Інструкція зі збереження бібліотечних фондівСкачати 108.67 Kb.
Дата конвертації06.01.2018
Розмір108.67 Kb.
ТипЗакон

ПРОЕКТ
Інструкція

про збереження документних ресурсів бібліотек державної

та комунальної форм власності
Ця Інструкція розроблена на підставі нормативно-правових документівУкраїни (законів, державних стандартів, інструкцій), які мають відношення до збереження документних ресурсів, що складають бібліотечний фонд. Інструкція визначає загальні вимоги щодо порядку організації збереження документів в бібліотеках державної та комунальної форм власності.

Основні терміни і поняттяБібліотечний фонд (БФ) – упорядковане зібрання документів, що зберігаються у бібліотеці.

Бухгалтерський облік – облік балансової вартості документів бібліотечного фонду, що здійснюється за правилами ведення бухгалтерського обліку на основі даних про вартість окремих партій документів.

Вилучення документів (з фонду) – процес відбору та виключення зі складу фонду документів, що втратили свою значимість.

Депозитарний бібліотечний фонд – бібліотечний фонд, призначений для постійного збереження у бібліотеках-депозитаріях.

Документ матеріальна форма одержання, збереження, використання і поширення інформації, зафіксованої на папері, магнітній кінофотоплівці, оптичному диску або іншому носієві.

Документні ресурси – вид інформаційних ресурсів, що становить собою сукупність окремих документів, масивів документів в інформаційних системах.

Збереженість документастан документа, який характеризується наявністю експлуатаційних властивостей.

Збереження книжкових пам’яток – фізичний стан документа, що характеризується підтримуванням у часі, за можливістю у найбільш повному обсязі його первісних характеристик і важливих в історико-культурному значенні особливостей документа, набутих ним у процесі існування.

Зношеність документа – стан документа, що є непридатним для подальшого використання і реставрації, спричинений природним його старінням, зношеністю в результаті використання, втрати експлуатаційних якостей через псування, перебування у непристосованих приміщеннях, пошкоджених під час стихійного лиха або інших техногенних ситуацій.

Інвентаризація бібліотечного фонду – здійснення перевірки достовірності даних обліку шляхом зіставлення їх із фактичною наявністю документів у фонді.

Книжкові пам’ятки – рукописні та друковані книги, книжкові колекції, які наділені вагомими духовними, естетичними, поліграфічними або документними властивостями, що мають суспільно значиму наукову, історичні або культурну цінність і охороняються спеціальним законодавством.

Консервація документів – забезпечення збереженості документів за допомогою дотримання режиму зберігання, методів реставрації, стабілізації та виготовлення копій документів.

Облік БФ – реєстрація творів друку й інших документів з метою віддзеркалення в державній статистиці, контролю за її збереженням, прогнозування розвитку фонду.

Обмінний фонд бібліотекифонд, призначений для обміну творами друку та/чи для безоплатної передачі їх іншим бібліотекам.

Організація БФ – сукупність процесів прийому, обліку, технічного бібліотечного оброблення, розміщення і зберігання творів друку та інших документів.

Режим зберігання документівоберігання документів від пошкоджень шляхом створення та підтримання нормативних умов їх зберігання.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Фонди бібліотек державної і комунальної форм власності згідно з законодавством України перебувають під охороною держави і не підлягають роздержавленню чи приватизації.

1.2 Збереження документних ресурсів бібліотек розглядається як дотримування цілісності і незмінності фізичного стану документів, створення їх копій, забезпечення відповідного нормативного режиму зберігання, розміщення в спеціально пристосованих та обладнаних приміщеннях, додержування правил видачі та приймання документів, збереження в процесі використання та їх безпека.

1.3 Суб’єкти господарювання, в безпосередньому підпорядкуванні яких знаходяться бібліотеки, забезпечують їх необхідним обладнанням для створення умов належного зберігання документних ресурсів.
2. ОБЛІК ДОКУМЕНТНИХ РЕСУРСІВ БІБЛІОТЕК
2.1 Бібліотечний облік здійснюється в індивідуальній та сумарній формах. Обліку підлягають усі види документів, що надходять до бібліотеки або вибувають з неї незалежно від виду документа та його матеріальної основи.

2.2 Забезпечується послідовність застосування встановлених одиниць обліку і не допускається їх зміна без прийняття нових нормативних документів з обліку бібліотечних фондів.

2.3 Кожна бібліотека забов’язана щокварталу звіряти кількість і вартість документних ресурсів, що записані в інвентарну книгу з даними бухгалтерії.

2.4 Переінвентаризація документних ресурсів бібліотеки, а також переписування інвентарних книг забороняється.

2.5 При заміні директора (завідуючого) бібліотеки здійснюється перевірка наявності документних ресурсів. Фонд передається на підставі акту прийому-передачі, затвердженого відомством, якому підпорядковуються відповідні бібліотеки.

2.6 Бібліотекам дозволяється вилучати застарілі та зношені документи та встановлювати терміни утримання документів фонду тимчасового зберігання.

2.7 Бібліотеки усіх форм власності та підпорядкування мають право безкоштовно передавати документи до інших бібліотек через державну систему депозитарного зберігання бібліотечних фондів України та обмінні фонди.

2.8 З метою встановлення фактичної наявності документів здійснюється інвентаризація бібліотечних фондів відповідно до Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботи.


3 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОКУМЕНТНИХ РЕСУРСІВ БІБЛІОТЕК У ПРОЦЕСІ ЇХ ЗБЕРІГАННЯ

3.11 Пріоритети у забезпеченні збереження документів бібліотек встановлюються у відповідності до їх значущості і мети зберігання.

3.1.1 Першу категорію складають рідкісні та цінні видання, що увійшли до Державного реєстру культурного надбання України.

3.1.2 Другу категорію документів представляють примірники фонду депозитарного зберігання, які зберігаються для задоволення запитів користувачів визначеного регіону.3.1.3 Третю категорію документів становлять примірники, що використовуються широким колом користувачів.

3.2 Пріоритети у забезпеченні збереження документів визначаються у формах і термінах їх зберігання.

3.2.1 Пам’ятки писемності та друку зберігаються у бібліотеках постійно.

3.2.2 Примірники депозитарного фонду зберігаються постійно. У випадку зношеності матеріальної основи документа чи відсутності активного попиту користувачів інформація переводиться на інші носії.

3.2.3 Документи третьої категорії систематично переглядаються з метою вилучення застарілих, зношених та документів для передачі до інших бібліотек-депозитаріїв України, дублетних – до обмінного фонду.

3.3 Збереження забезпечується комплексом заходів превентивного, стабілізуючого та відновлювального характеру.

3.3.1 Фонди бібліотек розміщуються у спеціально обладнаних приміщеннях, де підтримується нормативний температурно-вологісний, світовий та санітарно-гігієничний режими. Щомісяця у санітарні дні здійснюється загальне прибирання: знепилювання документів, стелажів, каталогів, шаф.

3.3.2 Для збереження книжкових пам’яток забезпечуються режими комплексного та спеціального зберігання.

3.3.2.1Здійснюються консерваційні, реставраційні методи збереження оригіналу та переведення одиниць зберігання на мікрофільм або цифровий формат (створення копії).

3.3.3 Проводяться своєчасні реставраційні та палітурні роботи зношених документних ресурсів.

3.3.4 З метою запобігання передчасному ушкодженню і втраті документів кожна бібліотека зобов’язана дотримуватися основних правил збереження при обробці, розміщенні, транспортуванні та експонуванні документних ресурсів.

3.4 Охорона документних фондів забезпечується захистом документів від крадіжок, стихійного лиха. У випадку надзвичайних ситуацій, аварій або стихійного лиха передбачається оперативна евакуація бібліотечного фонду згідно із затвердженим по бібліотеці планом дій у надзвичайних ситуаціях.

3.5 Адміністрація бібліотеки повинна забезпечити: безперебійну та безаварійну роботу всіх вентиляційних, опалювальних, протипожежних, охороних систем, систем кондиціонування повітря, електромережі.
4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ДОКУМЕНТНИХ РЕСУРСІВ БІБЛІОТЕК
4.1 Документи, що зберігаються в бібліотеках, надаються в безкоштовне користування відповідно до Типових правил користування бібліотеками в Україні, на підставі яких кожна бібліотека розробляє власні правила користування відповідно до її статусу, цільового призначення, складу користувачів, спеціалізації бібліотечних фондів.

4.2 Пріоритет збереженності над доступністю є основним принципом у використанні книжкових пам’яток. Загальні правила користування книжковими пам'ятками передбачають:

надання тільки в науково-дослідних цілях, в інших випадках  заміна книжкової пам'ятки копією;

забезпечення безперервного візуального контролю за використанням документа при існуванні особливих правил його видачі.

4.3 Працівники бібліотек здійснюють контроль за своєчасним поверненням документів, виданих на визначений термін за межі бібліотеки. Вживаються заходи з ліквідації заборгованості та популяризації правил користування документами.

4.4 При відкритому доступі бібліотекар не повинен залишати бібліотечний фонд без нагляду.

4.5 Бібліотеки мають право здійснювати копіювання окремих документів зі своїх фондів з урахуванням вимог до забезпечення збереження бібліотечних фондів та відповідно до чинного законодавства України.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОКУМЕНТНИХ РЕСУРСІВ БІБЛІОТЕК
5.1 Відповідальність працівників бібліотек.

5.1.1 Відповідальність за дотримування норм зберігання бібліотечного фонду несе адміністрація бібліотеки та працівники, які мають доступ до нього і здійснюють заходи зі збереження відповідно до посадових обов'язків.

5.1.2 Відповідальність працівників бібліотек за наявністю їхньої вини, якщо шкода була спричинена недбалим ставленням до роботи, порушенням правил обліку, організації, видачі документів, непроведенням необхідних заходів до своєчасного повернення користувачами документів до бібліотек тощо регламентується загальним законодавством, що регулює відповідальність робітників і службовців.

5.1.3 Повну відповідальність бібліотекарі несуть у випадку, коли нестача документів спричинена діями, що переслідуються у кримінальному порядку, коли встановлено факти розкрадання документів або сприяння розкраданню фонду безпосередньо працівниками бібліотек.

5.2 Відповідальність користувачів бібліотек.

5.2.1 Користувачі, які порушили Правила користування бібліотекою несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

5.2.2 У результаті недбалого користування документами, базами даних, обладнанням та програмним забезпеченням користувач повинен компенсувати (згідно з актом) матеріальні збитки, завдані бібліотеці.

5.2.3 Користувач несе особисту відповідальність за збереження документів, одержаних для користування. Якщо користувач втратив або пошкодив документ з фондів бібліотек, він повинен замінити його на ідентичний чи документ, визнаний бібліотекою рівноцінним. У разі неможливості здійснити таку заміну, користувач повинен відшкодувати ринкову вартість документа. Розмір відшкодування визначається бібліотекою в залежності від цінності документа.5.2.4 За втрату або псування документа з фондів бібліотек неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

Нормативні акти України в бібліотечній галузі, які мають відношення до збереження документних ресурсів

 1. Закони України

  1. Про авторське право і суміжні права

  2. Про бібліотеки і бібліотечну справу

  3. Про видавничу справу

  4. Про інформацію, ст 14

  5. Про концепцію Національної програми інформатизації

  6. Про культуру

  7. Про науково-технічну інформацію

  8. Про національну програму інформатизації

  9. Про обов'язковий примірник документів

  10. Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки

  11. Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування, матриць

  12. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні


 1. Укази та розпорядження Президента України

  1. Про деякі заходи щодо популяризації класичної української літератури та збереження літературної і культурної спадщини

  2. Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України


 1. Постанови та розпорядження Верховної Ради України

  1. Про затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 2006-2008 роки


 1. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

  1. Про затвердження Державної програми розвитку культури на період до 2007 року

  2. Про затвердження Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека - XXI"

  3. Про затвердження переліку бібліотек, до яких надсилаються документи у рамках міжнародного документообміну, що звільняються від сплати мита

  4. Про затвердження Програми поповнення бібліотечних фондів на період до 2005 року

  5. Про затвердження Програми збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000-2005 роки

  6. Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів

  7. Про схвалення Концепції Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека - XXI"


 1. Нормативні акти міністерств і відомств України

  1. Інструкція про організацію передачі та обміну документами між бібліотеками України

  2. Інструкції про порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань з бібліотечних фондів до Державного реєстру національного культурного надбання

  3. Про затвердження Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботи

  4. Положення про систему депозитарного зберігання бібліотечних фондів України

  5. Типові правила користування бібліотеками в Україні
6. Державні стандарти України

ДСТУ ГОСТ 7.26-80. СИБИД. Библиотечное дело. Основные термины и определения

ДСТУ 2732:2004. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять

ДСТУ ГОСТ 7.0-99. СИБИД. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения

ДСТУ ГОСТ 7.50-2006. Консервація документів. Загальні вимоги.

ДСТУ ГОСТ 7.87-2009. СІБВС. Книжкові пам’ятки. Загальні вимоги

ДСТУ 5034:2008. Науково-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять).ДСТУ 7448:2013 Інформація і документація. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять

ДСТУ 4826:2007 Інформація та документація. Видання інформації. Загальні вимоги  (ISO 8:1977, NEQ; ISO 1086:1991, NEQ).

ДСТУ 4861:2007  Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості. 01.01.2009

ДСТУ 5034:2008 Інформація і документація. Науково-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять.ДСТУ ISO 5127:2007 Інформація і документація. Словник термінів (ISO 5127:2001, IDT).

ДСТУ 5058:2008 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. Основні положення.

ДСТУ 3734-98 (ГОСТ 30612-99) Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні. Загальні технічні вимоги.

ДСТУ 3900-99 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Основні положення.ДСТУ 3960-2000 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної і охоронно-пожежної сигналізації. Терміни та визначення.

Каталог: document
document -> Департамент освіти, науки та молоді миколаївської облдержадміністрації
document -> Оскарження І опротестування постанови по справі про адміністративне правопорушення
document -> В. О. Сухомлинського наукова бібліотека українська та зарубіжна література постмодерної епохи Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Миколаїв 2014
document -> Безпека життєдіяльності
document -> Методичні рекомендації " Перлини Волинського Полісся" 2010 рік смт. Маневичі "Перлини Волинського Полісся"

Скачати 108.67 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка