Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємствСкачати 210.64 Kb.
Дата конвертації23.10.2018
Розмір210.64 Kb.
ТипПрограма


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

Інститут економіки та менеджменту

Факультет менеджменту та логістики


Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор

_____________ М.Кулик"_____"__________2014р.

Система менеджменту якостіНАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


навчальної дисципліни

"Управління міжнародною конкурентоспроможністю"

(за кредитно-модульною системою)
Напрям підготовки: 6.030601 "Менеджмент"

Спеціальність: 8.03060104 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"


Курс – 5 Семестр – 9


Аудиторні заняття – 34 Екзамен – 9 семестр

Індивідуальні заняття – 2

Самостійна робота – 72

Усього (годин/кредитів ECTS) – 108/3,0


Курсова робота – 9 семестр

Індекс Н6-8.03060104/14-3.2СМЯ НАУ НП 11.02.03-02-2014

Навчальна програма дисципліни "Управління міжнародною конкурентоспроможністю" розроблена на основі освітньо-професійної програми та навчального плану № НМ-6-8.03060104/14 підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" за напрямом 6.030601 "Менеджмент" спеціальності 8.03060104 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", "Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №122/од, та наказу ректора від 12.04.2005 №81/од.


Навчальну програму розробив

доцент кафедри менеджменту

зовнішньоекономічної діяльності підприємств____________В. Передерій

Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри напряму 6.030601 "Менеджмент" (спеціальність 8.03060104 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності") – кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств, протокол № 13 від "17" лютого 2014 р.Завідувач кафедри __________________________________В. Новак

Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної ради інституту економіки та менеджменту, протокол №_____ від "_____"___________2014 р.Голова НМРР _____________________________________О. Борисенко


УЗГОДЖЕНО УЗГОДЖЕНО


Декан ФМЛ Директор ІЕМ

_______________ О. Ільєнко _______________ В. Матвєєв


"____"____________2014 р. "____"____________2014 р.

Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рік

Контрольний примірник

ЗМІСТ

стор.


1. Пояснювальна записка……………………………………………..

4

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця……………………………………………………………………...

4


1.2. Мета викладання навчальної дисципліни…………………………...

4

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни…………………………

4

1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни…….

4

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів………..

4

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни………………...

5

2. Зміст навчальної дисципліни………………………………………

6

2.1. Модуль №1 "Управління міжнародною конкурентоспроможністю"

6

2.2. Модуль №2 "Курсова робота"…………………………………………

7

3. Список рекомендованих джерел…………………………………...

7

4. Форми документів Системи менеджменту якості……………….

8


1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що забезпечує формування розуміння студентами факторів та механізмів досягнення високих конкурентних позицій на світовому ринку.1.2. Мета викладання навчальної дисципліни

Метою викладання курсу «Управління міжнародною конкурентоспроможністю» є формування у майбутніх фахівців компетентностей щодо об’єктивних закономірностей, механізму та особливостей сучасної конкуренції та міжнародної конкурентоспроможності організації, галузі, регіону, країни, а також набуття ними навиків та вмінь дослідження стану конкуренції, аналізу та оцінювання рівня конкурентоспроможності, розроблення та практичного застосування стратегії підтримування та нарощування її конкурентних переваг.1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни

Завданнями вивчення навчальної дисципліни студентами є: • розуміння сутності конкуренції та її характеристик;

 • визначення показників та факторів міжнародної конкурентоспроможності підприємств (організацій);

 • дослідження та селекція різних типів міжнародних стратегій конкурентної поведінки та оцінювання їх ефективності;

 • розробка та імплементація конкурентних стратегій українських підприємств для виходу на зарубіжні ринки;

 • оволодіння практичними навичками оцінки та підвищення конкурентоспроможності підприємств (організацій) тощо.

1.4. Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен:Знати:

 • сутність і значення конкуренції, види конкурентних середовищ, фактори впливу на конкуренцію;

 • основні конкурентні переваги та засоби досягнення їх конкретною організацією (підприємством) залежно від ситуації, що складається;

 • базові різновиди конкурентних стратегій, основні типи ринків і відповідні їм ефективні стратегії конкуренції;

 • сутність загальної конкуренції управління конкурентоспроможністю підприємства та специфічні особливості управління конкурентоспроможністю організації різного рівня.

Вміти:

 • аналізувати міжнародне конкурентне середовище підприємства та оцінювати позиції організації (підприємства) у конкурентному середовищі;

 • проводити діагностику та ревізію поточної конкурентної стратегії;

 • здійснювати аналіз конкурентних переваг, якими володіє організація, та визначати ті, що мають бути досягнутими в майбутньому для підвищення конкурентоспроможності;

 • виконувати розрахунки, пов’язані з оцінюванням ступеня інтенсивності конкуренції;

 • визначати та конкретизувати функції управління міжнародною конкурентоспроможністю організацій різного рівня.

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з одного класичного навчального модуля. Окремим другим модулем є курсова робота.

1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 «Управління міжнародною конкурентоспроможністю» студент повинен:

Знати:


 • сутність і значення конкуренції, види конкурентних середовищ, фактори впливу на конкуренцію;

 • основні конкурентні переваги та засоби їх досягнення залежно від ситуації, що складається;

 • базові різновиди конкурентних стратегій, основні типи ринків і відповідні їм ефективні стратегії конкуренції;

 • сутність загальної конкуренції управління міжнародною конкурентоспроможністю та специфічні особливості управління конкурентоспроможністю організації різного рівня.

Вміти:

 • здійснювати аналіз позиції організації (підприємства) у конкурентному середовищі;

 • проводити діагностику та ревізію поточної конкурентної стратегії;

 • здійснювати аналіз конкурентних переваг, якими володіє організація, та визначати ті, що мають бути досягнутими в майбутньому для підвищення міжнародної конкурентоспроможності;

 • виконувати розрахунки, пов’язані з оцінюванням ступеня інтенсивності конкуренції;

 • визначати та конкретизувати функції управління міжнародною конкурентоспроможністю.

1.5.2. У результаті виконання курсової роботи (модуль №2) студент повинен:

Знати:

 • проблеми забезпечення міжнародної конкурентоспроможності;

 • конкурентні переваги підприємства на міжнародних ринках;

 • систему стратегічних підходів до управління міжнародною конкурентоспроможністю.

Вміти:

 • оцінювати рівень конкурентоспроможності підприємства;

 • самостійно розробляти стратегію підвищення міжнародної конкурентоспроможності;

 • розробляти пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності організації на міжнародному ринку.


1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни


2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Модуль № 1 «Управління міжнародною конкурентоспроможністю»

Тема 2.1.1. Введення в дисципліну «Управління міжнародною конкурентоспроможністю».

Предмет і завдання дисципліни. Теоретичні основи та методична база управління міжнародною конкурентоспроможністю. Форми організації навчального процесу і методичне та бібліографічне забезпечення курсу.

Тема 2.1.2. Конкуренція, конкурентоспроможність, конкурентні переваги.

Сутність і види економічної конкуренції. Еволюція поглядів на конкуренцію. Конкуренція, як рушійна сила ринку. Елементи механізму конкурентної боротьби. Конкуренція й підприємство. Види конкурентоспроможності залежно від рівня й об’єкту аналізу.

Ринковий напрям теорії конкурентних переваг. Ресурсний напрям теорії конкурентних переваг.

Тема 2.1.3. Конкурентне середовище організації.

Основні складові конкурентного середовища. Модель «п’яти сил конкуренції» М. Портера та її елементи.

Державна політика в сфері регулювання конкуренції. Рушійні сили ринку та інтенсивність конкуренції. Чинники, що впливають на силу конкурентної боротьби. Методи оцінювання інтенсивності конкуренції. Показники концентрації виробництва в галузі.

Аналіз діяльності конкурентів. Інформаційне забезпечення та структура аналізу діяльності конкурентів. Методика побудови та інтерпретація конкурентної карти ринку та карти стратегічних груп.

Тема 2.1.4. Конкурентні переваги організації.

Сутність ключових чинників успіху: поняття та класифікація. Тактичні та стратегічні чинники конкурентної переваги підприємства.

Властивості конкурентних переваг. Порівняльний характер конкурентних переваг. Залежність конкурентних переваг від конкретних умов і причин. Життєвий цикл конкурентної переваги. Сфери формування та реалізації конкурентних переваг. Концепція «ланцюга створення вартості» та її застосування при реалізації конкурентних переваг.

Види та джерела формування конкурентних переваг.

Тема 2.1.5. Стратегічний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства.

Система конкурентних стратегій підприємства. Сутність поняття «конкурентна стратегія». Найбільш поширені класифікації стратегії ринкової конкуренції.

Загальні стратегії конкуренції. Базові стратегії конкуренції. Стратегії конкурентної поведінки підприємства. Стратегії забезпечення конкурентоспроможності як комплексна стратегія. Ситуаційне проектування конкурентної стратегії. Адаптація стратегії конкуренції до особливостей динаміки ринку.

Тема 2.1.6. Конкурентоспроможність товару та методи його оцінювання.

Критерії та чинники конкурентоспроможності товару. Конкурентоспроможність продукції та послуг – основа формування міжнародної конкурентоспроможності. Методи оцінювання конкурентоспроможності продукції на світовому ринку. Якість товару (послуг) – основний важіль забезпечення його конкурентоспроможності. Оптимізація співвідношення ціни, якості та обслуговування як основна мета управління конкурентоспроможністю товару. Основні підходи до управління конкурентоспроможністю товару (послуг).

Тема 2.1.7. Система та процес управління міжнародною конкурентоспроможністю організації (підприємства, галузі, регіону).

Чинники, що визначають рівень конкурентоспроможності підприємства. Аспекти забезпечення конкурентоспроможності підприємства: виробничий, маркетинговий, фінансовий, інноваційний, організаційно-культурний, кадровий, управлінський.

Методи оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємства. Системно-процесний підхід до управління конкурентоспроможності підприємства. Цикл управління конкурентоспроможністю.

Тема 2.1.8. Розроблення та забезпечення реалізації програм підвищення конкурентоспроможності.

Концепція розроблення та забезпечення реалізації програм підвищення міжнародної конкурентоспроможності. Програми підвищення продуктивності та якості як складової програм забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Основні етапи розроблення програми підвищення конкурентоспроможності. Реалізація програми підвищення конкурентоспроможності та моніторинг її перебігу.

Особливості конкурентних відносин в Україні. Перспективи розвитку українських компаній.

2.2 Модуль №2 «Курсова робота».

Курсова робота (КР) з дисципліни «Управління міжнародною конкурентоспроможністю» виконується у 9 семестрі, відповідно до затверджених методичних рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння навчального матеріалу дисципліни в області управління міжнародною конкурентоспроможністю.

Конкретна мета КР міститься у методичних рекомендаціях по виконанню курсової роботи. Для успішного виконання курсової роботи студент повинен знати проблеми міжнародної конкурентоспроможності, конкурентні переваги, товарів, підприємств, галузей та країни на міжнародному ринку, систему стратегічних підходів до управління міжнародною конкурентоспроможністю, вміти самостійно розробляти стратегію підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємства, галузі, регіону та країни.

Виконання КР є важливим етапом у підготовці до написання дипломної роботи майбутнього магістра з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

Виконання, оформлення та захист КР здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій.

Час, потрібний для виконання курсової роботи – 36 годин самостійної роботи.


3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

3.1. Основні рекомендовані джерела

3.1.1. Должанський І.З. Конкурентоспроможність підприємства: навч. посіб. / І.З. Должанський, Т.О. Загорна. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с.

3.1.2. Кузьмін О.Є. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: підручник / О.Є. Кузьмін, Н.І. Горбаль. – Львів: Компакт-ЛВ, 2008. – 302 с.

3.1.3. Родченко В.В. Управління міжнародною конкурентоспроможністю / В.В. Родченко. – К., 2002. – 243 с.

3.1.4. Омельяненко Т.В. Управління конкурентоспроможністю підприємства: навч. посіб. / Т.В. Омельяненко, Д.О. Барабась, А.В. Вакуленко. – К.: КНЕУ, 2006. – 270 с.

3.1.5. Азоев Г.Л. Конкурентные преимущества фирмы / Г.Л. Азоев, А.П. Челенков. –М.: Новости, 2004. – 460 с.3.2. Додаткові рекомендовані джерела

3.2.1. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: Экономика, стратегия, управление / Р.А. Фатхутдинов. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 520 с.

3.2.2. Нильсон Т. Конкурентный брендинг / Т. Нильсон. – СПб.: Питер, 2003 – 280 с.

3.2.3. Родченко В.В. Міжнародний менеджмент: конспект лекцій / В.В. Родченко, О.В. Кам’янецька. – К.: НАУ, 2008. – 68 с.(Ф 03.02 – 01)

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА

прим.


Куди передано (підрозділ)

Дата

видачі


П.І.Б. отримувача

Підпис отримувача

Примітки


(Ф 03.02 – 02)

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Підпис ознайомленої особи

Дата ознайом-лення

Примітки(Ф 03.02 – 04)

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Дата ревізії

Підпис

Висновок щодо адекватності


(Ф 03.02 – 03)

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№ зміни

№ листа (сторінки)

Підпис особи, яка

внесла змінуДата внесення зміни

Дата

введення зміниЗміненого

Заміненого

Нового

Анульо-

ваного(Ф 03.02 – 32)

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН
Підпис

Ініціали, прізвище

Посада

Дата

Розробник

Узгоджено

Узгоджено

Узгоджено
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка