Інтерактивні методи на уроках музикиСкачати 288.09 Kb.
Дата конвертації19.01.2018
Розмір288.09 Kb.
ТипУрок

Інтерактивні методи на уроках музики

Застосування методів інтерактивного навчання на уроках музики залежить як від теми уроку, так і від навчальної інформації конкретних уроків, термінів та понять, які необхідно засвоїти. Специфічними ознаками уроків музики є не лише мистецькі теми та поняття, а й специфічні види діяльності (слухання музики, вокальне, інструментальне, рухове виконання, створення музики). О.ГУМІНСЬКА,

доцент РД ТУ,

канд. пед. наук, м. Рівне

Інтерпретація пісні

Методи: метод про­блем, рольова імітаційна гра, виконавський конкурс.

Зміст пісні чи хорового твору майже завжди досить різноманітний, і розібрати­ся в ньому буває досить не просто. До того ж для са­мого виконавця твір напов­нюється новим змістом. Наше сприйняття, здатність до співтворчості залежать від багатьох причин. Одна й та сама пісня, наприклад, виконана в молодших чи старших класах, залежно від настрою учнів, у кожному ви­падку звучить і впливає по-різно­му.

Обговорення на уроці можли­вих варіантів виконання робить школярів певною мірою причет­ними до створення музики. В будь-якій, навіть найпростішій пісні є безліч можливостей для різних звукових рішень.

Метод проблем передбачає в даному разі пошук різноманітних варіантів інтерпретації твору (у формі вільного висловлення думок): • музичної інтерпретації (пошу­ки можливих варіантів виконання окремих куплетів і твору загалом: динамічний розвиток, визначення кульмінації окремих фраз і цілого куплета, нюансування);

 • драматичної інтерпретації (варіанти виконання фраз та куплетів певного характеру, з певним на­ строєм);

 • рухової інтерпретації (варіанти образних танцювальних рухів,
  диригування);

 • інструментальної інтерпретації (варіанти інструментального супроводу за допомогою елементарних музичних інструментів, «звучних предметів», «звучних жестів»);

 • театральної інтерпретації (варіанти інсценізації пісні);

 • живописної інтерпретації (ва­ріанти зображення образу, характеру, засобів музичної виразності).

В умовах групової роботи дані інтерпретації обговорюють у гру­пах як завдання. У класі працюють «Музиканти», «Драматурги», «Тан­цюристи», «Диригенти», «Артис­ти», «Оркестранти», «Художники» тощо. Результатом вивченої пісні може бути конкурс виконавських інтерпретацій.

Засвоєння навчальної інформації

Методи: образні моделі (схеми), епіграф, «Дерево мудрості», метод проекту, рольові імітаційні ігри «Ко­респонденти», «Прес-конферен­ція», «Наукова конференція».

Теми першого та другого кла­су «Про що розповідає музика», «Про що говорить музика» мо­жуть, за підказкою вчителя, бути представлені образними моделя­ми «Потягу» (кожен вагон — творів, що вивчаються).Тема. «Що таке музична мова» — «Музичною родиною лебедів» (мама-мелодія, тато-ритм, лебедя­та — метр, темп, регістр, тембр тощо).

Тема. «Пісня, танець, марш переростають у пісенність, танцювальність, маршовість» — «Дере­ва» (три дерева, наприклад, «дуб-маршовість», «сосна-танцю-вальність», «береза-пісенність» виростають із коріння під назвою «пісня», «танець», «марш»). У про­цесі опрацювання цієї теми на де­ревах можуть з'являтися листоч­ки з назвами музичних жанрів вивчених творів.

Одним із аспектів, що допома­гають засвоєнню навчальної теми, може бути епіграф.

Наведемо декілька прикладів.

(Див. табл.)

Засвоїти навчальну інформа­цію про життя й творчість компо­зитора, яку повідомляє вчитель у формі розповіді, можна, викори­ставши гру «Дерево мудрості» (на уроці музики — учнів (або пара, що сидить за партою) пише запитан­ня до почутої інформації. На­прикінці розповіді вчителя пари виходять на середину класу й зачитують свої запитання, інші — відповідають на них.

Найцікавіші запитання й від­повіді записують на окремих ар­кушах і «вішають на дереві мудрості»*(на дошці). Оцінюють таким чином і відповіді, й запитання.

У процесі ознайомлення з ук­раїнськими народними піснями різних жанрів (4-й клас, І семестр) учні, розділившись на групи, мо­жуть брати участь у різноманітних проектах зі створення пісенників та альбомів: «Історичні пісні та думи» («Історія народу і пісня»), «Календарно-обрядові пісні» («Побут народу і пісня»), «Лірич­на пісня», «Родинно-побутова пісня» тощо. В кожній групі над створенням пісенника чи альбо­му працюватимуть: збирач пісень, оформлювач, художник, редак­тор.

У старших класах групи учнів можуть стати авторами словників-довідників музичних термінів, композиторів, популярних творів класичної музики тощо.

Для усвідомлення восьмиклас­никами багатогранності тем цього класу учні можуть імітувати «Ко­респондентів» (у даному разі корес­пондент може ознайомитися з думками багатьох різних людей і порівняти їх зі своїми) .

Клас ділиться на групи (корес­понденти різних каналів та теле­програм) та отримує завдання:


 1. Скласти опитувальник про ставлення людей до класичної сучасної музики, про надання пе­реваги певним композиторам, виконавцям, творам (працює гру­ па в класі).

 2. Опитати маму, тата, друзів, сусідів, знайомих (працюють інди­відуально вдома).

 3. Повідомити про результати у невеличкій телепрограмі (пра­цюють групи в класі).

У формі «Наукової конферен­ції» восьмикласники можуть оз­найомитися з історією популярної естрадної музики в Україні. Учні розподіляються за секціями, секції отримують від учителя матеріал на основі статей Ольги Сапожнік у журналі «Мистецтво та освіта» (№1,2 за 2003 р.), які стануть ос­новою інформаційного забезпе­чення конференції.

СЕКЦІЯ 1

Зародження української естрадної пісні .
Інформація для ознайомлення Українська естрадна лірична пісня стала продовжувачем укра­їнського солоспіву та пісні-роман-су. В 50—60-ті роки XX ст. вона набула нового забарвлення. Кла­сикою зазначеного жанру в даний період були вокальні твори П.Май-бороди, І.Шамо, А.Кос-Анатольського, О.Білаша, пізніше — І.Пок-лада, В.Михайлюка, С.Сабадаша. Лірична пісня уособлювала певні традиції масового, гуртового співу, насамперед у його спорідненості з фольклорними джерелами, при­чому в 40—80-х роках (у радянсь­кий період) вона відображала па­нування відповідної ідеології.

60-ті роки характеризуються злетом популярності української естрадної пісні завдяки чудовій виконавській майстерності вітчиз­няних оперних співаків, зокрема таких, як Борис Гмиря, Дмитро Гнатюк, Юрій Гуляєв, Анатолій Кочер­га, Зоя Гайдай, пізніше — Костян­тин Огнєвой, Діана Петриненко, Анатолій Мокренко, Анатолій Со-лов'яненко та багато інших. У другій половині 60-х років ство рюються перші вітчизняні про­фесійні колективи традиційної ес­традної пісні — це вокально-інструментальні ансамблі (ВІД) «Березень» (1964 р.), «Мрія» (1965 р.), «Смерічка» (1966 р.), «Кобза» (1969 р.), «Світязь» (1970 р.).

Серед найпопулярніших ВІД 70-х років можна назвати гурти «Червона рута» (1971 р.), «Чарівні гітари» (1975 р.), «Краяни» (1975 р.), «Водограй» (1975 р.), «Ватра», (1974—75 рр.)> а пізніше — у 80—90-ті роки — «Львів» (1980 р.), «Медобори» (1980 р.), «Дзвін» (1989 р.), «Соколи» (1990 р.), котрі у своєму творчому доробку вико­ристовували автентичні елементи народної мелодики.

У процесі поліжанрового син­тезу в 70-х роках зароджується особливий різновид пісенної твор­чості — шлягер (від нім. зпіадег — ходовий товар). Характерними особливостями шлягеру є стандар­тизована тема кохання, спро­щеність віршованих рим, танцю­вальний підтекст, відсутність пси­хологічної розробки теми, стерео­типність у лексиці, образах, співвідношенні поетичних рим, плакатність висловлювання, на­явність слів-операторів, ключово­го образу. Український шлягер у своїх кращих проявах явище не­однозначне. Він перебуває під впливом європейської музики (диско, рок-н-ролу), а також дея­ких різновидів танців (твісту, валь­су, танго, шейку). Крім того, через осмислення джерел західноукра­їнського фольклору вітчизняний шлягер асимілював елементи угорського стилю «вербункош» та деякі особливості циганського співу.

На початку 80-х років українсь­ка традиційна естрадна пісня пе­реживає кризовий період, що ви­являється у превалюванні російсь­комовного репертуару. В цей час особливо значущою для розвит­ку стала творчість групи «Тріо Ма-ренич». Цей колектив підніс ест­радну пісню на якісно новий ща­бель, справив вирішальний вплив на подальший розвиток традицій ліричної пісні, пісні-романсу, кан­ту в сільському та міському варі­антах (фольклорні аматорські зразки), солоспіву як особливого різновиду професійної камерної вокальної лірики, багато в чому

випередив відродження акустич­ної музики (авторської пісні).

Яскравими представниками поп-автентичного жанру в ест­радній пісні цих часів можна на­звати дует «Два кольори» та во­кально-естрадне мистецтво Ніни Матвієнко.

СЕКЦІЯ 2

Перші вокально-інструментальні ансамблі

Інформація для ознайомлення

«Березень». Гурт було створе­но 1964 року гітаристом і компо­зитором Олександром Авагяном. «Березень» був, мабуть, не тільки першим біг-бітовим складом в Україні, а й одним із перших у світі виконавців такої музики, яка зго­дом оформилася в стиль фолк-рок.

До складу гурту ввійшли гіта­рист Олександр Безцінний, піаніст Вячеслав Криштофович, барабан­щик Олесь Ольшанський, басист Віктор Кушнір, 1966 року до них приєднався співак Валерій Вітер.

1968 року гурт «Березень» за­боронили, звинувативши його в націоналізмі, а як пам'ять про нього лишилися такі чудові перлини, як пісня Авагяна «Либідь» та оброб­ка В.Криштофовича «Не сходило вранці сонечко». Записала їх то­дішня солістка гурту Ніна Матві­єнко.

«Мрія». На початку 1965 року композитор Ігор Поклад створив гурт «Мрія», куди ввійшли молоді співачки хорів заводу “Арсенал» та Будинку піонерів.

Провідною солісткою стала Ліна Прохорова, а серед перших учас­ниць ансамблю були Галина Кондратюк, Ніна Злобіна, Валентина Мухарська, Тетяна Забашна, Ва­лентина Решета, Людмила Саченко, Людмила Бубнова, Тамара Вітесян.

Гурт «Мрія» швидко виробив свій оригінальний стиль і власний репертуар, основу якого складали пісні І.Поклада — «Глаза на песке», «Рьіжая», «Олененок», а зго­дом такі всім відомі хіти, як «Ко­ханий», «Тиха вода», «Забудь», «Чарівна скрипка», «Зелен клен», «Два крила».

«Кобза». Гурт «Кобза» було засновано 1969 року як інструментальний колектив у складі електробандуристів Володимира Кушпета та Костянтина Новицького. З часом до них приєдналися співак, флейтист Георгій Гарбар, клавіш-ник Олександр Зуєв та ударник Володимир Траховенко. Це був перший в Україні колектив, який використовував електронні інстру­менти.

1973 року гурт став лауреатом Всесоюзного конкурсу виконавців радянської пісні в Мінську, пропу­стивши вперед тільки «Піснярів».

«Кобза» брала участь у фес­тивалях «Київська весна», «Ки­ївська осінь». Найпопулярніші тво­ри < Поки не впав», «Ой поїхав за снопами», «Гаю, гаю, зелен роз­маю », «А ми удвох» та інші. До 1980 року гуртом керував бас-гіта-рист Олег Ледньов. З колективом працювали такі відомі співаки, як Дмитро Гнатюк, Микола Гнатюк, Володимир Засухін, Ліна Прохоро­ва. На початку 1980 року басист Олег Ледньов і співачка Людмила Гримальська створили дует «Два кольори», який досить швидко став самостійним, і зірка «Кобзи» по­чала згасати.

Після нетривалого періоду по­шуку нового обличчя (пісні «Ой з-за гори кам'яної», «Ой сад-ви-ноград», «Біля річки, біля озера») «Кобза» повернулася до вже ви­пробуваного іміджу. Деякий час у колективі грали такі музиканти як Кость Новицький (бандура), Євген Коваленко (клавішні), Володимир Васютинський (труба).

1982 року група поїхала з гас­трольним турне до Канади, де було видано платівку «Кобза-82», а 1985 року гурт було запрошено на виставку до Японії «Експо-85».

До 175-річчя від дня наро­дження Т.Шевченка «Кобза» запи­сала цикл пісень Є.Коваленка «Зацвіла в долині червона кали­на». 2002 року було випущено шість компакт-дисків гурту, в яких відображено творчий доробок автентичного ВІД «Кобза» за весь період його творчої діяльності.«Соколи». Ансамбль «Соколи» зібрали на початку 1990 року в Дрогобицькому будинку культури колишні учасники гурту «Дзвін» Михайло Мацялко та Марія Шалакевич. До складу гурту ввійшли Роман Наконечний (клавішні, акордеон), Іван истапчук (оас-пта-ра), Ігор Піхоцький (гітара), Роман Касперський (клавішні, скрипка), Роман Остапчук (звукорежисер) і вокаліст Іван Мацялко. Наївно-сен­тиментальна патріотка «Соколів» припала до душі певній частині слухачів і вони швидко випроду­кували відеофільм та три магні-тоальбоми: «З Києва до Мукаче-ва», «Гілка калини», «Все це дари Божі». Майстер пісень-візиток Ге­надій Татарченко написав для них «Слов'яночку».

Соліст гурту Іван Мацялко відзначив присвоєння йому титу­лу заслуженого артиста України сольним відеоальбомом «Дві зорі». З часом на перші ролі в «Со­колів» вийшла з власними пісня­ми Марія Шалайкевич — вона посіла перше місце на телекон-курсі «Мелодія—95» та отримала Гран-прі фестивалю «Пісенний вернісаж—95» за пісню «Соло­мія». 1996 року побачили світ сольні альбоми Мацялка «Дві зорі» та Шалайкевич «Усі ми праг­немо любові». 1998 року було ви­пущено СО-збірник кращих пісень гурту «Усі ми прагнемо любові».СЕКЦІЯ З

Життя та творчість Володимира Івасюка

Інформація для ознайомлення

Народився Володимир Івасюк З березня 1949 року в місті Кіц-мань на Буковині в учительській ро­дині. Чотирирічним він уже грав у дитячому оркестрі народних інстру­ментів, а в п'ятирічному віці всту­пив до місцевої музичної школи.

1965 року В.Івасюк створив «Буковину» — один із перших українських ВІД. Тоді ж з'явилися його пісні, що принесли перемо­гу на самодіяльних конкурсах. 1967 року В.Івасюк з родиною пере­їжджає до Чернівців. Там він дея­кий час працює на заводі й ство­рює робітничий хор.

Через рік хлопець вступає до Чернівецького медичного інститу­ту, де бере участь у студентській художній самодіяльності, грає в ансамблі пісні й танцю, а згодом створює камерний оркестр. У цей період він пише пісні, одна з яких — «Я піду в далекі гори» (у вико­нанні Лідії Відаш) -— лунала на всю Україну.У ЖОВТНІ цього року

телебачення вперше транслюва­ло його пісні «Червона рута» та «Водограй». За підсумками 1971 року «Червону руту» було визна­но найкращою піснею в колиш­ньому СРСР. На заключному кон­церті першого Всесоюзного теле-фестивалю «Пісня—71» разом із Василем Зінкевичем та Назарієм Яремчуком її співав і Володимир Івасюк. Та все ж професійним співаком він не став, хоч інколи й виїжджав на гастролі. На телеба­ченні зберігся запис лише однієї пісні у виконанні автора — «Літо пізніх жоржин».

1972 року В.Івасюк перево­диться до Львівського медичного інституту й паралельно вступає на композиторський факультет Львівської консерваторії ім. М.Ли-сенка. За роки навчання в консер­ваторії Володимир Івасюк написав понад 70 пісень, музику до кількох спектаклів, велику кількість інстру­ментальної музики. 1977 року фірма «Мелодія» випустила плат­івку «Пісні Володимира Івасюка співає Софія Ротару».

18 травня 1979 року Володи­мир Івасюк трагічно загинув — загадку його смерті ще й досі не розкрито.СЕКЦІЯ 4

Фестиваль «Червона рута»

Інфомація для ознайомлення Початком активного сценічно­го життя для вітчизняних вико­навців став фестиваль «Червона рута» (1989 р.), який відбувся в Чернівцях — на батьківщині В.Іва­сюка. Головна мета фестивалю — пошук талановитої молоді, твор­чих ідей, національної автентики в широкому спектрі жанрів і стилів популярної естрадної музики та виведення їх на «велику сцену». Варто зазначити, що основною умовою фестивалю було виконан­ня пісень виключно українською мовою.

На першому фестивалі «Чер­вона рута» відбулося чимало яск­равих прем'єр, прозвучало бага­то нової музики, серед якої особ­ливо вирізнялася пісня «Суботів» гурту «Кому вниз» (Київ), що ста­ла гімном, символом фестивалю. Тут було представлено різножан­рову музику арт-рок (гурт «Зимо-

Гадюкіни», Сестричка Віка, «ВВ»), політ-рок (гурт «Незаймана зем­ля»), фольк, автентика (Василь Жданків, Едуард Драч, Марія Бур-мака, Віктор Морозов, Андрій Пан-чишин, сестри Тельнюк) тощо.

Фестиваль «Червона рута» дав поштовх створенню перших інфраструктур із шоу-бізнесу в Україні, котрі виявили інтерес до найяскравіших виконавців завдя­ки запису й тиражуванню аудіо-продукції (платівок, касет). Серед перших аудіокомпаній, що проду­кували вітчизняні пісні, була аудіо-компанія «Кобза».

Другий «рутівський» фести­валь, котрий відбувся в Запоріжжі 1991 року, вивів на широкий му­зичний простір такі групи, як «Плач Єремії», «Табула Раса», «Мертвий півень», «Скрябін» та ін. В числі лауреатів і дипломантів фестива­лю були гурт «Мертвий півень» (Львів) з піснею «Ми помремо не в Парижі» — гран-прі, у жанрі поп-музики перше місце не було при­суджене, друге місце отримав гурт «Пліч-о-пліч», співачка Жанна Боднарук, виконавець В'ячеслав Хурсенко, третє місце — гурт «Бункер Йо», Тарас Житинський, сестри Тельнюк, Андрій Кіл, у жанрі рок-музики перше місце не було присуджене, друге дістало­ся гурту «Табула Раса», «Форте», третє місце отримали гурти «Лівий Берег», «Жаба в дирижаблі», «Плач Єремії», у жанрі бардівсь-кої пісні перше місце посів гурт «Мертвий півень», друге — Віктор Царан, третє — Андрій Чернюк, гурт «Мак-Дук».

Фестиваль «Червона рута», що відбувся в Севастополі дав путів­ку на всеукраїнську сцену О.Поно-марьову, А.Кравчуку, Р.Лижичко, В.Павліку, Ані Лорак, гурту «Піккардійська терція».

Важливо зазначити, що саме завдяки фестивалю «Червона рута» талановиту молодь незалеж­ної України почули і в Канаді, і в США, і в Європі, оскільки вперше тут відбулися виступи представ­ників української діаспори з усьо­го світу.

Під впливом першого такого фестивалю в українській естрадній пісні починається «нова фольклор­на хвиля», яка характеризується сучасною розробкою різних пластів національної пісні. Даний період характерний також стилі­стичним поділом традиційної ест­радної пісні (власне, традиційна естрадна пісня — ВІД, сольні ви­конавці та поп-музика) й початком усвідомлення колосального му­зичного потенціалу нації та актив­ним творенням власної оригіналь­ної музичної культури задля того, щоб ідентифікувати себе у світо­вому музичному просторі.СЕКЦІЯ 5 Українська поп-музика

Інформація для ознайомлення

Початок історії поп-музики в Україні можна віднести до другої половини 80-х років, які ознаме­нувалися стрімким злетом підлітко­вої поп- та електро-поп музики (Руся, Ірина Білик, пізніше — На­таля Могилевська, Віктор Павлік), «української мелодики» (К.Чілі, І.Шинкарук, Х.Руденко, М.Одольсь-ка, Росава), популярної естрадної пісні (Т.Повалій, Р.Лижичко, О.По-номарьов, К.Бужинська).

Так звану примоднену естрадну пісню виконують групи «Капучіно», «Іграшки», «Ла-Манш», «ВІД Гра».

Ю.Лорд, дует «Автентичне жит­тя», «Д.Шифер» презентують «аль­тернативну музику» кінця 90-х років.

Період 1993—1998 років по­значений активним проведенням всеукраїнських конкурсів і фести­валів поп-музики, найпопулярні-шими серед яких стали «Червона рута» (Чернівці, Запоріжжя, До­нецьк, Сімферополь, Київ), «Ви­вих» (Львів), «Таврійські ігри» (Крим, Вітебськ), конкурс імені В.Івасюка (Чернівці, Київ), «Оберіг» (Луцьк), «Тарас Бульба» (Дубно), «Марія» (Трускавець), «Пісня року», «Шлягер», «Фант-лото Надія», «Крок до зірок» (Київ), «На хвилях Світязя» (Володимир-Волинський).

Починаючи з 1995 року спос­терігається активізація процесу входження вітчизняної поп-музи­ки у світовий шоу-бізнес. Першою продюсерською агенцією в украї­нському шоу-бізнесі стала група «Ростислав-Шоу» (1992 р.), яка спланувала, організувала та здійснила грандіозний на той час проект, Ідо мав назву «Нова ук-


8

раїнська хвиля». Однак він вия­вився нетривалим, оскільки сусп­іль

ство було ще не готове мисли­ти новими категоріями.

Згодом з'являється ціла низка структур шоу-бізнесу. Серед них агенція «Нова», яка організувала небачені на той час за ресурсами і масштабами концерти Ірини Білик, гурту «ВВ», Андрія Данилка (Вєрки Сердючки), Асії Ахат, що супроводжувалися продажем ти­сяч касет і компакт-дисків.

Досить часто агенція на чолі з О.Бригінцем та А.Рудницькою організовувала виступи молодих українських виконавців на найпре-стижніших концертних майданчи­ках країни, що були висвітлені в телеефірі (програма «Територія А») та пресі (журнал «Музичний тиждень»).

Продюсерський центр «Музич­на біржа» під орудою Є.Рибчинсь-кого теж проводить концертні тури та видає під власною маркою ком­пакт-диски А.Кравчука, Т.Повалій.

Агенція «Єврошоу», починаю­чи з 1996 року, щодва роки видає об'ємний «Музичний реєстр» з інформацією про всі прояви вітчизняного шоу-бізнесу за кож­ним регіоном. Варто зазначити, що на той час це була чи не єдина можливість для новостворених гуртів і виконавців безкоштовно і професійно заявити про себе в Україні. Ця організація досить усп­ішно організує концертні тури Т.Повалій, Ані Лорак, гуртів «Табу-ла Раса», «Грін Грей»,

Наприкінці 90-х років було за­початковано дитячі фестивалі поп-музики, зокрема такі як «Фант-лото Надія», «Крок до зірок», «Зірки «Ут-ренней звездьі», «Веселад».

Тривалий час пальму першості в популярній музиці тримали дві різнопланові співачки: в поп-му­зиці — Ірина Білик, у жанрі тра­диційної естрадної пісні — Таїсія Повалій, а серед чоловіків цю нішу заповнювали Андрій Кравчук, як представник стильного кабаре,та модернізатор традиційної пісні Олександр Пономарьов.

Про успіхи вітчизняної естрад­ної пісні та поп-музики свідчать численні перемоги наших співаків на міжнародних імпрезах, серед яких найпотужнішим є «Слов'янсь­кий базар».

На жаль, поки що в Україні не­має чітко структурованої музичної індустрії, яка б визначала конку­рентоспроможність кожного вико­навця. Проте існує ціла система аудіокомпаній, які працюють за світовими зразками, маючи у своєму активі каталоги, контракти з виконавцями, власну сітку реал­ізації аудіопродукції. Показовою в цьому відношенні є компанія «Ка­раван СД», яка першою почала видавати компакт-диски та му­зичні відеокасети. Серед найбільш резонансних альбомів можна на­звати такі: «Я піду в далекі гори» («Плач Єремії»), «Романсеро про ніжну королеву» («Мандри»), «Іп Казїиз Іп муо» («Кому вниз»). Ак­тивним популяризатором фольк­лору автентики та джазової музи­ки є київська компанія «Оберіг». На її рахунку — видання добірок творів Ніни Матвіенко, Марії Бур-маки, сестер Тельнюк, Ер джей Оркестра, Енвера Ізмайловатощо.

Після виступу доповідачів ви­ступає керівник секції та, зважаю­чи на специфіку теми конфе­ренції, пропонує всім присутнім прослухати або заспівати уривки з пісень, про які згадували допов­ідачі (вчитель, знаючи інформац­ійний матеріал, допомагає в цьо­му кожній секції).

Заключним етапом подібної конференції може бути лекція-концерт для учнів старших класів, оформлення стенду.

І знову ж таки, вивчаючи теми восьмого класу, можна провести «Прес-конференцію» із зірками ук­раїнської популярної музики Іри­ною Білик та Ані Лорак. У даному разі «консультантами» (висококва­ліфікованими фахівцями в галузі сучасної української поп-музики) будуть учні, котрі грають роль ес­традних зірок.

«Репортери» мають на меті розпитати «зірок» про їхнє життя та творчість, творчі плани і спро­бувати створити свої «творчі звіти» (в групах) — радіо-, теле­програми, газетні статті.

У процесі підготовки подібно­го уроку для учнів, що гратимуть ролі естрадних співачок, допомо­же наступна інформація (матері­ал Ольги Сапожнік). Ірина Білик. Киянку Ірину Білик (06.04.70) слухачі вперше почули 1987 року, коли вона записала на радіо дві власні пісні («До весньї» та «Детство»), які принесли їй пе­ремогу в радіоконкурсі «Нові іме­на». Після закінчення школи Іри­на вступила до музичного учили­ща їм. Р.Глієра в клас відомої ес­традної співачки Ліни Прохорової. Дівчина взяла участь у першому фестивалі «Червона рута» та че­рез хворобу стала лише дип­ломанткою. 1990 року з допомо­гою композитора-аранжувальника Миколи Павліва вона записала дебютний міні-альбом, куди увій­шли її шість пісень «Зоряна ніч», «Люби мене, Юро», «Годі вже», * «До тебе», «Кувала зозуля», «Див­ний сон».

Дуже швидко Ірина Білик ста­ла найпопулярнішою поп-співач-кою в Україні. 1990 року вона очо­лила власний гурт «Цей дощ на­довго» (Юрій Нікітін — бас, ударні, продюсер, Жан Болотов — клавішні, аранжування, Єгор Учайкін — гітара, директор).

На початку 1992 року співачка порадувала своїх фанів новими піснями -— «Тільки ми», «Боже­вільна», «Після кохання», а восе­ни 1993 — «Я розкажу», «Нова». Згодом Ірина створила власне продюсереьке агентство «Нова», а потім і однойменну студію звуко­запису. На той час Ірина Білик була єдиною співачкою, що здійснюва­ла повноцінні гастролі по всій Ук­раїні, крім того в неї був підписа­ний контракт з найпрестижнішим нічним клубом «Голлівуд». До за­пису чергового альбому «Просто» Ірина запросила «живих» рок-му-зикантів — барабанщика Едуар-да Косеє («Табула раса») та гіта­риста Геннадія Д'яконова (екс-«Вервольф», «МопКеу'з МоґК»), Касетний варіант альбому був пре­зентований влітку 1996 року на Таврійських іграх, де Ірині вручи­ли «Золоту Жар-птицю» як кращій співачці року. У вересні 1996 року Ірині Білик було присвоєно зван­ня заслуженої артистки України.

На «Таврійських іграх—VI» Іри­на Білик знов отримала «Золоту Жар-птицю» як краща співачка. цятирічної Кароліни Куйок (27.09.78) на чернівецькому фестивалі «Пер-воцвіт-92». Потім були перемоги на фестивалях «Веселад» і «Доля» (1994 р.), після чого Кароліну було запрошено до Києва.

Гран-прі російського телекон-курсу «Утренняя звезда—95» за­початкував сценічне ім'я Кароліни -— вона стала Ані Лорак (в Москві Кароліною себе вже називала ро­сійська співачка Тетяна Корнєва). Тоді ж вона була визнана як від­криття 1994 року.

Восени 1995 року на студії «Ар-кадія» було зроблено запис пер­шого альбому «Хочу летать», ви­триманого в досить рідкісному для жіночого вокалу (навіть для всієї Європи) стилі джаз-рок і соул. Пісні, що ввійшли до альбому, були створені Сергієм Круценком, Романом Суржею та Андрієм Вінцерським спільно з «Братами блюзу». Компакт-диск було випу­щено на початку 1996 року анг­лійською фірмою «Ноіу Мизік» на­кладом 6000 екземплярів. Проте в Україну він так і не потрапив.

А тим часом Ані Лорак знову перемагає в супер-фіналі «Утрен-ней звездьі» і її знову проголошу­ють відкриттям року, тепер уже 1995-го («Золота Жар-птиця» Тав­рійських ігор). У жовтні цього ж року фірма МАС перевидала аль­бом «Хочу летать» на компакт-дис­ку. А через місяць Ані отримала Гран-прі Нью-Йоркського фестива­лю «Велике Яблуко».

Зима-весна 1997 року прой­шла у виборі пісень до нового аль­бому (основним автором-аранжу-вальником став Владислав Лещен-ко). А влітку на «Таврійських іграх—VI» Ані Лорак знову висту­пала в супроводі дещо оновлених «Братів Блюзу» в номінації «Кра ща співачка». Восени вона підпи­сала контракт із московським філіалом концерну «Роїу Огапл» — фірмою «ВІ2 Епіергізез».

Наступного літа на сьомих зе­лених Таврійських іграх відеоклі-пом «Я вернусь» Ані Лорак анон­сувала вихід однойменного альбо­му. В грудні 1998 року вийшов другий альбом Ані Лорак «Я вер­нусь» — його премастеринг було зроблено у США, там же було відзнято ще два відеокліпи.

1999 року Кароліна стала най­молодшою заслуженою артисткою України. Восени вона підписує кон­тракт із московською фірмою АРС: тепер пісні для співачки писатиме керівник АРСу Ігор Крутий. Навесні 2000 року вийшов СО-збірник її' кращих пісень. А в травні 2002 року відбувся сольний концерт співачки в Національному палаці «Україна».


Пояснення поняття симфонія

(7 клас)


Методи: метод проблем, «Ланцюжок», рольова імітаційна гра «Композитори», домашнє зав­дання для груп.

Учитель. Які почуття, настрої переживає людина? Спробуймо їх перелічити ланцюжком (учні нази­вають, учитель записує на дошці, утворюється схема.

Як композитору передати ду­шевний світ людини з усіма його складнощами: суперечливими почуттями, думками, що безпе­рервно змінюють одна одну, про-тирічать одна одній, взаємоді­ють? Яку форму обрати компо­зитору для передачі цього світу, на яких думках, почуттях зосе­редитись?

Саме симфонія краще, ніж інші види музики, здатна передати кар тину суперечливих минути, пе-дарма вона свого часу так упев­нено витіснила свою попередни­цю — танцювальну сюїту. Сталося це в другій половині XVII! ст., на­передодні Великої французької революції. Новий жанр інструмен­тальної музики був остаточно сформований великими авст­рійськими композиторами Гайд-ном і Моцартом. З чим же в мис­тецтві порівняти симфонію? З пей­зажем у живописі, з розповіддю в літературі? Ні, тому що і пейзаж, і розповідь найчастіше передають один настрій, одну думку. Тут швидше за все підійде аналогія з романом чи повістю, подібно до яких симфонія поділяється на де­кілька частин, на три чи чотири. Подібно до романів, вони «насе­лені» різними «героями» — ме­лодіями чи темами, і ці мелодії не просто випливають одна за іншою, а взаємодіють, вступають у конф­лікти.

Яка ж із частин симфонії по­винна відрізнятися найбільшою напруженістю? Остання? Навряд. До моменту її появи людина над­то втомлена від сприйняття про­слуханої музики. Друга? Але тоді слухач не відразу буде залучений у складні «події» музичного тво­ру. Тому, як правило, найбільшою напруженістю вирізняється перша частина. Саме в ній і склалась особлива музична форма, що от­римала назву сонатної. Розвиток музики, побудованої в сонатній формі, можна порівняти з дією в драматичній п'єсі. Перш ніж підве­сти слухача до драматичної дії, необхідно зробити... що? Так. По­знайомити з дійовими особами. Знайомлячи нас з основними те­мами, мелодіями, композитор ніби зав'язує драму. Далі «дія» роз­вивається, загострюється, досягає вершини, після чого настає підсу­мок, розв'язка.

Перша частина симфонії скла­дається з трьох розділів: експо­зиції, розробки і репризи. Експо­зиція починається мелодією, що зветься головною партією (темою). Незабаром виникає друга мелодія, іменована побічною партією (те­мою). Самою своєю появою вона немов заперечує, спростовує пер­шу, прагне витіснити її з нашої свідомості. У нас народжується відчуття нерівноваги, нестійкості.Закінчення експозиції начебто за­лишає слухачу думку: «Далі буде». Настає розробка — найбільш на­пружений розділ сонатної форми. Теми, що вперше пролунали в експозиції, показані тут з інших, нових сторін. Вони розчленовують­ся на короткі мотиви, «миготять» у різних голосах, зіштовхуються й переплітаються. Стан нестійкості досягає вершини, вимагаючи за­спокоєння, «розрядки», ії прино­сить реприза. Тут головна і побічна партії звучать так, як в експозиції, але з деякими змінами, що відби­вають підсумок попереднього роз­витку; часто і побічна, і головна теми звучать в одній тональності.

Багато чого підвладне сонатній формі. Але найкраще вона відтво­рює боротьбу, бурхливий рух жит­тя. Про що розповідають інші час­тини сонат та симфоній? Вони неначе продовжують думку, вис­ловлену в першій частині, але по-своєму, висвітлюючи її з нових боків. Друга частина, на відміну від першої, проходить зазвичай у повільному темпі. Тут музика пе­редає неквапливий плин думки або співає про красу, щастя, при­роду. Третя частина — як прави­ло, менует чи скерцо — пройня­та танцювальністю. Вона немов нагадує про прості радощі життя, про відпочинок, розваги. І, на­решті, фінал — остання частина. Музика фіналу може бути веселою, урочистою чи драматичною. Але майже завжди ця частина за ха­рактером напориста, стрімка і сприймається нами як висновок із усього попереднього.

Наступним етапом опрацюван­ня сонатної форми може бути участь у рольовій імітаційній грі «Композитори», в якій клас по­діляється на групи і кожна група отримує письмове завдання. Гру­пи можуть при цьому отримати і власні назви. Наприклад:

1-ша група — «Композитори-класики”_.'>«Композитори-класики”. Завдання: описати сонат­ну форму, використовуючи теми-почуття: вітальна, урочиста, лірич­на, ляклива, примхлива, іскриста, бадьора, дрімотлива. Представи­ти образи-тем й кожної частини, описати їх розвиток у симфонії. Обґрунтувати такий порядок тем. Можна дати назву симфонії.

2-га група – “Композитори-романтики”. Завдання: описати сонатну форму, використовуючи теми-почуття: поважна, щемлива, ляклива, волелюбна, граціозна, тривожна, ніжна, смілива. Пред­ставити образи-теми кожної час­тини, описати їх розвиток у сим­фонії. Обґрунтувати такий порядок тем. Можна дати назву симфонії.

3-тя група — «Композитори-класики». Написати теми-почуття для «Домашньої симфонії», вибу­дувати їх за необхідною схемою-формою.

4-а група — «Композитори-ро-мантики». Написати теми для «Симфонії мрій», вибудувати їх за необхідною схемою-формою.

Домашнім завданням для груп можуть бути: перелічити основних представників класичного та ро­мантичного напрямів у музиці, назвати всі написані ними сим­фонії та основні образи цих сим­фоній.

Слухання музичного твору

Методи: «Світська розмова», рольова імітаційна гра «Мікро­фон».

Бесіда навколо прослуханого твору може бути організована у формі «Світської розмови»: учні в парах дають оцінку прослухано­му твору, аналізують музичний об­раз, засоби виразності, національ­ну належність музики, зв'язки тво­ру з іншими творами мистецтва, зв'язки твору, його образності з життям тощо.

Деякі твори вчитель перед слу­ханням може «представити», на­приклад: «Шановне світське товари­ство, сьогодні до нас на бал завітав маестро Вольфганг Амадей Моцарт. Він представить нашій увазі свою «Маленьку нічну музику»...» (звучить Рондо з «Маленької нічної музики»). Після прослуховування виходять два учні на середину класу і починають вести світську бесіду:


 • Вельмишановний, а знаєте ви, що ця музика мені зовсім не схожа на нічну,

 • Так, друже, я згоден з вами, вона така яскрава, весела, граціоз­на, що краще б її назвати «Маленька сонячна музика».

 • Ви знаєте, мені подобається звучання такого оркестру: він дещо камерний.


повнозвучні оркестри — з великою кількістю духових інструментів...

У процесі слухання музики учні можуть бути залучені до обгово­рення музичного твору в групах. Для цього можна сформувати гру­пи з певними функціями. Наприклад: • група «Психологів», які розуміються на найпотаємніших про­явах людської душі (завдання групі перед слуханням музичного твору: людина прийшла до психолога розповісти про наболіле, що можна сказати про цю людину?};

 • група «Археологів», які розкопали старовинний нотний запис (завдання: що розшифрували, що можна сказати про людину, яка жила 200—300 років тому?);

 • група «Письменників», які ві'зьмуть музичний образ в основу створення образу літературного;

 • група «Кінорежисерів», які мають розповісти про свій фільм, що буде озвучений прослуханою музикою.

Способом вираження особис­тих думок з приводу прослуханих музичних творів у старших класах може стати гра «Мікрофон».

Виконання творчих завдань

Методи: асоціації, робота в групах, конкурс, вікторина.

У завданнях зі створення об­разів, які б виражали переживан­ня, відчуття потрібно включення асоціативного мислення, творчої уяви, адже асоціації безпосеред­ньо пов'язані зі сферою людських емоцій.

У першому класі, перед тим як дати певні творчі завдання, учи­тель звертається до учнів (їхніх асоціацій): «Ви неодноразово чули, як гримить грім, летить літак, дзве­нить дзвоник, плаче дитина. А чи можете ви почути, як говорить хмарка? Може, вона співає чи/ зітхає? Уявіть собі незвичайні зву­ки, вигадайте, спробуйте озвучи­ти...»

Учням пропонують: • уявити й намалювати зоряне небо, описати й зобразити звучання зірок та місяця;

 • уявити й намалювати зимовий ліс, описати й зобразити засніжений ліс, зимову заметіль;

уявити й намалювати стиглі яблука, описати й зобразити їх звучання;

• уявити й намалювати казко-вий замок, описати й зобразити його звучання тощо.

Ці завдання можна дати парам, групам. У групах будуть свої «ху­дожники», «поети», «композито­ри», «музиканти», «винахідники музичних інструментів».

Ознайомлення з музичними інструментами (у початкових кла­сах) — «звучними предметами» (склянками, банками, паличками, коробочками, папірцями) — про­вести у формі асоціацій.Запитання вчителя для асоці­ацій: як видобути звуки з даних предметів? Учні називають, учи­тель записує на дошці: стукати дзвеніти шкребти шарудіти шелестіти

Далі учні, поділившись на групи, отримують по одному з таких «звучних предметів», ек­спериментують у запропонова­них діях — стукають, дзвенять, шкребуть тощо. На подібний дослід групам дають 5 хвилин, після чого кожна група «звітує» про «найкращі» звуки.

Наступним етапом є практич­не застосування винайдених звуків: учні продумують, як саме ці «інструменти» можна викорис­тати в супроводі вивченої пісні чи як їх розмістити в певному поряд­ку, щоб вийшла «музична компо­зиція».

Під час вивчення теми «Будо­ва форми музики» (3-й клас) дані звукові рішення можуть бути ос­новою створення композицій у дво-, тричастинній формах, формі варіацій, рондо,

У 5-му класі (іі семестр) гру­пам класу можна роздати по одній репродукції, які вивчали на уроках, і запропонувати створи­ти своє «звучання картин» за до­помогою «звучних предметів». Надати завданню особливого інтересу допоможе ситуація кон­курсу на краще «звучання кар­тин» та «художньо-музичної вікторини» (потрібно визначити, яку саме картину могли так оз­вучити).

у 8-му класі групи можуть от­римати творче завдання створен­ня реп-композиції на тему шкільного життя. Відповідно в кожній групі буде: • «поет» (складе вірш про шкільну дружбу, про улюблений урок, про шкільну моду тощо);

 • «композитор» (продумує ритмічні остинато, рецитацію для вступу і закінчення);

 • «виконавець-ритміст» (буде читати-імпровізувати вірш у ритмі);

 • «ударна група» (2—3 учні грають ритмічні остинато на удар­них інструментах);

 • «танцювальна група» (учні ритмізують вступ і закінчення, танцюють).

Розвиток виконавських умінь та навичок


Методи: ігри «Ланцюжок», «Мікрофон».

Для розвитку ритмічного від­чуття можна використовувати гру «Ланцюжок»: від учня до учня пе­редається шумовий музичний інструмент (бубон, пандейра), на якому потрібно виконати ритм так­ту (двотакту) певної ритмічної по­слідовності — ритмічної вправи, ритму пісні.«Мікрофоном», який виконує всім відому пісню (по фразі ко­жен учень), можна перевірити як музичні та вокальні здібності першокласника, так і рівень зас­воєння дітьми мелодії вивченої пісні.

Підсумок теми, перевірка засвоєння знань

Методи: «Світська розмова», гра «Вартові казкового королів­ства», конкурси, змагання, вікто­рини.

«Світську розмову» наданому етапі уроку вчитель починає так: «Ми потрапили з вами у XVIII чи XIX століття, на бал. А чи знаєте ви, як потрібно поводитися на балу, щоб не «втрапити в хале­пу»? Потрібно вміти вести «світські розмови» — багато зна­ти про різноманітні речі та ще й уміти про це розповісти співроз­мовнику. Сьогодні ми послухаємо, як наші дами та кавалери вміють вести подібні розмови про музи­ку. Будь-ласка, на центр балу за ходять на середину класу). Про­демонструйте свої знання в галузі музики та літератури (5-й клас, І семестр).»

Гру «Вартові казкового коро­лівства» застосовують для підсум­ку теми чверті. Учитель оголошує про те, що король та королева казкового королівства запрошу­ють на бал. Всі хочуть на нього потрапити. А перепусткою служать відповіді на запитання двох вар­тових чи запитання для двох вар­тових, що стоять на вході до ко­ролівства. Оцінюють правильні відповіді на запитання, або чи до­статньо запитання розкривають зміст теми. Для цього «вартові» можуть отримати запитання за те­мою програми (творчість компо­зитора, теоретичний матеріал) від учителя, а можуть розробити їх самі.

Результатом проектної діяль­ності під час вивчення життя та творчості композиторів можуть стати особливі географічно-істо-рично-музичні карти. Наприклад, «Атлас Європи Моцарта» (6 клас), на якому позначено міста, роки перебування великого австрійсь­кого композитора, а додатковими (спеціальними) позначками — «дитячі витівки дитини-вундер-кінда», «цікаві факти біографії». В роботі над даним проектом учні зможуть «пережити» ролі: сучас­ника Моцарта, очевидця подій, історика, географа, навіть Лео-польда Моцарта чи Сальєрі. А для оформлення «Атласу» знадоб­ляться «картограф», «художник», «дослідник». Із захистом таких проектів від груп виступлять «му­зикознавці».Підготовка та проведення уроків-концертів

Методи: метод проекту (з «Мозковою атакою»), рольова імітаційна гра, конкурс.

Робота над проектом займає тривалий час, але результат (пре­зентація проектів) може бути ос­новою підсумкового уроку (уроку-концерту). В основі проекту може бути проблема популяризації му­зики, яку вивчають у школі, в колі друзів, знайомих, у сім'ї. Для цьо­го учні пропонують різноманітні способи популяризації музики (методом «Мозкової атаки»), серед яких може бути телепроект — дитяча програма про музику, в основі якої будуть музичні твори, композитори, терміни та поняття, вивчені в даному семестрі.

Для підсумку тем 5-го класу можна запропонувати метод про­екту — створення «Палітри на­строїв» (у формі плакатів, фоно-записів). Кожен проект (один настрій) представляє окрема гру­па учнів. Робота містить:

1) назву настрою;


 1. високохудожню композицію, що відображає основний настрій;

 2. повний ряд емоційних синонімів;

 3. назви музичних творів чи фрагментів;

 4. вірші;

 5. фонозаписи.

Робота над даним проектом допоможе не лише активізувати процес емоційного та естетично­го пізнання творів мистецтва, по­силити взаємодію між учасниками цього процесу, а й без примусу сформувати особистий «фонд» естетичного досвіду та художньо­го настрою.

У 8-му класі (остання тема) учнів можна залучити до проекту «Музика для майбутніх поколінь». Форму презентації групи-вико-навці обирають будь-яку: музичні диски (касети) з власним комен­тарем, енциклопедії, довідники. альбоми, плакати тощо.

Для активної участі у плану­ванні та проведенні заключних уроків формуються групи з роз­поділом ролей:


 • «організатор» (контактує з учителем музики, отримує список необхідних для використання музичних творів, перелік фонограм);

 • «сценарист» (складає план-сценарій уроку-концерту);

 • «режисер» (контактує зі сценаристом, визначає рол і .учасників-артистів, конферансьє);

 • «помічник режисера» (контактує зі сценаристом та артистами, розповідає останнім про сценарій, порядок виступів);

 • «постановник» (готує «сцену» — дошку, місце для виступів, необхідні інструменти, фонозаписи , під час концерту стежить за порядком виступів);

 • «конферансьє» (відкриває концерт, оголошує концертні номери);

 • «артисти» — вокалісти, нструменталісти (виконують му­зичні твори).

Такі групи та ролі визначають на передостанньому уроці, а зав­дання учні виконують як на уроці, так і вдома.

Заключні уроки-концерти мож­на провести у формі різноманіт­них конкурсів: • на кращого виконавця-вокаліста;

 • на кращу вокальну групу;

 • на кращу вокально-інструментальну групу (з елементарними музичними інструментами);

 • на кращий сценарій уроку-концерту (з використанням музич­них форм рондо, варіації, сюїти в побудові самого уроку, казкової форми, методу контрастів);

 • на кращого музикознавця тощо.

Література

1. Актуальнеє вопросьі формирования интереса в обучении:- Учеб.


пособие / Под ред. Г.И.Щукиной. М.: Просвещение, 1984.

 1. Бєлєнька А.В. Організація та проведення практичних і семінарсь­ких занять за інтерактивними методиками // Оновлення змісту, форм та
  методів навчання і виховання в закладах освіти. Вип. 19, — Рівне: РДГУ,
  2002. - С, 83—88.

 2. ИгрьІ — обучение, тренинг, досуг... / Под ред. В.В.Петрусинского.
  В 4-х книгах. — М.: Новая школа, 1994.

 3. Ковалив В. Ассоциативньїе игрьі на уроках музьїки // Искусство
  в школе. — 2000.

 4. Палав А.А. Активиньїе методі обучения. — М.: Профиздат, 1986.

 5. Развитие творческой активности школьников / Под ред. А.М.Ма-
  тюшкина. — М.: Педагогика, 1991.

 6. Смолкий А.М. МетодьІ активного обучения. — М.: Вьюш. школа,
  1991.

 7. Щукина ГИ. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе. — М.: Педагогика, 1979.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка