Інформаційний лист №1 Вельмишановні колеги!Скачати 86.46 Kb.
Дата конвертації08.07.2018
Розмір86.46 Kb.

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

МОЛОДИХ УЧЕНИХ

«МЕДИЧНА НАУКА В ПРАКТИКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я»

Інформаційний лист №1

Вельмишановні колеги!


На базі вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія» 17 листопада 2017 року в м. Полтава відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Медична наука в практику охорони здоров’я» (згідно з переліком МОН України міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених у 2017 році, реєстровий №355).

Наукова програма конференції присвячена таким проблемам:1. Інтеграційні процеси у світі та в України у галузі охорони здоров’я.

2. Медико-соціальні наслідки військових дій на Сході України.

3. Проблеми формування здорового способу життя у молоді.

4. Екологічні проблеми медицини.

5. Актуальні питання клінічної та експериментальної медицини.

6. Гуманітарні та організаційні аспекти медицини

7. Питання викладання у вищій медичній школі.

Бажаючих прийняти участь у роботі конференції (форми участі: доповідь, стендова доповідь з публікацією тез або статті, тільки публікація тез або статті) просимо направляти документи на адресу оргкомітету разом із заповненою реєстраційною карткою учасника.Статті конференції будуть опубліковані у журналі "Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії", що входить до переліку МОН України щодо фахових видань з медичних наук та включений до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, Google Scholar, РІНЦ. Тези та статті, які не відповідають вимогам до їх оформлення (див. нижче), будуть опубліковані у збірці праць конференції.

Вартість публікації статті (від 8 до 20 сторінок) 38 гривень за сторінку + додатково 85 гривень (вартість примірника журналу та його пересилання поштою, за бажанням). Вартість кожного додаткового примірника журналу складає 120 грн. Рахунок та сума до сплати буде надіслана авторам після рецензування статті

Публікація тез до 4 стор. – 100 гривень. Якщо текст тез перевищує 4 сторінки, то їхня публікація буде можлива при оплаті по 38 гривень за кожну додаткову сторінку доповіді.

Роботи, віправляти до 20 вересня 2017 р.

Повнотекстова версія журналу буде представлена на сайті www.umsa.edu.ua

Реєстраційна картка учасника

1. Назва доповіді (перші три слова)

2. Номер рубрики (за переліком питань наукової програми конференції – див. вище)

3. Прізвище, ім'я, по батькові, e-mail (обов'язково!), мобільний телефон (обов'язково!) контактної особи


4. Форма участі (доповідь+ тези, доповідь+ стаття, стендова доповідь + тези,

стендова доповідь + стаття, тільки публікація тез, тільки публікація статті)


5. Прізвище, ім'я, по батькові, посада, науковий ступінь, учене звання доповідача та супроводжуючих осіб, що мають прибути на конференцію *

6. Повна назва організації.

7. Адреса (з поштовим індексом) для відправлення запрошення *

8. Адреса (з поштовим індексом) для відправлення журналу з матеріалами конференції (при оплаті 85 грн. за журнал)

9. Кількість додаткових примірників журналу (за додаткову плату – 120 грн.)

Примітка: * - За умов вибору форми участі у вигляді “тільки публікація тез” або “тільки публікація статті” пп. 5 та 7 заповнювати не потрібно.Оргкомітет листується виключно через e-mail.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ:

1-3 сторінки друкованого тексту на CD, набраного в текстовому редакторі MS Word; лише одна робота в кожному файлі, назва файлу – прізвище першого автора;

    • параметри сторінки – поля з усіх боків по 20 мм; розмір шрифту 14 у Times New Roman, відступ абзацу – 5 знаків, текст друкується через 1,5 інтервала;

    • структура тез:

УДК

нижче з абзацу – прізвище, ініціали авторів;

назва тез великими літерами (вирівнювання по центру);

четвертий рядок – назва закладу чи установи, місто, e-mail (обов’язково),

п’ятий рядок – текст тез;

    • рекомендований план тез: актуальність проблеми, наукова новизна роботи, мета, методи та результати досліджень, висновки;

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:


УДК …

Каськів І.І.


ВПЛИВ …

ВДНЗУ “Українська медична стоматологічна академія”, м. Полтава, visnik_umsa@umsa.edu.ua
Речовина Х вважається ....ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ

Публікація повинна повністю відбивати сучасний стан розробки досліджуваної проблеми, містити нові результати на основі проведеного дослідження. Висновки мають бути аргументованими відповідним ілюстративним матеріалом. У тексті статті повинні бути всі необхідні пояснення. Мова публікації − українська, російська, англійська. До статті додається акт експертної комісії про відсутність інформації, що становить державну таємницю та направлення установи.

До друку будуть прийняті наукові статті, які мають такі необхідні елементи:

У вступі − постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх (за останні 5 − 7 років) досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язання проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання мети (постановка завдання). В основній частині статті – виклад матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів, висновки з цього дослідження та перспективи подальших розробок у зазначеному напрямку.

Авторський оригінал складається з двох примірників: тексту (обсяг статті не менше 8 − 10 сторінок основного тексту, огляду − не менше 10 − 15 ст.); списку літератури (статті можуть включати до 20, огляди − до 60 джерел); таблиць; рисунків (не більше 4); підписів до рисунків; ключових слів (5-7) українською, російською та англійською мовами; рефератів українською, російською та англійською мовами обсягом не менше 0,75 стор. з обов’язковим указанням мети дослідження, матеріалів та методів, одержаних результатів і висновків. Додатково на окремій сторінці наводиться список літератури у транслітерації (латиницею), джерела латиницею описуються мовою оригіналу.

До рукопису додається CD-диск, на якому міститься електронна версія рукопису у форматі *.rtf, а також збережені окремими файлами ілюстрації.

Кожна стаття повинна відповідати таким вимогам:

1. На першій сторінці зазначають: шифр УДК; прізвища та ініціали авторів (кількість авторів однієї статті не повинна перевищувати п'яти осіб); назва статті (абревіатури у назві статті не допускаються); місце роботи (назва закладу, місто, країна); e-mail (обов’язково), дані про зв’язок публікації з плановими науково-дослідними роботами (бажано з наведенням номеру держреєстрації), дані про фінансування розробки певними установами, фондами, організаціями, гранти (при їх наявності); текст статті.

2. Текст подають без автоматичних переносів та друкують через 1,5 інтервал шрифтом 14 Times New Roman в редакторі MICROSOFT WORD. Відступ абзацу – 1,25 см. Поля – вгорі та внизу – 3,0; зліва та справа – 2,5 см.

Стаття з оригінальними дослідженнями повинна мати таку структуру: вступ, який відображає стан проблеми (див. наведені вище вимоги); формулювання мети дослідження; матеріали та методи дослідження; результати та їх обговорення; висновки. Якщо в тесті є абревіатура, то подавати її в дужках при першому згадуванні. Нерозшифровані у тексті абревіатури не допускаються.

3. Таблиці та рисунки (не більше 4). Рисунки подають лише в тому випадку, коли отримані результати неможливо відобразити в таблицях. Графіки повинні мати чіткі калібровки по осям, мікрофотографії – лінійний масштаб (не слід вказувати збільшення). Якщо наведено декілька кривих, то безпосередньо на рисунку необхідно вказати їхні порядкові номера. Рисунки (крім діаграм) слід подавати в розширенні JPG, фото – в JPG або TIFF окремими файлами та у тексті.

4. Завершує публікацію список літератури, оформлений відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання” (див. зразки оформлення бібліографії) на окремих сторінках без скорочень. Список літератури слід подавати у алфавітному порядку (спочатку кирилицею, потім латиницею) або у порядку першого згадування посилань у тексті. Посилання в тексті зазначаються цифрами у квадратних дужках. У списку літератури дозволені скорочення тільки таких міст як К. (Київ, Киев), М. (Москва), Л. (Ленинград), СПб. (Санкт-Петербург), P. (Paris), L. (London), N.Y. (New York).5. Ключові слова (5 – 7) українською, російською та англійською мовами.

6. Реферати українською, російською та англійською мовами обсягом 0,75 сторінки повинні містити такі елементи: назву статті, прізвища та ініціали авторів, місце роботи (назва закладу, місто, країна), стислий виклад вступу, формулювання мети дослідження, матеріали і методи, результати дослідження та висновки. Абревіатури у рефератах не допускаються.

Формули, дози, наведені у статті фізичні параметри, марки приладів, посилання на ГОСТи, ДСТУ тощо обов'язково вивіряються та візуються авторами на полях рукопису. Автори несуть персональну відповідальність за правильність наведеної інформації.

Матеріали, в яких порушені принципи біоетики, гуманного ставлення до піддослідних тварин, не приймаються.

ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЇ- книги (до 4 авторів):

Головенко Н.Я. Физико-химическая фармакология / Головенко Н.Я. — Одесса : Астропринт, 2004. — 720 с. (Физико-химический ин-т им. А.В.Богатского НАН Украины).

Сарафанова Л.А. Пищевые добавки : энциклопедия / Сарафанова Л.А. – [2-е изд., испр. и доп.]. – СПб. : ГИОРД, 2004. – 808 с.

Каменский А.А. Оксид азота и поведение / А.А.Каменский, К.В.Савельева. – М. : Изд-во МГУ, 2002. – 156 с.- книги (більше 4 авторів):

Анализ циклических процессов с участием оксида азота в организмах и молекулярного азота в биосфере с позиций голографического принципа и принципа цикличности / [ В.П.Реутов, А.И.Гоженко, Б.А.Насибуллин и др.]. – Одесса, 2003. – 66 с.

Методи клінічних та експериментальних досліджень в медицині / [ Л.В.Беркало, О.В.Бобович, Н.О.Боброва та ін.] ; За ред. І.П.Кайдашева. – Полтава, 2003. – 320 с.

- статті у журналах:

Звягінцева Т.В. Стан перекисного окиснення ліпідів і антиоксидантної активності крові при механічному і променевому ушкодженні шкіри / Т.В. Звягінцева // Фізіол. журн. – 2000. – Т.46, №5. – С.47-51.

Зенков Н.К. NO-синтазы в норме и при патологии различного генеза / Н.К. Зенков, Е.Б. Меньщикова, В.П. Реутов // Вестн. РАМН. – 2000. – № 4. – С.30-34.

Мойбенко О.О. Фундаментальні механізми дії оксиду азоту на серцево-судинну систему як основи патогенетичного лікування її захворювань / О.О. Мойбенко, В.Ф. Сагач, М.М. Ткаченко [та ін.] // Фізіол. журн. – 2004. – Т.50, №1. – С. 11-30.

Szabó C. Peroxynitrite: biochemistry, pathophysiology and development of therapeutics / C. Szabо, H. Ischiropoulos, R. Radi [et al.] // Nat. Rev. Drug Discov. – 2007. – V.6, №8. – P.662-680.

- cтатті чи тези у збірках наукових праць та матеріалах конференцій:

Шумаев К.Б. Антиоксидантные и прооксидантные свойства метаболитов оксида азота / К.Б. Шумаев, С.А. Губкина, А.А. Губкин [и др.] // Новые информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии : XIV Международная конференция и дискуссионный научный клуб : Мат. конф. Т. 8. – Ялта – Гурзуф, 2006. – С.416-417.- автореферати дисертацій:

Кметь Т.І. Гігієнічне значення комбінованої дії нітрату натрію та хлориду кадмію з урахуванням вікових особливостей та характеру метаболізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.02.01 “Гігієна” / Т.І. Кметь. — К., 2006. — 20 с.

Зенков Н.К. Исследование механизмов развития окислительного стресса при воспалении и возможностей его антиоксидантной коррекции : автореф. дис. на соискание ученой степени доктора биол. наук : спец. 14.00.16 “Патологическая физиология”, 03.00.04 “Биохимия” / Н.К.Зенков. – Новосибирск, 2007. – 36 с.- патенти:

Пат. 2231979 Российская Федерация, МПК A61B10/00. Способ количественной цитологической оценки эффективности сперматогенеза / Артифексов С.Б., Потемина Т.Е. ; заявитель и патентообладатель Воен.-мед. ин-т федерал. погран. сл. РФ при Нижегородской гос. мед. акад. – № 2001116775/15 ; заявл. 2001.06.15 ; опубл. 2004.07.10.

- електронні ресурси:

Травоген изоконазола нитрат, Травоген (крем) // Фармацевтический справочник: лекарственные препараты: Информация для специалистов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://hp.pccenter.ru /drskin/faq_ph2.htm.Principal types of complexes: Nitrosyl complexes [Electronic resource] // Encyclopædia Britannica, 2008. - Encyclopædia Britannica Online. — Access mode : http://www.britannica.com/EBchecked/topic/ 136410/coordination-compound

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка