Кафедра реконструкції аеропортів та автошляхівСкачати 383.55 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації08.07.2018
Розмір383.55 Kb.
ТипПрограма
1   2   3
2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика та обсяг


пор.


Назва теми

Обсяг навчальних занять ( год.)

лекції

СРС

1

2

3

4

3 семестр

Модуль №1 « Комп’ютерні технології в будівництві та експлуатації доріг і аеродромів «

1.1

Операційні системи, програмні продукти і їх інформаційний зв’язок в рамках сучасних операційних систем. Організаційні форми і структура графічних редакторів растрового і векторного типів.

2

1

1.2

Графічний редактор Автокад, його організаційна структура і технологія застосування. Робоче поле графічного редактора і його налаштування. Вертикальні і горизонтальні панелі інструментів і їх налаштування. Вибір і встановлення поточних параметрів робочого поля і панелі інструментів в рамках підготовки програмного продукту до процесу проектування.

2

1
1

2

3

4

1.3

Прошарки, типи ліній, товщини ліній, видимість ліній.

Сутність і структура понять:«пряма», «полілінія» і «прямокутник». Використання режиму «орто» при роботі з примітивами: «пряма», «полілінія» і «прямокутник».2

1

1.4

Примітиви «пряма», «полілінія» і «прямокутник». Процедури викреслювання примітивів: «коло», «еліпс» і «багатокутник». Режими вписування букв і цифр в середину примітивів «коло», «еліпс», «багатокутник» або інших областей.

2

1

1.5

Редагування примітивів в системі Автокад.

Процедури редагування примітивів. Переміщення примітивів в робочому полі довільно і на задану величину. Зміна параметрів примітивів в графічному режимі (візуально) і шляхом внесення змін у відповідні таблиці параметрів. Зміст таблиць параметрів примітивів.2

1

1.6

Створення нових примітивів на основі існуючих.

Процедури «копіювання», «зміщення», «віддзеркалювання» і «масив». Управління зображенням на робочому полі: загальне масштабування та локальне масштабування. Зміна параметрів новостворених примітивів в графічному режимі (візуально) і шляхом внесення змін у відповідні таблиці параметрів.2

1

1.7

Простановка розмірів і викреслювання текстів.

Примітив “розмір” і процедура вибору необхідних параметри його управління. Однорядковий текст і багаторядковий текст. Процедури викреслювання і редагування однорядкового і багаторядкового текстів. Зміна параметрів новостворених примітивів в графічному режимі (візуально) і шляхом внесення змін у відповідні таблиці параметрів.2

1

1.8

Підготовка до друку робочих креслень в системі «Автокад».

Вибір необхідних розмірів поля для друку: режими «аркуш» і «модель». Робота з блоками примітивів. Видові екрани і процедури їх створення. Масштабування зображень в видових екранах. Вставка зображень і текстів з інших програмних продуктів в рамках єдиної операційної системи. Замовлення необхідних кольорів ліній і їх товщини для друку документації.2

1

1.9

Модульна контрольна робота №1

1

3

Усього за модулем

17

11

Усього за навчальною дисципліною

17

11


2.2.2. Лабораторні заняття, їх тематика та обсяг№ пор.

Назва теми


Обсяг навчальних занять (год.)

лабораторні

заняття


СРС

1

2

3

4

Модуль №1 " Комп’ютерні технології в будівництві та експлуатації доріг і аеродромів"

1.1

Робота з різними версіями в рамках операційної системи WINDOWS.

2

1

1.2

Вибір і встановлення поточних параметрів робочого поля і панелі інструментів в рамках підготовки програмного продукту до процесу проектування. Використання поля інструментів при роботі з примітивами «прошарок» і «лінія».

2

1

1.3

Процедура викреслювання примітивів: «пряма», «полілінія» і «прямокутник». Перетворення кількох прямих в примітив «полілінія» або «прямокутник». Перетворення примітивів «полілінія» або «прямокутник» в набір примітивів «пряма».

2

1

1.4

Процедури викреслювання примітивів: «коло», «еліпс» і «багатокутник». Режими вписування букв і цифр в середину примітивів «коло», «еліпс», «багатокутник» або інших областей.

2

1

1.5

Процедури редагування примітивів. Переміщення примітивів в робочому полі довільно і на задану величину. Зміна параметрів примітивів в графічному режимі (візуально) і шляхом внесення змін у відповідні таблиці параметрів.

2

1

1.6

Процедури «копіювання», «зміщення», «віддзеркалювання» і «масив». Управління зображенням на робочому полі: загальне масштабування та локальне масштабування. Зміна параметрів новостворених примітивів в графічному режимі (візуально) і шляхом внесення змін у відповідні таблиці параметрів.

2

1

1.7

Примітив “розмір” і процедура вибору необхідних параметри його управління. Однорядковий текст і багаторядковий текст. Процедури викреслювання і редагування однорядкового і багаторядкового текстів.

2

1

1.8

Режими «аркуш» і «модель». Робота з блоками примітивів. Видові екрани і процедури їх створення. Масштабування зображень в видових екранах.

2

1

1.9

Замовлення необхідних кольорів ліній і їх товщини для друку документації.

1

1

Усього за модулем

17

9

Усього за навчальним процесом

17

9

2.2.3. Самостійна робота студента, її зміст та обсяг


пор.


Зміст самостійної роботи студента

Обсяг СРС

(годин)


1

2

3

3 семестр

1.

Опрацювання лекційного матеріалу

8

2.

Підготовка до лабораторних занять

9

3.

Підготовка до модульної контрольної роботи

3


Усього за 3 семестр

20

Усього за навчальною дисципліною

20


3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ

3.1. Список рекомендованих джерел

Основні рекомендовані джерела


   1. AutoCAD 2000. Библия пользователя. Пер. с англ. – М.,: Издательский дом "Вильямс", 1999 г. – 1040 с. : ил. Парал.тит.англ., уч.пос.

3.1.2. Методика складання проектів виконання робіт по будівництву, реконструкції та ремонту автомобільних доріг (ПВР). Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор). Українське державне виробничо-технологічне підприємство «Укрдортехнологія». М 218-03449261-253-2004. Київ-2004

   1.  Джини Кортер, Аннет Марквис. Microsoft Project 2000 .М.: Издательство «Лори», 2001


Додаткові рекомендовані джерела


   1. Полковников А.В., Васильев В.В., Трубицын Ю.Ю. Управление проектами с использованием Microsoft Project 98: Начальный курс. СЕТЕВАЯ АКАДЕМИЯ, 1998.

   2. Полковников А.В., Васильев В.В., Трубицын Ю.Ю. Детальный анализ проектов с использованием Microsoft Project 98: Расширенный курс. СЕТЕВАЯ АКАДЕМИЯ, 1998.

   3. Photoshop 5 для Windows. Библия пользователя. : Пер. с англ. – М.: Диалектика, 1998. – 784 с. : ил. – Парал. тит. англ.


3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів до ТЗН


пор.


Назва

Шифр тем за тематичним планом

Кількість

1

2

3

4

1.

Роздатковий матеріал до проведення лабораторних робіт

1.2, 1.3, 1.4, 1.5,

1.6, 1.7, 1.815 прим.

2.

Пакет контрольних тестів з Модулю 1.

1.9

304. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ

СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ
4.1 Основні терміни, поняття, означення

4.1.1. Семестровий диференційований залікце форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної дисципліни на підставі результатів виконання ним усіх видів запланованої навчальної роботи протягом семестру: аудиторної роботи під час лекційних, практичних занять тощо та самостійної роботи при виконанні індивідуальних завдань тощо.

Семестровий диференційований залік не передбачає обов’язкову присутність студента і виставляється за умови, що студент виконав усі попередні види навчальної роботи, визначені робочою навчальною програмою дисципліни, та отримав позитивні (за національною шкалою) підсумкові модульні рейтингові оцінки за кожен з модулів. При цьому викладач для уточнення окремих позицій має право провести зі студентом додаткову контрольну роботу, співбесіду, експрес-контроль тощо.

4.1.2. Кредитно-модульна система – це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні двох складових: модульної технології навчання та кредитів (залікових одиниць) і охоплює зміст, форми та методи організації навчального процесу, контролю якості навчальної діяльності та набутих студентом знань і вмінь у процесі аудиторної та самостійної роботи. Кредитно-модульна система має за мету поставити студента перед необхідністю регулярної навчальної роботи протягом усього семестру з розрахунком на майбутній професійний успіх.

4.1.3. Навчальний модуль – це логічно завершена, відносно самостійна, цілісна частина навчального курсу, сукупність теоретичних та практичних завдань відповідного змісту та структури з розробленою системою навчально-методичного та індивідуально-технологічного забезпечення, необхідним компонентом якого є відповідні форми рейтингового контролю.

4.1.4. Кредит (залікова одиниця) – це уніфікована одиниця виміру виконаної студентом аудиторної та самостійної навчальної роботи (навчального навантаження), що відповідає 36 годинам робочого часу.

4.1.5. Рейтинг (рейтингова оцінка) – це кількісна оцінка досягнень студента за багатобальною шкалою в процесі виконання ним заздалегідь визначеної сукупності навчальних завдань.

4.1.6. Рейтингова система оцінювання – це система визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного (проміжного) та семестрового (підсумкового) контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.

РСО передбачає використання поточної, контрольної, підсумкової, підсумкової семестрової модульних рейтингових оцінок, а також екзаменаційної та підсумкової семестрових рейтингових оцінок.

4.1.6.1. Поточна модульна рейтингова оцінка складається з балів, які студент отримує за певну навчальну діяльність протягом засвоєння даного модуля – виконання та захист індивідуальних завдань (розрахунково-графічних робіт, рефератів тощо), лабораторних робіт, виступи на семінарських та практичних заняттях тощо.

4.1.6.2. Контрольна модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за результатами виконання модульної контрольної роботи з даного модуля.

4.1.6.3. Підсумкова модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) як сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок з даного модуля.

4.1.6.4. Підсумкова семестрова модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) як сума підсумкових модульних рейтингових оцінок, отриманих за засвоєння всіх модулів.

4.1.6.5. Залікова рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за результатами виконання всіх видів навчальної роботи протягом семестру.

4.1.6.6. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка визначається як сума підсумкової семестрової модульної та залікової рейтингової оцінки (в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS).


4.2. Порядок рейтингового оцінювання набутих студентом знань та вмінь

4.2.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи та набутих знань та умінь здійснюється в балах відповідно до табл. 4.1.

Таблиця 4.1

Оцінювання окремих видів навчальної роботи студентаМодуль №1

Мах

кількість

балів


Вид

навчальної роботиМах

кількість

балів


Виконання та захист лабораторної роботи № 1.1

7

Виконання та захист лабораторної роботи № 1.2

7

Виконання та захист лабораторної роботи № 1.3

7

Виконання та захист лабораторної роботи № 1.4

7

Виконання та захист лабораторної роботи № 1.5

7

Виконання та захист лабораторної роботи № 1.6

7

Виконання та захист лабораторної роботи № 1.7

7

Виконання та захист лабораторної роботи № 1.8

7

Виконання та захист лабораторної роботи № 1.9

7

Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №1 студент має набрати не менше 38 балів

Виконання модульної контрольної роботи № 1

25

Усього за модулем №1

88

Семестровий диференційований залік

12

Усього за 3 семестр

100

4.2.2. Виконаний вид навчальної роботи зараховується студенту, якщо він отримав за нього позитивну оцінку за національною шкалою (табл. 4.2).

Таблиця 4.2

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи

в балах оцінкам за національною шкалою
Рейтингова оцінка в балах

Оцінка

за національною шкалоюВиконання

лабораторної роботи №1.1-№1.9Виконання модульної

контрольної

роботи


7

23-25

Відмінно

6

19-22

Добре

4-5

15-18

Задовільно

менше 4

менше 15

Незадовільно

4.2.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості модульного контролю.

4.2.4. Якщо студент успішно та своєчасно виконав передбачені в даному модулі всі види навчальної роботи (з позитивними за національною шкалою оцінками), то від допускається до модульного контролю з цього модуля.

4.2.5. Модульний контроль за модулем №1 здійснюється комісією, яку очолює завідувач кафедри, шляхом виконання студентом модульної контрольної роботи тривалістю до двох академічних годин.

4.2.6. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок становить підсумкову модульну рейтингову оцінку, яка виражається в балах та за національною шкалою відповідно до табл. 4.3.

4.2.7. Модуль зараховується студенту, якщо він під час модульного контролю отримав позитивну (за національною шкалою) контрольну модульну рейтингову оцінку (табл. 4.2) та позитивну підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл. 4.3).

4.2.8. У випадку відсутності студента на модульному контролі з будь-яких причин (через не допуск, хворобу тощо), проти його прізвища у колонці "Контрольна модульна рейтингова оцінка" відомості модульного контролю робиться запис "Не з'явився", а у колонці "Підсумкова модульна рейтингова оцінка" – "Не атестований".

При цьому студент вважається таким, що не має академічної заборгованості, якщо він має допуск до модульного контролю і не з’явився на нього з поважних причин, підтверджених документально. У протилежних випадках студент вважається таким, що має академічну заборгованість.

Питання подальшого проходження студентом модульного контролю у цих випадках вирішується в установленому порядку.


Таблиця 4.3

Відповідність підсумкової модульної рейтингової оцінки

в балах оцінці за національною шкалою


Модуль №1

Оцінка за національною шкалою

79-88

Відмінно

66-78

Добре

53-65

Задовільно

менше 53

Незадовільно

4.2.9. У випадку отримання незадовільної контрольної модульної рейтингової оцінки студент повинен повторно пройти модульний контроль в установленому порядку.

4.2.10. При повторному проходженні модульного контролю максимальна величина контрольної модульної рейтингової оцінки в балах, яку може отримати студент, дорівнює 22 (оцінці "Добре" за національною шкалою), тобто зменшується на три бали у порівнянні з наведеною в табл. 4.2 максимальною оцінкою.

4.2.11. Повторне проходження модульного контролю при отриманій раніше позитивній контрольній модульній рейтинговій оцінці з метою підвищення підсумкової модульної рейтингової оцінки не дозволяється.

4.2.12. Модульна рейтингова оцінка у балах за семестр становить підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінку за національною шкалою (табл. 4.4).

4.2.13 Підсумкова семестрова рейтингова оцінка, що передбачає диференційований залік (з даної дисципліни – у 3 семестрі), дорівнює сумі підсумкової семестрової модульної рейтингової оцінки та залікової рейтингової оцінки, встановленої для кожної категорії підсумкових семестрових модульних рейтингових оцінок (для "Відмінно" – 12 балів, для "Добре" – 10 балів, для "Задовільно" – 8 балів) (табл. 4.5)..

4.2.14. Сума підсумкової семестрової модульної та залікової рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS (табл. 4.6).
Таблиця 4.4 Таблиця 4.5

Відповідність підсумкової семестрової Відповідність залікової

модульної рейтингової оцінки в балах рейтингової оцінки в балах оцінці

оцінці за національною шкалою за національною шкалою
Оцінка

в балах


Оцінка

за національною шкалою


Оцінка

в балах


Оцінка

за національною шкалоюЗалікова

79-88

Відмінно
12

Відмінно

66-78

Добре
10

Добре

53-65

Задовільно
8

Задовільно

менше 53

Незадовільно
-

Незадовільно


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка