Карта самостійної роботи студентаСкачати 81.13 Kb.
Дата конвертації24.06.2019
Розмір81.13 Kb.
ТипРеферат
Тематика рефератів рекомендації щодо їх написання
До завдань індивідуальної роботи студентів денної і вечірньої форм навчання відноситься написання реферату або есе за заданою проблематикою.

Розпочинаючи виконання реферату студент повинен підібрати і вивчити відповідні нормативні акти уряду України, спеціальну літературу. Після цього потрібно скласти план, який повинен включати 2–3 логічно взаємопов’язаних питання за темою реферату, основними з яких можуть бути наступні: завдання і джерела інформації для контролю, основні напрями і методика перевірки, узагальнення і прийняття рішень за результатами контролю, підвищення ефективності та якості контрольної роботи.

Розкриваючи зміст питань з методики контролю, бажано навести приклади виробничих ситуацій з фактами порушень, показати застосування методів і прийомів їх контролю з деталізацією конкретних джерел інформації, окремих показників, які при цьому досліджуються з первинних документів, облікових реєстрів. Наприкінці роботи треба скласти власні висновки щодо стану контрольної роботи, шляхів її вдосконалення, подати перелік використаної літератури (не менше 5 джерел, на які є посилання у тексті, наведені у квадратних дужках).

Обсяг реферату повинен складати 9–10 стандартних сторінок формату А4.

Рекомендований обсяг есе – 15-20 сторінок формату А4.

Виконана студентом робота (реферат, есе) повинна бути належно оформлена і здана викладачу для перевірки у встановлений графіком навчального процесу термін. Виконані студентами роботи оцінюються із урахуванням їхньої відповідності вимогам, що пред’являються до змісту, структури, обсягу та оформленню. Роботи, які не відповідають встановленим вимогам, повертаються студентам для усунення недоліків, після чого повторно рецензуються. Під час прийняття від студентів виконаних робіт викладачем може бути проведено співбесіду стосовно знань студентом основних положень нормативних актів, змісту реферату (есе), обґрунтованості висновків.


Тематика рефератів


 1. Критична оцінка теорії і практики державного фінансового контролю в історичному аспекті.

 2. Проблеми становлення системи державного фінансового контролю в Україні.

 3. Ефективність контрольно-ревізійної діяльності органів державного фінансового контролю.

 4. Державний фінансовий аудит як нова форма фінансового контролю діяльності суб’єктів господарювання.

 5. Проблеми удосконалення нормативно-правового регулювання контрольно-ревізійної роботи в системі органів Державної фінансової інспекції України (ДФІУ).

 6. Державний фінансовий контроль: порівняльний аналіз систем організації і регулювання в Україні та у зарубіжних країнах.

 7. Проблеми взаємодії органів державного фінансового контролю під час організації і здійснення спільних контрольних заходів.

 8. Державний фінансовий аудит: шляхи запровадження і напрями застосування в Україні.

 9. Інспектування: шляхи запровадження і напрями застосування в Україні.

 10. Внутрішній і зовнішній державний фінансовий контроль у країнах світу.

 11. Особливості організації і здійснення державного фінансового контролю та аудиту ефективності використання державних коштів у США, Франції, Швеції та інших країнах світу.

 12. Організаційно-правові основи застосування державного фінансового контролю у зарубіжних країнах.

 13. Стандартизація державного фінансового контролю в Україні та у зарубіжних країнах (порівняльна характеристика).

 14. Організація державного фінансового контролю в Україні.

 15. Особливості методики здійснення контролю статутної діяльності і фінансового стану суб’єктів господарювання.

 16. Оформлення і реалізація результатів інспектування діяльності суб’єктів господарювання.

 17. Особливості методики контролю доходів і витрат діяльності підприємств малого бізнесу.

 18. Методика контролю розрахунків з бюджетом платників податку на прибуток.

 19. Особливості організації і методики контролю великих платників податку.

 20. Особливості організації і методики контролю платників єдиного податку.

 21. Методичні аспекти здійснення податкового контролю платників ПДВ.

 22. Методичні і практичні аспекти контролю поточних зобов’язань суб’єктів господарювання.

 23. Контроль ефективності та доцільності використання валютних і кредитно-фінансових ресурсів Рахункової палати.

 24. Державний фінансовий аудит ефективності використання бюджетних позик і валютних кредитів, наданих суб’єктам підприємницької діяльності під державні гарантії.

 25. Методичні аспекти контролю ефективності використання державного і комунального майна.

 26. Методика інспектування операцій з оренди основних засобів підприємств.

 27. Методичні і практичні аспекти здійснення контролю фінансових результатів та розподілу і використання чистого прибутку у ПАТ.

 28. Систематизація і узагальнення матеріалів інспектування в умовах застосування на підприємстві комп’ютерних інформаційних систем.

 29. Методика проведення Рахунковою палатою України контролю управління державним боргом.

 30. Проблеми підвищення ефективності контрольних заходів, що здійснюються в системі органів ДФІУ.

 31. Сучасний стан діяльності ДФІУ: результати і проблемні питання здійснення державного фінансового контролю.

 32. Особливості планування і координації контрольних заходів в системі органів ДФІУ.

 33. Порядок проведення перевірок використання коштів державного бюджету та оформлення їх результатів Рахунковою палатою.

 34. Особливості організації і проведення територіальними органами ДФІУ контрольних заходів у комп’ютерному середовищі.

 35. Формування висновків та рекомендацій за результатами державного фінансового аудиту ефективності виконання бюджетної програми (функції).

 36. Планування та підготовка до проведення державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів державного сектору.

 37. Особливості перевірки законності та ефективності використання коштів на фінансування державних цільових програм Рахунковою палатою.

 38. Залучення органами державного фінансового контролю до здійснення контрольних заходів експертів та інших спеціалістів (інших органів державного фінансового контролю та аудиторських фірм).

 39. Методичні основи здійснення аналітичної та експертної діяльності Рахунковою палатою України.

 40. Оцінка ефективності державного фінансового контролю: загальнотеоретичні і практичні аспекти.

 41. Особливості перевірки законності та ефективності використання коштів на фінансування бюджетних програм Рахунковою палатою.

 42. Особливості здійснення Рахунковою палатою контролю дотримання розпорядниками державних коштів вимог чинного законодавства України у процесі здійснення державних закупівель.

 43. Особливості організації і проведення аудиту ефективності використання державних коштів Рахунковою палатою.

 44. Координація контрольно-ревізійної роботи в системі органів виконавчої влади.

 45. Організація державного внутрішнього фінансового контролю в системі органів виконавчої влади.

 46. Особливості організації внутрішнього контролю в органах державного сектору.

 47. Методика проведення внутрішнього аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

 48. Особливості організації підрозділів внутрішнього аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади.

 49. Проблеми утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади.

 50. Напрями гармонізації внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в системі органів виконавчої влади.

.

Варіанти домашніх індивідуальних завдань (контрольної роботи)з дисципліни «Державний фінансовий контроль»

та вимоги до їхнього виконання

Мета контрольної роботи – закріпити теоретичні знання з державного фінансового контролю, набути навичок роботи з різними джерелами інформації, реферативного викладу матеріалу, що вивчається, та вирішення практичних завдань виконання контрольних заходів.

Контрольну роботу виконують за одним з наведених варіантів завдань, який студент обирає за двома останніми цифрами номеру своєї залікової книжки згідно з табл..


№ залікової книжки (дві останні цифри)

Номер завдання

01:-:30

1

2

3

4

5

………………..

30

31:-:60

1

2

3

4

5

………………...

30

61:-:85

1

2

3

4

5

………………..

30

86:-:100

1

2

3

4

5

………………..

30

Номер залікової книжки необхідно вказати на титульній сторінці контрольної роботи. У разі відсутності цих відомостей контрольна робота повертається студенту без рецензування і не зараховується.

У процесі виконання контрольної роботи з кожного питання необхідно ознайомитися зі змістом законодавчих актів, нормативно-інструктивних документів, опрацювати спеціальну літературу (підручники, навчальні посібники тощо). На основі отриманої інформації дати стислі відповіді (реферативно) на поставлені питання і вирішити поставлені завдання.

Виконана студентом контрольна робота повинна бути належно оформлена (титульна сторінка, відповіді та рішення, список використаної літератури) і здана викладачеві для перевірки у встановлений графіком навчального процесу термін (під час проведення практичних занять). Виконані студентами роботи оцінюються викладачем із урахуванням їхньої відповідності вимогам, що пред’являються до змісту, структури, обсягу та оформленню. Роботи, які не відповідають встановленим вимогам, повертаються студентам для усунення недоліків, після чого повторно рецензуються і оцінюються у ході заліку.Під час прийняття від студентів виконаних робіт викладачем може бути проведено співбесіду стосовно знань студентом основних положень нормативних актів, змісту виконаних завдань та обґрунтованості висновків. За результатами цієї співбесіди ставиться залік з дисципліни.


Завдання 13.

 1. Перевірка організації контрольної роботи на підприємстві.
 1. Основні джерела інформації та напрями перевірки виконання виробничої програми підприємств.
 1. Пояснити, як перевірити правомірність податкового кредиту по ПДВ при придбанні об’єктів основних засобів.4. Вказати, які дії здійснюватиме керівник контрольної групи Рахункової палати у разі створення перешкод посадовою особою об’єкта перевірки ефективності використання коштів Державного бюджету України?

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка