Кафедра теоретичної та прикладної фізикиСторінка1/4
Дата конвертації25.10.2017
Розмір0.62 Mb.
  1   2   3   4


НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Аерокосмічний інститут

Механіко-енергетичний факультет

Кафедра теоретичної та прикладної фізики


УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор АКІ Проректор з навчальної роботи

_________________В.Шмаров _________________А.Полухін

«_____» _______________ 2014 р. «_____» ____________ 2014р.Система менеджменту якостіРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


навчальної дисципліни

«ЕЛЕКТРОННА СПЕКТРОСКОПІЯ ТВЕРДОГО ТІЛА»


(за кредитно-модульною системою)

Напрям підготовки: 6.040204 «Прикладна фізика»

Спеціальність: 6.040204 «Прикладна фізика (за галузями використання)»

Курс – 4 Семестр – 5,6


Лекції – 52 Диференційований залік – 5 семестр

Практичні заняття – 52 Екзамен – 6 семестр

Самостійна робота – 112

Усього (годин/кредитів ECTS) – 216/6


Домашні завдання ( 2 ) – 6 семестр

Курсова робота – 5 семестр

Індекс Р14-6.040204/12–5.2.2

СМЯ НАУ РНП 07.01.04-01-2014

Робоча навчальна програма дисципліни “Електронна спектроскопія твердого тіла” розроблена на основі робочого навчального плану № РБ-14-6.040204/12 підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 6.040204 «Прикладна фізика», спеціальності 6.040204 «Прикладна фізика (за галузями використання)», навчальної програми цієї дисципліни, індекс НБ14-6.040204/12-5.2.2, “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)” та “Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання”, затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №122/од. та наказом ректора від 12.04.2005 р. № 81/од, та наказом ректора від 21.03.2014 р. № 49/од.


Робочу навчальну програму розробив

професор кафедри теоретичної

та прикладної фізики ________________________ Карбівський В.Л.


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри напряму 6.040204 «Прикладна фізика» (спеціальність 6.04020401 «Прикладна фізика (за галузями використання)»)– кафедри теоретичної та прикладної фізики, протокол № ___ від “____ ”_________2014 р.

Завідувач кафедри _________________________ О.Кузнєцова

Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної ради Аерокосмічного інституту, протокол №____від “____”__________2014 р.
Голова НМРР _______________________ В.Кравцов

Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рік

Контрольний примірник

ЗМІСТ


Вступ .................................................................................................................

1. Пояснювальна записка ..................................................................................

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

1.2. Мета викладання навчальної дисципліни ......................................................

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни ...................................................

1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни ....................

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів .........................

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни ......................................

2. Зміст навчальної дисципліни .......................................................................

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни ......................................................

2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять ....................

2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика та обсяг.........................................................

2.2.2. Практичні заняття, їх тематика та обсяг…………………………………..

2.2.3. Самостійна робота студента її зміст та обсяг…........................................

2.2.3.1. Курсова робота.. .........................................................................................

2.2.3.2 Домашні завдання………………………………………………………….3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни ........................................

3.1. Список рекомендованих джерел ………………….........................................

3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів до технічних засобів навчання…………………………

4.Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь……..

4.1. Основні терміни…………………………………………………………………

4.2. Рейтинговий журнал викладача……………………………………………

5. Форми документів Системи менеджменту якості………………………

Додатки……………………………………………………………………………
4

4

44

4

55

6

77

8

811

12

1313

13

1314

14

1515

17

2123ВСТУП

Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, виконаної за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS (European Credit Transfer System).

1. Пояснювальна записка

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця


Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Методичні рекомендації до написання узагальнюючих реферативних робіт до заліку з фахової дисципліни
NAU -> Методичні рекомендації з підготовки студентів до практичних занять з навчальної дисципліни «Проектвання»
NAU -> Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Міжнародне право» для студентів 2 курсу
NAU -> Методичні рекомендації для підготовки студента до практичних занять з дисципліни «Міжнародно-правові норми інформаційної діяльності в галузі авіації та космонавтики»
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
NAU -> Навчальна програма
NAU -> Методичні рекомендації для підготовки студента до практичних занять з дисципліни «Міжнародне право»
NAU -> Методичні рекомендації для самостійної підготовки до занять студентів


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка