Інформаційно-методичнийСторінка23/25
Дата конвертації08.07.2018
Розмір4.62 Mb.
ТипРішення
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГУРТКА


Обладнання

Кількість, шт.

Технічне обладнання

Комп’ютер

2

Принтер

1

Мультимедійний проектор

1

Екран

1

Копіювальний апарат

1

Накопичувач USB Flash-drive

15

Канцелярське приладдяПапір друкарський

За потребою

Зошити учнівські

За потребою

Ручки кулькові

За потребою

Олівці

За потребою

Папки

За потребою

Файли

За потребою

CD, DVD-диски

За потребою

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕТАРУРИ

 1. Акінфієв О. Реферат як приклад дослідницької роботи учнів // Історія в школі. - 1997. - №8. - С. 22-23.

 2. Артемчук Г. та ін. Методика організації науково-дослідницької роботи. - К., Фортуна. - 2000. - 272 с.

 3. Білоусенко П. та ін. Учіться висловлюватися. - К., Рад. школа, 1990. - 127 с.

 4. Вісник Київського обласного територіального відділення МАН України / Заг. редакція Клокар Н.І. - Біла Церква. - 2001. – 120 с.

 5. Віват, науко молода! / Упор. О. Заболотний – Біла Церква. – 2003. – 120 с.

 6. Горбачук В.Т.Барви української мови / В.Т. Горбачук. – К.: Видавн. Дім «КМ Academia», 1997. – 271с.

 7. Забіяка В. Робота зі словником // Дивослово. - 1998. - №4. - С. 22-25.

 8. Заболотний О. Як знаходити знання / Розвиток пошуково-дослідницьких здібностей учнівської молоді // Українська мова і література в середніх школах, ліцеях, гімназіях, колегіумах. – 2003. - №2. – С. 94-110.

 9. Кабан Л. Положення про навчальні програми для забезпечення варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів Київської області // Інформаційний – методичний збірник - Б.Церква. - 2011. - №2/124. - С. 13-27.

 10. Кнорр Н. Розвиток природних здібностей і обдарувань ліцеїстів // Обдарована дитина. - 2000. - №4. - С. 7-9.

 11. Коваль А. Культура ділового мовлення. - К., Освіта. - 1975. – 98 с.

 12. Ковальчук В. та ін. Основи наукових досліджень. - Одеса. - 2001. - 217 с.

 13. Ковбасенко Л. Мала академія наук України як пріоритетна форма позашкільної освіти // Обдарована дитина. - №5. - С. 30-34.

 14. Літературний словник-довідник / за ред.. Р.Т. Громяка, Ю.І.Коваліва та ін. – К.: Академія, 1997. – 752 с.Авторська програма гуртка

«Оформлення науково-дослідницьких робіт»

О.О. Бодрик,

вчитель інформатики

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12

з поглибленим вивченням інформаційних технологій

Основний рівень

Пояснювальна записка

Проблема творчого розвитку особистості в сучасному світі є надзвичайно важливою. Кожна цивілізована країна дбає про творчий потенціал суспільства загалом і кожної людини зокрема, оскільки потребує діяльних, обдарованих, інтелектуально розвинених громадян. Мета сучасної системи освіти – формування в учнів вмінь самостійно здобувати потрібну інформацію, виокремлювати проблеми, шукати шляхи їх розв’язання. Пошукова активність є своєрідним внутрішнім генератором, який робить людину творчою. Тому розвиток здатності до пошуку, який допомагає людині досягти потенційних можливостей у відносинах зі світом та іншими людьми, і є головним завданням освітньо-виховних інститутів та суспільства в цілому.

Одночасно життя сучасного суспільства визначається глибоким проникненням інформаційно-комунікаційних засобів в усі сфери людської діяльності.

Великі можливості для творчої самореалізації школярів відкриває позашкільна освіта як одна із складових частин системи безперервної освіти, спрямована на розвиток здібностей, обдарувань дітей, задоволення їх інтересів, потреб у професійному самовизначенні.

Програма гуртка передбачає надання початків науково-дослідницької діяльності з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Метою програми є формування компетентностей особистості у процесі проведення науково-дослідницьких робіт з використанням прикладних програмних середовищ.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

- пізнавальної: оволодіння знаннями про наукові дослідження, логіку дослідницької діяльності, правилами оформлення науково-дослідницьких робіт;

- практичної: формування умінь та навичок обробки результатів досліджень з використанням комп’ютерних технологій, побудова відповідних інформаційних моделей, пошук та використання літературних джерел та глобальної мережі Інтернет, оформлення науково-дослідницьких робіт;

- творчої: розвиток пошукової, алгоритмічної, дослідницької та експериментальної діяльності; формування вмінь самостійного пошуку та дослідження;

- соціальної: виховання культури праці, творчої ініціативи, формування стійкого інтересу до алгоритмічної, дослідницької та експериментальної творчості; розвиток позитивних якостей емоційно-вольової сфери особистості: працелюбства, наполегливості, відповідальності.

Програма гуртка розрахована на роботу з учнями старшого шкільного віку (від 14 років). Програма передбачає навчання дітей у групах основного рівня паралельно з гуртками, на яких учні займаються безпосередньо

науково –дослідницькою діяльністю. На опрацювання навчального матеріалу відводиться 35 годин (1 година на тиждень).

Кількісний склад навчальної групи складає 15 – 20 вихованців.

Програма гуртка спрямована на практичне оволодіння вихованцями навичками науково-дослідницької діяльності та використання інформаційних технологій при оформленні науково-дослідницьких робіт.

На заняттях застосовується групова форма навчання: теоретичні, практичні заняття (побудова інформаційних моделей, складання схем, діаграм ), а також бесіди, ігри та ін.

У навчально-виховному процесі доцільно використовувати такі методи: лекції, бесіди, співбесіди, консультації, розповіді; усний, письмовий та комп’ютерний контроль за засвоєнням програми.

За структурою заняття у гуртку мають бути комбінованими: складатися з теоретичної та практичної частин.Основний рівень

Навчально-тематичний план


№ з/п

Тема

Кількість годин

усьо-

го


Теоре-тичні

Прак-тичніВступ. Застосування інформаційних технологій в науково-дослідній роботі.

1

1

 Етапи науково-дослідницької роботи.

 8

 

 

2.1

Визначення наукової проблеми і теми дослідження.

2

1

1

2.2

Формулювання мети і завдань дослідження.

2

1

1

2.3

Вибір методів дослідної роботи.

1

1

 

2.4

Збір і обробка фактичного матеріалу.

1

1

 

2.5

Аналіз та оформлення результатів наукового дослідження.

1

1

 

2.6

Застосування на практиці.

1

1

 Оформлення науково-дослідницької роботи. 

 

3.1

Вимоги до оформлення науково-дослідницької роботи.

1

1

 

3.2

Вступ.

1

1

 

3.3

Основна частина.

1

1

 

3.4

Висновки та додатки.

1

1

 Робота з джерелами інформації.

2

1

1Методи наукового дослідження.

4

2

2Застосування прикладного програмного забезпечення у науково - дослідній роботі.

15 

 

 

6.1

Робота з текстовими документами.

3

2

1

6.2

Використання графіки.

2

 16.3

Обробка даних в наукових дослідженнях за допомогою середовища табличного процесора.

4

2

2

6.4

Публічні доповіді та їх мультимедійний супровід.

3

1

2

6.5

Опублікування результатів наукового дослідження роботи.

3

1

2Підсумкове заняття.

1

1

 
Всього:

35

22

13


Для забезпечення виконання програми гуртка необхідні такі програмні засоби:

  1. Операційна система ― для засвоєння правил роботи з системою введення-виведення інформації та її зберігання на зовнішніх носіях.

  2. Редактор текстів ― для засвоєння правил введення, зберігання та редагування текстів за допомогою комп’ютера.

  3. Графічний редактор ― для засвоєння правил побудови малюнків, схем, креслень, анімацій тощо за допомогою комп’ютера.

  4. Електронні таблиці ― для засвоєння правил виконання значних за обсягом розрахунків та ознайомлення з діловою графікою.

  5. Системи управління базами даних ― для засвоєння правил структурування, редагування, впорядкування, пошуку та зберігання інформації в базах даних.

  6. Набір програм для роботи в глобальній мережі Інтернет ― для перегляду та створення Web-сторінок, роботи з електронною поштою та телеконференціями, файловими архівами, пошуковими системами тощо.


Зміст тем (програми)

1. Вступ. Застосування інформаційних технологій

в науково-дослідній роботі (1 год.)

Ознайомлення з порядком і планом роботи гуртка.

Загальні правила безпеки праці. Правила поведінки в навчальному комп’ютерному класі, закладі.

Поняття науково-дослідної діяльності. Основні етапи наукових досліджень. Принципи наукових досліджень. Види та методи наукових досліджень. Сучасні об’єкти наукових досліджень. Форми і способи подання результатів досліджень.


2. Етапи науково-дослідницької роботи (8 год.)

2.1. Визначення наукової проблеми і теми дослідження (2 год.)

Ознайомлення та аналіз інформації про предмет дослідження. Пошуки методологічних основ дослідження. Практична робота «Формулювання теми дослідження»2.2. Формулювання мети і завдань дослідження (2 год.)

Формулювання теми дослідження. Визначення провідної ідеї та мети дослідження. Формулювання гіпотези. Визначення завдань дослідження. Практична робота «Формулювання мети і завдань дослідження»2.3. Вибір методів дослідної роботи (1 год.)

Розробка програми та плану дослідження. Вибір методів і процедур наукових досліджень. Вірогідності результатів. Вимоги пошукової роботи.2.4. Збір і обробка фактичного матеріалу (1 год.)

Принципи роботи з різними джерелами інформації. Види та форми джерел інформації. Проведення експериментальних досліджень. Оцінка одержаних результатів. Математичні методи обробки експериментальних даних. Формулювання попередніх теоретичних та практичних висновків.2.5. Аналіз та оформлення результатів наукового дослідження (1 год.)

Формування результатів наукових досліджень. Форми оформлення результатів досліджень.2.6. Застосування на практиці (1 год.)

Впровадження результатів досліджень. Оцінка ефективності досліджень. Науковий звіт.


3. Оформлення науково-дослідницької роботи (4 год.)

3.1. Вимоги до оформлення науково-дослідницької роботи (1 год.)

Загальні вимоги. Обсяг науково-дослідницької роботи. Структура науково-дослідницької роботи. Основні її елементи: титульний аркуш, тези, зміст, перелік умовних позначень (за необхідності), вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел, додатки (за необхідності). Правила нумерації в роботі. Правила оформлення формул. Правила оформлення ілюстрацій і таблиць.3.2. Вступ (1 год.)

Обґрунтування актуальності та доцільності обраної теми, сутності проблеми. Формулювання мети роботи і зміст поставлених завдань, об’єкту і предмету дослідження. Перелік використаних методів дослідження. Формулювання характеристики роботи (теоретичної, прикладної); нових наукових положень, запропонованих дослідником особисто, відмінність одержаних результатів. Повідомлення про наукове використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання.

3.3. Основна частина (1 год.)

Структура розділів: коротка передмова з описом вибраного напряму; обґрунтування застосованих методів досліджень; формулювання висновків. Характеристика джерел для написання роботи та короткий огляд літератури з даної тематики. Обґрунтування вибору напряму досліджень. Пояснення методики і техніки дослідження; представлення відомостей про обсяг дослідження; виклад, аналіз та узагальнення отриманих результатів, дається їх оцінка.3.4. Висновки та додатки (1 год.)

Стислий виклад результатів розв’язку наукової проблеми та поставлених завдань. Самостійність, новизна, теоретичне і (або) прикладне значення, кількісні та якісні показники здобутих результатів, обґрунтування достовірності результатів та рекомендації щодо їх використання. Додатки: проміжні математичні доведення, формули і розрахунки, додаткові таблиці, графіки, рисунки, ілюстрації тощо.


4. Робота з джерелами інформації (2 год.)

Літературні джерела інформації та створення бібліографії. Стандарти: ДСТУ ГОСТ 7.1 – 84 «СИБИД. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления», ДСТУ 3582  – 97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», ДСТУ 3008 – 95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення».

Джерела інформації всесвітньої комп’ютерної мережі та пошукові системи. Правила цитування та посилання на використані джерела. Аналіз результатів вивчення джерел інформації. Практична робота «Складання бібліографії».
5. Методи наукового дослідження (4 год.)

Методи емпіричного рівня спостереження, порівняння, розрахунок, вимірювання, анкетне опитування, співбесіда, тести, метод проб і помилок.

Методи експериментально-теоретичного рівня: експеримент, аналіз і синтез, індукція й дедукція, моделювання, гіпотетичний, історичний і логічні методи.

Практична робота «Вибір і застосування методів емпіричного та експериментально-теоретичного рівня».

Методи теоретичного рівня: абстрагування, ідеалізація, формалізація, аналіз і синтез, індукція і дедукція, аксіоматика, узагальнення і т.д

Методи метатеоретичного рівня: діалектичний метод і метод системного аналізу.

Практична робота «Вибір і застосування методів теоретичного та метатеоретичного рівня».
6. Застосування прикладного програмного забезпечення

у науково-дослідній роботі (15 год.)

6.1. Робота з текстовими документами (3 год.)

Правила та послідовність оформлення результатів досліджень. Функції систем опрацювання текстів МS Word та MS Publisher. Налагодження інтерфейсу систем опрацювання текстів. Системи оптичного розпізнавання сканованого тексту. Системи автоматичного перекладу документів. Форматування тексту. Робота зі списками, колонками, розривами; нумерація сторінок; колонтитули; стилі. Робота з закладками та зносками; створення та модифікація змісту і покажчика. Системи перевірки правопису. Застосування формул. Використання таблиць. Підготовка, експорт та вбудовування об’єктів з інших додатків. Підготовка документа до друку.

Робота з великими документами; структура документа. Практична робота «Створення великих документів».

6.2. Використання графіки (2 год.)

Види комп’ютерної графіки; основні поняття про растрову та векторну графіку; основні поняття комп’ютерної графіки.

Робота з графічними об’єктами в середовищі текстового редактора: вставлення та модифікація малюнків; малюнок у тексті, види вирівнювань; створення об’єкта WordArt; створення діаграм; методи упорядкування та об’єднання об’єктів; особливості групування, комбінування та зварювання об’єктів; перетин та виключення об’єктів;

Методи стиснення графічних даних; перетворення файлів з одного формату у інший.Практична робота «Робота з графічними об’єктами в середовищі текстового редактора»

6.3. Обробка даних в наукових дослідженнях

за допомогою середовища табличного процесора (4 год.)

Організація математичної, статистичної та аналітичної обробки даних в наукових дослідженнях. Організація обчислень в електронних таблицях. Математичні, статистичні та логічні функції MS Excel та її застосування в обробці даних. Практична робота «Організація табличної інформації в Excel» Упорядкування та пошук потрібних даних в електронній таблиці. Виведення табличних даних і діаграм на друк. Побудова діаграм і графіків на основі табличних даних. Практична робота «Організація графічної інформації в Excel».6.4. Публічні доповіді та їх мультимедійний супровід (3 год.)

Види публічних доповідей повідомлень. Правила побудови та мультимедійний супровід публічних доповідей.

Поняття комп’ютерної презентації; можливості презентації та особливості її використання; вимоги до змісту презентації; основні прийоми при створенні презентації: використання шрифтів, автофігур, фону, малюнків, анімацій, управляючих o6'єктів, налаштування зміни кадрів; використання гіперпосилань при створенні презентації; вставлення діаграм; використання в презентації документів, створених у Word; використання в презентаціях звукових, відеофайлів, записів з компакт-диска.; збереження презентації у різних форматах.

Практична робота «Використання шрифтів, автофігур, фону, малюнків, анімацій, управляючих o6'єктів, налаштування зміни кадрів». Практична робота «Створення інтерактивної презентації на задану тему».

6.5. Опублікування результатів наукового дослідження (3 год.)

Способи та методи опублікування результатів наукових досліджень. Види публікацій; можливості Microsoft Publisher для створення бюлетенів різних видів. Публікація веб-сторінок в глобальній мережі. Тексти, малюнки, анімація та звук на публікаціях. Основи дизайну публікацій та веб-сторінок в середовищі MS Publisher. Створення та використання гіперпосилань. Використання різних шаблонів в оформленні публікацій. Підготовка до друку роботи.Практична робота «Створення бюлетня». Практична робота «Створення веб-сторінки».
7. Підсумкове заняття (1 год.)

Підведення підсумків роботи гуртка за рік, організація представлення програмних продуктів гуртківців, результатів участі у конкурсах різних рівнів. Відзначення кращих вихованців гуртка.


Основні вимоги до знань, вмінь, навичок

(прогнозований результат)

Учні повинні знати:

поняття про основні етапи наукових досліджень;

принципи наукових досліджень;

види та методи наукових досліджень;

форми і способи подання результатів досліджень;

приклади досліджень в різних галузях науки;

основні принципи аналізу предмету дослідження;

недоліки при визначенні проблеми;

класифікацію гіпотез дослідження;

алгоритми розробки та побудови гіпотези;

методи і процедури наукових досліджень;

форми і методи наукових досліджень;

принципи розробки критеріїв оцінювання одержаних результатів;

правила оцінювання одержаних результатів.

математичні методи обробки експериментальних даних;

принципи оцінювання попередніх теоретичних висновків;

принципи оцінки результатів наукових досліджень;

види впровадження принципи розробки критеріїв оцінювання одержаних результатів;

способи зведення результатів дослідження;

принципи оцінки результатів досліджень;

принципи роботи з джерелами інформації;

види та форми джерел інформації;

правила створення бібліографії;

правила роботи з Інтернет-ресурсами;

принципи аналізу результатів роботи з джерелами інформації;

правила оформлення текстових документів – результатів досліджень;

принципи налаштовування систем опрацювання текстів;

принципи роботи з системами перевірки правопису;

правила форматування різних видів документів;

принципи роботи систем оптичного розпізнавання текстів;

правила підготовки документів до друку;

призначення усних доповідей та повідомлень;

принципи мультимедійного супроводу усних доповідей;

принципи конструювання окремих слайдів та презентації;

можливості використання різних типів об’єктів (текстових, графічних, числових, звукових, відео) для створення презентацій;

принципи підготовки звуку та відео до вбудовування в презентації;

способи використання макросів та елементів керування в презентації;

способи демонстрації слайдів;

принципи виконання математичних, статистичних та аналітичних операцій з даними;

засоби обробки даних наукових досліджень;

правила розміщення та обробки даних в електронних таблицях;

основні математичні та статистичні функції обробки даних;

правила впорядкування та пошук даних у середовищі табличного процесора;

способи побудови діаграм і графіків на основі табличних даних;

способи та методи опублікування результатів наукових досліджень;

різні види наукових публікацій;

правила створення веб-сторінок;

можливості використання різних типів об’єктів для створення публікацій;

способи розміщення звітів про наукові дослідження в глобальній мережі;

способи підготовки до друку матеріалів.Учні повинні мати уявлення про:

місце наукових досліджень в сучасності;

форми подання результатів досліджень;

об’єкт дослідження;

мету та завдання дослідження;

предмет дослідження;

гіпотезу дослідження;

сукупність дослідницьких прийомів та методів;

вимоги до пошукових робіт;

проведення наукового експерименту;

оцінювання результатів експерименту;

математичні засоби обробки результатів дослідження;

теоретичні та практичні висновки;

оцінювання наукової цінності результатів досліджень;

вимоги до оформлення результатів робіт;

вимоги до наукового звіту;

принципи впровадження результатів досліджень;

доцільність обраних форм оформлення результатів дослідження;

різні форми та види отримання інформації;

принципи роботи з літературою ;

способи пошуку в глобальній мережі;

різні види текстових документів – результатів досліджень;

різні види вбудованих в текст об’єктів;

математичну підтримку текстових редакторів;

графічні можливості систем опрацювання текстів;

різні види презентацій;

різні види вбудованих в слайд об’єктів;

різні способи та засоби обробки даних в наукових дослідженнях;

різні види подання результатів обробки даних.

про дизайн публікацій та веб-сторінок;

про веб-хостінг в глобальній мережі.

Учні повинні вміти:

аналізувати інформацію про предмет дослідження;

визначати об’єкт та предмет дослідження;

визначати актуальність предмета дослідження;

формулювати тему дослідження;

визначати провідну ідею;

формулювати гіпотези;

визначати завдання дослідження;

розробляти план дослідження;

обирати форми та методи дослідження;

розрізняти окремі процедури дослідження;

виконувати різні форми експериментів;

робити попередні висновки досліджень;

використовувати математичні способи обробки висновків досліджень;

робити висновки наукових досліджень;

обирати форми оформлення висновків досліджень;

впроваджувати результати досліджень;

проводити оцінку результатів експериментів;

працювати з літературними джерелами інформації;

виконувати пошук інформації у глобальній мережі;

створювати бібліографію та список Інтернет-ресурсів

аналізувати та сортувати результати пошуку інформації;

оформлювати текстові документи - результати досліджень;

обирати систему опрацювання текстів;

створювати зміст та організовувати систему закладок;

виконувати підготовку та вставку об’єктів з інших доданків;

працювати з системами оптичного розпізнання тексту та електронними перекладачами;

роздруковувати текст;

створювати доповіді для публічних виступів;

створювати мультимедійний супровід публічних доповідей засобами MS Power Point;

створювати інтерактивний інтерфейс презентації;

організовувати мультимедійний супровід доповіді;

зберігати презентацію в різних формах.

організувати послідовність обробки даних засобами MS Excel;

виконувати обчислення засобами MS Excel;

виконувати фільтрування та сортування засобами MS Excel;

використовувати статистичну та аналітичну обробку даних засобами

MS Excel;

будувати діаграми та графіки на основі табличних даних;

здійснювати впорядкування та пошук даних в електронних таблицях ;

опубліковувати результати наукових досліджень;

створювати буклети, бюлетні та веб-сторінки;

створювати інтерактивний інтерфейс веб-сторінки;

роздруковувати різні види публікацій;


Рекомендована література

 1. Белічова Т.М., Чорногор Л.Ф. Порядок виконання наукової роботи учня // Управління школою. – 2002. - №10. – С. 25-28

 2. Глинський Я.М. Інформаційні технології. 4-те вид.– Львів: Деол, 2004. – 264 с.

 3. Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні. Інформатика. Освітня галузь «Технології. – К: Освіта України, 2004.

 4. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення // Бюлетень ВАК України, спецвипуск, 2000.

 5. Здібності. Обдарованість. Таланти: система роботи з обдарованим дітьми / упоряд. М .Голубенко. – К.:Шкільний світ, 2009. – 128 с.

 6. Інформатика. Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки. – К:Вид. група BHV, 2009. – 400 с.

 7. Калошин В.Ф. Пошукова активність – основа творчості // Обдарована дитина.- 2001.- № 3.- С. 2-5.

 8. Ковбасенко Л.І. Мала академія наук України як пріоритетна форма позашкільної освіти // Обдарована дитина. - 2001.- № 3.- С. 30-34.

 9. Положення про індивідуальну пошуково-дослідницьку діяльність учнів гімназії “Престиж” // Завуч.- 2007.- № 9.- С. 14 - 19.

 10. Робота з обдарованими учнями. Біологічні секції МАН / Упоряд. Задорожний К.М.- Х.: Основа, 2006.- 128 с.

 11. Як допомогти дитині стати творчою особистістю / Упоряд. Л.Шелестова.- К.: Ред. загальнопед. газ., 2003.- 112 с.


Авторська програма гуртка

«Основи наукових досліджень з географії»
О.О. Денисенко,

кандидат географічних наук,

науковий співробітник Інституту географії

Національної академії наук

України

Пояснювальна записка

Пошукова дослідницька робота та формування її навичок, з одного боку, є одним із важливих завдань сучасної школи, а з іншого – деякою мірою виходить за її організаційні можливості. Важливість формування в учнів навичок проведення науково-дослідної роботи з географії визначається не лише перспективою їх наукової кар’єри в майбутньому, але й вирішує цілий ряд завдань з особистісного розвитку дитини вже сьогодні.

Водночас необхідно наголосити, що розвиток таких навичок – надзвичайно складне і багатоаспектне завдання, що включає декілька складових компонентів. Це і високий рівень знань програмового матеріалу, і формування тісних міжпредметних зв’язків, і розвиток мислення та ерудиції учнів, і нарешті – клопітка робота. Робота, що потребує значного залучення часу, як вчителів, так і дітей, їхнього бажання вчитися, вдосконалювати свої вміння й навички, бажання відкривати для себе щось нове.

Відповідно, програма гуртка «Основи наукових досліджень з географії» спрямована на те, щоб допомогти, як учням, так і вчителям сформувати в учнів перші уявлення про сутність географічних досліджень, їх основні завдання, загальнонаукові та спеціальні методи досліджень, сферу їх застосування та дослідницькі задачі.

Дана програма покликана сформувати знання про такі категорії, як об’єкт та предмет дослідження, його актуальність як відповідність вимогам нашого часу, етапи дослідження, його основну мету та ключові завдання, на вирішення яких спрямовані всі зусилля дослідника. Важливим елементом занять є ознайомлення учнів із доступними джерелами географічних знань, формування навичок роботи з літературою та коректного цитування. У результаті – учні повинні самостійно вміти визначити об’єкт та предмет свого дослідження (підкресливши таким чином його основні сторони та ключові особливості), щоб відразу було зрозуміло, на що спрямовані зусилля автора. Визначивши об’єкт і предмет, учень з певною допомогою вчителя (наукового керівника) самостійно формулює своє бачення мети дослідження та сукупність завдань, з допомогою яких вона реалізується. Необхідно підкреслити, що чітке розуміння даних наукових категорій, їх змісту допоможе учневі краще орієнтуватися в структурі дослідження, його суті, допоможе сформувати чіткіше бачення мети дослідження, його кінцевих результатів, підвищить логічність та послідовність викладу матеріалу.

Одним з принципових завдань даної програми є вивчення загальнонаукових та спеціальних методів дослідження, їх сутності та специфіки застосування у фізико-географічних та суспільно-географічних дослідженнях. З цією метою розроблено 10 практичних робіт, кожна з яких спрямована на засвоєння учнями навичок роботи з окремими науковими методами. Кожна практична робота закінчується формулюванням низки висновків, до яких прийшли учні, а відповідно – вони мають змогу визначити, які результати дозволяє отримати використання того чи іншого методу. Відзначимо також, що в ході виконання практичних робіт в учнів, серед іншого, поглиблюються предметні знання з географії, аналітичні навички, вміння формулювати висновки, виявляти певні географічні закономірності.

Загалом програма гуртка з «Основ наукових досліджень з географії» має на меті такі цілі:


 • Пізнавальна – здобуття нових знань учнями та методики їх самостійного засвоєння, вивчення методичних елементів пізнавального процесу;

 • Навчальна – засвоєння учнями нових категорій, взаємозв’язку між ними та принципів їх використання для проведення самостійних досліджень;

 • Розвиваюча – розвиток природних задатків і здібностей учнів до проведення науково-дослідної роботи, формування певних властивостей мислення, його спрямування на виявлення причинно-наслідкових зв’язків між географічними явищами та процесами різної природи;

 • Організаційна – посилення в учнів здатності до самоорганізації, передусім контексті проведення науково-дослідної роботи: оцінка та розподіл часу, необхідного на виконання того чи іншого дослідного завдання, співвіднесення затраченого часу з перспективою отримання результатів такої роботи;

 • Популяризуюча – формування уявлень про справжню сутність науково-дослідної роботи, специфіку географічних досліджень, їх завдання та цілі;

 • Комунікативна – розвиток навичок презентації отриманих результатів дослідження в аудиторії, можливість порівняння своїх висновків з висновками інших дітей.

Таким чином, обрана форма організації та проведення занять гуртка «Основи наукових досліджень з географії» спрямована на формування в учнів цілісного уявлення про сутність наукових географічних досліджень, а також засвоєння окремих елементів їх проведення. Розроблена структура дозволяє переслідувати, як навчальні цілі (учні у формі лекції отримують нову для них інформацію про процес дослідження чи його методи), так і розвиваючі (учні самостійно вчаться проводити дослідження із застосуванням тих чи інших методів). Таким чином, у майбутніх дослідників уже зараз формується комплексне уявлення про методику географічних досліджень, їх підходи та принципи, доцільність використання окремих методів відповідно до їх спрямованості на отримання тих чи інших результатів.

Зміст програмиПоділіться з Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка