Кафедра менеджменту та господарського праваСторінка1/11
Дата конвертації12.06.2019
Розмір0.84 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗМІСТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ, ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЇХ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО»

для студентів економічних спеціальностей

усіх форм навчання

Донецьк-2011


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗМІСТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ, ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЇХ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО»
для студентів економічних спеціальностей

усіх форм навчання

УХВАЛЕНО:

на засіданні кафедри менеджменту та

господарського права

Протокол №______від _____________
Завідувач кафедри________Амоша О. І.
Затверджено:

на засіданні навчально-

видавничої ради ДонНТУ

Протокол № ____ від____________


Донецьк-2011

УДК 347.91/.95(076.5)
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Цивільне процесуальне право» (для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання)/ Уклад. Н. В. Моргачова, В. М. Грудницький, О.А. Ганич – Донецьк: ДонНТУ, 2011. – 61с.

Методичні рекомендації містять перелік питань, що охоплюють зміст програми дисципліни, приклади типових індивідуальних завдань, карту самостійної роботи студента, порядок поточного і підсумкового контролю оцінювання знань студентів денної та заочної форм навчання, варіанти контрольних робіт, зразок екзаменаційного білета, плани семінарських занять і практичні завдання, список рекомендованих нормативно-правових актів і літератури.

Розраховані на викладачів, студентів денної та заочної форм навчання при підготовці до навчальних занять з дисципліни «Цивільне процесуальне право».

Укладач: Моргачова Н. В. ст. викладач кафедри менеджменту та

господарського права
Грудницький В. М. асистент кафедри менеджменту та

господарського права


Ганич О.А. асистент кафедри менеджменту та

господарського праваЗМІСТ


 1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни...................................5

 2. Приклади типових індивідуальних завдань та

завдань, що виносяться на іспит....................................................................................................15

 1. Карта самостійної роботи студентів........................................................................................17

 2. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни..................................19

 3. Особливості поточного контролю знань студентів заочної форми навчання.....................52

 4. Варіанти контрольних робіт для студентів заочної форми навчання……………………..54

 5. Зразок екзаменаційного білета.................................................................................................59

 6. Список рекомендованої літератури.........................................................................................60


1. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ОХОПЛЮЮТЬ ЗМІСТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ

(ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА)

 1. Поняття цивільного процесуального права, його метод та предмет.

 2. Система цивільного процесуального права.

 3. Співвідношення цивільного процесуального права з іншими галузями права.

 4. Поняття та задачі цивільного судочинства

 5. Законодавство про цивільне судочинство.

 6. Види цивільного судочинства: позовне провадження, провадження, окреме провадження, наказне провадження.

 7. Стадії цивільного процесу.

 8. Джерела цивільного процесуального права, їх класифікація.

 9. Загальна характеристика Цивільного процесуального кодексу.

 10. Поняття, система, значення принципів цивільного процесуального права.

 11. Класифікація принципів цивільного процесуального права.

 12. Конституційні принципи цивільного процесуального права: здійснення правосуддя виключно судами; виборність і призначуваність суддів; національна мова судочинства; гласність; незалежність суддів і підкорення їх тільки закону і т.д.

 13. Принципи, закріплені законодавством про судочинство: диспозитивність, об’єктивна істина, процесуальна рівноправність сторін, раціональна процесуальна форма, неможливість процесуального сумісництва і т.д.

 14. Поняття цивільних процесуальних правовідносин.

 15. Структура цивільних процесуальних правовідносин.

 16. Правоздатність та деєздатність суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин.

 17. Підстави та передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин.

 18. Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин, їх класифікація.

 19. Особи, які здійснюють правосуддя.

 20. Склад суду.

 21. Підстави для відводу судді.

 22. Недопустимість повторної участі судді в розгляді справи.

 23. Особи, які беруть участь у справі, їх склад.

 24. Цивільна процесуальна дієздатність осіб, що беруть участь у справі.

 25. Інші учасники цивільного процесу (особи, які не беруть участі в справі), їх склад.

 26. Секретар судового засідання та судовий розпорядник.

 27. Свідок у цивільному процесі.

 28. Експерт, спеціаліст, перекладач, як учасники цивільного процесу.

 29. Роль у цивільному процесі особи, яка надає правову допомогу.

 30. Зміст цивільних процесуальних правовідносин.

 31. Об’єкт цивільних процесуальних правовідносин: об’єкт системи та об’єкт конкретної цивільної справи.

 32. Поняття сторін цивільного процесу, їх правовий статус.

 33. Позивач, як сторона в цивільному процесі.

 34. Відповідач, як сторона в цивільному процесі.

 35. Права і обов’язки сторін: загальні та спеціальні.

 36. Процесуальна співучасть: поняття та значення.

 37. Обов’язкова та факультативна співучасть.

 38. Активна, пасивна, змішана співучасть у цивільному процесі.

 39. Права та обов’язки співучасників.

 40. Поняття належної і неналежної сторони.

 41. Порядок заміни неналежного відповідача та правові наслідки такої процесуальної дії.

 42. Процесуальне правонаступництво: поняття та значення.

 43. Порядок вступу правонаступника у процес. Правові наслідки.

 44. Права і обов’язки правонаступників.

 45. Поняття і види третіх осіб.

 46. Треті особи, що заявляють самостійні вимоги.

 47. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог.

 48. Підстави і порядок вступу в процес третіх осіб. Позовна заява третьої особи із самостійними вимогами.

 49. Відмінність третіх осіб від співучасників.

 50. Завдання органів прокуратури в цивільному процесі.

 51. Підстави, процесуальні форми і види участі прокурора в цивільному процесі.

 52. Порушення прокурором цивільної справи в інтересах інших осіб.

 53. Участь прокурора в справах, на вимогу суду.

 54. Участь прокурора в цивільному процесі по справі в суді першої , другої та третьої інстанції.

 55. Цивільна процесуальна правосуб’єктність прокурора.

 56. Мета і підстави участі державних органів, органів місцевого самоврядування, представників профспілок та окремих осіб у цивільному процесі.

 57. Процесуальні форми участі вказаних суб’єктів у цивільному процесі.

 58. Участь державних органів та органів місцевого самоврядування в цивільному процесі: надання висновку по окремих запитаннях; порушення цивільної справи в суді.

 59. Підстави порушення справи в суді для захисту прав та інтересів інших осіб.

 60. Поняття та значення процесуального представництва.

 61. Відмінність процесуального представництва від цивільного.

 62. Види процесуального представництва.

 63. Законне представництво: особи, які можуть бути законними представниками.

 64. Договірне представництво: особи, які можуть бути представниками в суді; особи, які не можуть бути представниками в суді.

 65. Документи, що підтверджують повноваження представника, порядок їх оформлення.

 66. Права та обов’язки судового представника.

 67. Повноваження процесуального представника в судах різних інстанцій.

 68. Поняття, значення і види процесуальних строків.

 69. Строки визначені законом.

 70. Строки встановлені судом.

 71. Абсолютно визначені та відносно визначені процесуальні строки.

 72. Порядок обчислення строків у цивільному процесуальному праві.

 73. Зупинення, продовження, поновлення і переривання процесуальних строків.

 74. Цивільна юрисдикція.

 75. Поняття і значення підсудності в цивільному процесуальному праві.

 76. Види підсудності.

 77. Функціональна підсудність.

 78. Родова підсудність.

 79. Територіальна підсудність та її види.

 80. Загальна територіальна підсудність.

 81. Альтернативна територіальна підсудність.

 82. Право вибору підсудності.

 83. Договірна територіальна підсудність.

 84. Підсудність за зв’язком справ.

 85. Виключна територіальна підсудність.

 86. Наслідки порушення правил про підсудність.

 87. Зміна підсудності.

 88. Порядок передачі справ з одного суду до іншого в межах України.

 89. Поняття та значення судових витрат.

 90. Види судових витрат.

 91. Державне мито.

 92. Порядок обчислення та сплати державного мита.

 93. Звільнення від сплати державного мита.

 94. Повернення державного мита.

 95. Витрати, пов’язані з розглядом справи в суді.

 96. Витрати, пов’язані з оплатою послуг перекладачів, свідків, експертів.

 97. Відшкодування матеріальних витрат.

 98. Розподіл та відшкодування понесених витрат у справі.

 99. Судові витрати за новим Цивільним процесуальним кодексом

 100. Роль доказів і доказування в цивільному процесі.

 101. Поняття і види доказів.

 102. Доказування.

 103. Обов’язок доказування та подання доказів.

 104. Засоби доказування.

 105. Пояснення сторін та третіх осіб як засіб доказування.

 106. Письмові докази.

 107. Показання свідків як засіб доказування.

 108. Особливості допиту неповнолітніх свідків.

 109. Речові докази.

 110. Висновки експертів як засіб доказування.

 111. Види експертиз.

 112. Обов’язкове призначення експертизи.

 113. Порядок дослідження доказів у цивільному процесі.

 114. Належність доказів.

 115. Допустимість засобів доказування.

 116. Забезпечення доказів.

 117. Розгляд заяви про забезпечення доказів.

 118. Витребування доказів.

 119. Огляд доказів.

 120. Повернення доказів.

 121. Оцінка доказів.


1.1. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ОХОПЛЮЮТЬ ЗМІСТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ

(ОСОБЛИВА ЧАСТИНА)


 1. Судові виклики та повідомлення.

 2. Судові повістки.

 3. Порядок вручення судових повісток.

 4. Суть та значення наказного провадження.

 5. Судовий наказ як особлива форма судового рішення.

 6. Форма і зміст заяви про видачу судового наказу.

 7. Порядок розгляду заяв про видачу судового наказу.

 8. Набрання наказом законної сили.

 9. Скасування судового наказу.

 10. Провадження у справі до судового розгляду.

 11. Завдання, зміст і процесуальний порядок провадження до судового розгляду.

 12. Попереднє судове засідання.

 13. Дії судді по підготовці справи до судового розгляду.

 14. Процесуальна діяльність осіб, які беруть участь у справі, на стадії підготовки справи до судового розгляду.

 15. Суть позовного провадження.

 16. Позов як процесуальний засіб відкриття провадження у справі.

 17. Право на позов.

 18. Право на пред’явлення позову і процесуальний порядок його реалізації.

 19. Форма і зміст позовної заяви.

 20. Залишення позовної заяви без руху, повернення заяви.

 21. Відкриття провадження у справі.

 22. Об’єднання та роз’єднання позовів.

 23. Процесуальні засоби захисту інтересів відповідача проти позову.

 24. Процесуальні та матеріальні заперечення відповідача проти позову.

 25. Зустрічний позов.

 26. Зміни в позовному спорі.

 27. Відмова від позову.

 28. Визнання позову.

 29. Мирова угода сторін.

 30. Забезпечення позову.

 31. Види забезпечення позову.

 32. Розгляд заяви про забезпечення позову.

 33. Виконання ухвали про забезпечення позову.

 34. Заміна виду забезпечення позову або скасування заходів забезпечення позову.

 35. Відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову.

 36. Значення стадії судового розгляду цивільний справ.

 37. Судове засідання як процесуальна форма розгляду цивільних справ.

 38. Підготовча частина судового засідання.

 39. Розгляд справи по суті.

 40. Дослідження доказів.

 41. Судові дебати як самостійна частина судового розгляду справи.

 42. Постановлення та оголошення судового рішення.

 43. Ускладнення в процесі судового розгляду цивільних справ.

 44. Відкладення судом розгляду цивільної справи.

 45. Зупинення провадження в справі.

 46. Закриття провадження в справі.

 47. Залишення заяви без розгляду.

 48. Фіксування цивільного процесу.

 49. Судовий журнал: його значення та порядок ведення.

 50. Поняття і види судових рішень.

 51. Суть судового рішення.

 52. Вимоги, яким має відповідати судове рішення.

 53. Законність та обґрунтованість судового рішення.

 54. Зміст судового рішення.

 55. Заочний розгляд справи.

 56. Заочне рішення.

 57. Порядок постановлення заочного рішення.

 58. Перегляд заочного рішення.

 59. Визначення порядку виконання судового рішення.

 60. Негайне виконання судового рішення.

 61. Право суду допустити негайне виконання судового рішення.

 62. Обов’язок суду допустити негайне виконання судового рішення.

 63. Виправлення недоліків рішення судом, що його постановив.

 64. Законна сила судового рішення.

 65. Ухвали суду першої інстанції.

 66. Ухвали суду, що постановляються в нарадчій кімнаті.

 67. Ухвали суду, що постановляються на місці.

 68. Порядок оскарження ухвал суду.

 69. Окремі ухвали.

 70. Суть і значення окремого провадження.

 71. Особи, які беруть участь у справах окремого провадження.

 72. Заявник та заінтересовані особи.

 73. Зміст та особливості заяви у справах окремого провадження.

 74. Процесуальний порядок розгляду справ окремого провадження.

 75. Процесуальний порядок обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною, поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.

 76. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою.

 77. Надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.

 78. Розгляд справ про усиновлення дітей..

 79. Відновлення прав на втрачені цінні папери.

 80. Встановлення фактів, що мають юридичне значення.

 81. Передача безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність.

 82. Визнання спадщини відумерлою.

 83. Надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку.

 84. Обов’язкова госпіталізація до протитуберкульозного закладу.

 85. Розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.

 86. Розгляд справ про надання права на шлюб, про розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке не має дітей, про поновлення шлюбу після його розірвання, про встановлення режиму окремого проживання за заявою подружжя.

 87. Сучасні системи оскарження судових рішень.

 88. Суть і значення апеляційного оскарження рішення суду.

 89. Право апеляційного оскарження рішень та порядок його реалізації.

 90. Ухвали, на які можуть бути подані апеляційні скарги окремо від рішення суду.

 91. Підстави апеляційного оскарження судових рішень.

 92. Строки апеляційного оскарження.

 93. Форма і зміст апеляційної скарги.

 94. Порядок внесення апеляційної скарги, апеляційного подання прокурора.

 95. Процесуальний порядок розгляду апеляційної скарги судом другої інстанції.

 96. Повноваження суду апеляційної інстанції.

 97. Підстави для скасування рішення суду і передачі справи на новий розгляд.

 98. Підстави для скасування рішення суду першої інстанції із закриттям провадження в справі або залишення заяви без розгляду.

 99. Підстави для скасування рішення суду першої інстанції і ухвалення нового рішення.

 100. Підстави для відхилення скарги, подання прокурора на ухвалу суду першої інстанції, зміна чи скасування суду першої інстанції.

 101. Ухвала та рішення суду апеляційної інстанції.

 102. Чинність рішень і ухвал суду апеляційної інстанції.

 103. Суть і значення перегляду судових рішень у касаційному порядку.

 104. Право касаційного оскарження судових рішень.

 105. Умови і порядок реалізації права на касаційне оскарження судових рішень та ухвал.

 106. Строк на касаційне оскарження.

 107. Порядок подачі касаційної скарги, касаційного подання прокурора.

 108. Підготовка касаційного розгляду справи.

 109. Процесуальний порядок розгляду цивільних справ судами касаційної інстанції.

 110. Межі розгляду справи судом касаційної інстанції.

 111. Повноваження судів касаційної інстанції.

 112. Підстави для відхилення касаційної скарги, касаційного подання прокурора.

 113. Підстави для скасування судових рішень і передачі справи на новий розгляд.

 114. Підстави для скасування рішення суду апеляційної інстанції та залишення в силі судового рішення, що було помилково скасовано.

 115. Підстави для скасування рішення із закриттям провадження в справі або залишення заяви без розгляду.

 116. Постановлення ухвал і рішень судом касаційної інстанції.

 117. Зміст рішення та ухвали суду касаційної інстанції.

 118. Чинність рішень і ухвал суду касаційної інстанції.

 119. Підстави перегляду рішень, ухвал і постанов суду у зв’язку з винятковими обставинами.

 120. Поняття виняткових обставин.

 121. Суди, що переглядають рішення, ухвали за винятковими обставинами .

 122. Строки подання заяв про перегляд справ у зв’язку з винятковими обставинами.

 123. Форма і зміст заяви про перегляд справи у зв’язку з винятковими обставинами.

 124. Процесуальний порядок перегляду справи у зв’язку з винятковими обставинами.

 125. Підстави для скасування чи зміни судових рішень, що переглядалися за винятковими обставинами.

 126. Підстави перегляду рішень, ухвал суду у зв’язку з нововиявленими обставинами.

 127. Поняття нововиявлених обставин.

 128. Суди, що переглядають рішення, ухвали за нововиявленими обставинами .

 129. Строки подання заяв про перегляд справ у зв’язку з нововиявленими та обставинами.

 130. Форма і зміст заяви про перегляд справи у зв’язку з нововиявленими обставинами.

 131. Процесуальний порядок перегляду справи у зв’язку з нововиявленими обставинами.

 132. Поняття і значення виконавчого провадження.

 133. Органи примусового виконання.

 134. Особи, які беруть участь у справі в стадії виконання судових постанов.

 135. Процесуальні права та обов’язки осіб, які беруть участь у справі в стадії виконання судових постанов.

 136. Підстави примусового виконання.

 137. Виконавчі документи.

 138. Зміст виконавчого листа.

 139. Процесуальні строки пред’явлення виконавчих документів до примусового виконання.

 140. Загальні правила виконання.

 141. Мирова угода і відмова від примусового виконання.

 142. Відстрочка та розстрочка виконання.

 143. Заміна способу виконання.

 144. Поворот виконання.

 145. Судовий контроль за виконанням рішень.

 146. Правове регулювання цивільного судочинства з іноземним елементом.

 147. Правове становище іноземців у цивільному процесі.

 148. Цивільні процесуальні права іноземних громадян, іноземних підприємств і організацій.

 149. Цивільні процесуальні права осіб без громадянства.

 150. Підсудність справ з іноземним елементом.

 151. Позови до іноземних держав.

 152. Дипломатичний імунітет.

 153. Виконання судових доручень іноземних судів і звернення судів України з дорученнями до іноземних судів.

 154. Визнання і виконання рішень іноземних судів.

 155. Відновлення втраченого судового провадження.

2. ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ТА ЗАВДАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЗАЛІК

Приклади типових індивідуальних завдань:Індивідуальні завдання теоретичного характеру :реферати, есе.

Теми рефератів:

 • Новели цивільного процесуального законодавства та їх реалізація в судах України

 • Особливості процесуального становища свідків, перекладачів, експертів та спеціалістів у цивільному процесі

Аналітичні завдання:

 • Аналіз новітнього законодавства у сфері судового захисту цивільних прав та інтересів

 • Огляд новітньої літератури в галузі цивільного процесуального права

Індивідуальні завдання практичного характеру

 • Скласти проект позовної заяви

 • Скласти проект ухвали суду про забезпечення доказів

 • Написати пояснення на апеляційну скаргу

Вказані завдання кожен студент отримує у викладача в індивідуальному порядку

Приклади типових завдань, що виносяться на залік1. Складіть проект заяви про визнання О. померлим, якщо заяву подає дружина.

2. Вкажіть помилку

Вирішуючи справу про захист честі, гідності та ділової репутації, суди повинні під поширенням неправдивих відомостей розуміти: 1. опублікування їх у пресі;

 2. передача по радіо;

 3. повідомлення таких відомостей особі, якої вони стосуються;

 4. повідомлення їх невизначеному числу осіб або хоча б одній людині;

3. Вкажіть правильну відповідь:

Підстави залишення заяви без розгляду:

втрата стороною дієздатності під час розгляду справи;

якщо заінтересованою особою не додержано встановленого для даної категорії справ порядку попереднього позасудового вирішення справи і можливість застосування цього порядку не втрачена;

неможливість розгляду даної справи до вирішення іншої справи, що розглядається в цивільному порядку;

позивач до закінчення розгляду справи покинув судове засідання і не подав до суду заяви про розгляд справи у його відсутності.4. У завідуючої магазином Д. під час ревізії виявлено нестачу товарів, яка, за її поясненням, утворилася внаслідок викрадення під час розвантаження. Позов торговельного відділу до Д. суд задовольнив частково, вказавши, що вона не мала корисливих мотивів, утримує дитину і єдиним джерелом її існування є заробіток. Між тим чоловік Д. працює директором фірми і за остання два роки їх сім’я придбала автомобіль і дачу. Чи є у позивача підстави для апеляційного оскарження рішення суду?

5. Здійсніть порівняльний аналіз судового рішення та рішення адміністративного органу
3. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

з дисципліни цивільне процесуальне право


Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість

балів

Денна та вечірня форми навчання (7-й семестр)

І. Обов’язкові

1.1. Підготовка до семінарських занять

за розкладом занять

Активність та результативність під час семінарського заняття

10

1.2. Підготовка до заліку

за розкладом занять

Виконання практичних завдання

15


1.3. Вивчення тем та питань, що відводяться на самостійне опрацювання

за розкладом занять

Усне опитування під час індивідуально-консультативної роботи

5


Разом балів за обов’язкові види СРС

30

ІІ. Вибіркові

2.1. Написання реферату чи іншої наукової роботи теоретичного характеру

за розкладом

Захист роботи під час семінарського заняття або в години індивідуально-консультативної роботи викладача-лектора

10


2.2. Виконання індивідуального завдання практичного характеру

за розкладом

Захист роботи під час індивідуально-консультативної роботи

10


2.3. Інші види індивідуальної роботи

За планом

Участь у науково-практичних конференціях, студентських олімпіадах тощо

10


Разом балів за вибіркові види СРС

10

Всього балів за СРС у 7 семестрі

40

Заочна форма навчання (7-8-й семестр)

І. Обов’язкові

1.1. Виконання теоретичних завдань

за розкладом

Виконання трьох завдань різного рівня складності

30

ІІ. Вибіркові

2.1. Виконання завдань практичного характеру

За планом


Написання під контролем викладача

10

2.2. Вивчення тем та питань, що відводяться на самостійне опрацювання

За планом


Усне опитування під час індивідуально-консультативної роботи

10

Всього балів за СРС у 7-8 семестрі

40

ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ


Форма навчання

денна

вечірня

заочна

об’єкти контролю по дисциплінах, підсумковою формою контролю яких є іспит

Порядок оцінювання знань студентів по дисциплінах, підсумковою формою контролю яких є іспит

Поточний контроль

Активність та результативність – до 5 балів

Систематичність – до 5 балів

Самостійна робота – до 15 балів

- підготовка тем та питань, що виносяться на самостійне вивчення (до 5 балів);


- індивідуальні завдання теоретичного характеру (до 10 балів) або

- індивідуальні завдання практичного характеру(до 10 балів)


Модульний контроль – до 15 балів

- модуль №1 (до 5 балів);

- модуль №2 (до 10 балів)


Завдання одного модульного контролю – до 30 балів
Самостійна робота – до 10 б.:

 • підготовка тем та питань, що виносяться на самостійне вивчення – до 10 балів

або

- виконання завдань практичного характеру – до 10 балівПідсумковий контроль

Іспит – до 60 балів (результат зараховується за умови отримання не менше 30 балів)

Іспит – до 60 балів (результат зараховується за умови отримання не менше 30 балів)

об’єкти контролю по дисциплінах, підсумковою формою контролю яких є ПМК

Порядок оцінювання знань студентів по дисциплінах, підсумковою формою контролю яких є ПМК

Активність та результативність – до 5 балів

Систематичність – до 5 балів

Самостійна робота – до 15 балів

- підготовка тем та питань, що виносяться на самостійне вивчення (до 5 балів);


- індивідуальні завдання теоретичного характеру (до 10 балів) або

- індивідуальні завдання практичного характеру(до 10 балів)


Модульний контроль – до 75 балів

- модуль №1 (до 25 балів);

- модуль №2 (до 50 балів)

(результат зараховується за умови отримання не менше 50 балів)Завдання одного модульного контролю – до 80 балів

Самостійна робота – до 20 б. (результат зараховується за умови отримання не менше 50 балів)


Самостійна робота – до 20 б.:


 • підготовка тем та питань, що виносяться на самостійне вивчення – до 20 балів

або

- виконання завдань практичного характеру – до 20 балів

Оцінювання знань студентів за традиційною шкалою та шкалою ECTS


85-100 балів

відмінно

А

80 балів

добре

В

65 – 75 балів

добре

С

60 балів

задовільно

D

50 – 55 балів

задовільно

E

20 – 45 балів

незадовільно – можлива перездача0 – 15 балів

незадовільно – повторне вивчення дисципліни

F


Порядок оцінювання знань студентів

Для денної та вечірньої форм навчання

№№

пп

Об'єкти контролю

Кількість балів

1.

Оцінка поточної роботи в семестрі, в т.ч.:

Від 0 до 40 балів

в т.ч.:

1.1.

Систематичність та активність роботи на семінарських заняттях


до 10 балів

1.2.

Виконання завдань для самостійного опрацювання

до 15 балів

1.3.

Виконання модульних завдань (практичних завдань при заліку)

до 15 балів

2.

Оцінювання письмової роботи


від 0 до 60 балів

ПІДСУМКОВА ОЦІНКА (в балах) =

= результати поточної роботи + результати письмової роботи

В блоці першому - оцінка поточної роботи в семестрі (1.) – максимальна кількість балів – 40;

В блоці другому - оцінювання письмової роботи (2.) – максимальна кількість балів – 60; менше 30 балів не зараховуються.


Оцінювання поточної роботи студента

Оцінка поточної роботи студентів з дисципліни цивільне процесуальне право включає оцінки за систематичність та активність роботи студента протягом семестру, за виконання практичних завдань, завдань для самостійної роботи.

Поточний контроль знань здійснюється в аудиторії в години, відведені для семінарських занять та в процесі індивідуальної роботи зі студентом у позанавчальний час шляхом:


 • усного опитування студентів по питаннях тем ( модуля), у т.ч. відведених для самостійного вивчення;

 • оцінювання дискусійного обговорення питань – що становлять зміст теми;

 • оцінювання самостійних письмових робіт студентів в аудиторії;

 • оцінювання виконаного і захищеного студентом письмового реферату (есе, повідомлення тощо) за заданими індивідуальними темами;

 • оцінювання виконаного і захищеного студентом завдання практичного характеру;

 • оцінювання відповідей студента на питання, що відведені для самостійного вивчення, у процесі індивідуально-консультативної роботи викладача зі студентом;

 • оцінювання участі студента в розгляді питань в аудиторії (внесення уточнень, доповнень, зауважень до відповідей і т.п.) тощо.

Оцінка самостійної роботи включає оцінки за всі види робіт, у т.ч. участь кожного окремого студента у семінарських заняттях, відповідей під час проведення модульного контролю знань, написання рефератів, виконання інших індивідуальних завдань та вивчення питань, які виносяться на самостійне опрацювання. При виконанні модульних завдань оцінці підлягають: виконання письмових завдань, тести, розв’язання ситуаційних задач, усні відповіді. Оцінка модульних завдань не може перевищувати 15 балів ( модуль І – 5 балів, модуль ІІ – 10 балів). Максимальна оцінка за самостійну роботу – 15 балів , за активність та систематичність – 10 балів.

Порядок оцінювання поточної роботи студента в семестрі

Порядок оцінювання поточної роботи студента в семестрі

Максимальна кількість балів, які може набрати студент за результатами поточної роботи - 40Об’єкти контролю:

 1. систематичність та активність роботи на семінарських заняттях (до 10 балів) включає:

 • систематичність підготовки до семінарських занять та активність участі в їх проведенні – 5 балів;

 • результативність роботи на семінарських заняттях – 5 балів (поточні оцінки лише «5» та «4»; при цьому обов’язкове позитивне складання модулів);

2) виконання модульних завдань (до 15 балів) включає:

- перший модуль –5 балів;

- другий модуль – 10 балів

3) виконання завдань для самостійного опрацювання – (до 15 балів)

включає:


 • підготовка програмного матеріалу (тем, питань), який відводиться на самостійне вивчення – 5 балів;

вибіркові види самостійної роботи

 • виконання індивідуальних завдань наукового характеру – 10 балів

або

 • виконання індивідуальних завдань практичного характеру – 10 балів

або

 • інші види індивідуальної роботи – 10 балів

Студент виконує одне із вибіркових завдань для самостійної роботи
Порядок і критерії оцінювання знань студентів

при проведенні модульного контролю
Матеріали для модульного контролю знань включають два модулі (блоки).

Кожне модульне завдання може включати одне або кілька (не більше 3) програмних питань, або одне практичне завдання, або блок тестів (не більше 10)

Кожне модульне завдання оцінюється в 5 або 0 балів відповідно до приведених нижче критеріїв.

Для студентів денної та вечірньої форми навчання:

на перший модульний контроль виноситься одне модульне завдання, на другий - два модульних завдання.


Вид завдання

Кількість балів


Критерії оцінки відповіді

Теоретичні питання

5 балівСтудент виявив вільну орієнтацію в програмі навчальної дисципліни, знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів, знання та вірне розуміння змісту правових норм, їх характерних рис та особливостей, знання основних понять і категорій, спроможність давати правильні їх тлумачення, логічно і граматично правильно викладати думки.

0 балів


Студент не відповів на поставлені запитання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістовні помилки, які свідчать про відсутність знань у студента, або їх безсистемність та поверховість, невміння сформулювати думку та викласти її, незнання загальних положень програми дисципліни.

Практичні завдання

5 балів


Студент правильно вирішив ситуацію на основі діючого законодавства, вірно обґрунтував рішення з посиланням на конкретні норми законодавчих актів, логічно і послідовно аргументує і викладає свою точку зору.

0 балів


Студент не вирішив ситуації, або вирішив її невірно, або неправильно обґрунтовує своє рішення, або неспроможний його аргументувати.

Тестові завдання

5 балів

(зараховано)Студент вирішив більшість тестових завдань абсолютно правильно і повно.

0 балів

(не зараховано)Студент не вирішив більше половини тестових завдань або вирішив не вірно, або відповідь на них є неповною.

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Критерії оцінювання знань студентів при проведенні письмової роботи

Письмова робота оцінюється в діапазоні від 0 до 60 балів. Екзаменаційний білет містить 3 вузлових комплексних завдань, кожне з яких оцінюється за шкалою 20; 10; 0 балів.Відповідь на кожне з 3 завдань оцінюється в:

20 балів - якщо вона:

містить повне, розгорнуте, правильне та обґрунтоване викладення матеріалу;

відображає чітке знання відповідних категорій, їх змісту, розуміння їх взаємозв’язку і взаємодії, правильне формулювання відповідних тлумачень ;

свідчить про знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів (для найважливіших – необхідно знати рік їх прийняття);

містить аналіз змістовного матеріалу, порівняння різних поглядів на дану проблему, самостійні висновки студента, формулювання та аргументацію його точки зору;

містить, поряд із теоретичним матеріалом, фактичні дані (статистичні, результати судової практики і т.ін.), їх оцінку та порівняння;

логічно і граматично правильно викладена;
10 балів – якщо студент дав відповідь на поставлене запитання, однак вона має хоча б один з таких недоліків:

є неповною, не містить усіх необхідних відомостей про предмет запитання,

є не зовсім правильною: наявні недоліки у розкритті змісту понять, категорій, закономірностей, назв та змісту нормативно-правових актів, нечіткі характеристики відповідних явищ;

не є аргументованою: не містить посилань на нормативно-правові акти (у разі необхідності), інші джерела, аналізу відповідних теорій, концепцій, наукових течій і т.ін.; недостатньо використано дані юридичної практики, інший фактичний і статистичний матеріал;

свідчить про наявність прогалин у знаннях студента;

викладена з порушенням логіки подання матеріалу,

містить багато граматичних або стилістичних помилок чи виправлень;

0 балів – якщо студент не відповів на поставлене запитання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістовні помилки, які свідчать про відсутність знань у студента, або їх безсистемність та поверховість, невміння сформулювати думку та викласти її, незнання основних положень навчальної дисципліни.

Результат письмової роботи складаються з суми балів, одержаних за всі 3 завдання.

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається із суми балів за результати поточного контролю та за виконання завдань, що виносяться на іспит (залік). У разі, коли відповідь студента на іспиті оцінена менше ніж в 30 балів, він отримує незадовільну підсумкову оцінку. В цьому випадку отримані результати поточного контролю не враховуються.

Робота оцінюється на “відмінно”, якщо вона виявляє високі знання студентом усієї програми навчальної дисципліни, його вміння користуватися різноманітними методами наукового аналізу суспільних і правових явищ, виявляти їх характерні риси та особливості, свідчить про обізнаність студента щодо найбільш сучасних досягнень правової науки у певній галузі, відповідних теорій, концепцій, спірних питань, найбільш актуальних проблем щодо предмету відповіді тощо.Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною системою з подальшим переведенням в традиційну систему для фіксації оцінки в нормативних документах.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка