Клінічна фармакологія це наука, що займається вивченням лікарських засобівСторінка2/4
Дата конвертації08.07.2018
Розмір0.54 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   2   3   4
Тема 11. Взаємодія лікарських препаратів, види побічної дії ліків, ускладнення медикаментозної терапії.

Взаємодія лікарських препаратів при комплексній лікарській терапії: види і характер прояву взаємодії. Клінічні прояви взаємодії лікарських засобів. Комбіновані лікарські засоби. Переваги і недоліки комбінованих препаратів, види побічної дії ліків, ускладнення медикаментозної терапії. Класифікація видів побічної дії ліків, основні типи побічних реакцій і ускладнень лікарської терапії. Побічні реакції, пов'язані з фармакологічною активністю. Токсичні ускладнення. Порушення імунобіологічних властивостей організму. Алергійні і псевдоалергійні реакції. Ідіосинкразія. Клінічні прояви побічної дії лікарських засобів.

Загальне поняття про лікарську хворобу. Причини виникнення, основні клінічні варіанти і прояви лікарської хвороби. Синдроми, що виникають у відповідь на застосування лікарських засобів, як прояв лікарської хвороби (синдром Лайелла, Стивена-Джонсона). Місце поліпрагмазії серед причин ускладнень лікарської терапії.
З.ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ - МОДУЛЮ 1:
„Клінічна фармакологія"


Тема


Лекції

Практичні заняття

СРС

Індивідуальна СРС

Змістовний модуль 1. Клінічна фармакологія лікарських засобів, що впливають на серцево-судинну систему

1.Предмет і завдання клінічної фармакології. Основні положення фармакокінетики та фармакодинаміки.

Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів, що впливають на ліпідний обмін.0

4

1
2.Клініко-фармакологічна характеристика антиангінальних та антиішемічних лікарських засобів

0

4

1
3. Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів, що впливають на здатність крові до зсідання.

0

-

1
4.Клініко-фармакологічна характеристика

антигіпертензивних лікарських засобів.0

4

1
5.Клініко-фармакологічна характеристика
антиаритмічних лікарських засобів.

0

-

1
Змістовий модуль 2. Клінічна фармакологія лікарських засобів, що впливають на бронхіальну прохідність. Протизапальні лікарські засоби .Антибактеріальні лікарські засоби

6.Клініко-фармакологічна характеристика
лікарських засобів, що впливають на бронхіальну прохідність. Протизапальні лікарські засоби.

0

4

1
7.Клініко-фармакологічна характеристика
протиалергійних лікарських засобів

0

-

1
8.Клініко-фармакологічна характеристика
антибактеріальних лікарських засобів

0

4

1
Змістовий модуль 3. Клінічна фармакологія лікарських засобів, що впливають на органи травлення.

9. Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів, що впливають на функції травного каналу

0

4

1
10. Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів, що впливають на гепатобіліарну систему та підшлункову залозу

0

4

1
11.Взаємодія лікарських препаратів, види побічної дії ліків, ускладнення медикаментозної терапії

0

-

1
Підготовка та написання „Протоколу ефективності та безпеки застосування лікарських засобів
-
2

Підсумковий модульний контроль

0

2

2
Усього годин - 45

0

30

15

Кредитів ЕСТS-1,5

4.ОРІЄНТОВНИИ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№ п/п

Тема

Кількість годин

1

Предмет і завдання клінічної фармакології. Основні положення фармакокінетики та фармакодинаміки. Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів, що впливають на ліпідний обмін

4

2

Клініко-фармакологічна характеристика антиангінальних та антиішемічних лікарських засобів.

4

3

Клініко-фармакологічна характеристика антигіпертензивних лікарських засобів.

4

4

Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів, що впливають на бронхіальну прохідність.
Протизапальні лікарські засоби

4

5

Клініко-фармакологічна характеристика антибактеріальних лікарських засобів.

4

6

Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів, що впливають на функції травного каналу

4

7

Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів, що впливають на гепатобіліарну систему та підшлункову залозу.

4

Підсумковий модульний контроль

2
Разом

30

5. ОРІЄНТОВНІ ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ (СРС) ТА ЇЇ КОНТРОЛЬ

Тема

Кількість

годин

Вид

контролю

1

Підготовка до практичних занять .

7

Поточний

контроль на

практичних

заняттях

2.

Підготовка та написання „Протоколу

2

Захист
ефективності та безпеки застосування
„Протоколу..."
лікарських засобів"
на практичних


заняттях.

3.

Опрацювання тем, які не входять до плану


аудиторних занять:


Клініко-фармакологічна

1

Тези або
характеристика лікарських засобів, що
реферат
впливають на здатність крові до


зсідання


• Клініко-фармакологічна

1

Тези або
характеристика антиаритмічних
реферат
лікарських засобів


• Клініко-фармакологічна

1

Тези або
характеристика протиалергійних
реферат
лікарських засобів


• Взаємодія лікарських препаратів, види

1

Тези або
побічної дії' ліків, ускладнення
реферат,
медикаментозної терапії
Заповнення


„Повідомлення


про ПР\ПД


ЛЗ." форма


№ 137\0

4.

Підготовка до підсумкового модульного

2

Підсумковий
контролю.
модульний


контроль

і .

РАЗОМ

І5


6.ОРІЄНТОВНИЙ РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ПРИСВОЮВАНИХ СТУДЕНТАМ

Модуль Кількість балів (поточна навчальна діяльність)

Змістовний модуль 1
Тема 1

17

Тема 2

17

Тема 3

17

Змістовний модуль 2
Тема 4

17

Тема 5

17

Змістовний модуль 3
Тема 6

17

Тема 7

17

Індивідуальна СРС

1

Разом змістові модулі

120

Підсумковий контроль

80

Разом сума балів

200

Примітка: при засвоєнні теми за традиційною системою студенту

присвоюються бали:Оцінка „5" - 17 балів,

Оцінка „4" - 14 балів,

Оцінка „З" —11 балів,

оцінка „2" - 0 балів.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента 119, мінімальна - 77.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні умов навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 77 балів.

Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.

7. Форми контролю.

З метою інтенсифікації навчального процесу, систематичності засвоєння навчального матеріалу, встановлення зворотного зв'язку з кожним студентом, своєчасного контролю та корегування навчально-виховного процесу, підвищення мотивації, зменшення пропусків навчальних занять, відповідальності студентів за результати навчальної діяльності успішність кожного студента з клінічної фармакології оцінюються за рейтинговою системою.


Оцінка за модуль визначається з урахуванням оцінок поточного контролю та підсумкового модульного контролюю

Максимальна кількість балів при вивченні модуля - 200. У тому числі за поточну навчальну діяльність - 120 балів, за результатами підсумкового модульного контролю - 80 балів.Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно до конкретних цілей теми. Рекомендується застосовувати на всіх практичних заняттях види об'єктивного контролю теоретичної підготовки та контроль засвоєння практичних навичок.

При засвоєнні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність студента виставляються оцінки за чотири- бальною (традиційною) шкалою, які потім конвертуються у бали залежно від кількості тем у модулі.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці „5", на кількість тем у модулі і дорівнює 119 балам. Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці „З", кількість тем у модулі і дорівнює 77 балам.

Оцінювання самостійної роботи студентів.

Оцінювання самостійної роботи студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті. Оцінювання тем, які виносяться лише на самостійну роботу і не входять до тем аудиторних навчальних занять, контролюється при підсумковому модульному контролі.

Кількість балів за індивідуальну самостійну роботу студента (ІСРС - написання „Протоколу....") вираховується як різниця між максимальною кількістю балів за поточну навчальну діяльність (120 балів) і максимальною кількістю балів за поточну успішність студента при засвоєнні тем модуля (119 балів). Бали за індивідуальну СРС нараховуються при успішному її захисті.

Підсумковий модульний контроль.

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення модуля. До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт, передбачені навчальною програмою, та при вивченні модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну (77 балів). Бали незалежно конвертуються як в шкалу ЕСТS, так і в чотирибальну шкалу. Бали шкали ЕСТS у чотирибальну шкалу не конвертуються і навпаки. Студенти з урахуванням кількості набраних балів ранжируються за шкалою ЕСТ5 таким чином:Оцінка ЕСТS

Статистичний показник

А

Найкращі 10%студентів

В

Наступні 25%студентів

С

Наступні 30%студентів

D

Наступні 25%студентів

Е

Останні 10% студентів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка