Кафедра авіаційної психологіїСкачати 386.7 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації23.06.2019
Розмір386.7 Kb.
  1   2   3


НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Гуманітарний інститут


Кафедра авіаційної психології
УЗГОДЖЕНО

Диретор ГМІ


___________________А.Гудманян

«___»______________2015 р


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної роботи

__________________А.Полухін

«___»_____________2015 р

Система менеджменту якостіРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


навчальної дисципліни

"Психологічні технології роботи з персоналом"

(за кредитно-модульною системою)
Галузь знань: 0301 "Соціально – політичні науки"

Напрям підготовки: 6.030102 "Психологія"


Курс – 4 Семестр – 7


Лекції – 17

Практичні заняття – 17 Диференційований залік – 7 семестр

Самостійна робота – 38

Усього (годин/кредитів ECTS) – 72/2


Індекс Р8 – 6.030102/12 – 4.6


СМЯ НАУ РНП 12.01.11-01-2015
Робоча навчальна програма дисципліни "Психологічні технології роботи з персоналом" розроблена на основі робочого навчального плану № РБ-8-6.030102/12 підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом 6.030102 " Психологія ", навчальної програми цієї дисципліни, індекс Н8-6.030102/12-4.6, затвердженої ректором «__»_______2015р, "Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №122/од, та наказу ректора від 12.04.2005 №81/од. та наказу ректора від 24.04.2014 №79/од.
Робочу навчальну програму розробили

доцент кафедри авіаційної психології ___________________ О.В.Петренко

викладач кафедри авіаційної психології _________________ Т.В.Мерщій

Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри напряму 6.030102 "Психологія" (спеціальність 7/8/03010201 "Психологія") – кафедри авіаційної психології, протокол № 2 від "5" березня 2015 р.

Завідувач кафедри __________________________________ О.Петренко

Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної ради Гуманітарного інституту, протокол №_____ від "_____"___________2015 р.


Голова НМРР ______________________________________С.Ягодзінський

Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рік

Врахований примірник – 2

ЗМІСТ

стор.


Вступ ................................................................................................................

1. Пояснювальна записка ................................................................................

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця.

1.2. Мета викладання навчальної дисципліни ………………………………….

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни ..................................................

1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни ...................

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів ........................

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни .....................................

2. Зміст навчальної дисципліни ......................................................................

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни .....................................................

2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять ...................

2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика та обсяг........................................................

2.2.2. Практичні заняття, їх тематика та обсяг..................................................

2.2.3. Самостійна робота студента, її зміст та обсяг…........................................

2.2.3.1. Домашні завдання………………………………………………………..

3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни .......................................

3.1. Список рекомендованих джерел …………………........................................

3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників,

методичних матеріалів до технічних засобів навчання …...........................4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь…..

4.1 Основні терміни, поняття, означення ............................................................

4.2. Порядок рейтингового оцінювання набутих студентом знань та вмінь….

5. Форми документів Системи менеджменту якості………………………


4

4

44

4

45

6

66

7

78

8

910
1010

10

1212
ВСТУП

Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, розробленої за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.
1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують професійний профіль майбутнього спеціаліста психолога, дозволить створити передумови для усвідомленого вивчення фахових навчальних дисциплін, включених у навчальний план.1.2. Мета викладання навчальної дисципліни

Метою викладання дисципліни є підготувати студентів до творчого застосування сучасного наукового знання у галузі психології для створення, адаптації та впровадження цілісних ефективних психологічних технологій, спрямованих на практичне розв’язання широкого кола завдань роботи з персоналом.1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

- надання майбутнім фахівцям з психології знань про різновиди психологічних технологій роботи з персоналом та можливості їх застосування;

- сприяння формуванню знань про професійний психологічний відбір;

- визначення технологій оцінювання компетенцій та досягнень персоналу в умовах підприємства;

- опис специфіки тренінгової роботи розвитку персоналу;

- оволодіння навичками технологій роботи з конфліктами та кризами. 1.4. Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни


 • різновиди психологічних технологій роботи з персоналом та можливості їх застосування у різних організаціях та галузях;

 • теоретичні основи професійного психологічного відбору та поняття про типову структуру професійного відбору ;

 • психологічні ризики офіційних практик оцінювання персоналу на підприємстві;

 • спрямованість тренінгової роботи: розвиток мотивацій; побудова команд; оптимізація взаємодії; ровиток внутрішньої клієнт-орієнтації; розвиток соціально-психологічного клімату; тренінги комунікативних компетенцій та ін.;

 • методи роботи з явищами взаємодетермінації особистісних та ділових конфліктів.

Вміти:

 • застосувати психологічні технології в управлінській практиці;

 • здійснювати методологічні принципи професійного психологічного відбору;

 • використовувати сучасні методи оцінювання компетенцій;

 • оцінювати ефективність тренінгових програм;

застосовувати технології активізації людського ресурсу в кризових ситуаціях. 1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з одного класичного навчального модуля.

1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 "Різновиди психологічних технологій роботи з персоналом та можливості їх застосування у різних організаціях та галузях" студент повинен:

Знати:


 • технології досліджень (збір та аналіз інформації) та технології організаційних перетворень (побудова системи корекційних або розвиваючих впливів);

 • етику застосування психологічних технологій в організаційних цілях;

 • поняття та типову структуру професійного відбору;

 • поняття пролонгованого відбору;

 • методологічні принципи професійного психологічного відбору;

 • практики психологічного відбору в операторських професіях;

 • підходи до оцінки персонала в рамках концепції Performance Management;

 • основні технології активізації людського ресурсу в кризових ситуаціях;

Вміти:

 • оперувати понятійно-категоріальним апаратом;

 • аналізувати психологічні ризики офіційних практик оцінювання персоналу на підприємстві;

 • застосовувати сучасні методи оцінювання компетенцій;

 • складати програму ділових ігор та психологічних тренінгів у бізнес-середовищі;

 • використовувати комунікативні техніки роботи з конфліктними ситуаціями.

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Тематичний план навчальної дисципліни


пор.Назва теми

Обсяг навчальних занять

(год.)


Усього

Лекції

Практичні

СРС

1

2

3

4

5

6

7 семестр

Модуль №1 " Різновиди психологічних технологій роботи з персоналом та можливості їх застосування у різних організаціях та галузях"

1.1

Різновиди психологічних технологій роботи з персоналом.

10

2

2

6

1.2

Професійний психологічний відбір.

16

4

4

8

1.3

Технології поточного оцінювання компетенцій та досягнень персоналу в умовах підприємства.

16

4

4

8

1.4

Тренінгові технології розвитку персоналу.

16

4

4

8

1.5

Технології роботи з конфліктами та кризами.

12

2

2

8

1.6

Модульна контрольна робота

2

-

2

2

Усього за модулем №1

72

16

16

40Усього за 7 семестр

72

17

17

38Усього за навчальною дисципліною

72

17

17

38


2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка