Кафедра соціальної роботи та психологіїСторінка1/7
Дата конвертації29.12.2017
Розмір1.22 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6   7

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
Кафедра соціальної роботи та психології

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан факультету аграрного менеджменту

______________ Остапчук А. Д.

«____»_____________________ 2016 р.


РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні

кафедри соціальної роботи

та психології

Протокол № 10 від «22» червня 2016 р.

Завідувач кафедри

____________ Шмаргун В.М.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

РИТОРИКА


Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність 073 «Менеджмент»
Факультет аграрного менеджменту
Розробники: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та психології Омельченко Л.М.

Київ – 2016


1. Опис навчальної дисципліни

Риторика

(назва)

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень


Освітній ступінь

Бакалавр

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність

073 «Менеджмент»

Спеціалізація

Характеристика навчальної дисципліни


Вид

Обов’язкова / вибіркова

Загальна кількість годин

90

Кількість кредитів ECTS

3

Кількість змістових модулів

2

Курсовий проект (робота) (за наявності)
Форма контролю

залік


Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання

денна форма навчання

заочна форма навчання

Рік підготовки (курс)

4

4

Семестр

7

8

Лекційні заняття

15 год.

6 год.

Практичні, семінарські заняття

15 год.

6 год.

Лабораторні заняття

-
Самостійна робота

60

-

Індивідуальні завдання

-

.

Кількість тижневих аудиторних

годин для денної форми навчання2

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Нині перед кожним майбутнім менеджером стоїть завдання оволодіти ефективним впливом, практичними риторичними навичками, що сприятимуть кращому володінню власною поведінкою та досягненню успіху в професійній діяльності.

Запропонований навчальний курс сприятиме формуванню риторичної компетентності студентів, оволодінню прийомами підготовки й виголошення промови. У процесі навчання риторики особлива увага звертається на опанування понять, правил, принципів риторики, їх історичного розвитку; сприяння розвитку вільної творчості студентів.

При вивченні курсу слухачі ознайомляться з працями видатних учених, майстрів усного слова, пізнають відомості з історії вітчизняної та зарубіжної риторики. Навчаться основам мовленнєвій культури, методики підготовки й проголошення різних видів публічних виступів, сформують уміння й навички ораторського мистецтва, підтримувати конструктивний діалог.

Кожне заняття присвячене певній проблемі з риторики. Спочатку подаються теоретичні відомості, тексти для аналізу, відтак – блок питань і практичних завдань та вправ для самоконтролю. Саме вони допоможуть слухачам виробити і закріпити необхідні вміння і навички.

Метою курсу є формування мовної творчої особистості через ґрунтовне вивчення теоретичних основ красномовства, сприяння студентам в оволодінні культурою мовлення як найважливішим засобом розвитку основного інструменту професійної діяльності менеджера, що має комунікативний характер.

Відведений на риторичну підготовку час дозволяє вирішити такі завдання:

1) ознайомити із теоретичними здобутками риторики як міждисциплінарного курсу:


 • розкрити закономірності основних етапів становлення й розвитку риторики у світі та в Україні;

 • з'ясувати статус сучасної риторики та її зв'язки з іншими науками;

 • опанувати основні аспекти психології та культури мовного спілкування;

 • проаналізувати особливості різних форм спілкування людей у колективі;

 • осягнути теоретичні засади підготовки усного публічного виступу;

 • сформувати практичні вміння та навички ведення нарад, дискусій, виголошення промов.

2) сформувати практичні риторичні вміння:

 • студент повинен засвоїти основи мовленнєвої майстерності у професійно значущих риторичних ситуаціях;

 • сформувати навички ефективної мовленнєвої поведінки в актуальних ситуаціях спілкування;

 • оволодіти методикою риторичного аналізу.


Рівень сформованості знань та вмінь

Студенти повинні знати:

 • історію виникнення та становлення класичної риторики;

 • сучасну концепцію риторики, яка пов’язана з формуванням свідомої світоглядної позиції та компонентним володінням предметом аргументації;

 • основні поняття загальної риторики;

 • прийоми словесної наочності;

 • етапи підготовки усної промови;

 • критерії оцінки промови;

 • жанри красномовства;

 • види промов;

 • невербальні засоби спілкування.


Студенти повинні володіти практичними навичками:

 • виголошувати розгорнутий монолог (лекцію) з фахової проблематики;

 • підтримувати продуктивну, конструктивну бесіду на будь-яку тему з кола зацікавлень культурної, високоосвіченої людини;

 • володіти етикою оратора;

 • виробити індивідуальний образ оратора, власний ораторський стиль;

 • організовувати взаємодію з аудиторією, налагодити контакт, зворотній зв’язок, спілкування;

 • оволодіти основними прийомами підготовки публічного виступу;

 • оцінювати загально риторичну ефективність продукту мисленнєво-мовленнєвої діяльності;

 • вдосконалювати техніку мовлення;

 • знаходити можливі засоби переконання відносно предмету мовлення та правильної побудови аргументу, який складається з ідеї, її обґрунтування та розташування.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка