Кафедра реконструкції аеропортів та автошляхівСкачати 383.55 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації08.07.2018
Розмір383.55 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3


НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут аеропортів


Кафедра реконструкції аеропортів та автошляхів


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи

_________________ А.Полухін

"_____"_______________2011р.


Система менеджменту якостіРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


навчальної дисципліни

" Комп’ютерні технології в будівництві та експлуатації доріг та аеродромів "

(за кредитно-модульною системою)
Галузь знань: 0601 "Будівництво та архітектура"

Напрям підготовки: 6.060101 "Будівництво"

Курс – 2 Семестр – 3


Лекції – 17 Диференційований залік – 3 семестр

Лабораторні заняття – 17

Самостійна робота – 20

Усього (годин/кредитів ECTS) – 54/1,5


Індекс Р5-6.060101-2/11-3.2.6СМЯ НАУ РНП 10.01.01-01-2011

Робоча навчальна програма дисципліни " Комп’ютерні технології в будівництві та експлуатації доріг та аеродромів " розроблена на основі робочого навчального плану № РБ-5-6.060101-2/11 підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом 6.060101 "Будівництво", навчальної програми цієї дисципліни, індекс Н5-6.060101-2/11-3.2.6, затвердженої ректором “_06_” “_12_” 2011 р., "Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №122/од, та наказу ректора від 12.04.2005 №81/од.

Робочу навчальну програму розробив

доцент кафедри реконструкції

аеропортів та автошляхів _____________________________ О.Пилипенко

Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри напряму 6.060101 "Будівництво" (спеціальність 7/8.06010105 "Автомобільні дороги і аеродроми") – кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів, протокол №_22_ від "__05___"____07___2011 р.


Завідувач кафедри ________________________________ А.Бєлятинський

Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної ради Інституту аеропортів, №__1__ від "___31__"___08________2011 р.


Голова НМРР ____________________________________А.Бєлятинський

УЗГОДЖЕНО


Директор ІАП

_______________ О.Чемакіна


"____"____________2011 р.

Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рік
Врахований примірник №2

ЗМІСТ

стор.


Вступ ................................................................................................................

1. Пояснювальна записка ................................................................................

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

1.2. Мета викладання навчальної дисципліни .....................................................

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни ..................................................

1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни ...................

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів ........................

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни .....................................

2. Зміст навчальної дисципліни ......................................................................

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни .....................................................

2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять ...................

2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика та обсяг........................................................

2.2.2. Лабораторні заняття, їх тематика та обсяг..................................................

2.2.3. Самостійна робота студента, її зміст та обсяг…........................................3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни .......................................

3.1. Список рекомендованих джерел …………………........................................3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників,

методичних матеріалів до технічних засобів навчання ........................

4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь…..

4.1 Основні терміни, поняття, означення ............................................................

4.2. Порядок рейтингового оцінювання набутих студентом знань та вмінь….

5. Форми документів Системи менеджменту якості………………………


4

4

44

4

55

6

77

7

79

10

1010
11

11

1113

17ВСТУП

Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, розробленої за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.
1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Дана навчальна дисципліна є базовою основою сукупності знань та вмінь, що формують практичні навики в оволодінні сучасними комп’ютерними технологіями фахівця в області проектування, будівництва та експлуатації автомобільних доріг, аеродромів, штучних споруд і мостових переходів. Знання комп’ютерних технологій визначає якість підготовки сучасних інженерів-будівельників за фахом 6.06010105 “Автомобільні дороги і аеродроми ”.

Комп’ютерні технології в будівництві та експлуатації доріг і аеродромів” є однією з сучасних дисциплін, які визначають Вона розпочинає собою вивчення серії спеціальних дисциплін де знання сучасних комп’ютерних технологій є необхідною складовою для їх успішного засвоєння

1.2. Мета викладання навчальної дисципліни

Метою викладання дисципліни є опанування практичними навичками володіння комп’ютерними технологіями які застосовуються в проектуванні, будівництві та експлуатації доріг і аеродромів на основі організаційних принципів функціонування різних програмних засобів в рамках єдиної операційної системи комп’ютера або комп’ютерної мережі.1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: • оволодіння методами розробки графічної і текстової документації при проектуванні, будівництва та експлуатації автомобільних доріг, аеродромів, штучних споруд і мостових переходів:

 • знайомство з методами і технологіями моделювання процесів будівництва і створення розрахункових схем;

 • засвоєння теоретичних основ і принців сучасної організації комп’ютерних технологій і практичних методів їх реалізації;

 • формування практичних навичок роботи з різними програмними продуктами в рамках єдиної операційної системи.

1.4. Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен:Знати:

 • основні організаційні принципи векторного графічного редактора Автокад;

 • основні організаційні принципи растрових графічних редакторів;

 • основні організаційні принципи текстових редакторів.

Вміти:

 • розробляти необхідну проекту і проектно-технологічну документацію на основі текстових і графічних редакторів;

 • застосовувати комп’ютерні технології для здійснення інформаційних зв’язків між різними програмними продуктами, які необхідні або є у розпорядженні користувача;

 • самостійно готувати і роздруковувати проектно-технологічну документацію при проектуванні конкретних будівельних об’єктів з метою отримання найефективніших результатів.


1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з одного класичного навчального модуля.1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 "Комп’ютерні технології в будівництві та експлуатації доріг і аеродромів" студент повинен:

Знати:

 • основні організаційні принципи векторного графічного редактора Автокад;

 • основні організаційні принципи растрових графічних редакторів;

 • основні організаційні принципи текстових редакторів.

Вміти:

 • розробляти необхідну проекту і проектно-технологічну документацію на основі текстових і графічних редакторів;

 • застосовувати комп’ютерні технології для здійснення інформаційних зв’язків між різними програмними продуктами, які необхідні або є у розпорядженні користувача;

 • самостійно готувати і роздруковувати проектно-технологічну документацію при проектуванні конкретних будівельних об’єктів з метою отримання найефективніших результатів.


1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Тематичний план навчальної дисципліни
пор.

Назва теми

Обсяг навчальних занять ( год.)

всього

лекції

лабораторні

СРС

1

2

3

4

5

6

3 семестер

Модуль №1 " Комп’ютерні технології в будівництві та експлуатації доріг і аеродромів "

1.1

Операційні системи, програмні продукти і їх інформаційний зв'язок в рамках сучасних операційних систем.

6

2

2

2

1.2

Графічний редактор Автокад, його організаційна структура і технологія застосування.

6

2

2

2

1.3

Прошарки, типи ліній, товщини ліній, видимість ліній.

6

2

2

2

1.4

Примітиви «пряма», «полілінія» і «прямокутник».

6

2

2

2

1.5

Редагування примітивів в системі Автокад.

6

2

2

2

1.6

Створення нових примітивів на основі існуючих.

6

2

2

2

1.7

Простановка розмірів і викреслювання текстів.

6

2

2

2

1.8

Підготовка до друку робочих креслень в системі «Автокад».

8

2

3

3

1.9

Модульна контрольна робота №1

4

1

-

3

Усього за модулем

54

17

17

20

Усього за навчальною дисципліною

54

17

17

202.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка