Інформації у доступній та зрозумілій формі щодо змісту та шляхів практичного застосування законів та інших нормативних актів, що визначають права і обов'язки людини. Цей процес може бути реалізований, насампередСкачати 159.05 Kb.
Дата конвертації18.06.2019
Розмір159.05 Kb.
ТипІнформації


ПРОЕКТ
РАЙОННА ПРОГРАМА

правової освіти населення на 2016 – 2020 роки
І. Загальні положення
1.1. Конституція України (стаття 57) гарантує право кожного знати свої права і обов’язки. У зв’язку з цим на державу покладено обов'язок по доведенню до відома населення законів та інших нормативно-правових актів, що визначають права і обов’язки громадян.

Знання громадянами своїх прав і обов’язків є основою їх подальшої реалізації. Сьогодні практично кожна особа незалежно від фахової освіти та рівня професійних знань потребує інформації у доступній та зрозумілій формі щодо змісту та шляхів практичного застосування законів та інших нормативних актів, що визначають права і обов'язки людини. Цей процес може бути реалізований, насамперед, шляхом удосконалення рівня правової освіти населення.


1.2. Метою Програми є підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до права.
1.3. Основні напрямки розвитку правосвідомості та підвищення рівня правової культури населення окреслені в Національній програмі правової освіти населення, затвердженої Указом Президента України від 18 жовтня 2001 року № 992/2001.
1.4. Районна програма правової освіти населення на 2016 – 2020 роки (далі - Програма) розроблена на основі Національної програми правової освіти населення та має на меті створення необхідних умов для набуття жителями області необхідного рівня правових знань та навичок у їх застосуванні, забезпечення доступу громадян до джерел правової інформації, формування у них поваги до права.
1.5. Основними завданнями Програми є:

підвищення рівня правової підготовки населення, насамперед учнівської та студентської молоді, громадян, які перебувають на державній службі, обрані депутатами місцевих рад, викладачів правових дисциплін та журналістів, які висвітлюють правову тематику;

створення належних умов для набуття громадянами знань про свої
права, свободи та обов'язки;

широке інформування населення районну про правову політику держави, діяльність органів влади на місцях, зміни у чинному законодавстві;

створення умов для забезпечення вільного доступу громадян до правової інформації;

сприяння розвитку системи надання безоплатної правової допомоги;

удосконалення системи правової освіти населення районну, збереження та розвиток регіональних традицій у цій сфері.
1.6. Реалізацію завдань передбачається досягти шляхом:

активної участі в організації і здійсненні заходів з правової освіти населення районну місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів та органів юстиції, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, навчальних закладів та закладів культури, об'єднань громадян, засобів масової інформації, видавництв, міжвідомчої координаційно-методичних ради з правової освіти населення та поєднання комплексу заходів у сфері правової освіти, що здійснюються цими органами, організаціями, закладами та установами;

безпосередньої участі викладачів правових дисциплін, студентів-правознавців, юристів та фахівців-правознавців, незалежно від їх роботи і форм діяльності, у поширенні правових знань;

поєднання державних і громадських, безкоштовних і договірних засад реалізації правової освіти;

органічного поєднання правової освіти із загальною середньою,
професійно-технічною та вищою освітою;

системності і безперервності поширення знань про державу і право, у


томі числі шляхом оприлюднення в офіційних виданнях, інших засобах масової інформації нормативно-правових актів, широкого розповсюдження правової літератури та іншої інформації правового характеру, організації семінарів-практикумів, конференцій, круглих столів тощо.
II. Основні напрями реалізації Програми
2.1. Правова освіта населення полягає у здійсненні комплексу заходів виховного, навчального та інформаційного характеру, спрямованих на створення належних умов для набуття громадянами обсягу правових знань та навичок у їх застосуванні, необхідних для реалізації громадянами своїх конституційних прав і свобод, а також виконання покладених на них обов'язків.

Правова освіта є складовою частиною системи освіти і має на меті формування високого рівня правової культури та правосвідомості особи, її ціннісних орієнтирів та активної позиції як члена громадянського суспільства.


2.2. Правова освіта починається в сім'ї та здобувається у дошкільних навчальних закладах, де дітям надаються початкові знання про норми поведінки, формуються навички їх дотримання, виховується повага до батьків, вихователів, ровесників, людей похилого віку.

Надалі правова освіта надається загальноосвітніми, професійно - технічними, вищими навчальними закладами та закладами післядипломної освіти.


2.3. Для правової освіти потрібно добирати обсяг і зміст життєво важливої та доступної для будь-якого віку правової інформації, яка дозволить в обмежений час досягти максимального ефекту.

В усіх видах державної та недержавної загальноосвітньої підготовки, неюридичної професійної і вищої освіти обов'язково вивчається курс про державу і право, проводяться заняття з питань практичного застосування законодавства.

З метою задоволення потреб працівників у юридичних знаннях під час виконання ними своїх функцій і завдань, прийняття кваліфікованих рішень, реалізації наданих повноважень на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності здійснюється правове навчання.
2.4. Реалізації завдань, визначених Національною програмою правової освіти населення, сприяє активна діяльність різноманітних правозахисних громадських організацій, які залучаються до процесу постійного і системного підвищення рівня правової освіти та правової культури різних верств населення, що, в свою чергу, виявляється у налагодженні контактів між пересічними громадянами та представниками різних соціально-політичних сил.
2.5. Складовою частиною правової освіти є самоосвіта громадян з питань держави та права.
2.6. Розроблення пропозицій щодо координації діяльності органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, навчальних закладів та закладів культури, засобів масової інформації у сфері правової освіти, а також надання методичної допомоги у проведенні цієї діяльності здійснює Білогірська районна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення.

Районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування за поданням управління юстиції затверджують склад місцевих міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення, положення про них, вирішують у межах своєї компетенції питання організаційного і матеріально-технічного забезпечення їх діяльності.


2.7. Заклади культури районну здійснюють цілеспрямовану правову освітньо-виховну діяльність.
2.8. Відділ освіти і науки райдержадміністрації та управління юстиції визначають форми і методи правового навчання і виховання та інформування громадян.
2.9. Місцеві телерадіокомпанії, друковані засоби масової інформації систематично інформують населення про національне законодавство, стан боротьби з правопорушеннями, профілактику їх вчинення, а також про діяльність органів виконавчої влади на місцях відповідно до Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації».
III. Основні заходи із забезпечення виконання Програми
3.1. Систематично аналізувати стан правової освіти населення районну, вносити пропозиції щодо його поліпшення.
Структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади,

2016 – 2020 роки
3.2. Періодично переглядати склад районної міжвідомчої координаційно - методичної ради з правової освіти населення. Забезпечувати належну організацію роботи координаційної ради.
Райдержадміністрація

2016 – 2020 роки
3.3. Забезпечити розроблення і затвердження в установленому порядку районної програм правової освіти населення на 2016 – 2020 роки.
Райдержадміністрація

І півріччя 2016 року
3.4. Сприяти розвитку мережі правових громадських приймалень (клінік), виїзних консультативних пунктів, «гарячих ліній» по наданню безоплатної правової допомоги малозахищеним верствам населення. Вживати заходів щодо поліпшення організації їх роботи. Управлінню юстиції в районні забезпечувати постійний аналіз роботи правових громадських приймалень (клінік), виїзних консультпунктів.
Райдержадміністрація, структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, управління юстиції

Постійно

3.5. Вивчати та аналізувати стан викладання правових дисциплін у навчальних закладах районну. Узагальнені результати розглядати на засіданнях районної МКМР з правової освіти населення та розробляти заходи щодо поліпшення цього напряму роботи.


Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, управління юстиції

Постійно

3.6. Організовувати проведення оглядів-конкурсів серед навчальних закладів різного рівня акредитації на краще забезпечення правоосвітньої та правовиховної роботи. Узагальнювати та поширювати кращий досвід роботи.

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, управління юстиції

Щорічно

3.7. Підвищувати рівень поінформованості громадян з питань соціальної підтримки та правового захисту осіб, які беруть (брали) участь в антитерористичній операції, та членів їх сімей, у тому числі членів сімей загиблих (померлих) осіб, які брали участь в антитерористичній операції.


Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, управління юстиції

2016 – 2020 роки

3.8. Видавати та розповсюджувати серед підприємств, установ, організацій, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування районну інформаційно-роз’яснювальні буклети та матеріали на правову тематику.


Районна МКМР з правової освіти населення, управління юстиції

2016 – 2020 роки
3.9. Здійснювати заходи щодо формування негативного ставлення до протиправних діянь, пропаганди здорового способу життя шляхом виступів у трудових колективах, навчальних закладах.
Відділення Національної поліції

2016 - 2020 роки
3.10. Забезпечувати висвітлення правових питань, приділивши особливу увагу роз'ясненню шляхів практичного застосування окремих положень чинного законодавства. Періодично здійснювати оприлюднення графіків роботи правових громадських приймалень, «гарячих» телефонних ліній та виїзних консультативних пунктів.
Районна газета "Життя і слово"

Постійно

3.11. Проводити прес-конференції, брифінги, прямі телефонні лінії, масові заходи правовиховного характеру, під час яких роз'яснювати норми законодавчих актів, що сприяють забороні жорстокості, насильства, незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, виготовлення та розповсюдження порнографічних творів, творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію.


Білогірського відділення поліції Теофіпольського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

Постійно

3.12. Сприяти вільному доступу громадян до джерел правової інформації шляхом поповнення бібліотечних фондів юридичною літературою, періодичними виданнями і базами даних правового характеру, організації діяльності інтернет-центрів, підготовки виставок юридичної літератури, правових довідок.


Райдержадміністрація, сектор культури та релігій,

2016 – 2020 роки
3.13. Сприяти створенню циклу молодіжних теле- та радіопередач з
тематичним обговоренням актуальних правових проблем молоді. Практикувати проведення „круглих столів”, „гарячих” телефонних ліній, передач „прямий зв'язок” з обговорення питань попередження насильства в сім'ї, гендерної політики та попередження торгівлі людьми.
Відділ освіти, молоді та спорту, служба у справах дітей райдержадміністрації

2016 – 2020 роки


3.14. Забезпечувати здійснення правороз’яснювальної роботи серед внутрішньо переміщених осіб шляхом висвітлення в теле- та радіо ефірі, на шпальтах газет питань відповідної тематики, здійснення виступів у трудових колективах, навчальних закладах.
Управління юстиції, управління соціального захисту населення райдержадміністрації

2016 – 2020 роки


3.15. Забезпечувати систематичне проведення заходів з реалізації регіональних заходів на виконання Концепції підвищення правової культури учасників виборчого процесу та референдумів в Україні, затвердженого розпорядженням голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 23 квітня 2014 року № 144/2014-р.
Члени Ради

2016 – 2020 роки


3.16. Забезпечувати підвищення рівня поінформованості суб’єктів права на безоплатну правову допомогу, органів, уповноважених здійснювати затримання, арешт чи взяття під варту осіб, органів місцевого самоврядування та громадських організацій щодо відповідних прав та обов’язків.

Управління юстиції, Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової

допомоги у Хмельницькій області

2016 – 2020 роки


3.17. Забезпечувати проведення широкої правовиховної роботи з питань профілактики негативних явищ у дитячому середовищі.
Райдержадміністрація, Служба у справах дітей райдержадміністрації

2016 – 2020 роки


3.18. Здійснювати невідкладні заходи щодо своєчасного виявлення та надання допомоги дітям, які зазнали фізичного чи іншого насильства з боку дорослих.

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту, служба у справах дітей райдержадміністрації

2016 – 2020 роки
3.19. Проводити постійно діючі семінарські заняття для працівників
юридичних служб державних підприємств, установ та організацій.
Управління юстиції

2016 – 2020 роки


3.20. Організувати проведення в закладах культури і мистецтва правоосвітніх заходів з нагоди відзначення Дня Конституції України, Дня незалежності України, Дня юриста, річниць прийняття Декларації про Державний суверенітет України, Декларації прав людини та інших нормативно-правових актів держави.
Сектор культури та релігій райдержадміністрації,

2016 – 2020 роки
3.21. Ініціювати проведення напередодні Дня Конституції України, Дня незалежності України та Дня юриста декад, тижнів та місяців правового інформування населення про правову політику держави, стан
правопорядку, забезпечення прав і свобод громадян.
Районна МКМР з правової освіти населення, райдержадміністрації, правозахисні громадські організації

Щорічно
3.22. З метою виявлення та запровадження у практику передового досвіду правоосвітньої роботи установ культури районну проводити огляди-конкурси на кращу організацію роботи з правової освіти населення та огляди-конкурси на кращу організацію правового виховання учнівської молоді.
Сектор культури та релігій райдержадміністрації,

управління юстиції2016 – 2020 роки
3.23. Сприяти створенню та ефективній діяльності молодіжних правових клубів.
Райдержадміністрація, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, правозахисні громадські організації

Постійно
3.24. Проводити олімпіади, конкурси, вікторини та інші змагання з правознавства, конкурси учнівських робіт, рефератів з питань історії та теорії держави і права, практичного застосування норм чинного законодавства.
Відділ освіти, молоді та спорту

райдержадміністрації,

правозахисні громадські організації

Щороку

3.25. З метою захисту прав та інтересів дітей забезпечити діяльність при бібліотеках районну лекторіїв, клубів та факультативів правового спрямування.

Сектор культури та релігій райдержадміністрації,

правозахисні громадські організації2016 – 2020 роки
3.26. Здійснювати підтримку у виданні підручників та посібників з правознавства для загальноосвітніх навчальних закладів.
Районна МКМР з правової освіти населення

Постійно
3.27. Забезпечувати висвітлення у засобах масової інформації щодо заходів соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, популяризації сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського спілкування.
Служба у справах дітей райдержадміністрації,

2016 – 2020 роки
3.28. Активізувати пропаганду з роз'яснення серед різних верств населення змісту політико-правових реформ, норм Конституції України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, інших нормативно-правових актів.

До проведення цих заходів залучати спеціалістів у галузі права.


Управління юстиції , правозахисні

громадські організації2016 – 2020 роки

IV. Фінансування заходів Програми
4.1. Фінансування заходів по реалізації Програми здійснюється із дотриманням вимог чинного законодавства за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених законом, згідно з додатком.
V. Очікувані результати виконання Програми
5.1. Реалізація Програми сприятиме:

формуванню правосвідомості населенні районну;

поліпшенню якості підготовки викладачів правових дисциплін, підвищенню ефективності викладання цих дисциплін у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти районну;

підвищенню загального рівня правової освіти населення, вдосконаленню системи правової освіти населення, формуванню у них гуманістичних правових ідей, загальнолюдських та національно-правових цінностей, а також подоланню правового нігілізму.


VІ. Організація і контроль за виконанням Програми
6.1. Координацію заходів Програми та контроль за її виконанням здійснює районне управління юстиції.

6.2. Виконавці Програми щороку до 20 січня інформують районне управління юстиції про стан її виконання.


Додаток

до районної програми правової

освіти населення на 2016 – 2020 роки


Фінансування заходів по реалізації Програми
п/п

Зміст заходів

Сума, тис. грн.Загальний обсяг

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

п. 3.4

Забезпечення юридичною літературою правових громадських приймалень, що діють при районному управліннях юстиції, районній державній адміністрації, сільських, селищних радах.

40000

8000

8000

8000

8000

8000

п. 3.6

Організація проведення оглядів-конкурсів серед навчальних закладів різного рівня акредитації на краще забезпечення правоосвітньої та правовиховної роботи. Узагальнення та поширення кращого досвіду роботи.

15000

3000

3000

3000

3000

3000

п. 3.8

Видання та розповсюдження серед підприємств, установ, організацій, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району інформаційно-роз’яснювальних буклетів та матеріалів на правову тематику.

15000

3000

3000

3000

3000

3000

п. 3.10

п. 3.11


п. 3.13

Висвітлення в теле- та радіо ефірі, друкованих виданнях актуальних правових питань, приділивши особливу увагу роз'ясненню шляхів практичного застосування окремих положень чинного законодавства. Створення циклу молодіжних теле- та радіопередач з тематичним обгоаоркнням актуальних правових проблем молоді. Періодичне оприлюднення графіків роботи правових громадських приймалень, «гарячих» телефонних ліній та виїзних консультативних пунктів. Практикувати проведення „круглих столів”, „гарячих” телефонних ліній, передач „прямий зв'язок” з обговорення питань попередження насильства в сім'ї, гендерної політики та попередження торгівлі людьми.

15000

3000

3000

3000

3000

3000

п. 3.24

Проведення олімпіад, конкурсів, вікторин та інших змагань з правознавства, конкурсів учнівських робіт, рефератів з питань історії та теорії держави і права, практичного застосування норм чинного законодавства.

15000

3000

3000

3000

3000

3000
Всього:Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка