Інформаційно-методичнийСторінка25/25
Дата конвертації08.07.2018
Розмір4.62 Mb.
ТипРішення
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Розділ 1. Поняття дослідження та його елементів

1. Процес пізнання та наукова діяльність. Наука як форма пізнання світу та передумова економічного розвитку. (4 год.)

Сутність процесу пізнання та його ролі у життєдіяльності людини. Наукова діяльність та наукові дослідження як одна із форм пізнання світу. Використання даних, отриманих дослідним шляхом, у розвитку суспільства. Роль наукової діяльності у забезпеченні науково-технічного прогресу та становленні нових стадій і циклів економічного розвитку.

Географія як наукова дисципліна та її роль у пізнані навколишнього середовища.
2. Поняття про об’єкт і предмет, їх роль у дослідницькому процесі.

(2 год.)

Поняття об’єкта дослідження як явища, процесу, його результатів чи окремих аспектів, особливостей, на виявлення та аналіз яких спрямовані зусилля дослідника.

Поняття предмета дослідження як певних сторін, особливостей та властивостей об’єкта дослідження.

Роль об’єкта та предмета дослідження в процесі дослідження та забезпеченні його результативності й ефективності.

Вміння учнів розрізняти ці поняття та визначати їх.

3. Актуальність як ключова властивість дослідження. Визначення мети і завдань дослідження. (6 год.)

Поняття про актуальність та її значення і врахуванні при виборі та формулюванні теми дослідження. Актуальні напрями географічних досліджень.

Визначення теми та обґрунтування актуальності дослідження.

Мета дослідження та її реалізація в ході дослідження. Шляхи її досягнення.

Завдання дослідження та їхня роль у досягненні мети. Формулювання завдань.

4. Загальні правила цитувань та посилання на літературу. Робота з літературними джерелами. (4 год.)

Правила та принципи роботи з джерельною базою різних типів: публіцистичною, науковою літературою, документами. Правила використання окремих даних, фактів, результатів, отриманих іншими авторами, а також їхніх думок та суджень.

Цитування як один з елементів посилання на використану літературу. Загальні правила здійснення цитувань.
Розділ 2. Загальнонаукові та спеціальні географічні методи досліджень та їх використання


  1. Принципи та методи наукових досліджень (6 год.)

Визначальні принципи географічних досліджень. Принцип територіальності як тип просторового групування ресурсів, природокористування, виробничих процесів на території регіону й характеру життєдіяльності населення з його етнічними, релігійними та соціально-культурними особливостями.

Принцип комплексності досліджень як виявлення взаємозв’язку елементів, явищ, що складають одне ціле.

Принцип регіональної цілісності як об’єктивний взаємозв’язок природних, соціальних та економічних процесів і явищ, що взаємодіють на певній території.

Принцип системності досліджень, що передбачає розгляд об’єктів у їх складних динамічних відношеннях і зв’язках.

Поняття про метод наукового дослідження та їх види. Загальнонаукові та спеціальні географічні методи.


  1. Поняття про методику дослідження та його етапи. Формування схеми дослідницької роботи (4 год.)

Поняття методики дослідження та її ролі в організації та проведенні дослідження.

Етапи дослідження. Їх виділення та роль етапності в постановці та проведенні дослідження. Організаційне співвідношення та завдання кожного з етапів. Розподіл часу та зусиль дослідника на кожному з етапів. Визначення та обґрунтування доцільності та необхідності проведення тих чи інших заходів та прикладання зусиль для отримання кінцевих результатів та висновків.
  1. Поняття про статистичний метод та способи його використання. Напрями аналізу отриманих результатів (4 год.)

Поняття статистичного методу, його сутності і призначення. Доцільність застосування даного методу для аналізу географічних процесів і явищ. Напрями використання отриманих результатів.

П/р №1. Застосування статистичного методу для аналізу галузевої структури господарства України (з використанням статистичних даних про структуру доданої вартості, створеної в 2010р.).


  1. Математичні методи та їх застосування в географічних дослідженнях (6 год.)

Сутність математичних методів, їхня специфіка у проведені та отриманні результатів географічних досліджень. Напрями використання у фізико-географічних та суспільно-географічних дослідженнях. Їхня роль в обґрунтуванні отриманих результатів.

П/р №2. Побудова графіка добового ходу температур та його аналіз.

П/р №3. Аналіз динаміки галузевої структури господарства України протягом 2000-2010 рр. з використанням 3 зрізів (2000, 2005, 2010 рр.).
5. Поняття про історичний метод та його роль в географічних дослідженнях (4 год.)

Поняття про історичний метод та його роль у розумінні сутності та етапності формування і розвитку фізико-географічних та суспільно-географічних систем. Використання історичних підходів для отримання більш повного та комплексного уявлення про формування території.П/р №4. Виявлення етапів формування мережі розселення регіону (на вибір).


  1. Порівняльний метод в географічних дослідженнях (4 год.)

Сутність порівняльного методу та принципи й напрями його застосування у географічних дослідженнях. Основні підходи до аналізу отриманих результатів.П/р №5. Порівняння галузевої (чи територіальної) структури господарства 2-х країн світу (на вибір).

7. Поняття про аналіз як один з основоположних методів пізнання

(4 год.)
Аналіз як основоположний загальнонауковий метод. Його сутність та визначальні особливості. Отримані результати. Використання аналізу в географічних дослідженнях.

П/р №6. Проаналізувати відмінності у експортному потенціалі країн Центральної Європи, виявити чинники, що їх зумовили.
8. Синтез як науковий метод. Його значення та цілі в наукових дослідженнях (4 год.)

Поняття про синтез як один з важливих комплексних методів, що широко застосовується в географічних дослідженнях. Його сутність і специфіка.П/р №7. Виявити спільні особливості у господарській спеціалізації країн Середземномор’я.

9. Спеціальні методи досліджень в географії. Класифікація. Регіональний аналіз. Картографування (16 год.)

Спеціальні методи географічних досліджень. Поняття про класифікацію, регіональний аналіз та картографування. Їхня сутність та напрями використання. Виявлення їх сутності та специфіки шляхом виконання низки практичних робіт.П/р №8. Оцінка рекреаційного потенціалу регіонів України (за даними про кількість туристів.

П/р №9. Застосування картографічного методу досліджень з використанням результатів, отриманих в П/р №8.

П/р №10. Виявлення регіональних особливостей процесу природокористування в Україні.

Розділ 3. Вимоги до оформлення науково-дослідної роботи. Оформлення додатків та списку літератури. (4 год.)

Загальні вимоги до оформлення наукових робіт, зокрема текстової частини. Оформлення додатків, їх нумерація, посилання на додатки та список літератури по тексту. Вимоги до оформлення літературної бази.


Список рекомендованої літератури
1. Бакала І.М. Проектне навчання як засіб розвитку пізнавальних потреб учнів / І.М. Бакала // Обдарована дитина. – 2010. - №3.- С.61-65.

2. Голиков А.П. Вступ до економічної і соціальної географії / А.П. Голиков, Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко. – К.: Либідь, 1996. – 320 с.

3. Голубчик М.М. Теория и методология географической науки /М.М. Голубчик и др. – М.: Владос, 2005. – 463с.

4. Коханко О.М. Основи науково-педагогічних досліджень: навч. посіб./ О.М. Коханко. – Хмельницький: ХНУ, 2005. – 254с.

5. Лузан П.Г. Теорія і методика формування навчально-пізнавальної активності студентів: монографія / П.Г. Лузан. – К.: Нац. аграр. ун-т, 2004. – 271с.

6. Пілюшенко В.Л. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення: навч. посіб. / В.Л. Пілюшенко, І.В. Шкрабак, Е.І. Соловенко. – К.: Лібра, 2004. – 343с.

7. Свердан М.М. Основи наукових досліджень: навч. посіб. / М.М. Свердан, М.Р. Свердан. – Чернівці, 2006. – 351с.

8. Стеченко Д.М. Методологія наукових досліджень: підручник / Д.М. Стеченко, О.С. Чмир. – К.: Знання, 2007.- 317с.

9. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підручник / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – К.: Знання, 2008. – 310 с.

ЗМІСТ


РОЗДІЛ І.

Структура і напрямки роботи Київського обласного комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді»………………………….

3


РОЗДІЛ ІІ.

Умови проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України у 2012/2013 навчальному році……………………………………………………………

27


РОЗДІЛ ІІІ.

Основні вимоги до написання, оформлення і представлення учнівських науково-дослідницьких робіт…………………………………………………………

52


РОЗДІЛ ІV.

Умови проведення обласного поетичного конкурсу «Зерна доброти» у 2012/2013 навчальному році………...


69РОЗДІЛ V.

Гурткова робота Малої академії наук учнівської молоді ...79


РОЗДІЛ VІ.

Орієнтовний перелік тем науково-дослідницьких робіт………………………………………………………….

86


РОЗДІЛ VІІ.

Аналітична інформація про роботу з обдарованими дітьми в системі Малої академії наук учнівської молоді…………………………………………………………

112РОЗДІЛ VІІІ.

Орієнтовний графік проведення масових заходів з учнівською молоддю в системі Малої академії наук України у 2012/2013 навчальному році…………………….

144РОЗДІЛ ІХ.

Методичні рекомендації щодо організації та змісту роботи з обдарованою та талановитою молоддю в системі МАН ………………………………………………………….

149ДЛЯ НОТАТОК

ДЛЯ НОТАТОК

Київський обласний комунальний позашкільний навчальний заклад «Мала академія наук учнівської молоді»: Інформаційно-методичний вісник / Головне управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації; упоряд.: Мережинська О.Г., Незабитовський І.М., Петровська Т.В., Коркішко Т.В. – Боярка, 2012. – 230 с.
В інформаційно-методичному віснику представлені матеріали на допомогу вчителям та учням старших класів для участі у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт. Збірник висвітлює форми і методи організації роботи в системі МАН.

РЕДАКЦІЙНА РАДА:

Мережинська О.Г., Незабитовський І.М., Петровська Т.В., Коркішко Т.В.,

Бурчак О.А., Губрій О.В., Гурбич Ю.В., Куделя Л.А., Лубківська Л.В., Овсієнко Т.Г.
Оформлення обкладинки: Незабитовський І.М.

Редагування: Петровська Т.В

Коректор: Кир’ян Н.В.

Технічний редактор: Лахтадир А.С.

ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА ВИПУСК:Незабитовський І.М., Коркішко Т.В.

КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ», 2012

ББК

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка