Колективів закладів культуриСкачати 236.82 Kb.
Дата конвертації23.01.2018
Розмір236.82 Kb.

Інформаційно-методичні

рекомендації для керівників аматорських

колективів закладів культури
Ведення облікової документації
Одним із інструментів керівництва діяльністю клубного закладу є добре організований облік роботи, який дає змогу зробити аналіз стану справ, усього обсягу роботи, хід виконання основних показників роботи. І одним з таких показників є облікова документація щодо координування роботи аматорських колективів.

Основним документом художнього самодіяльного колективу є журнал планування та обліку роботи. Він є документом юридичного характеру і має нормативно-правову функцію. Зберігається 3 роки.

На  основі  журналу  складається  табель  обліку фактично відпрацьованого часу,  згідно розкладу і здається в бухгалтерію першого числа кожного місяця.Журнал обліку роботи колективу художньої самодіяльності ведеться керівником і заповнюється після проведення заняття. У журналі вміщуються такі розділи: «Мета і основний зміст роботи», «Перспективний план роботи на творчий сезон», «Репертуарний план роботи на творчий сезон», «Діючий репертуар», «Відомості про учасників колективу», «Облік відвідування», «Облік роботи», «Висновки та зауваження перевіряючими».

Порядок та вимоги до ведення журналу вміщуються на 2 сторінці.

Ведення журналу два рази на місяць, 14 і 29 числа, перевіряється художнім керівником.Журнал обліку роботи клубу за інтересами ведеться керівником об’єднання і заповнюється після проведення засідання Ради чи заходу. У журналі вмішуються такі розділи: «План роботи клубу», «Протоколи засідання Ради клубу», «Облік проведених заходів», «Список членів клубу» (розгорнутий). Форма журналу складається самостійно.

Обов’язки керівника колективу

 І. Загальні положення

                1.1 Сприяти удосконаленню навчально-виховного процесу, виконання вимог, Положень  та Наказів Міністерства культури України.               

     1.2. Дотримуватись вимог чинного законодавства.

                1.3 Систематично працювати над вдосконаленням своєї фахової майстерності.                                                                                                  

               1.4. Бути компетентним у питаннях  вікової психології, культури праці та етики.

    ІІ. Посадові  обов`язки                                                                                   

    2.1.Постійно  підвищувати  свій  творчий рівень, удосконалювати професійні навички роботи з колективом,  використовувати передовий   досвід  в   організації проведення занять в колективі.                                                                                                                             

    2.2. На основі перспективного та місячного планів роботи, затверджених   директором,  вести постійну учбово-творчу та виховну роботу, сприяти формуванню у учасників колективу прогресивного світогляду, оволодінню високою виконавською майстерністю.                                                                                                                                                       

     2.3. Спільно з художньою радою, враховуючи ступінь підготовленості учасників художньої самодіяльності, складати репертуарні плани, включаючи кращі твори українського та зарубіжного мистецтва. Систематично добирати до репертуару новинки музичної літератури,  української пісні, молодіжної, інструментальні мелодії, танцювальні номери, обряди та звичаї, драматичні твори та відповідати за їх якість, виконавську майстерність.

           2.4. Нести матеріальну відповідальність за збереження власності, устаткування музичних інструментів, апаратури, костюмів та інше.

          2.5. Брати активну участь у суспільному житті закладу та міста. Силами колективу сприяти найбільш якісному проведенню заходів.                                                                                                               

          2.6. Нести особисту відповідальність за відвідування занять учасниками колективу.                        

         2.7. Постійно вести роботу по залученню до  колективу нових учасників.                                                                                                                                            

         2.8. Розвивати в учасників  колективу почуття та взаємодопомоги, гордості за свій  колектив.

2.9. Особливу увагу приділяти залученню до колективу дітей-сиріт, дітей, схильних до правопорушень, учнів з багатодітних родин,обдарованих дітей.

        2.10. Сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей учнів відповідно до їх задатків та запитів.                                                                                                                                      

        2.11. Дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність учнів, захищати їх від будь-яких форм насильства, виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської моралі.                                                                                                         

        2.12.  Особистим прикладом і настановами виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі, шанувати  народні традиції, духовні і культурні надбання народу України. 

       2.13.   Організовувати культурно-виховні заходи для учасників колективу: творчі зустрічі,  дні іменинника, культпоходи, благодійні виступи та ін.                                                                                                                                               

       2.14. Забезпечувати підготовку та участь колективу у масових заходах: вечорах, шоу, конкурсах, бенефісах, ювілеях, творчих звітах та ін. 

       2.15.  Організовувати та проводити заняття з учасниками колективу, як групові та індивідуальні,згідно розкладу занять, затверджених директором. Забороняється на свій розсуд змінювати місце та час  проведення занять.                                                                           

      2.16. Виконувати накази і розпорядження директора ПМБК.     

     2.17.  Дотримуватися вимог Статуту, виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов`язки.                                                                                                                                                              

         ІІІ.Права                                                                                                                                  

      3.1. Брати участь у засіданні художньої ради при розгляді питань організації роботи колективу чи проведення заходу за участю колективу.                                                                                                                                          

      3.2.Вносити на розгляд керівництва питання ( пропозиції) щодо поліпшення матеріально-технічного забезпечення колективу.                                                                                                           

    3.3.Взаємодіяти з усіма працівниками закладу з питань організації навчальної та творчої роботи роботи.

        ІV.Відповідальність                                                                                                             

  Керівник гуртка, аматорського колективу несе відповідальність за:                                           

    - правильну організацію роботи;                                                                                     

    - якість документації;                                                                                                   

  - облік проведеної роботи та звітність;                                                                                                 

  -  нечітке і несвоєчасне виконання посадових обов`язків, які наведено в даній інструкції.

 

         V Забезпечення життєдіяльності учнів.5.1.Несе безпосередньо відповідальність, вживає необхідних заходів щодо виконання вимог з охорони праці та безпечної життєдіяльності учнів під час занять та масових заходів.

5.2.Проводить інструктажі і бесіди про правила поведінки та дотримання норм до техніки безпеки.

5.3.Проводить профілактичну роботу з безпеки життєдіяльності серед учасників колективу.

Нормативні документи щодо роботи аматорських колективів,

«народних» та «зразкових» аматорських колективів

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністра культури

і  мистецтва У країни

07.12. 2004  №  835

Загальне Положення

про клубне формування закладу культури

системи Міністерства культури і мистецтв України

1. Основні засади діяльності клубного формування

1.1. Це Положення визначає організаційні та правові засади утворення і діяльності клубних формувань — колективів, гуртків, секцій, студій, любительських об’єднань, клубів за інтересами та інших культурно-дозвїллєвих об’єднань — (далі-клубних формувань), які створені і працюють при закладах культури системи Міністерства культури і мистецтв України (далі — заклади культури).

1.2. Клубні формування є структурними підрозділами закладів культури, які діють на засадах рівноправності їх членів, самоврядування, законності і гласності.

1.3. В своїй діяльності клубні формування керуються законодавством        України, даним Положенням, Положенням про клубне формування, яке розробляється на основі даного Положення та затверджується керівником


закладу культури.

1.4. Клубні формування створюються, реорганізовуються та ліквідовуються за рішенням колективу клубного формування та керівника закладу культури.2. Завдання та функції клубних формувань

2.1. Основними завданнями клубних формувань є задоволення різноманітних духовних запитів, культурних і творчих потреб населення в сфері дозвілля на основі вільного вибору видів занять, спільності інтересів, добровільності членства.

2.2.     Клубні формування:

- організовують систематичні навчання;

- проводять репетиції, концерти, вистави, тренування, походи тощо;

-    здійснюють організаційно-методичну роботу;

- організовують творчий показ роботи колективу за звітний період;

- використовують   інші   форми   творчої,   групової, індивідуальної роботи та організації дозвілля населення.

2.3. Платні послуги надаються клубними формуваннями відповідно до законодавства.

2.4. Кошти, отримані від надання платних послуг, благодійних внесків та інші надходження можуть використовуватися виключно на забезпечення діяльності клубного формування.3. Типи клубних формувань

3.1. Існують такі типи клубних формувань:

- клубні формування, які здійснюють діяльність за
рахунок бюджетних асигнувань, передбачених на утримання закладу культури;

- клубні формування, що діють на засадах часткової  самоокупності, у тому числі за рахунок асигнувань, передбачених на утримання закладу культури (засновника), коштів учасників (членів) клубного формування (членських внесків, плати за навчання тощо), коштів, одержаних від власної діяльності, діяльності на умовах соціально-творчого замовлення, благодійних внесків, інших джерел не заборонених законодавством;

- клубні формування, що діють на засадах повної самоокупності з використанням коштів учасників клубного  формування (членських внесків, плати за навчання тощо), коштів отриманих від власної діяльності, інших джерел не заборонених законодавством;

- інші типи клубних формувань.

3.2. Примірний  перелік  клубних  формувань  та кількісний  склад їх  учасників  наведений  у додатку до цього Положення.

4. Організація діяльності клубних формувань.

Керівництво клубними формуваннями та оплата праці

керівників клубних формувань

4.1.Клубні формування можуть функціонувати як на платній, так і на безоплатній основі.

4.2. Періодичність і загальна тривалість занять в клубних формуваннях встановлюється положенням відповідного клубного формування.

4.3. Заняття в клубних формуваннях (в тому числі  гуртках, студіях, колективах за видами мистецтва і народної творчості) проводяться    регулярно за спеціальним розкладом та програмою, затвердженими


керівником відповідного закладу культури.

4.4. Колективи клубних формувань один раз на рік проводять творчі    звіти перед населенням, творчі виставки, або  дні відкритих  дверей з   оновленою програмою (не менше 1/3 діючого репертуару) чи новими


виставами.

4.5. Постійно діючим аматорським колективам за активну творчу діяльність по збереженню, розвитку і пропаганді культури, високий художній рівень та високу виконавську майстерність може бути присвоєно почесне звання «народний», «зразковий».

Порядок присвоєння почесного звання «народний», «зразковий» визначається Положенням про народний (зразковий) аматорський колектив у культурно-освітніх закладах системи Міністерства культури і мистецтв України, затвердженого наказом Мінкультури України від 23.06.1999 року №415 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.09.1999 року № 593/3886.

4.6. Керівництво клубним формуванням здійснює його керівник, що призначається на посаду і звільняється відповідно до законодавства України. Керівництво клубним формуванням може здійснюватись на громадських засадах (безоплатно).

4.7. Оплата праці керівників клубних формувань може провадитись як за посадовими окладами, так і за погодинними ставками відповідно до законодавства.

4.8. Посадові оклади керівникам клубних формувань установлюються  за 3 години роботи на день, із розрахунку 18 годин на тиждень (навчальна година — 45 хвилин).

4.9. Проведення         керівником клубного формування навчань, репетицій, концертів, тренувань, виставок, творчих зустрічей, роботи з підбору репертуару, проведення творчих лабораторій, майстер-класів, розробка авторських програм та проведення іншої організаційно-методичної роботи враховується при обчисленні робочого часу, відпрацьованого керівником клубного формування.

4.10. Керівник клубного формування складає перспективні і поточні плани роботи, веде журнал обліку роботи колективу та інші документи, передбачені пунктом 5.1 цього Положення, а також формує репертуар та подає керівнику закладу культури річний звіт про діяльність клубного формування.5. Документація клубного формування

5.1. Обов’язковими документами клубного формування є:

- положення;

- список учасників (членів) клубного формування;

- журнал обліку занять;

- план роботи;

- репертуарний план (для творчих колективів).

5.2.    Порядок ведення документації клубного формування, умови    участі    (членства) у клубному формуванні, права і обов’язки його  учасників (членів) визначаються  положенням  відповідного  клубного формування.6. Контроль за діяльністю клубного формування

6.1. Контроль за діяльністю клубного формування здійснює керівник закладу культури. Для досягнення завдань, передбачених у п.2.1. цього положення, керівник закладу культури забезпечує необхідні умови для роботи клубних формувань, а також затверджує плани роботи, програми, кошторис доходів та видатків клубного формування.

6.2. Відповідальність за діяльність клубного формування  несуть  керівник клубного формування та керівник закладу культури.

Начальник управління з питань

стратегічного планування

соціокультурного розвитку та

регіональної політики у сфері культури                          Л.М.Кононенко

 

Додатокдо загального Положення про

клубне  формування   закладу

культури   системи   Міністерства

культури і мистецтв УкраїниПримірний перелік

клубних формувань і кількісний склад їх учасників

Хорові колективи                                                                         не менше 20 чоловік

Вокальні ансамблі                                                                           не менше 6-8 чоловік

Інструментальні ансамблі                                                             не менше 6 чоловік

Оркестри                                                                                               не менше 20 чоловік

Ансамблі танцю                                                                              не менше 16 чоловік

Ансамблі пісні і танцю                                                                    не менше 26 чоловік

Студії (кіно, -фото, -відео, вокальні,

художнього читання, образотворчого мистецтва)                      не менше 10 чоловік

Циркові колективи                                                                       не менше 10 чоловік

Театральні колективи                                                                   не менше 15 чоловік

Театральні колективи малих форм                                                 не менше 10 чоловік

Фольклорні гурти                                                                         не менше 6 чоловік

Любительські об’єднання та клуби за

інтересами різних напрямків діяльності                                      не менше 10 чоловік

Гуртки загального розвитку

(підготовка до школи, вивчення іноземних мов тощо)                 не менше 10 чоловік

Гуртки культурно-побутового характеру

(кулінарії, крою та шиття, в’язання, фріволіте,

палітурної, слюсарної справи тощо)                                                   не менше 10 чоловікПримітка:

Даний перелік не є вичерпним і кількісний склад клубних формувань носить рекомендаційний характер.

Кількість учасників клубних формувань, які здійснюють свою діяльність на принципах часткової або повної самоокупності, визначається в кожному окремому випадку керівником клубного формування у відповідності з економічними можливостями.

Начальник управління з питань

стратегічного планування

соціокультурного розвитку та

регіональної політики

у сфері культури                                                                   Л.М.Кононенко

 

 Про Положення про народний (зразковий) аматорський

колектив культурно-освітніх закладів системи Міністерства культури і мистецтв України та закордонного українства

(назва із змінами, внесеними згідно з наказом

Міністерства культури і мистецтв України від 15.12.2003 р. N 779)

Наказ Міністерства культури і мистецтв України

від 23 червня 1999 року N 415

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

2 вересня 1999 р. за N 593/3886

Із змінами і доповненнями, внесеними

наказом Міністерства культури і мистецтв України

від 15 грудня 2003 року N 779

У відповідності до Основ законодавства України про культуру, згідно з Положенням про Міністерство культури і мистецтв України, з метою підтримки й активізації аматорського руху в Україні, посилення ролі народних аматорських колективів в естетичному вихованні та організації дозвілля населення НАКАЗУЮ:

1.      Затвердити Положення про народний (зразковий) аматорський колектив культурно-освітніх закладів   системи   Міністерства   культури   і   мистецтв   України   та   закордонного   українства  (додається).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно  з наказом

Міністерства культури і мистецтв України від 15.12.2003 р. N 779)

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства культури України від 20 червня 1990 року N 201 «Про примірне положення про «народний» («зразковий») самодіяльний колектив в культурно-освітніх установах системи Міністерства культури УРСР».

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника управління соціально-культурних проблем та дозвіллєвої роботи Л. М. Кононенко.Міністр                                                                                Д. І. Остапенко

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства культури і

мистецтв України

від 23 червня 1999 р. N 415

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

2 вересня 1999 р. за N 593/3886

Положення

про народний (зразковий) аматорський колектив* культурно-освітніх закладів системи Міністерства культури і мистецтв України

та закордонного українства

(назва в редакції наказу Міністерства

культури і мистецтв України від 15.12.2003 р. N 779)

1. Загальні положення і порядок присвоєння звання

1.1. Це Положення поширюється на аматорські колективи, що діють у культурно-освітніх закладах системи Міністерства культури і мистецтв України та у середовищі закордонного українства: театральні, музичні, хорові, вокальні, фольклорні, хореографічні, циркові, образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, кіно- й фотомистецтва та інші.

(пункт 1.1 в редакції наказу Міністерства

культури і мистецтв України від 15.12.2003 р. N 779)

_________________

* Далі за текстом — народний, якщо дитячий — зразковий аматорський колектив; колективи образотворчого, декоративно-прикладного, кіно- й фотомистецтва — народна аматорська студія (зразкова аматорська студія).

1.2.    Присвоєння   звання   «народний»   («зразковий»)   має   на  меті   посилення ролі народних аматорських колективів у здійсненні державної культурної політики, активізацію аматорського руху як в Україні, так і за її межами.

(пункт 1.2 в редакції наказу Міністерства

культури і мистецтв України від 15.12.2003 р. N 779)

1.3.    Звання  «народний   (зразковий)  аматорський  колектив»  присвоюється  постійно діючому аматорському колективу, який творчо працює понад 3 роки, за активну творчу діяльність з збереження, розвитку і пропаганди української культури як в Україні, так і за її межами шляхом


підготовки та демонстрації творів відповідного виду мистецтва, за високий художній рівень та виконавську майстерність, активну навчально-виховну роботу серед учасників колективу, участь в організації дозвілля населення.

При вирішенні питання про надання звання «народний» («зразковий») береться до уваги:

-         творче спрямування колективу;

-         рівень виконавської майстерності колективу;

-         художній рівень репертуару (твори, програми, постановки тощо);

-  робота з творчого навчання, естетичного виховання та розвитку здібностей учасників колективу (наявність навчальних програм, планів);

-  пропаганда цього виду творчості: регулярність виступів (показів) перед глядачем, участь у концертах, конкурсах, оглядах, фестивалях, виставках та інших творчих заходах різного рівня.

(пункт 1.3 в редакції наказу Міністерства

культури і мистецтв України від 15.12.2003 р. N 779)

1.4. Звання «народний» («зразковий») присвоюється постановою колегії Міністерства культури Автономної Республіки Крим, обласних, Київського, Севастопольського міських управлінь культури держадміністрацій на підставі висновків атестаційної комісії, до складу якої входять провідні фахівці відповідного жанру, та згідно з поданими документами (додаток 1)*.

________________

* Присвоєння колективам інших відомств звання «народний» («зразковий») здійснюється відповідним відомством з врахуванням вимог цього Положення за погодженням з Міністерством культури Автономної Республіки Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими управліннями культури держадміністрацій.

Персональний склад, умови та порядок роботи атестаційної комісії визначаються Міністерством культури Автономної Республіки Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими управліннями культури держадміністрацій.

Колективу, якому присвоєно звання «народний» («зразковий»), вручається посвідчення (додаток 2).

Звання «народний» («зразковий») аматорським колективам закордонного українства присвоюється Постановою колегії Міністерства культури і мистецтв України на підставі характеристики-рекомендації організацій української діаспори, узгодженої з дипломатичними установами України, згідно з поданими документами (додаток 3).

(пункт 1.4 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом

Міністерства культури і мистецтв України від 15.12.2003 р. N 779)

Колективу, якому присвоєно звання «народний» («зразковий»), вручається посвідчення (додаток 4).

(пункт 1.4 доповнено абзацом п’ятим згідно з наказом

Міністерства культури і мистецтв України від 15.12.2003 р. N 779)

1.5. Подання аматорського колективу на звання «народний» («зразковий») здійснює установа культури, яка є юридичною особою, або орган місцевої виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, до якого територіально належить заклад культури.

Подання аматорського колективу закордонного українства на звання «народний» («зразковий») здійснює громадська (національно-культурна) організація закордонного українства за погодженням з Міністерством закордонних справ України (дипломатичною установою України в країнах компактного проживання закордонного українства).

(пункт 1.5 доповнено абзацом другим згідно з наказом

Міністерства культури і мистецтв України від 15.12.2003 р. N 779)

Колектив, який має звання «народний» («зразковий»), підтверджує свій статус раз на три роки, показуючи свої роботи, твори глядачам та атестаційній комісії. При цьому беруться до уваги вимоги пункту 1.3, а також наявність нових високохудожніх програм, вистав, творів, стабільність творчої діяльності колективу.

1.7. Колектив, діяльність якого не відповідає вимогам цього Положення, позбавляється звання відповідним рішенням Міністерства культури Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та  Севастопольського  міських  управлінь  культури держадміністрацій на підставі висновків атестаційної комісії.

1.8. Керівник установи, до якої належить народний (зразковий) аматорський колектив:

- створює   умови   для   регулярної  творчої  діяльності   колективу,   сприяє   його   матеріальному забезпеченню та організації концертно-творчої діяльності;

- контролює діяльність колективу.

2. Керівництво. Штати. Фінансування народних (зразкових) аматорських колективів культурно-освітніх закладів системи Міністерства культури і мистецтв України

(назва розділу 2 в редакції наказу Міністерства

культури і мистецтв України від 15.12.2003 р. N 779)

2.1. Безпосереднє керівництво народним (зразковим) аматорським колективом здійснює штатний працівник цього колективу (режисер, художній керівник, хормейстер, диригент, балетмейстер, керівник студії (з видів мистецтв), керівник колективу), що призначається на посаду і звільняється відповідно до чинного законодавства України.

2.2. Штатні працівники колективу (додаток 5) утримуються за рахунок бюджетних асигнувань, усі інші  -  за  рахунок  спецкоштів.  Посадові  оклади  встановлюються   відповідно до чинного законодавства України.

(пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом

Міністерства культури і мистецтв України від 15.12.2003 р. N 779)

2.3. Функціональні обов’язки керівника народного (зразкового) аматорського колективу, інших штатних працівників визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються керівником установи, до якої належить колектив.

2.4. Кошти народного (зразкового) аматорського колективу утворюються за рахунок визначених бюджетних асигнувань, доходів від проведення платних заходів, надходжень за надані послуги, добровільних (спонсорських) внесків, реклами та іншої діяльності.

2.5. Кошторис доходів і видатків народного (зразкового) аматорського колективу затверджується в установленому порядку.

2.6. Порядок організації платних концертів, вистав, виставок тощо (у тому числі і в гастрольних поїздках) регулюється у відповідності до чинного законодавства України.

Начальник Управління

соціально-культурних проблем

та дозвіллєвої роботи                                                                           Л. М. Кононенко

Додаток 1

до Положення про народний (зразковий) аматорський

колектив у культурно-освітніх закладах системи

Міністерства культури і мистецтв України

Перелік документів,

що подаються для присвоєння аматорському колективу звання

«народний» («зразковий»)

1. Лист-подання місцевого органу виконавчої влади.

2. Довідка місцевих державних фінансових органів про наявність коштів на утримання колективу.

3. Протокол-висновок атестаційної комісії.

4. Творча характеристика-довідка аматорського колективу.

5. Творча характеристика-довідка керівника аматорського колективу.

6. Репертуар колективу (каталоги виставок).

Додаток 2

до Положення про народний (зразковий) аматорський

колектив у культурно-освітніх закладах системи

Міністерства культури і мистецтв України

Міністерство культури і мистецтв України

Управління культури    обл/міськ/держадміністраціїПОСВІДЧЕННЯ

НАРОДНОГО (ЗРАЗКОВОГО) АМАТОРСЬКОГО КОЛЕКТИВУ

За вагомий внесок у розвиток культури

українського народу, високий художній рівень

та виконавську майстерність

(назва аматорського колективу)

присвоїти звання «народний (зразковий) аматорський колектив».

Постанова колегії

М. П.

«____         » ____  20__р.Про впорядкування умов оплати праці працівників

культури на основі Єдиної тарифної сітки

Наказ Міністерства культури і туризму України

від 18 жовтня 2005 року № 745

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

27 жовтня 2005 р. За № 1285/11565

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіціентів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами) і від 22.08.2005 № 790 «Про внесеня змін та визнання такими, що втратили чинність деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами) та з метою упорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій культури

Додаток 3

До наказу Міністерства культури і

туризму України

від 18 жовтня 2005р. № 745Схема тарифних розрядів посад (професій) професіоналів, фахівців, керівників інших структурних підрозділів, технічних службовців і робітників культури

1. Посадові оклади режисерів, балетмейстерів, хормейстерів, диригентів, керівників студій за видами мистецтв і народної творчості, самодіяльних колективів, які мають звання «народний», «зразковий», лауреатів міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсів підвищуються на 10 відсотків.2. Оплата праці керівників гуртків, студій і колективів за видами мистецтва і народної творчості, у тому числі які мають звання «народний», «зразковий», лауреатів міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсів, лекторів (екскурсоводів), акомпаніаторів, концертмейстерів може провадитись як за посадовими окладами, так і за погодинними ставками. Посадові оклади акомпаніаторам, концермейстерам, лекторам (екскурсоводам) установлюються за 4 години роботи в день, керівникам гуртків, студій та колективів за видами мистецтва і народної творчості — за 3 години роботи в день.
Каталог: sites -> default -> files
files -> Реферат актуальність теми
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності
files -> Методичні рекомендації до вивчення курсу «Історія української культури»
files -> Приготування статті до друку
files -> Із видавничих установ нан україни, мон україни, амн україни, уаан та апн україни; із фондів нбув ім. В. І. Вернадського, яка є одержувачем обов’язкового примірника
files -> Зміст 2 Коран та його переклади в контексті історії 5
files -> Понятійний апарат з історії держави І права зарубіжних країн (термінологічний словник-довідник) київ – 2014 рік
files -> Реферат наукової роботи на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених

Скачати 236.82 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка