Кафедра економічної теорії та основ підприємництваСкачати 485.37 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації22.12.2017
Розмір485.37 Kb.
  1   2   3   4Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУКафедра економічної теорії та основ підприємництваМАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

дисципліни «Макроекономіка»
для студентів спеціальностей

0501 Економіка та підприємництво, 0502 Менеджмент


Дніпропетровськ

2016
Матеріали методичного забезпечення дисципліни «Макроекономіка» для студентів спеціальностей 0501 Економіка та підприємництво, 0502 Менеджмент / Упорядн.: - Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2016. – 35с.
Упорядники: к.е.н., доц. Т.М. Черкавська

Затверджено методичною комісією з напряму (протокол №___  від __ ______ за поданням кафедри економічної теорії та основ підприємництва (протокол №__  від ___ __________).


Подано методичні рекомендації з усіх видів навчальних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Макроекономіка» освітньо-кваліфікаційної програми підготовки фахівців спеціальностей 0501 Економіка та підприємництво, 0502 Менеджмент.

Рекомендовано до видання Навчально-методичним управлінням НГУ.

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ


Становлення і розвиток національної економіки України на сучасному етапі відбувається у складних умовах пошуку і апробації моделей поєднання ринкових засад з державним регулюванням економічних процесів. Нестабільність, крайня мінливість економічних і політичних інституцій суспільства, що характерна для транзитивної економіки, вимагають від економіста ґрунтовних знань закономірностей протікання макроекономічних процесів.

Макроекономіка належить до тих навчальних дисциплін, які забезпечують фундаментальну підготовку студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Розуміючи процеси, які відбуваються на макроекономічному рівні, економіст, фінансист, менеджер отримує можливість передбачення майбутніх спадів і підйомів попиту на продукцію своєї фірми. Вміння аналізувати механізм і наслідки економічної політики дозволяє заздалегідь перебудувати виробництво і діяти відповідно до нових умов, а прогнозування економічних спадів відкриває можливість підготуватися до них і вийти з мінімальними втратами. Отже, макроекономіка є необхідним логічним продовженням мікроекономіки і навчальною дисципліною, без вивчення якої неможливо отримати високопрофесійного фахівця-економіста.Мета дисципліни – розкрити механізм функціонування національної економіки на основі макроекономічних теорій, концепцій, моделей, обґрунтованих світовою та вітчизняною наукою і апробованих економічною практикою.

Основними завданнями курсу є вивчення студентами наступних проблем:  • методи вимірювання динаміки рівнів національного виробництва;

  • умови формування макроекономічної рівноваги та наслідки її порушення;

  • вплив інфляції та безробіття на економічний розвиток;

  • методи та механізми державного регулювання відхилень від рівноваги;

  • фактори економічного зростання.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- основні терміни макроекономіки, принципи та методи макроекономічного аналізу;

- сутність та механізм дії економічних законів на макроекономічному рівні;

- загальні умови встановлення макроекономічної рівноваги, основні причини її порушення і відповідні наслідки;

- особливості встановлення рівноваги у закритій економіці на товарному, грошовому та сумісному ринках;

- характер протікання макроекономічних процесів з урахуванням експортно-імпортних операцій і рівноважні моделі відкритої економіки;

- фактори економічного зростання в умовах довгострокового розвитку.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен уміти:

- застосовувати отримані теоретичні знання при аналізі економічного розвитку суспільства;

- аналізувати механізм і наслідки економічної політики уряду;

- прогнозувати зміни макроекономічного середовища;

- використовувати макроекономічні моделі при прийнятті стратегічних рішень розвитку власної фірми.

Навчальна дисципліна «Макроекономіка» вивчається як сукупність змістовних модулів, які підлягають підсумковому контролю і які складаються за певними видами занять з визначеними цілями (лекції, практичні та семінарські зайняття). Змістовний модуль – це сукупність навчальних елементів, що поєднана за ознакою відповідності певному навчальному об’єктові та подана в освітньо-професійній програмі підготовки фахівців (ОПП). Робоча навчальна програма дисципліни «Макроекономіка» створена на основі стандарту витого навчального закладу і складена у відповідності до навчальної програми нормативної дисципліни «Макроекономіка», обговореної і рекомендованої до друку Президією Науково-методичної комісії з напряму підготовки «Менеджмент», 31 травня 2001 р., протокол № 3. Вона містить склад модулів дисципліни, розподіл часу на їх засвоєння, терміни та форми контролю.

Дисципліна «Макроекономіка» передбачає для студентів напряму 0502 «Менеджмент» виконання двох лекційних та двох практичних модулів, які проводяться у формі письмових контрольних робіт. До першого лекційного модуля входять теми 1- 5, до другого – теми 6-11. Перший практичний модуль передбачає вирішення двох задач за темою 2, другий – за темами 5, 6.

Для студентів напряму 0502 «Економіка та підприємництво» передбачається виконання двох модулів: лекційного за темами 1-11 та практичного за темами 2, 5, 6, до якого включається чотири задачі, що потребують вирішення.


2. Тематичний план дисципліни»МАКРОЕКОНОМІКА» ДЛЯ

СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ 0502 «МЕНЕДЖМЕНТ»


Модулі


Змістовні модулі

Розподіл часу

аудиторний

самостійна робота

загальний

1

2

3

4

5

№1


Лекції – 1 семестр, 1 чверть (1- 8 тиждень)

Аудиторні – 2 години на тиждень


15

35

Тема 1. Макроекономіка як наука

2

Тема 2. Макроекономічні показники у системі національних рахунків.

4

Тема 3. Сукупний попит та сукупна пропозиція

4

Тема 4. Циклічні коливання економіки.

4

Тема 5. Наслідки порушення макроекономічної рівноваги.

4

Модульний контроль №1 - лекційна контрольна робота 9 тиждень

2

Разом:

20

1

2

3

4

5

№2


Практичні заняття 1 семестр, 1 чверть (1- 8 тиждень)

Аудиторні – 1 година на тиждень


20

30

1. Розрахунок основних макроекономічних показників

4

2. Коригування номінального ВВП за допомогою цінових індексів

5

Модульний контроль №1-практична контрольна робота 10тиждень

1

Разом:

10


№3


Лекції – 1 семестр, 2 чверть (1- 8 тиждень)

Аудиторні – 2 години на тиждень


20

40

Тема 6. Рівновага товарного ринку. Модель кейнсіанського хреста.

4

Тема 7. Встановлення рівноваги на ринку грошей.

2

Тема 8. Спільна рівновага на ринку товарів і грошей: модель IS-LM

4

Тема 9. Макроекономічна політика у відкритій економіці.

4

Тема 10. Рівновага відкритої економіки: модель Менделла-Флемінга.

2

Тема 11. Довготривале економічне зростання та економічний розвиток.

2

Модульний контроль №2 - лекційна контрольна робота 9 тиждень

2

Разом:

20

№4

Практичні заняття 1 семестр, 1 чверть (1- 8 тиждень)

Аудиторні – 1 година на тиждень


20

30

1. Розрахунок рівнів інфляції та безробіття. Визначення ВВП-розриву.

42. Розрахунок мультиплікаторів фіскальної та кредитно-грошової політики

5Модульний контроль №2-практична контрольна робота 10тиждень

1Разом:

10


Разом по дисципліні

60

75

135
Частка навантаження

0,56Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка