Кафедра іноземних мов за фахомСкачати 201.01 Kb.
Дата конвертації12.10.2018
Розмір201.01 Kb.
ТипПрограма


(Ф 03. 02-91)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий Гуманітарний інститут


Кафедра іноземних мов за фахом


ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. ректора

_____________

"_____"__________2016 р.

Система менеджменту якостіНАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


навчальної дисципліни

"Іноземна мова"


Галузь знань: 0701 "Транспорт і транспортна інфраструктура"

Напрям підготовки: 6.070101 "Транспортні технології (на повітряному

транспорті)"

Курс – 1 Семестр – 1, 2

Аудиторні заняття - 105 Диференційований залік – 1 семестр

Самостійна робота – 75 Екзамен – 2 семестр

Усього (годин/кредитів ECTS) – 180/6
Індекс Н6-6.070101-1/15-1.1.3

Н6-6.070101-2/15-1.1.3

Н6-6.070101-3/15-1.1.3
СМЯ НАУ НП 12.01.02-01-2016
Навчальна програма дисципліни "Іноземна мова" розроблена на основі освітньо-професійної програми та навчальних планів № НБ-6-07010101-1/15,НБ-6.07010102-2/15 та № НБ-6-07010103-3/15 фахівців освітнього ступеня "Бакалавр" за напрямом 6.070101 “Транспортні технології(на повітряному транспорті)”, та відповідних нормативних документів.
Навчальну програму розробила

старший викладач кафедри іноземних мов за фахом ______________________ Т.Акопян


Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри іноземних мов за фахом, протокол №___ від ___ ____ 2016 р.
Завідувач кафедри ______________________________________________ О.Акмалдінова
Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри організації авіаційних перевезень напряму 6.070101 “Транспортні технології(на повітряному транспорті)” спеціальності 7\8.07010101 «Транспортні системи на повітряному транспорті» та спеціальності 7\8.07010102 «Організація перевезень і управління на транспорті(повітряному)» , протокол №_____ від "_____"___________2016р.
Завідувач кафедри ______________________________________________ Г.Юн
Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри організації авіаційних робіт і послуг напряму 6.070101 “Транспортні технології(на повітряному транспорті)” спеціальності 7\8.07010103 «Організація авіаційних робіт і послуг» , протокол №_____ від "_____"___________2016р.
Завідувач кафедри _________________________________________Р.Мнацаканов
Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної ради Навчально-наукового Гуманітарного інституту, протокол №_____ від "_____"___________2016 р.

Голова НМРР ____________________________________________ С.Ягодзінський


УЗГОДЖЕНО


Директор Навчально-наукового Гуманітарного інституту
_____________ А.Гудманян


"____"____________2016 р.

Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рік

Врахований примірник  1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна програма навчальної дисципліни “Іноземна мова” оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін”, введених в дію розпорядженням від 16.06.2015 №37/роз.

Дана дисципліна є практичною основою формування у студентів умінь вільного володіння іноземною мовою, що сприяє розроблена на основі “Методичних вказівок до розроблення та підвищенню їхньої кваліфікації.

Метою викладання дисципліни “Іноземна мова” є набуття студентами напряму 6.070.101 “Транспортні технології (на повітряному транспорті)” навичок спілкування іноземною мовою на професійному рівні, що необхідно при виконанні професійних обов’язків.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є удосконалення та подальший розвиток набутих у школі знань, навичок та вмінь з іноземної мови в різних видах мовної діяльності. Вивчення іноземної мови передбачає володіння термінологічною та загальномовною лексикою, набуття навичок читання та усного і письмового перекладу оригінальних науково-технічних текстів за фахом, вміння розуміти іноземну мову як при безпосередньому спілкуванні, так і у фонозапису, вести бесіду та робити повідомлення з фаху та з суспільно-політичної тематики в межах тем, зазначених програмою.

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен:

Знати:

- основну термінологію за фахом;

- основні граматичні та лексичні особливості перекладу технічної літератури за фахом;

- основні правила роботи з науково-технічною літературою;

- основну суспільно-політичну термінологію;

- словотворчі морфеми та моделі, особливо у галузі термінотворення;

- основні граматичні явища, співвідношення їхньої форми із значенням.Вміти:

- розуміти на слух монологічну та діалогічну мову;

- виступати з повідомленнями з питань, пов’язаних із спеціальністю та з суспільно-політичної тематики;

- брати участь у бесіді-обговоренні;

- передавати в усній та письмовій формах здобуту при читанні інформацію як рідною, так і іноземною мовою;

- розпізнавати граматичні явища і співвідносити їхню форму із значенням при читанні і переробці тексту.

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з двох навчальних модулів, а саме навчальний модуль №1 "Міжнародні організації цивільної авіації. Сучасний аеропорт" та навчальний модуль №2 “Пасажирські та вантажні перевезення",кожен з яких є логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчальної дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання.

Навчальна дисципліна “Іноземна мова” базується на знаннях таких дисциплін,як:

“Управління транспортними системами (на повітряному транспорті)”

“Транспортні технології(на повітряному транспорті)”

“Організація перевезень і управління (на повітряному транспорті)” “Організація авіаційних робіт і послуг”

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Модуль №1 "Міжнародні організації цивільної авіації. Сучасний аеропорт".

Тема 2.1.1. Введення основної термінології з теми. “Роль авіатранспорту у загальному економічному і соціальному розвитку”. Введення граматичного матеріалу: “Present Indefinite and Continuous Active”.

Тема 2.1.2. Закріплення термінології на перекладі навчального тексту “Класифікація повітряних перевезень”. Виконання граматичних вправ.

Тема 2.1.3. Введення основної термінології з теми “Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO)”. Введення граматичного матеріалу “Past Indefinite and Past Continuous”. Робота над вправами.

Тема 2.1.4. Закріплення термінології на перекладі навчального тексту “ІСАО”.

Тема 2.1.5. Введення основної термінології з теми “Правила і норми“. Введення граматичного матеріалу “Present Perfect and Present Perfect Continuous”. Робота над вправами.

Тема 2.1.6. Закріплення термінології на перекладі навчального тексту “Правила і норми“. Аудіювання. Обговорення прослуханого.

Тема 2.1.7. Введення основної термінології з теми “Міжнародна авіаційна транспортна асоціація (IAТА)” у формі бесіди. Введення граматичного матеріалу “Past Perfect and Past Perfect Continuous”. Робота над вправами.

Тема 2.1.8. Закріплення термінології на перекладі навчального тексту “ІАТА”. Робота над вправами.

Тема 2.1.9. Доповіді з теми “Міжнародні організації авіатранспорту” Диспут з теми.

Тема 2.1.10. Введення основної термінології з теми «Сучасний аеропорт».

Тема 2.1.11. Закріплення термінології на перекладі навчального тексту «Конструкція аеропорту». Обговорення ситуацій з теми. Відповіді на питання. Виконання вправ з теми. Аудіювання та обговорення прослуханого.

Тема 2.1.12. Введення основної термінології з теми «Пропускна здатність аеропорту». Практичний переклад текстів з аналізом видо-часових форм дієслова.

Тема 2.1.13. Закріплення термінології на перекладі навчального тексту «пропускна здатність аеропорту». Обговорення типових помилок при перекладі.

Тема 2.1.14. Введення термінології з теми «Перевантаження аеропорту». Закріплення граматичного матеріалу: “Problem tenses: “Continuous forms”

Тема 2.1.15. Закріплення термінології на перекладі навчального тексту «Перевантаження аеропорту».

Тема 2.1.16. Введення термінології з теми «Аеропорт Бориспіль». Введення граматичного матеріалу “Future Tenses”. Робота над вправами. Практичний переклад текстів з аналізом видо-часових форм дієслова.

Тема 2.1.17. Закріплення термінології на перекладі навчального тексту «Аеропорт Бориспіль». Виконання вправ з теми. Аудіювання та обговорення прослуханого.

Тема 2.1.18. Робота з текстами за фахом. Аналіз граматичного матеріалу “Future Tenses”. Виконання граматичних вправ.

Тема 2.1.19. Введення термінології з теми «Пасажирський квиток» у формі бесіди.

Тема 2.1.20. Закріплення термінології на перекладі навчального тексту «Умови контракту». Аудіювання та обговорення прослуханого.

Тема 2.1.21. Введення термінології з теми «Попереднє замовлення квитка». Складання діалогів. Введення граматичного матеріалу “Present Indefinite and Present Continuous, Passive Voice”. Робота над вправами.

Тема 2.1.22. Закріплення термінології на перекладі навчального тексту «Пасажирський квиток як контракт між пасажиром та авіакомпанією». Робота над вправами. Практичний переклад текстів з аналізом видо-часових форм дієслова.

Тема 2.1.23. Реферати та доповіді з теми «Пасажирський квиток».

Тема 2.1.24. Диспут на тему «Сучасний аеропорт».

Тема 2.1.25. Виступи та повідомлення.2.2. Модуль №2 "Пасажирські та вантажні перевезення".

Тема 2.2.1. Введення термінології з теми “Перевезення багажу”. Робота над вправами.

Тема 2.2.2. Закріплення термінології на перекладі навчального тексту «Перевезення багажу». Робота над текстом. Введення граматичного матеріалу “Passive Voice”. Робота над вправами.

Тема 2.2.3. Введення термінології з теми «Обслуговування пасажирів в міжнародних аеропортах». Робота над текстом. Складання діалогів.

Тема 2.2.4. Введення термінології з теми «Митний контроль». Робота над газетними статтями з теми. Обговорення прочитаного.

Тема 2.2.5. Закріплення термінології на перекладі навчального тексту «Обслуговування пасажирів в міжнародних аеропортах». Введення граматичного матеріалу “Past Indefinite and Past Continuous, Passive Voice”. Робота над вправами.

Тема 2.2.6. Введення термінології з теми «Підтвердження бронювання». Складання діалогів.

Тема 2.2.7. Доповіді та реферати з теми «Обслуговування пасажирів в міжнародних аеропортах». Виконання вправ.

Тема 2.2.8. Введення термінології з теми «Вантажні перевезення». Робота над термінологією з теми. Виконання вправ. Введення граматичного матеріалу “Present Perfect, Passive Voice”.

Тема 2.2.9. Закріплення термінології на перекладі навчального тексту «Вантажні перевезення». Письмовий переклад текстів з теми та аналіз типових помилок при перекладі. Обговорення поточних подій. Аудіювання. Обговорення того, що прослуховувалось.

Тема 2.2.10. Введення термінології з теми «Автоматизовані системи обробки вантажу». Робота над перекладом тексту. Обговорення тексту. Рольові ігри на розвиток мовлення.

Тема 2.2.11. Закріплення термінології на перекладі навчального тексту «Вантажні перевезення». Письмовий переклад текстів з теми та аналіз типових помилок при перекладі. Обговорення поточних подій.

Тема 2.2.12. Введення термінології з теми «Вантажні послуги авіакомпаній». Робота над перекладом тексту з теми. Обговорення прочитаного.

Тема 2.2.13. Відповіді на питання. Введення граматичного матеріалу “Future Tenses, Passive Voice”. Виконання вправ.

Тема 2.2.14. Введення термінології з теми «Вантажний термінал «Dubai Cargo Village». Аудіювання та обговорення прослуханого. Вправи з теми.

Тема 2.2.15. Робота над навчальним текстом “ Dubai Cargo Village”. Закріплення основної термінології з теми. Виконання вправ. Бесіда з теми.

Тема 2.2.16. Введення термінології з теми «Пасажирські тарифи». Обговорення ситуацій з теми. Виконання вправ. Рольові ігри з теми.

Тема 2.2.17. Робота з навчальними текстами. Складання планів переказу текстів. Виконання вправ.

Тема 2.2.18. Реферати з теми «Пасажирські тарифи». Доповіді та обговорення з теми.

Тема 2.2.19. Введення термінології з теми «Вибір пасажирських та вантажних тарифів». Вправи з теми. Аудіювання та обговорення прослуханого.

Тема 2.2.20. Закріплення термінології на перекладі навчального тексту «Вибір пасажирських та вантажних тарифів». Рольові ігри на розвиток мовлення.

Тема 2.2.21. Введення термінології з тем «Міжнародні організації з пасажирських та вантажних тарифів».

Тема 2.2.22. Робота з навчальним текстом «Міжнародні організації з пасажирських та вантажних тарифів».

Тема 2.2.23. Введення термінології з теми «Вантажні тарифи».

Тема 2.2.24. Робота з навчальним текстом «Вантажні тарифи». Виконання вправ. Переказ тексту.

Тема 2.2.25. Робота з газетними статтями. Обговорення прочитаного.

Тема 2.2.26. Диспут на тему «Пасажирські та вантажні перевезення».

3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
3.1. Основні рекомендовані джерела

3.1.1. Акмалдінова О.М., Письменна О.О. Air transportation: Organization and market: Навчальний посібник. – К.: НАУ, 2007. – 160 с.

3.1.2. О.О. Крючкова, Г.І. Олешко Німецька мова. Методична розробка для самостійної роботи студентів I-II курсів економічних спеціальностей. - К.,2004 р.

3.1.3. Г.І. Олешко, О.О. Крючкова, Р.О. Гільченко. Німецька мова. Методична розробка для студентів I курсу економічних спеціальностей. - К., 2002.


3.2. Додаткові рекомендовані джерела

3.2.1. Акмалдінова О.М., Письменна О.О. Economics and Management. Reader: Навчальний посібник. – К: НАУ, 2002. – 176 с.

3.2.2. Акмалдінова О.М., Фатєєва С.П. English Grammar Practice. Навчальний посібник. К., 2002р.

3.2.3. Верба Г.В., Верба Л.Г. Граматика сучасної англійської мови. Довідник. К., 2000р.

3.2.4. High-Style Socio-Political Terminology: Навчальний посібник / О.М. Акмалдінова, Л.В. Будко, Л.І. Старовойтова, С.І. Ткаченко. – К.: НАУ, 2005. – 228 с.

3.2.5. Hornby A.S., Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. Oxford University Press, 2000.

3.2.6. Журнальні статті з періодичних фахових видань.

3.2.7. Газетні статті з суспільно-політичної тематики.

3.2.8. Граматичні довідники з іноземної мови.

3.2.9. Словники за фахом.(Ф 03.02 – 01)

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА

прим.


Куди передано (підрозділ)

Дата

видачі


П.І.Б. отримувача

Підпис отримувача

Примітки


(Ф 03.02 – 02)

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Підпис ознайомленої особи

Дата ознайом-лення

Примітки(Ф 03.02 – 04)

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Дата ревізії

Підпис

Висновок щодо адекватності


(Ф 03.02 – 03)

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№ зміни

№ листа (сторінки)

Підпис особи, яка

внесла змінуДата внесення зміни

Дата

введення зміниЗміненого

Заміненого

Нового

Анульо-

ваного(Ф 03.02 – 32)

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН
Підпис

Ініціали, прізвище

Посада

Дата

Розробник

Узгоджено

Узгоджено

Узгоджено
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка