінів раннього німецького романтизму // Слово і час. – 2009. - № 8. – С.46-58.

 8. Яремко Р. Образ автора в романах М.Фріша. – Л.: НТШ, 2009. – 272 с.Підпис розробника: ______________


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка