Інформаційно-методичнийСторінка22/25
Дата конвертації08.07.2018
Розмір4.62 Mb.
ТипРішення
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з/п


Розділ,

тема


Кількість годин

Усього

Теоретичні заняття

Практичні заняття

1.

Вступ


2

2

-

2.

Що таке наука.

Розвиток науки в Україні
4


4

-

3.

Організація праці. Гігієна розумової праці


4

4

-

4.

Джерельна основа наукових досліджень. Система наукової інформації


8

2

6

5.

Науковий стиль мовлення. Науковий реферат. Наукова стаття


10

2

8

6.

Форми та види записів опрацьованої інформації


8

2

6

7.

Мистецтво виголошення наукової доповіді


6

2

4

8.

Методи наукових досліджень


4

2

2

9.

Науково-дослідницька робота


16

4

12

10.

Практикум


6

2

4
Всього:

68

25

43


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня підготовки вихованців

Вступ (2 год.)

Предмет, зміст, головні завдання та структура курсу.

З історії Малої академії наук України. Діяльність наукового товариства учнів.

Що таке наука. Розвиток науки в Україні

(4 год.)

Наука - елемент цивілізації. Наука як інформаційний процес. Поняття про наукознавство. Наукова діяльність як одна з найважливіших галузей сучасного народного господарства. Наукові принципи оцінки подій і явищ. Комплексний підхід до організації наукової діяльності.

Основні етапи та тенденції розвитку науки в Україні. Видатні українські науковці. Поняття про інтелектуальну власність.

Організація праці. Гігієна розумової праці

(4 год.)

Раціональне розміщення і планування робочого місця. Робочі меблі. Технічне оснащення (картотечна техніка, комп’ютер, диктофон, канцелярське приладдя). Гігієна розумової праці (гігієна зорової, слухової та розумової діяльності). Поняття про період інтенсивного розумового процесу. Послідовність і систематичність у роботі. Ритмічність праці. Правильне поєднання праці й відпочинку, зміна одних форм діяльності іншими. Стимулятори розумової діяльності (позитивні емоції, температура, світлові подразники).

Циклічний режим дня й харчування. Рухова активність. Гігієна оточуючого середовища.
Джерельна основа наукових досліджень. Система наукової інформації

(8 год.)

Первинні й другорядні джерела інформації. Бібліотечні фонди. Національний архівний фонд. Книжкова палата України. Каталоги та картотеки. Класифікація каталогів (алфавітний, систематичний, предметний, допоміжні). Бібліографічні покажчики.

Центральні та обласні державні архіви. Районні та міські державні архіви. Найбільші бібліотеки України (Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського, Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника, Бібліотека Інституту історії НАН України, Національна парламентська наукова бібліотека тощо).

Методика пошуку літератури. Послідовність пошуку джерел інформації. Методи роботи над архівними матеріалами.Практична робота.

1. Робота в бібліотеці з каталогами.

2.Складання бібліографії.

Складання власної картотеки. Класифікація та оформлення зібраного матеріалу.

3.Робота з довідниковою літературою.

Науковий стиль мовлення. Науковий реферат. Наукова стаття

(10 год.)

Стилі мовлення. Науковий стиль мовлення. Характерні особливості наукового стилю: точність, логічність, стислість, доказовість, широке використання абстрактних слів, наукових термінів. Структура наукового тексту. Наукові мовленнєві кліше.Практична робота.

1.Складання усних повідомлень із використанням різних стилів мовлення. Робота з літературою, визначення стилів мовлення.

2. Написання наукового реферату, визначення його структури та особливостей.

3. Написання наукової статті з урахуванням вимог. Складання плану (конспекту) наукової статті.

4.Рецензування науково-дослідницьких робіт.

Форми та види записів опрацьованої інформації

(8 год.)

Ознайомлення з культурою ведення записів потрібної наукової інформації (ретельність і уважність). Виписки. Тези. Цитування.

План як схематичний запис сукупності коротко сформульованих думок - заголовків. Простий і складний план.

Конспект як короткий, послідовний, логічно зв’язаний виклад змісту тексту. Конспекти планові, текстуальні, вільні, тематичні. Поради щодо оформлення конспекту. Прийоми виділення й розмежування тексту.


Практична робота.

1.Створення тез, складання плану.

2.Складання термінологічного словника. Систематизація та класифікація зібраного матеріалу.

3.Основи роботи з електронною таблицею Excel.Мистецтво виголошення наукової доповіді

(6 год.)

Доповідь як одна з найпоширеніших форм публічних виступів. Послідовність підготовки доповіді. Структура наукової доповіді (вступ - окреслення проблеми, розкриття теми, мети, методів проведення дослідження; основна частина - виклад змісту питання; закінчення - теоретичні висновки, практичні пропозиції).

Як стати гарним промовцем. Закони красномовства. Рекомендації щодо техніки мовлення вголос. Дискусія та диспут як жанри риторики. Правила ведення дискусії.

Критерії оцінювання захисту науково-дослідницької роботи, наукової доповіді.Практична робота.

1. Публічне виголошення доповіді на запропоновану тему.

2.Проведення диспуту серед членів гуртка

Методи наукових досліджень

(4 год.)

Метод - як шлях дослідження, сукупність прийомів та операцій практичного або теоретичного пізнання дійсності. Методика проведення експерименту чи постановки досліду. Загальні наукові галузеві методи. Методи історичних досліджень. Методи лінгвістичних досліджень. Методи соціолінгвістики (анкетування, інтерв’ювання, спостереження, експериментування). Методи порівняння, аналогії та моделювання. Математичні методи обробки та представлення отриманих даних.Практична робота.

1.Проведення анкетування, інтерв’ювання, спостереження.


Науково-дослідницька робота

(16 год.)

Особливість вибору теми дослідження, об’єкт та предмет наукового-дослідження, актуальність теми дослідження, мета й завдання дослідження. Аргументованість висновків. Новизна роботи.

Основні етапи наукового дослідження.

Методичні рекомендації та вимоги щодо оформлення науково-дослідницької роботи. Структура наукової роботи (титульна сторінка, зміст, вступ, основна частина, висновки, література, додатки). Редагування роботи. Основні можливості текстового редактора Word.Практична робота.

1. Робота над вибором теми, складання календарного плану,

2.Ознайомлення з літературою, збирання, систематизація та класифікація матеріалу.

3. Робота над складовими частинами наукової праці. Написання вступу.

4.Робота над основними розділами наукової праці.

5.Формування висновків до наукової роботи, оформлення списку використаних джерел.

6.Текстове оформлення.

7.Створення мультимедійної презентації.Практикум

(6 год.)

Особливості проведення захисту наукових проектів.

Практична робота.

1.Проведення конкурсу "Ерудит" серед вихованців гуртка.2.Репетиція проведення конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт.

Вихованець:

 • знає зміст та головні завдання гуртка;

 • знає, що таке наука,

 • визначає основні етапи розвитку науки в Україні;

 • знає первинні й другорядні джерела інформації;

 • вміє класифікувати каталоги; працювати з довідниковою літературою, бібліографічними покажчиками;

 • володіє методикою пошуку літератури;

 • складає бібліографію • знає стилі мовлення; визначає характерні особливості наукового стилю;

 • вміє робити усні повідомлення використовуючи різні стилі мовлення;

 • вміє рецензувати наукову статтю;

 • знає вимоги до її написання. • володіє культурою ведення записів наукової інформації;

 • робить виписки, тези;

 • складає простий і складний план

 • володіє прийомами виділення й розмежування тексту;

 • укладає короткі термінологічні словники;

 • систематизує та класифікує зібраний матеріал;

 • складає план наукової статті; • знає послідовність підготовки доповіді; структуру наукової доповіді;

 • володіє законами красномовства;

 • знає правила ведення дискусії; критерії оцінювання захисту наукової роботи

 • знає методи наукових досліджень;

 • володіє методикою проведення експерименту;

 • вміє працювати з електронною таблицею • знає методи та прийоми ведення наукових досліджень;

 • вміє правильно складати запитання до анкет, інтерв’ю та проводити опитування;

 • володіє основами культури мовлення. • знає складові частини наукової праці;

 • вибирає тему дослідження; визначає об’єкт та предмет дослідження; актуальність теми; новизну;

 • знає основні вимоги до оформлення науково-дослідницької роботи;

 • вміє працювати з текстовими редакторами;

 • вміє створювати мультимедійні презентації; • виголошує наукові доповіді;

 • вміє захищати науковий проект;

 • здійснює публічні виступиПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Учні повинні знати:

 1. Зміст та головні завдання гуртка

 2. Основні ознаки наукового стилю мовлення, знає що таке наука про мову.

 3. Відомості про гігієну розумової праці, культуру мовлення, правила спілкування.

 4. Методи проведення наукових досліджень, розрізняє первинні та другорядні джерела інформації.

 5. Етапи проведення наукових досліджень, вимоги щодо оформлення друкованих та мультимедійних матеріалів.

 6. Послідовність побудови текстів, структуру наукової роботи.

 7. Особливість проведення та вимоги щодо організації науково-дослідницької діяльності.

 8. Правила ведення діалогу, виголошення наукової доповіді, жанри риторики.

 9. Критерії оцінювання наукової роботи


Учні повинні вміти:

 1. Працювати з літературою, первинними й другорядними джерелами інформації, архівними матеріалами.

 2. Створювати бібліографічні покажчики, оформляти зібраний матеріал.

 3. Складати простий і складний план, робити виписки, формулювати тези.

 4. Виголошувати наукові доповіді, брати кваліфіковану участь у веденні наукових дискусій.

 5. Складати запитання та проводити анкетування, опитування, інтерв’ювання.

 6. Писати наукові реферати, статті, робити виписки, тези, конспекти наукових статей.

 7. Працювати з довідниковою літературою, складати бібліографію, користуватися каталогами й картотеками.

 8. Оформляти науково-дослідницьку роботу відповідно до існуючих вимог, формулювати тему, мету, визначати завдання дослідження.

 9. Рецензувати наукові статті, аналізувати інформацію, робити висновки.

 10. Вести записи наукової інформації.

 11. Укладати термінологічні словники, систематизувати та класифікувати науковий матеріал.

 12. Працювати з офісними програмами Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel.

 13. Застосовувати знання, отримані з інших предметів у школі, займатися самоосвітою та самовдосконаленням.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка