Інтегральні компетентності, якими повинен володіти фахівець інфокомунікаційДата конвертації23.10.2017
Розмір445 b.

Інтегральні компетентності, якими повинен володіти фахівець інфокомунікацій

1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності у галузі електроніки та телекомунікацій та у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів обробки і передачі даних та інформаційно-комунікаційних технологій і характеризується комплексністю та невизначеністю умов

2. Здатність використовувати професійно профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в інформаційних процесах

3. Здатність застосовувати знання та вміння для розв’язання прикладних задач

4. Уміння використовувати в науковій роботі необхідні комп'ютерні програмні продукти

Загальні компетенції, якими повинен володіти фахівець інфокомунікацій

1. Аналіз та синтез. Здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів.

2. Гнучкість мислення. Набуття гнучкого мислення, відкритість до застосування знань і компентенцій, планування та управління часом.

3. Комунікаційні навички. Здатність до ефективного комунікування та до представлення складної комплексної інформації у стислій формі усно та письмово,використовуючи інформаційно-комунікаційні технології та відповідні технічні терміни.

4. Популяризаційні навички. Вміння спілкуватися із нефахівцями,певні навички викладання. Етичні установки. Дотримання етичних принципів як з погляду професійної чесності, так із погляду розуміння можливого впливу досягнень з інфокомунікацій на соціальну сферу.

5. Етичні навички. Дотримання етичних принципів як з погляду професійної чесності, так і з погляду розуміння можливого впливу досягнень з інфокомунікаційних технологій на соціальну сферу.

Фахові компетенції, якими повинен володіти фахівець інфокомунікацій

1. Глибокі знання та розуміння. Здатність аналізувати професійні проблеми та типові професійні завдання в інфокомунікаціях, з погляду фізичних принципів і знань, а також на основі відповідних математичних методів.

2. Навички оцінювання. Здатність робити оцінки порядку величин і знаходити відповідні рішення із чітким визначенням припущень та використанням спеціальних та граничних випадків.

3. Математичні навички. Здатність розуміти та уміло використовувати математичні та числові методи, які часто використовуються в інфокомунікаціях.

4. Експериментальні навички. Здатність виконувати експерименти незалежно, а також описувати, аналізувати та критично оцінювати екпериментальні дані.

5. Розв’язання проблем. Здатність розв’язувати широке коло проблем і задач шляхом розуміння їх фундаментальних основ та використання як теоретичних, так і експериментальних методів.

6. Обчислювальні навички. Здатність використовувати відповідне програмне забезпечення (мови програмування, пакети) для проведення теоретичних та практичних досліджень.

7. Ерудиція в області інфокомунікацій. Здатність описати широке коло об’єктів та процесів, починаючи від каналу передачі даних до інфокомунікаційної мережі в цілому; ця здатність повинна грунтуватися на глибокому знанні та розумінні широкого кола теорій та тем.

8. Здатність до навчання. Здатність шляхом самостійного навчання освоїти нові області, використовуючи здобуті теоретичні та практичні знання.

Перелік дисциплін, що забезпечують досягнення обов’язкових компетентностей

 • Інженерна та комп'ютерна графіка

 • Технології та протоколи телекомунікаційних мереж

 • Кінцеві пристрої абонентського доступу

 • Проектування інфокомунікаційних мереж

 • Мережі і технології абонентського доступу

 • Системи розподілу потоків інформації в пакетних мережах

 • Комп'ютерна графікаПерелік додаткових компетенцій, яким повинен володіти здобувач рівня вищої освіти за погодженням з потенційними роботодавцями

 • Здатність використання веб-технологій: протоколів (HTTP/HTTPS, etc.) та їх структури.

 • Здатність використовувати знання мережевих технологій TCP/IP стек, DNS, DHCP, SSL/TLS, etc.

 • Здатність управління доступом до мережевих ресурсів, управління інформаційними системами.

 • Здатність до інсталяції та подальшого супроводження операційних систем серверів і серверного обладнання за відповідним напрямком.

 • Здатність планування розвитку ІТ інфраструктури, активна участь у проектах, пов'язаних з побудовою резервних/централізованих обчислювальних центрів.

 • Здатність розбиратися в технологіях віртуалізації (Hyper-V, Vmware,), протоколів RIP, OSPF, OSPFv3, BGP, MP-BGP, IS-IS, and RIPv2, GRE, L2TP, IGMP v2/v3.Перелік додаткових компетенцій, яким повинен володіти здобувач рівня вищої освіти за погодженням з потенційними роботодавцями

 • Здатність роботи с серверними ОС сімейства Windows і Linux.

 • Здатність налаштування маршрутизації (RIP, OSPF, BGP) інфокомунікаційних систем.

 • Здатність впровадження технічних рішень в області інфокомунікаційних технологій.

 • Здатність обґрунтування вибору функціональної структури, принципів організації технічного, програмного та інформаційного забезпечення систем та мереж об’єктів інфокомунікаційної діяльності.

 • Здатність приймати участь в роботах із створення, виготовлення, монтажу, налагодження, випробування і здавання в експлуатацію інфокомунікаційних систем і мереж.

 • Здатність організації роботи з удосконалення, модернізації, уніфікації інфокомунікаційних систем, засобів і технологій відповідно до правових нормативних актів та нормативних методичних документів;

 • Здатність відрізняти особливості рішень основних вендорів: (Huawei , Cisco, Ericsson, НР, Iskratel, Nokia).ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ (на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми власності)Дисципліни, які сформовані для забезпечення досягнення додаткових компетентностей

1. Побудова ІР – мереж

2. Структури та алгоритми обробки та зберігання данних

4. Технології віртуалізації мережних функцій

5. Сервісні платформи мережі Інтернет

6. Інфокомунікаційні технологіїНаявність комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни

Усі дисципліни кафедри мають комплекс навчально-методичного забезпечення:

- навчальна програми;
 • робоча навчальна програма;

 • плани лекцій, практичних занять;

 • завдання для лабораторних робіт;

 • завдання для самостійної роботи студентів;

 • завдання для поточного та підсумкового контролю.

Усі дисципліни забезпечені навчальними посібниками та курсами лекцій в електронній формі, а також курсами лекцій, практичними заняттями та методичними вказівками з лабораторних занять в паперовому варіанті.

Кількість розроблених та розміщених у MOODLE електронних курсів дисциплін для забезпечення дистанційного навчання - 9

Загальні програмні компетентності рівня PhD (доктор філософії)

Дослідницька здатність

Компетентності ініціювати та виконувати (індивідуально або в науковій групі) наукові дослідження, що приводять до отримання нових знань та наукових результатів.

Групова робота

Здатність працювати у науковій групі, розуміючи відповідальність за результати роботи, а також беручі до уваги бюджетні витрати та персональні забов’язання.

Креативність

Потенціал креативності у генеруванні ідей та досягнення наукових цілей.

Комунікативні навички. Здатність ефективно спілкуватися зі спеціальною та загальною аудиторіями, а також надавати інформацію у зручний та зрозумілий спосіб усно і письмово, використовуючи відповідну технічну лексику та методи.

Абстактне обгрунтування та моделювання задачі. Здатність визначати відповідні задачі та окреслювати їх таким чином, щоб просувати та трансформувати наукові знання та розуміння.

Міжособистісні здібності. Співпраця в місцевому та міжнародному середовищі з метою вирішення спеціальних завдань, пов’язаних з дисципліною (збір та опрацювання даних, проведення аналізу, надання та обговорення отриманих результатів).

Викладацькі здатності. Компетентність у навчанні студентів бакалаврського рівня на практичних та лабораторних заняттях.

Патентний пошук. Здатність якісного оволодіння, в практичній площині, масиву охоронних документів різних країн з метою виявлення серед них патенту на винахід чи відкриття аналогічне зробленому чи дослідженому.

Професійні програмні компетентності рівня PhD (доктор філософії)

Дослідницькі здатності в області телекомунікацій та радіотехніки. Компетентність виконувати оригінальні дослідження в області телекомунікацій та радіотехніки, отримувати нові наукові результати, із звертанням особливої уваги до актуальних задач і проблем із використанням існуючого науково-методичного апарату.

Технологічні здатності. Компетентність у використання сучасного лабораторного обладнання та новітніх технологій, що відносяться до телекомунікації та радіотехніки.

Здатності аналізу даних. Компетентність аналізу данних, отриманих при проведенні експериментів із дослідження методів підвищення пропускної здатності, завадостійкості, якості передавання та надійності функціонування систем передавання дискретних повідомлень у каналах зв’язку з постійними, змінними та випадковими параметрами та принципів побудови пристроїв і систем передавання інформації по радіо, оптичних і проводових каналах зв’язку.

Здатності до критики та оцінювання. Компетентність інтерпретувати результати експериментів та брати участь у дискусіях із досвідченими науковцями стосовно наукового значення та наслідків отриманих результатів.

Інформаційні технології. Впровадження новітніх інформаційних технологій при проектуванні перспективних та модернізації існуючих радіотехнічних та телекомунікаційних систем та мереж.

Професійні програмні компетентності рівня PhD (доктор філософії)

Інформаційна компетентність. Теоретична та практична підготовленість фахівця до здійснення ефективного пошуку, структурування інформації; формулювання професійної проблеми різними інформаційно-комунікативними способами, кваліфікованої роботи з різними інформаційними ресурсами, професійними інструментами, готовими програмними комплексами, що дозволяють проектувати рішення професійних проблем і практичних завдань; регулярної самостійної пізнавальної діяльності.

Індивідуальне дослідження. Здатність планувати та на основі дослідження робити внесок до знань, пов’язаних з важливою задачею, який відповідає якості матеріалів для друку.

Навики керування проектами. Здатність демонструвати своєчасність та спланованість у дослідженнях.

Планування та обробка результатів експериментальних досліджень з використанням апарату прикладної математичної статистики.

Конструкторські здатності. Компетентність проектування обладнання телекомунікацій та радіотехніки.

Ефективне використання дослідницьких навиків та знань в предметній області. Здатність розробляти та оцінювати проект в області телекомунікацій та радіотехніки на основі фактів, отриманих в результаті проведення досліджень.

Професійні програмні компетентності рівня PhD (доктор філософії)

База знань. Глибокі обґрунтовані знання основних питань проектування, обслуговування, експлуатації обладнання телекомунікації та радіотехніки; детальні або дуже детальні знання спеціальної області дослідження в поєднанні зі знаннями загальної наукової дискусії та внеску до індивідуальної області дослідження.

Знання ресурсів (включаючи ті, що базуються на ІКТ), доступних для дослідження в спеціальній телекомунікаційній області та суміжних областях.

Теоретичні знання, що підтримують професійну практику та дослідження в області телекомунікацій та радіотехніки. Знання про те, як оцінити професійні знання, щоб пояснити практику та брати участь у дослідницькому процесі.

Інноваційна компетентність. Здатність до діяльності, яка пов’язана з трансформацією наукових досліджень в області телекомунікацій та радіотехніки і розробок інших науково-технологічних досягнень у новий чи покращений продукт.

Матриця зв’язку між навчальними дисциплінами/модулями, результатами навчання та компетентностямиМатриця зв’язку між навчальними дисциплінами/модулями, результатами навчання та компетентностямиМатриця зв’язку між навчальними дисциплінами/модулями, результатами навчання та компетентностямиМатриця зв’язку між навчальними дисциплінами/модулями, результатами навчання та компетентностямиМетодична робота Графік взаємних відвідувань занять НПП кафедри Інформаційно-комунікаційних технологій 2016-2017 н.р.Графік запланованих відкритих занять НПП кафедри Інформаційно-комунікаційних технологій 2016-2017 н.р.Наукова та науково-технічна діяльність

Кількість ініціативних науково-дослідних робіт – 2.

1. «Дослідження ефективності передачі інформації в системі управління інфокомунікаційною мережею»

2. «Інфокомунікаційна система керування автоматизованими засобами виробництва на основі мережі електроживлення»

Результати наукових досліджень реалізовані у навчальному процесі:

Дисципліна «Теорія передачі та обробки даних в інфокомунікаціях»

В дисципліну вводяться питання:

1. Класифікація методів стиснення

2. Оцінки ефективності методів стиснення

Дисципліна «Проектування інфокомунікаційних мереж»
 • Характеристики складних систем. Показник ефективності. Критерій ефективності.

 • Основні задачі дослідження мереж. Задачі аналізу та синтезу.

Дисципліна «Кінцеві пристрої абонентського доступу»

1. Класифікація алгоритмів стиснення

2. Протоколи захисту від помилок

Дисципліна «Сучасні технології обробки інформації в телекомунікаціях»
 • Методика сумісного використання стиснення та завадостійкого кодування.

 • Нові методи стиснення даних при передачіПлани участі у конференціях НПП кафедри ІКТТеми статей, що плануються до публікації НПП кафедри ІКТ

1. Порівняння стандартизації якості передавання у пакетних мережах організаціями ITU та 3GPP.

2. Особливості забезпечення параметрів QoS у мережах радіодоступу LTE.

3. Температурні режими роботи поглиначів НВЧ-енергії сповільнюючих систем активних елементів засобів зв’язку.

4. Удосконалення електродинамічної структури ЛРХ.

5. Вплив погрішностей в електронно-оптичних системах на надійність роботи ЛРХ.

6. Методи підвищення ефективності систем передачі інформації і їхня стабілізація

7. Математична модель виникнення помилок передачі в канал з пам'яттю

8. Властивості алгебраїчних кодів

9. Особливості використання технології BPL в якості технології мереж доступу

10. Використання стандарту України ДСТУ ETSI EG 202 057-4:2015 для визначення параметрів якості обслуговування мереж доступу до Інтернет

11. Використання MetroEthernet мереж як транспортних для 4G та 5G.

12. Використання штрихового кодування в системах обробки інформації.

Підготовка аспірантів та докторантів

Здійснюється підготовка

аспірантів:
 • Дородних А.М. - 1 рік підготовки (спеціальність 05.12.02)

 • Хотинський Є.О. - 2 рік підготовки (спеціальність 05.12.02)

 • Лимар В.М. - 2 рік підготовки (спеціальність 05.13.06)

 • Довженко Н.М. - 3 рік підготовки (спеціальність 05.13.06)

докторантів:
 • Макаренко А.О. - 2 рік підготовки (спеціальність 05.12.02)

 • Недашківський О.Л. - 2 рік підготовки (спеціальність 05.12.02)Організація та ведення наукової роботи студентів

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК «Інфокомунікації в космічному просторі»

Керівники гуртка:

Твердохліб М. Г., професор кафедри ІКТ; Житецький А. О., завідувач лабораторії кафедри ІКТ.

Керівники гуртка затверджені на засіданні кафедри інфокомунікацій, протокол № 1 від 31серпня 2016 року.

Метою гуртка «Інфокомунікації в космосі» є:

- засвоєння студентами загальних понять про космічний простір, космічні об’єкти, штучні космічні об’єкти засобів інфокомунікацій.

Організаційна робота

Куратори груп:

1. Срочинська Г.С. – група ІМД-31

2. Довженко Н.М. – група ІМД-32

3. Недашківський О.Л. – група ТСД-13

Студенти 1-го курсу, спеціалізація «Інформаційно-комунікаційні технології» - 25

Доктори філософії з спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» - 8

Організація профорієнтаційної роботи

Закріплених закладів осівти: шкіл – 16, коледжей – 3

2-а вища – 1 (Груєнко О.М.)

Кадрове забезпеченняЯкісний склад науково-педагогічних працівників кафедри інформаційно-комунікаційних технологійЯкісний склад НПП кафедри ІКТЯкісний склад НПП кафедри ІКТЯкісний склад НПП кафедри ІКТНАВЧАЛЬНО – МАТЕРІАЛЬНА БАЗА КАФЕДРИ Лабораторія “Інфокомунікаційних мереж” (ауд. №215 )НАВЧАЛЬНО – МАТЕРІАЛЬНА БАЗА КАФЕДРИРезультати коригування змісту навчання

Після коригування змісту навчання студенти будуть знати:

1. Scalable IP Networks

Після вивчення матеріалу студенти будуть знайомі з основами TCP/IP, маршрутизації, протоколів маршрутизації, IP адресації і Ethernet послуги та служби маршрутизації IP.

2. Interior Routing Protocols

Після вивчення матеріалу студенти будуть знайомі з основами протоколів IP/MPLS мереж, маршрутизації в VPN і VPLS, Інтернет маршрутизацією протоколу (IRP), IP/MPLS мереж і реалізації послуг 2 та 3 рівнів.

3. Multiprotocol Label Switching

Після вивчення матеріалу студенти отримують знання основних прийомів OAM і послуг, різні методи експлуатації.

4. Services Architecture

Отримують знання по архітектурі мережі та послуг Nokia (Alcatel-Lucent) і як їх використовувати для надання послуг зв'язку.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Пропозиції:
 • Збільшення кількості робочих місць в лабораторії

 • Оновлення комп’ютерного обладнання

 • Доукомплектація кафедру штатною одиницею – лаборантом.

Кафедра націлена на:

1. Пошук нових партнерів кафедри

2. Розширення лабораторної бази кафедри

3. Залучення більшої кількості студентів до науково-дослідних робіт кафедри

Висновки

Таким чином, розроблені навчальні плани для бакалаврів спеціалізації “Інформаційно-комунікаційні технології” та докторів філософії спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка», відповідають нормативно-правовим та законодавчим актам, вимогам роботодавців та сучасним вимогам суспільства. Кафедра виконує всі завдання, які ставляться перед нею державними законодавчими актами та керівництвом універсітету.

Дякую за увагу!
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка