Ко аналіз дисертаційних досліджень системи гатт/сот в україні у 1998 – 2011 рокахСкачати 117.83 Kb.
Дата конвертації15.08.2018
Розмір117.83 Kb.

УДК 911.3 Ігор Кучер, Людмила Ключко
АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СИСТЕМИ ГАТТ/СОТ

В УКРАЇНІ У 1998 – 2011 РОКАХ
Проаналізовано головні напрями досліджень системи ГАТТ/СОТ в Україні, виявлено їх вади та пріоритети. Наведено результати класифікаційного аналізу дисертаційних досліджень, проведених в Україні у період з 1998 по 2011 роки. Дисертації класифіковано за спеціальністю дослідження, просторовою ієрархією і специфікою об’єкта дослідження. Особливу увагу приділено порівнянню дослідження даної проблеми в Україні та Росії.

Ключові слова:система ГАТТ/СОТ, світове господарство, дисертаційна робота.

Игорь Кучер, Людмила Ключко. АНАЛИЗ ДИССЕРТАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ СИСТЕМЫ ГАТТ/ВТО В УКРАИНЕ В 1998-2011 ГОДАХ. Проанализированы главные направления исследований системы ГАТТ/ВТО в Украине, выявлены их недостатки и приоритеты. Приведены результаты классификационного анализа диссертационных исследований, проведенных в Украине в период с 1998 по 2011 годы. Диссертации классифицированы по специальности исследования, пространственной иерархии и специфике объекта исследования. Особое внимание уделено сравнению исследования данной проблемы в Украине и России.

Ключевые слова: система ГАТТ/ВТО, мировое хозяйство, диссертационная работа.

Igor Kucher, Lyudmyla Klyuchko. ANALYSIS OF DISSERTATION OF GATT/WTO IN THE UKRAINE IN THE YEARS 1998-2011. Analyzed the main research areas of the GATT/WTO in Ukraine, revealed their weaknesses and priorities. The results of the classification analysis of dissertation research conducted in Ukraine in the period from 1998 to 2011. Theses are classified by specialty studies, spatial hierarchy, and accentuated the specific object of study. Particular attention is paid to the comparison study of the problem in Ukraine and Russia.

Key words: GATT/WTO, the global economy, the dissertation.
Актуальність. В умовах сьогодення у наукових колах чітко простежуються два напрями дослідження взаємодії України і СОТ та системи ГАТТ/СОТ - економічний та правовий. На жаль, наробки економіко-географів у цьому напрямку є досить скромними, хоча їх дослідження є досить вагомими й актуальними, носять міждисциплінарний і комплексний характер.

Аналіз попередніх досліджень. У кожному з досліджуваних авторефератів та дисертаційних роботах є інформація про вчених, що раніше досліджували систему ГАТТ/СОТ та окремі аспекти взаємодії з Україною. Так наприклад, особливостям розвитку державної політики підтримки в аграрному секторі України в умовах вступу до СОТ присвячені дослідження І.В. Кобути, С.Г. Осики, В.Т. Пятницького та інших вчених. Серед вітчизняних вчених-дослідників проблематики вступу до СОТ зазначаються роботи О. Барановського, О. Білоруса, І. Бураковського, Б. Губського, Д. Лук’яненка, В. Мунтіяна, В. Новицького, М. Павловського, Т. Панфілової, Ю. Пахомова, А. Поручника, В. Сіденка, С. Соколенка, Т. Циганкової, А. Філіпенка, у роботах яких зосереджено увагу в основному на питаннях аналізу переваг та недоліків світової торговельної системи, оцінки позитивних та негативних наслідків приєднання, завершення процедури вступу України до СОТ.

В той же час в авторефератах дисертацій, захищених у галузі державного управління, зазначаються прізвища таких вчених як В. Андрійчук, В. Афанасьєва, В. Бурцева, Г. Гільмутдінової, О. Гончарової, О. Гребельника, О. Киреєва, Е. Кочетова, А. Кредісова, Н. Кузнєцова, В. Ларичева, А. Мерзляк, О. Онищенка, В. Симоненка. Ю. Сурміна, В. Сухарського, С. Хамініч та інших, які розглядають або загальні теоретичні та правові питання державного регулювання зовнішньоекономічних відносин, або окремі аспекти практичних проблем з митного регулювання й контролю зовнішньоторговельних операцій, що в даних умовах має пряме відношення до СОТ.Метою даного дослідження є використання моделі-концепції, орієнтованої на диференціацію авторефератів та дисертацій за такими напрямками, які б найбільш адекватно і повно охопили всі аспекти дослідження системи ГАТТ/СОТ в Україні.

Інформаційним полем виступали фонди Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського, Українського Інституту науково-технічної та економічної інформації (УкрІНТЕІ) та Російської державної бібліотеки.Виклад основного матеріалу. Ознайомлення з дослідженнями обмежувалося переважно авторефератами дисертацій, рідше окремими розділами або цілими дисертаціями. Досить важко було чітко визначити, чи відноситься дисертаційна робота до тематики ГАТТ/СОТ, і тому за основу визначального критерію ми взяли внесок дослідження у розуміння системи ГАТТ/СОТ та процесів взаємодії України і Світової торговельної організації. Перш за все це проявляється у зазначенні СОТ у назві дисертаційної роботи або у назві окремих розділів (особливо це стосується докторських дисертацій). Зрозуміло, що відношення є доволі умовним, оскільки частина авторефератів та дисертацій одночасно торкаються кількох наукових проблем або знаходяться на їх стику. В той же час поза увагою залишається суттєва частина наукового доробку вчених, представлена у вигляді наукових статей.

Зважаючи на більш важливе по суті значення науково-тематичної лінії класифікації дисертацій, все ж логічним видається початок аналізу із загальної кількості захищених робіт та їх хронології. Ми визначили, що в період з 1998 по 2011 рр. за даними критеріями можна віднести 30 дисертаційних робіт. Дослідження зазначеної проблеми велося за трьома спеціальностями – економічні науки (08), юридичні науки (12) та державного управління (25).

На рис. 1 представлено графік динаміки кількості захистів дисертацій за тематикою дослідження системи ГАТТ/СОТ в Україні. Очевидною і характерною рисою динаміки захистів є строкатість їх кількості за роками. Цікавим є те, що з 1998 до 2002 р. був лише один захист кандидатської дисертації зі спеціальності «юридичні науки» – «Міжнародно-правові аспекти членства Йорданії в системі ГАТТ/СОТ» (Ал-Равашдех Белал). Третій розділ дисертації «Спільність процесів реформування національних економік різних держав як одна з умов лібералізації торговельних зв’язків між ними та Йорданією» присвячений розгляду особливостей реформування зовнішньоекономічної діяльності Йорданії, аналізу структурних економічних перетворень в арабських державах-членах ГАТТ/ВТО і в Україні як фактору лібералізації взаємних торговельних зв’язків [6, с. 14].

Рис. 1. Динаміка кількості дисертацій за тематикою дослідження системи ГАТ/СОТ в Україні

у 1998-2011 рр.
Варто особливо виділити 2004 р., коли було захищено 5 дисертаційних робіт, з яких 3 були у галузі економічних і 2 – юридичних наук. В цей рік була захищена перша докторська дисертація з проблеми СОТ - «Механізм зовнішньоекономічної діяльності агропромислового комплексу: лібералізація і протекціонізм (В.І. Губенко, Миколаїв). У четвертому розділі «Система ГАТТ/СОТ та удосконалення механізмів регулювання зовнішньоекономічної діяльності АПК» викладено суть і методологію визначення організаційних чинників ГАТТ/СОТ, з’ясовано основні прояви її недосконалої організації, вимоги до лібералізації і протекціонізму та методику їх реалізації. Запропоновано єдину схему побудови взаємовигідного механізму ГАТТ/СОТ, нові базові періоди для України щодо відкритості ринку, внутрішньої підтримки і субсидованого експорту [5, с.18].

«Максимум» захистів дисертацій з проблематики СОТ за досліджуваний період припадає на 2009 р., де 3 роботи було захищено за спеціальністю «економічні науки», 2 – «державне управління», 1 – «юридичні науки». У 2009 р. було захищено докторські дисертації «Розвиток національної регуляторної політики в процесі становлення глобальної торговельної системи» (Т.М. Мельник) та «Державне регулювання аграрного ринку України в умовах глобалізації» (С.В. Майстро). У цих дисертаційних роботах третій розділ присвячений глобальній торговельно-економічній інтеграції в рамках регуляторної системи СОТ [7, с. 16] та удосконалено теоретичне обґрунтування щодо застосування міждисциплінарного методологічного підходу для досліджень аграрного ринку в умовах глобалізації та членства України в СОТ [2, с. 5].

Провівши аналіз розподілу дисертаційних робіт за напрямами досліджень, ми виявили певні диспропорції. Як видно з рис. 2., найбільша кількість робіт захищена за спеціальністю «економічні науки» - 21, на другому місці – «юридичні науки» (6), на останньому місці – «державне управління» (3). Цікавим є той факт, що з державного управління захищено 2 докторських та 1 кандидатська дисертація. Це вказує на потенціал дослідження даної теми у кандидатських дисертаціях з даної спеціальності.

Рис. 2. Розподіл дисертацій, присвячених дослідженню системи ГАТ/СОТ,

за спеціальностями
Якщо розглядати захищені дисертації у відсотковому відношенні (рис. 3), то серед кандидатських дисертацій найбільшу частку займають роботи, захищені з економічних наук (73 %), на юридичні науки припадає 23 %, а на державне управління – лише 4 %, що досить сильно контрастує із співвідношенням у докторських дисертаціях, де на економічні науки та державне управління припадає по 50 %. Пояснити гіпертрофовану частку економістів у дослідженні міждисциплінарних тем можна «…за рахунок більшої «критичної маси» (за виразом О. Топчієва) [10, с. 62], при цьому це відноситься не лише до економіко-географів, а й до юристів та держуправлінців.

Рис. 3. Структура захищених дисертацій, присвячених дослідженню системи ГАТ/СОТ,

за спеціальностями

Також варто зазначити, що найбільша кількість захистів проходить у м. Києві – 21 дисертація (рис. 4), серед яких 15 за спеціальністю «економічні науки», 4 – «юридичні науки» та 2 – «державне управління», у той же час в м. Харкові – 2 (економічні та юридичні науки), та по одній дисертації у Запоріжжі (докторська дисертація зі спеціальності «державне управління», 2009 р.), Львові, Херсоні, Дніпропетровську, Луганську, Донецьку та Миколаєві (докторська дисертація зі спеціальності «економічні науки», 2004 р.).


Рис. 4. Кількісні показники захисту дисертацій, присвячених дослідженню системи ГАТ/СОТ

в Україні за 1998-2011 рр.
Для порівняння в Росії за цей же період було захищено 110 дисертацій з проблематики СОТ, переважна більшість яких, як і в Україні, були захищені за спеціальностями економічних та юридичних наук, проте є й за іншими спеціальностями. Наприклад, у 2006 р. К.В. Мінкова захистила дисертацію «Лібералізація міжнародної багатосторонньої торгівлі та СОТ у другій половині XX – початку XXI» з історії (Санкт-Петербург); у 2008, 2009 та 2011 рр. було захищено 3 дисертації з політичних наук: Р.В. Цвєтков «Політичні аспекти вступу Росії у СОТ» (Москва), Н.С. Швейкіна «Роль міжнародних економічних організацій у глобальному політичному управлінні: на прикладі Світової Торговельної Організації» (Санкт-Петербург) та І.О. Зуєва «Всесвітня торговельна організація і Російська Федерація: технології узгодження інституційних інтересів та їх практична реалізація в рамках загальноєвропейського політичного процесу» (Нижній Новгород). Також у 2005 р. в Москві було захищено кандидатську дисертацію з проблематики СОТ у сфері соціологічних наук (Лі Яньфен).

На жаль, серед докторських дисертацій за досліджуваний період була захищена лише одна дисертація «Методологія формування економічної політики підвищення конкурентоспроможності підприємницької структури в умовах вступу Росії до СОТ» ( В.В. Нотченко, Санкт-Петербург, 2008 р.)Більша кількість захистів та більша кількість спеціальностей, за якими досліджувалася СОТ, вказує на те, що дослідження цієї проблеми в Росії є більш «широким» і при вступі до Світової організації торгівлі суспільство буде краще розуміти, «куди вступає і навіщо». Натомість захищена лише одна докторська дисертація вказує на меншу «глибину» розуміння проблеми, на відміну від України.

Висновки. Таким чином, узагальнюючи наведені вище результати дослідження, можна зробити висновок про значні подальші перспективи дослідження взаємодії України з СОТ як важливою складовою сучасної глобальної інтеграції України у світове господарство. Зростання кількості дисертацій виступає обов’язковим інструментом дослідження даної проблеми, що має адекватно втілюватися у дисертаційних дослідженнях. Вивчення взаємодії України з СОТ є одним із перспективних напрямів суспільно-географічних досліджень, актуальність якого зростає у зв’язку з поглибленням процесів глобалізації світового господарства.
Список використаних джерел:

 1. База даних УкрІНТЕІ // Офіційний сайт УкрІНТЕІ [Електронний ресурс]: режим доступу: http://www.uintei.kiev.ua/articles.php?cat_id=67

 2. Державне регулювання аграрного ринку України в умовах глобалізації: автореф. дис... д-ра наук з держ. упр.: 25.00.02 [Електронний ресурс] / С.В. Майстро; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 40 с. — укp.

 3. Державне управління зовнішньоторговельною діяльністю в умовах інтеграції України у світовий економічний простір: механізми регулювання та контролю: автореф. дис... д-ра наук з держ. упр.: 25.00.02 [Електронний ресурс] / Л.М. Пісьмаченко; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2008. — 36 с. — укp.

 4. Мезенцев К. Проблеми та перспективи української суспільної географії ХХІ століття // Часопис соціально-економічної географії. – № 5(2). – Харків, 2008. – С. 23-30.

 5. Механізм зовнішньоекономічної діяльності агропромислового комплексу: лібералізація і протекціонізм: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.07.02 [Електронний ресурс] / В.І. Губенко; Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2004. — 36 с. — укp.

 6. Міжнародно-правові аспекти членства Йорданії в системі ГАТТ/СОТ: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 [Електронний ресурс] / Ал-Равашдех Белал; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 1999. — 18 с. — укp.

 7. Розвиток національної регуляторної політики в процесі становлення глобальної торговельної системи: автореф.дис ... д-ра екон. наук : 08.00.02 [Електронний ресурс] / Т.М. Мельник; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана". — К., 2009. — 35 с. — укp.

 8. Список авторефератів по СОТ у електронній бібліотеці авторефератів дисертацій // Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [Електронний ресурс]: режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/_scripts/wwwi32.exe/[in=_
  scripts/ep.in]


 9. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки // Офіційний сайт Российской государственной библиотеки [Електронний ресурс]: режим доступу: http://old.rsl.ru/Электронная библиотека диссертаций

 10. Яковчук О. Аналіз розвитку дисертаційних суспільно-географічних досліджень в Україні у 1992-2006 роках // Часопис соціально-економічної географії. – № 3(2). – Харків, 2007. – С. 62-69.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка