Кафедра біологічної фізики, медичної апаратури та інформатикиСкачати 127.79 Kb.
Дата конвертації10.06.2019
Розмір127.79 Kb.

Кафедра біологічної фізики, медичної апаратури та інформатики


ЗАТВЕРДЖЕНО"

Проректор з навчальної

роботи ВНМУ


ТЕМАТИЧНО-КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

лекційних занять з дисципліни


проф. Гумінський Ю.Й.

“____” _____________ 2014 р.Вища математика"

для студентів І курсу, фармацевтичного факультету

(спеціальність 7.12020102 – клінічна фармація)

на I-ІІ семестр 2014/2015 н. р.Дата

ТЕМА ЛЕКЦІЇ

ЛЕКТОР


1-26.09


Диференціальне числення. Похідна функції. Диференціал функції. Застосування диференціала. Функція багатьох змінних. Частинна похідна. Частинні і повний диференціали. Застосування повного диференціала.

доц. Юрій Р.Ф.


29.09-24.10Інтегральне числення. Диференціальні рівняння. Невизначений інтеграл. Властивості невизначеного інтеграла. Визначений інтеграл. Формула Ньютона-Лейбніца. Властивості визначеного інтеграла. Невласні інтеграли. Основні поняття теорії диференціальних рівнянь. Моделювання диференціальними рівняннями процесів у фізиці, хімії, біології та медицині.

доц. Юрій Р.Ф.


27.10-22.11Ймовірності випадкових подій. Аналіз випадкових величин. Випадкова подія. Статистичне та класичне означення ймовірності випадкової події. Теоретико-множинний розгляд випадкових подій. Умовна ймовірність. Теореми множення ймовірностей. Теореми додавання ймовірностей. Випадкова величина. Способи задання закону розподілу для дискретних випадкових величин. Функція розподілу. Функція щільності розподілу. Характеристики розподілу: математичне сподівання, дисперсія, стандартне відхилення.

доц. Юрій Р.Ф.


24.11-19.12Закони розподілу випадкових величин. Біномний закон розподілу. Апроксимаційні формули Муавра-Лапласа. Розподіл Пуасона. Нормальний закон розподілу. Поняття про граничні закони теорії ймовірностей

доц. Юрій Р.Ф.22.12-16.01

Аналіз варіаційних рядів. Генеральна і вибіркова сукупність. Дискретний варіаційний ряд. Інтервальний варіаційний ряд. Емпірична функція щільності розподілу. Емпірична функція розподілу. Точкові та інтервальні оцінки характеристик досліджуваної ознаки.

доц. Юрій Р.Ф.

Склала доц. Юрій Р.Ф.


Затверджено на засіданні кафедри біофізики,

мед апаратури та інформатики 17.06.2014, протокол № 12

Завідувач кафедри кафедри біофізики,

мед апаратури та інформатики проф. Кулик А.Я.

Голова Методичної Ради ЗОД доц. Король А.П.

Кафедра біологічної фізики, медичної апаратури та інформатики


ЗАТВЕРДЖЕНО"

Проректор з навчальної

роботи ВНМУ


ТЕМАТИЧНО-КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

лекційних занять з дисципліни


проф. Гумінський Ю.Й.

“____” _____________ 2014 р.Вища математика"

для студентів І курсу, фармацевтичного факультету

(спеціальність 7.12020101 –фармація)

на I-ІІ семестр 2014/2015 н. р.Дата

ТЕМА ЛЕКЦІЇ

ЛЕКТОР


1-12.09


Диференціальне числення.

Похідна функції. Диференціал функції. Застосування диференціала. Функція багатьох змінних. Частинна похідна. Частинні і повний диференціали. Застосування повного диференціала.доц. Юрій Р.Ф.


15-26.09


Інтегральне числення. Диференціальні рівняння. Невизначений інтеграл. Властивості невизначеного інтеграла. Визначений інтеграл. Формула Ньютона-Лейбніца. Властивості визначеного інтеграла. Невласні інтеграли. Основні поняття теорії диференціальних рівнянь. Моделювання диференціальними рівняннями процесів у фізиці, хімії, біології та медицині.

доц. Юрій Р.Ф.


29.09-10.10Ймовірності випадкових подій.

Випадкова подія. Статистичне та класичне означення ймовірності випадкової події. Теоретико-множинний розгляд випадкових подій. Умовна ймовірність. Теореми множення ймовірностей. Теореми додавання ймовірностей.доц. Юрій Р.Ф.


13.10-24.10Аналіз випадкових величин.

Випадкова величина. Способи задання закону розподілу для дискретних випадкових величин. Функція розподілу. Функція щільності розподілу. Характеристики розподілу: математичне сподівання, дисперсія, стандартне відхилення.доц. Юрій Р.Ф.27.10-7.11

Закони розподілу випадкових величин.

Біномний закон розподілу. Апроксимаційні формули Муавра-Лапласа. Розподіл Пуасона. Нормальний закон розподілу.доц. Юрій Р.Ф.10.11-21.11

Граничні закони теорії ймовірностей.

Сукупність незалежних випадкових величин. Усереднена випадкова величина та її характеристики. Нерівності Чебишова. Закон великих чисел у формі Чебишова та його застосування у метрології. Центральна гранична теорема та її прикладне значення.доц. Юрій Р.Ф.24.11-5.12

Аналіз варіаційних рядів.

Генеральна і вибіркова сукупність. Дискретний варіаційний ряд. Інтервальний варіаційний ряд. Емпірична функція щільності розподілу. Емпірична функція розподілу. Точкові та інтервальні оцінки характеристик досліджуваної ознаки.доц. Юрій Р.Ф.8-19.12

Статистична перевірка гіпотез.

Формулювання гіпотез. Критерій перевірки. Помилки першого і другого роду. Формулювання статистичного висновку. Загальний розгляд перевірки гіпотез про рівність параметрів незалежних нормальних сукупностей.доц. Юрій Р.Ф.22.12-2.01

Дисперсійний аналіз.

Основні поняття дисперсійного аналізу: модель аналізу; формулювання гіпотез; план експерименту; критерії перевірки гіпотез; формулювання висновку. Однофакторний дисперсійний аналіз для параметричної моделі.доц. Юрій Р.Ф.5-16.01

Кореляційний та регресійний аналіз.

Кореляційна залежність. Рівняння регресії. Емпірична лінія регресії. Оцінювання коефіцієнта кореляції за даними вибірки та аналіз його значущості.доц. Юрій Р.Ф.

Склала доц. Юрій Р.Ф.


Затверджено на засіданні кафедри біофізики,

мед апаратури та інформатики 17.06.2014, протокол № 12

Завідувач кафедри кафедри біофізики,

мед апаратури та інформатики проф. Кулик А.Я.

Голова Методичної Ради ЗОД доц. Король А.П.
Кафедра биофизики, медицинской аппаратуры и информатики


УТВЕРЖДЕНО "

Проректор по учебной

работе ВНМУ


ТЕМАТИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

лекционных занятий по дисциплине


проф. Гуминський Ю.И.

“____” _____________ 2014 г.Высшая математика"

для студентов І курса, фармацевтического факультета

(специальность 7.12020102 – клиническая фармация)

на I-ІІ семестр 2014/2015 уч. г.Дата

ТЕМА ЛЕКЦИИ

ЛЕКТОР


1-26.09


Дифференциальное исчисление. Производная функции. Дифференциал функции. Применение дифференциала. Функция многих переменных. Частные производные. Частный и полный дифференциалы. Применение полного дифференциала.

доц. Юрий Р.Ф.


29.09-24.10Интегральное исчисление. Дифференциальные уравнения. Неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла. Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Свойства определенного интеграла. Несобственные интегралы. Основные понятия теории дифференциальных уравнений. Моделирование дифференциальными уравнениями процессов в физике, химии, биологии и медицине.

доц. Юрий Р.Ф.


27.10-22.11Вероятности случайных событий. Анализ случайных величин. Случайное событие. Статистическое и классическое определения вероятности случайного события. Теоретико-множественное рассмотрение случайных событий. Условная вероятность. Теоремы умножения вероятностей. Теоремы сложения вероятностей. Случайная величина. Способы задания закона распределения для дискретных случайных величин. Функция распределения. Функция плотности распределения. Характеристики распределения: математическое ожидание, дисперсия, стандартное отклонение.

доц. Юрий Р.Ф.


24.11-19.12Законы распределения случайных величин. Биномиальный закон распределения. Формулы Муавра-Лапласа. Распределение Пуассона. Нормальный закон распределения.

доц. Юрий Р.Ф.22.12-16.01

Анализ вариационных рядов. Генеральная и выборочная совокупности. Дискретный вариационный ряд. Интервальный вариационный ряд. Эмпирическая функция плотности распределения. Эмпирическая функция распределения. Точечные и интервальные оценки характеристик исследуемого признака

доц. Юрий Р.Ф.

Составила доц. Юрий Р.Ф.

Утверждено на заседании кафедры биофизики,

медапаратуры и информатики 17.06.2014, протокол № 12


Заведующий кафедрой биофизики,

медапаратуры и информатики проф. Кулик А.Я.


Председатель Методического Совета ООД доц. Король А.П.

Кафедра биофизики, медицинской аппаратуры и информатики

УТВЕРЖДЕНО "

Проректор по учебной

работе ВНМУ


ТЕМАТИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

лекционных занятий по дисциплине


проф. Гуминський Ю.И.

“____” _____________ 2014 г.Высшая математика"

для студентов І курса, фармацевтического факультета

(специальность 7.12020101 – фармация)

на I-ІІ семестр 2014/2015 уч. г.Дата

ТЕМА ЛЕКЦИИ

ЛЕКТОР


1-12.09


Дифференциальное исчисление. Производная функции. Дифференциал функции. Применение дифференциала. Функция многих переменных. Частные производные. Частный и полный дифференциалы. Применение полного дифференциала.

доц. Юрий Р.Ф.


15-26.09


Интегральное исчисление. Дифференциальные уравнения. Неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла. Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Свойства определенного интеграла. Несобственные интегралы. Основные понятия теории дифференциальных уравнений. Моделирование дифференциальными уравнениями процессов в физике, химии, биологии и медицине.

доц. Юрий Р.Ф.


29.09-10.10Вероятности случайных событий. Случайное событие. Статистическое и классическое определения вероятности случайного события. Теоретико-множественное рассмотрение случайных событий. Условная вероятность. Теоремы умножения вероятностей. Теоремы сложения вероятностей.

доц. Юрий Р.Ф.


13.10-24.10Анализ случайных величин. Случайная величина. Способы задания закона распределения для дискретных случайных величин. Функция распределения. Функция плотности распределения. Характеристики распределения: математическое ожидание, дисперсия, стандартное отклонение.

доц. Юрий Р.Ф.27.10-7.11

Законы распределения случайных величин. Биномиальный закон распределения. Формулы Муавра-Лапласа. Распределение Пуассона. Нормальный закон распределения.

доц. Юрий Р.Ф.10.11-21.11

Предельные законы теории вероятностей.

Совокупность независимых случайных величин. Усредненная случайная величина и ее характеристики. Неравенства Чебышева. Закон больших чисел в форме Чебышева и его приложение в метрологии. Центральная предельная теорема и ее значение.доц. Юрий Р.Ф.24.11-5.12

Анализ вариационных рядов. Генеральная и выборочная совокупности. Дискретный вариационный ряд. Интервальный вариационный ряд. Эмпирическая функция плотности распределения. Эмпирическая функция распределения. Точечные и интервальные оценки характеристик исследуемого признака.

доц. Юрий Р.Ф.8-19.12

Статистическая проверка гипотез. Формулировка гипотезы. Критерий проверки. Ошибки первого и второго рода. Формулировка статистического вывода. Общее рассмотрение проверки гипотез о равенстве параметров независимой нормальной совокупности.

доц. Юрий Р.Ф.22.12-2.01

Дисперсионный анализ. Основные понятия дисперсионного анализа: модель анализа; формулировка гипотез; план эксперимента; критерии проверки гипотез; формулировка вывода. Однофакторный дисперсионный анализ для параметрической модели.

доц. Юрий Р.Ф.5-16.01

Корреляционный и регрессионный анализ

Корреляционная зависимость. Уравнение регрессии. Эмпирическая линия регрессии. Оценивание коэффициента корреляции по данным выборки и анализ его значимостидоц. Юрий Р.Ф.

Составила доц. Юрий Р.Ф.

Утверждено на заседании кафедры биофизики,

медапаратуры и информатики 17.06.2014, протокол № 12


Заведующий кафедрой биофизики,

медапаратуры и информатики проф. Кулик А.Я.


Председатель Методического Совета ООД доц. Король А.П.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка