Інформації про державну допомогу Сфера застосування Цей Стандарт слід застосовувати в обліку та при розкритті інформації про державні гранти, а також при розкритті інформації про інші форми державної доп омогиСкачати 103.14 Kb.
Дата конвертації12.10.2018
Розмір103.14 Kb.
ТипІнформації

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 20
Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу

Сфера застосування1. Цей Стандарт слід застосовувати в обліку та при розкритті інформації про державні гранти, а також при розкритті інформації про інші форми державної доп омоги.

2. Стандарт не поширюється:


а) на специфічні проблеми, які виникають в обліку державних грантів у фінансових звітах, що відображають вплив змін цін, або в додатковій інформації подібного характеру;
б) на державну допомогу, яка надається суб'єктові господарювання у формі вигід, які є доступними при визначенні оподаткованого прибутку або визначаються чи обмежуються на основі зобов'язань з податку на прибуток (наприклад звільнення від податку на прибуток, інвестиційні податкові пільги, прискорена амортизація і зменшені ставки податку на прибуток);
в) на державну частку власності суб'єкта господарювання;
г) на державні гранти, на які поширюється МСБО 41 "Сільське господарство".

Визначення3. Терміни, використовувані в цьому Стандарті, мають такі значення:
Держава означає уряд, урядові установи та подібні структури, незалежно від того, чи є вони місцевими, загальнодержавними або міжнародними.
Державна допомога - це захід уряду, розроблений для надання економічних пільг, визначених конкретно для одного суб'єкта господарювання або групи суб'єктів господарювання, які відповідають певним якісним критеріям. Державна допомога відповідно до цього Стандарту не поширюється на пільги, які надаються лише не прямо через заходи, що впливають на загальні умови діяльності, наприклад забезпечення інфраструктури в районах, яким потрібен економічний розвиток, або введення торгових обмежень для конкурентів.
Державні гранти — це допомога держави у формі передачі ресурсів суб'єктові господарювання в обмін на минуле або майбутнє дотримання певних умов, які пов'язані з основною діяльністю суб'єкта господарювання. Вони не поширюються на такі форми державної допомоги, які не можуть мати достовірно визначеної вартості, а також на операції з державою, які не можна відрізнити від звичайних торговельних операцій суб'єкта господарювання.
Гранти, пов'язані з активами, це державні гранти, основною умовою надання яких є те, що суб'єкт господарювання, який відповідає критеріям надання грантів, придбає, збудує або іншим засобом набуде довгострокових активів. Можуть визначатися також додаткові умови, які обмежують тип чи місце розміщення активів, або періоди, протягом яких активи слід придбати чи утримувати.
Гранти, пов'язані з доходом, - це державні гранти, інші, ніж гранти, пов 'язані з активами.
Безповоротні позики — це позики, які позикодавець надає, відмовляючись від права на їх погашення за певними попередньо визначеними умовами.
Справедлива вартість — це сума, за яку актив можна обміняти в операції між обізнаним, незалежним покупцем та обізнаним, незалежним продавцем.

4. Державна допомога має багато форм, що варіюються як за характером наданої допомоги, так і за умовами, які, як правило, визначаються для її надання. Метою такої допомоги може бути заохочення суб'єкта господарювання до здійснення заходів, які воно не впроваджувало б, якщо допомога не була б надана.

5. Одержання державної допомоги суб'єктом господарювання може бути суттєвим для складання фінансових звітів з двох причин. По-перше, якщо ресурси було передано, слід знайти відповідний метод обліку передачі ресурсів. По-друге, бажано визначити величину вигоди, одержаної суб'єктом господарювання від такої допомоги протягом звітного періоду. Це полегшить порівняння фінансових звітів суб'єкта господарювання зі звітами попередніх періодів, а також зі звітами інших суб'єктів господарювання.

6. Державні гранти іноді називають по-іншому, наприклад субсидіями, субвенціями або преміями.

Державні гранти

7. Державні гранти, включаючи негрошові гранти за справедливою вартістю, не підлягають визнанню доти, доки не має обґрунтованої впевненості в тому, що:
а) суб'єкт господарювання виконає умови їх надання;
б) гранти будуть одержані.

8.Державний грант не підлягає визнанню доти, доки не має обґрунтованої впевненості, що суб'єкт господарювання виконає умови його надання, а також його одержить. Одержання гранту саме собою не надає остаточного свідчення, що умови надання гранту були або будуть виконані.

9. Механізм отримання гранту не впливає на метод обліку, який приймається щодо гранту. Таким чином, облік гранту здійснюється однаковим методом, незалежно від того, був він отриманий у вигляді грошових коштів чи у вигляді зменшення зобов'язань перед державою.

10. Безповоротна позика від держави вважається державним грантом, коли є впевненість, що суб'єкт господарювання виконує умови надання безповоротної позики.

11. Як тільки державний грант визнано, будь-які пов'язані з ним непередбачені зобов'язання або непередбачені активи розглядаються відповідно до МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи».

12. Державні гранти слід визнавати як дохід протягом певних періодів, що є необхідним для зіставлення цих грантів на систематичній основі з відповідними витратами, які вони мають компенсувати. Їх не слід відображати за кредитом безпосередньо у власному капіталі.

13. Існує два поширені підходи до обліку державних грантів: метод капіталу, згідно з яким грант відображається за кредитом безпосередньо у власному капіталі, і метод доходу, згідно з яким грант визнається як дохід протягом одного або кількох звітних періодів.

14. Аргументи на підтримку методу капіталу такі:
а) державні гранти — це засіб фінансування, і їх слід розглядати як такі, що відображаються у балансі, а не у звіті про прибутки та збитки, для згортання статей витрат, які вони фінансують. Оскільки погашення не очікується, їх слід кредитувати безпосередньо у власному капіталі.
б) недоречно визнавати державні гранти у звіті про прибутки та збитки, оскільки вони є не заробленими, а являють собою заохочення, надане державою без супутніх витрат.

15. Аргументи на підтримку методу доходу такі:


а) оскільки державні гранти є надходженнями з джерела, іншого, ніж акціонери, їх не слід кредитувати безпосередньо у власному капіталі, а слід визнавати як дохід у відповідних періодах;
б) державні гранти рідко є безкоштовними. Суб'єкт господарювання одержує їх через виконання умов їх надання та виконання передбачених зобов'язань. Тому їх слід визнавати як дохід та узгоджувати з відповідними витратами, для компенсування яких вони призначалися;
в) оскільки податки на прибутки та інші податки вираховуються з прибутку, логічним є відображення державних грантів, які є продовженням фіскальної політики, у звіті про прибутки та збитки.

16. Головним для методу доходу є те, щоб державні гранти визнавалися як дохід на систематичній та раціональній основі протягом певних періодів, що необхідно для зіставлення грантів з пов'язаними з ними витратами. Визнання державних грантів як доходу на основі надходжень не відповідає припущенню про облік на основі нарахування (див. МСБО 1 «Подання фінансових звітів») і було б прийнятним, якби не існувало основи для віднесення гранту на періоди, інші, ніж той, в якому він був отриманий.

17. У більшості випадків періоди, протягом яких суб'єкт господарювання визнає витрати або видатки, пов'язані з державним грантом, легко піддаються визначенню і, таким чином, гранти при визначенні конкретних витрат визнаються як дохід того самого періоду, коли були здійснені відповідні витрати. Подібним же чином, гранти, пов'язані з активами, що амортизуються, як правило, визнаються як дохід протягом тих періодів і в тих пропорціях, в яких нараховується амортизація на ці активи.

18. Гранти, пов'язані з активами, що не амортизуються, також можуть вимагати виконання певних зобов'язань і тоді визнаватимуться як дохід протягом тих періодів, в які були здійснені витрати з виконання зобов'язань. Наприклад, умовою надання земельного гранту може бути спорудження будинку на цій ділянці і доречним може бути визнання його як доходу протягом строку експлуатації будинку.

19. Іноді гранти отримують як частину пакету фінансової або фіскальної допомоги, умови надання яких можуть бути різними. У таких випадках потрібна уважність при визначенні умов, які призводять до витрат та видатків, що визначають періоди, протягом яких грант буде отримано. Доречним може бути розподіл однієї частини гранту за однією основою, а другої частини — за іншою.

20. Державний грант, який стає дебіторською заборгованістю як компенсація за витрати або збитки, які вже були понесені, або метою якого є надання негайної фінансової підтримки суб'єктові господарювання без майбутніх пов'язаних із ним витрат, визнається як дохід протягом того періоду, коли він стає дебіторською заборгованістю.

21. За певних обставин державний грант може надаватися з метою надання негайної фінансової підтримки суб'єктові господарювання, а не як стимулювання конкретних видатків. Такі гранти можуть обмежуватися одним окремим суб'єктом господарювання і бути недоступними для класу одержувачів у цілому. Ці обставини можуть забезпечувати визнання гранту як доходу в тому звітному періоді, в якому суб'єкт господарювання відповідає критеріям його отримання, причому розкриття інформації забезпечує чітке розуміння впливу гранту.

22. Державний грант може стати дебіторською заборгованістю суб'єкта господарювання як компенсація за витрати або збитки, які були зазнані в попередньому обліковому періоді. Такий грант визнається як дохід того періоду, коли він став дебіторською заборгованістю, причому розкриття інформації забезпечує чітке розуміння його впливу.

Негрошові державні гранти

23. Державний грант може бути у формі передачі немонетарного активу, наприклад землі або інших ресурсів, у використання суб'єкта господарювання. За таких обставин, як правило оцінюють справедливу вартість немонетарного активу та обліковують як грант, так й актив за цією справедливою вартістю. Альтернативний підхід, якого іноді дотримуються, — це відображення як активу, так і гранту за номінальною сумою.

Подання інформації про гранти, пов'язані з активами24.Державні гранти, пов'язані з активами, включаючи немонетарні гранти за справедливою вартістю, відображаються в балансі або шляхом визначення гранту як відстроченого доходу, або шляхом вирахування гранту при визначенні балансової вартості активу.

25. Два методи подання грантів (або відповідних часток грантів), пов'язаних з активами, у фінансових звітах вважаються допустимими альтернативами.

26. Згідно з одним методом, грант вважається відстроченим доходом, який визнається як дохід на систематичній і раціональній основі протягом строку корисної експлуатації активу.

27. Згідно з іншим методом, грант вираховується для визначення балансової вартості активу. Грант визнається як дохід протягом строку експлуатації активу, що амортизується, шляхом зменшення амортизаційних відрахувань.

28. Придбання активів і отримання пов'язаних із ними грантів може спричинити значні зміни руху грошових коштів суб'єкта господарювання. З цієї причини і з метою відображення валових інвестицій в активи такі зміни часто розкривають як окремі статті у звіті про рух грошових коштів, незалежно від того, вираховується грант з пов'язаного з ним активу чи ні з метою подання у балансі.

Подання інформації про гранти, пов'язані з доходом

29. Гранти, пов'язані з доходом, іноді відображаються за кредитом у звіті про прибутки та збитки або окремо, або під загальним заголовком, наприклад «Інші доходи»; альтернативним підходом є їх вирахування при відображенні пов'язаних з ними витрат.

30. Прихильники першого методу вважають, що визначення статей чистих прибутків та витрат є недоречним і що відокремлення гранту від витрат полегшує порівняння з іншими витратами, на які грант не впливає. Щодо другого методу, то відповідно до нього суб'єкт господарювання може зовсім не зазнавати витрат, якщо грант не був доступним і подання витрат без згортання щодо гранту може, таким чином, ввести в оману.

31. Обидва методи вважаються прийнятними для відображення грантів, пов'язаних з доходом. Розкриття інформації про грант може бути потрібним для належного розуміння фінансових звітів. Розкриття інформації про вплив гранту на будь-яку статтю прибутків або витрат, які згідно з вимогами розкриваються окремо, є, як правило, доречним.

Погашення державних грантів32. Державний грант, який стає таким, що підлягає погашенню, визнається як перегляд облікової оцінки (див. МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки"). Погашення гранту, пов'язаного з доходом, застосовується спочатку до будь-якого неамортизованого відстроченого кредиту, відкритого у зв'язку з грантом. Тією мірою, якою погашення перевищує будь-який подібний відстрочений кредит або якщо не існує відстроченого кредиту, погашення визнається негайно як витрати. Погашення гранту, пов'язаного з активом, відображається шляхом збільшення балансової вартості активу або шляхом зменшення залишку відстроченого доходу на суму, яка підлягає погашенню. Кумулятивну додаткову амортизацію, що була б визнана на дату як витрати при відсутності гранту, слід визнавати негайно як витрати.

33. Обставини, які ведуть до погашення гранту, пов'язаного з активом, можуть вимагати розгляду можливого зменшення нової балансової вартості активу.

Державна допомога

34. Визначення державних грантів у параграфі 3 не поширюється на деякі форми державної допомоги, вартість яких неможливо обґрунтовано визначити, а також на операції з державою, які неможливо відрізнити від звичайних торговельних операцій суб'єкта господарювання.

35. Прикладами допомоги, вартість якої неможливо визначити обґрунтовано, є безплатні технічні або маркетингові консультації і надання гарантій. Прикладом допомоги, яку неможливо відрізнити від звичайних торговельних операцій суб'єкта господарювання, є державна практика щодо організації закупівель, яка впливає на частину обсягу продажів суб'єкта господарювання. Існування вигоди може бути незаперечним, але будь-яка спроба відокремити комерційну діяльність від державної допомоги може бути довільною.

36. Значущість вигоди в наведених вище прикладах може бути такою, що розкриття характеру, обсягу та тривалості допомоги є необхідним для того, щоб фінансові звіти не вводили в оману.

37. Безпроцентні позики або позики з низькою ставкою відсотків є формою державної допомоги, але вигоди не визначаються кількісно шляхом умовного нарахування відсотків.

38. У цьому Стандарті державна допомога не поширюється на забезпечення інфраструктури шляхом поліпшення загальної транспортної або комунікаційної мережі та постачання вдосконаленого устаткування, наприклад іригаційного або водоочисного, які є доступними на постійній невизначеній основі на користь усієї місцевої громади.

Розкриття інформації

39. Розкриттю підлягає така інформація:
а) облікова політика, прийнята для державних грантів, включаючи методи подання, прийняті для фінансових звітів;
б) характер та обсяг державних грантів, визнаних у фінансових звітах, а також зазначення інших форм державної допомоги, від яких суб'єкт господарювання має пряму вигоду;
в) невиконані умови та інші непередбачені події, які супроводжують надання державної допомоги, що була визнана.

Положення перехідного періоду40. Суб'єкт господарювання, який застосовує цей Стандарт уперше:
а) виконує вимоги щодо розкриття інформація, коли це є доречним,
б) або:
i) коригує свої фінансові звіти відповідно до змін в обліковій політиці згідно з МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки"
або
ii) застосовує положення цього Стандарту щодо бухгалтерського обліку лише грантів або частин грантів, які стають дебіторською заборгованістю чи підлягають погашенню після дати набрання чинності Стандартом.

Дата набрання чинності41. Цей МСБО набирає чинності для фінансових звітів, що охоплюють періоди починаючи з 1 січня 1984р. або пізніше.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка