Інформаційне та програмне забезпечення управління ефективністю праціСкачати 162.91 Kb.
Дата конвертації14.08.2018
Розмір162.91 Kb.

УДК 331.101

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ПРАЦІ
INFORMATIVE PROVIDING AND SOFTWARE IN PERFORMANCE MANAGEMENT
ИНФОРМАЦИОННОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ТРУДА
Турчина Валентина Михайлівна

Turchyna Valentyna Mychajlivna

Турчина Валентина Михайловна
Анотація. В статті висвітлені питання залучення інформаційних систем та програмного забезпечення в процеси управління ефективністю праці як одного із інноваційних інструментів підвищення ефективності праці та методу сприяння нормалізації ступенів характеристик праці.

Ключові слова: ефективність праці, якість праці, складність праці, інтенсивність праці, напруженість праці, важкість праці, інформаційні технології.
Аннотация. В статье раскрыты вопросы привлечения информационных систем и программного обеспечения в процессы управления эффективностью труда как одного из инновационных инструментов повышения эффективности труда и метода содействия нормализации характеристик труда.

Ключевые слова: эффективность труда, качество труда, сложность труда, интенсивность труда, напряженность труда, тяжесть труда, информационные технологии.
Annotation. Questions on software and information providing in performance management process are discussed in the article. It is observed both as innovative instruments of job performance management and as method promoting normal level of job characteristics.

Key words: job performance, labor quality, complication of labor, intensity of labor, tension of labor, weight of labor, information technologies.
Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями. Управління ефективністю праці є найскладнішим видом людської діяльності, яка вимагає професійних економічних та психофізіологічних знань і специфіка якої суттєво впливає на стан та конкурентоспроможність функціонування організацій на ринку. Зазначимо, що впровадження системи управління ефективністю праці потребують розбірливого використання традиційних та інноваційних організаційних й економічних інструментів в роботі з персоналом, розробки базису побудови механізму управління організацією. Імплементація інформаційних систем управління організацією сьогодні, в умовах сильної конкуренції, – передумова розвитку національної економіки та забезпечення ефективної праці.

Аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання проблеми. Розглядаючи процеси, пов’язані із залученням інформаційних технологій в управлінську діяльність, можна стверджувати, що дані питання знаходяться у фокусі науковців та практиків протягом останніх п’ятнадцяти років. У розвиток попередньої тези підкреслимо, що Україна сьогодні належить до однієї з передових країн за професійним потенціалом фахівців з інформаційних технологій, про що свідчить практика залучення українських працівників до розробки програмного забезпечення, що використовуються у транснаціональних корпораціях та великих європейських та американських організаціях.

З початком трансформаційних процесів в економіці, пов’язаних з комп’ютеризацією та інтернетизацією суспільства, інформаційні системи стають все більш доступними та характеризуються великим вибором програмних продуктів різної спрямованості, що підтверджується багатьма українськими дослідниками теорії та практики використання інформаційного забезпечення в управлінській діяльності, серед яких Бондар В.П., Богач А.Г., Говядкін І., Кундеус О.М., Лисак В.М. [3, с. 49-52], Лямова Г.В, Матвєєв В.В, Новак В.О., Сафонова Н.Б. [5, с. 244-246], Симоненко Ю.Г., Тужилкіна О.В., Фадєєва І.Г. [9, с. 83-86], Чаінський В., Чернушкіна О.О [10, с.179-182], Чистов Д.В., Шуремов Е.Л. [11] та багато інших. Питання використання комп’ютерних технологій в управлінні ефективністю праці розкриваються в роботах Армстронга М., який виділяє прикладні програми управління показниками праці з існуючих комп’ютеризованих інформаційних систем управління людськими ресурсами [1, с. 791-803].Формулювання цілей статті. Цілями даної статті є: показати актуальність залучення інформаційного та програмного забезпечення в процесі вдосконалення механізму управління ефективністю праці; розглянути використання інформаційних технологій як один з інноваційних інструментів управління; проаналізувати існуючі можливості застосування програмного забезпечення для сприяння підвищенню ефективності праці та поточного обліку характеристик праці з метою нормалізації їх ступенів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Реальністю є те, що у більшості компаній, які функціонують на ринку, постає питання системного управління ефективністю праці в силу стрімкого розвитку тих сфер діяльності, де праця виступає головним чинником зростання продуктивності. В організаціях, що спрямовані на довгострокові цілі, великі кошти вкладаються у підбір і розвиток персоналу, що в переважній більшості випадків виправдовується підвищенням ефективності праці персоналу, а відповідно і ефективністю організації. Практика незаперечно свідчить, що підвищення ефективності праці значною мірою визначається досягненням оптимальних рівнів якості, складності, інтенсивності, напруженості та важкості праці.

Залучення інформаційних технологій до процесу управління в нинішніх умовах забезпечується впровадженням корпоративних інформаційних систем – комплексних комп’ютерних програм, що покликані задовольнити оперативні та стратегічні потреби організації в обробці даних. Протягом останнього десятиліття впровадження комплексних інформаційних систем було прерогативою західних та деяких українських асоціацій, холдингів, концернів. Сьогодні спостерігається зростання інтересу до таких систем більшості великих організацій України. За посилення конкуренції залучення інформаційних технологій надає можливість організаціям різних форм власності та з різних сфер економіки більш ефективно використовувати наявні ресурси. Подібна система управління вважається ефективним механізмом функціонування організації і гарантом для інвесторів щодо зведення до мінімуму можливих управлінських помилок внаслідок нестачі або помилковості інформації. Інформаційні системи автоматизують та оптимізують системи обліку, підтримують прийняття рішень на основі інтегрованого погляду на складові роботи організації: витрати, доходи, реалізацію продукції, надання послуг, виконання робіт, оборотні та основні фонди, обсяги яких визначаються ефективністю праці різних категорій персоналу.

Інформатизація організаційного управління належить до першочергових завдань, що підлягають вирішенню для досягнення постійного економічного ефекту, зростання прибутковості, використання можливостей зовнішнього середовища, підвищення ефективності праці та ефективності діяльності організації в цілому.

Ретроспектива започаткування та поширення використання корпоративної інформаційної системи дозволяє якісно покращити процес управління підприємством. Такий ефект визначається зменшенням трудомісткості процесів обробки і використання даних; якісним покращенням процесів підготовки та прийняття рішень; економією видатків за рахунок скорочення адміністративно-управлінського персоналу, необхідного для забезпечення процесу управління підприємством; переорієнтацією персоналу, звільненого від завдань обробки даних, на більш інтелектуальні види діяльності тощо [4]. Варто зазначити, що викликають сумніви тези щодо економії видатків за рахунок скорочення адміністративно-управлінського персоналу, адже на зміну цій категорії персоналу приходить технічний персонал, необхідний для підтримки інформаційних систем, або витрати на аутсорсинг зазначеної функції. Між тим, вартість інформаційно-технічного персоналу на сьогоднішній день посідає перше місце у світі і постійно зростає. Чим більш автоматизованими стають процеси управління організацією, тим більше відповідальності покладається на розробників програмного забезпечення, отож їх межі компетентності значно розширюються останнім часом.

Акцентуємо увагу, що використання інформаційних систем в процесі управління ефективністю праці мають певні межі, адже в процедурах такого управління важливими залишаються психофізіологічні аспекти. Психологічний аспект пов’язаний із затребуваністю психологічної освіти у менеджерів з персоналу; фізіологічний або медичний – підвищенням частки осіб, особливо віком до сорока років, що перегорають на роботі, отримують психічні розлади внаслідок надмірної відповідальності та інтенсивності праці. Тому процеси управління ефективністю праці, поряд з іншими процесами управління в організації неможливо і недоцільно повністю автоматизувати, адже вплив людського чинника на нинішньому етапі розвитку економіки і суспільства неможливо повністю спрогнозувати і роль взаємовідносин в системі «працівник – працівник», «працівник – керівник» залишається вагомим мотиваційним аспектом.

Корпоративні інформаційні системи є сукупністю процедур обліку і підтримки прийняття рішень, що забезпечують інтегрований погляд на всі сторони роботи підприємства, а саме: на придбання, склад, продаж, фінанси і персонал та ін. Можемо спостерігати зміну на краще уявлень керівництва про сучасні корпоративні інформаційні системи та доцільність їх використання в роботі підприємств [5, с. 244-246].

Можливості застосування програмних продуктів для управління ефективністю праці та нормалізації характеристик праці (що розглядаються нами як фактори ефективності), проаналізовані у таблиці 1, шляхом визначення функціональних складових комплексних та спеціальних комп’ютерних програм, що пропонуються на ринку інформаційних послуг України.

З проведеного аналізу можна зробити висновок, що на ринку України поки що відсутній продукт, що включає повний перелік виділених нами модулів. Більшість систем орієнтуються на полегшення збору та аналізу інформації, необхідної для формування звітів та розрахунків заробітної плати, хоча деякі продукти орієнтовані конкретно на управління ефективністю праці або складністю праці. Між тим, національні організації, що займаються розробкою інформаційних технологій, дуже конкурентноздатні на світовому ринку і тому спроможні в короткі строки розробити програми, що включатимуть всі необхідні складові управління.Таблиця 1

Можливості програмного забезпечення щодо управління ефективністю праці та характеристиками праці

Модулі

Програмний продукт

Галактика «ERP» (Enterprise Resource Planning) [8]

Infopulse “K2 Black Pearl” / “DocsVision” [6]

InBase “Megapolis.Управління персоналом” / “Megapolis. Ефективність персоналу» [4]

Парус “Управління персоналом” [7]

Атлас Атлас Кадри” [2]

Країна - розробник

Росія

Україна - Норвегія

Україна

Росія - Україна

Україна

Ефективність праці:
 • облік результатів праці (поточні звіти з виконання)

+

+

+

-

-

 • облік часу на виконання завдань

-

+

+

+

-

- управління на основі показників KPI

-

+

+

-

-

Якість праці:
- облік дотримання строків виконання роботи;

-

+

+

+

-

 • облік якості результатів праці (кількості доопрацювань та перероблень з вини працівника;

-

-

+

-

-

 • атестація та підвищення кваліфікації персоналу;

+

-

+

-

+

 • управління мотивацією співробітників

+

-

-

-

-

- управління навчанням персоналу (знаннями)

+

+

+

-

-

Складність праці:
- визначення вимог до посад і розробка робочих інструкцій;

+

-

+

-

-

 • облік компетенцій та кваліфікації працівника;

-

+

+

±

±


Продовження табл. 1

Модулі

Програмний продукт

Галактика «ERP» (Enterprise Resource Planning) [8]

Infopulse “K2 Black Pearl” / “DocsVision” [6]

InBase “Megapolis.Управління персоналом” / “Megapolis. Ефективність персоналу» [4]

Парус “Управління персоналом” [7]

Атлас Атлас Кадри” [2]

 • розподіл, перерозподіл функцій та поточних завдань (рівномірність завантаження співробітників);

-

+

-

±

-

 • підбір персоналу за відповідністю складності праці (вказаним вимогам);

+

-

+

-

-

 • управління кадровим резервом;

+

-

-

-

+

 • управління кар’єрою;

+

-

-

-

+

- облік переміщень

+

-

+

+

+

Напруженість праці:
 • доступність зворотного зв’язку (від працівника до керівника);

+

+

+

-

-

 • тестування і анкетування персоналу (стосовно задоволення працівників умовами праці);

+

+

-

-

-

- облік працездатності працівника (оцінювання емоційного стану)

-

-

-

-

-

Інтенсивність праці:
 • плановий і фактичний облік робочого часу;

+

+

+

+

-

 • облік часу, використаного понаднормово;

-

-

+

-

-

 • формування режимів і графіків роботи;

+

+

+

+

-

+

+

+

+

-

- професійний огляд

+

-

-

-

-

Важкість праці:
 • облік відряджень;

+

-

-

-

±

 • облік виконання різних за фізичним навантаженням робіт (робота з комп’ютером, зустрічі, робота з організаційною технікою, перерви в роботі);

-

-

-

±

-

- автоматизація рутинних бізнес-процесів

+

+

+

±

+

Висновки та перспективи подальших досліджень. Усе викладене дає підставу для висновку, що сучасна економіка України знаходиться в умовах необхідності стрімкого розвитку шляхом накопичення конкурентних на світовому ринку переваг вітчизняними організаціями. Разом з тим, одним з напрямів їх забезпечення виступає поширення практики використання нових інформаційних, програмних, комп’ютерних технологій на всіх етапах циклу управління. Найскладнішими завданнями в процесі управління є підвищення раціональності використання ресурсів, і власне стимулювання зростання ефективності праці.

Орієнтуючись на раціональне використання людських ресурсів, варто розширити межі управління ефективністю праці з традиційного стимулювання підвищення економічної ефективності праці (продуктивності праці та рентабельності праці) до врахування соціальної та організаційної ефективності праці. Соціальна ефективність праці пов’язана із врахуванням якісних її аспектів (якості затрат праці та результатів праці) та забезпеченням потреб і реалізацією інтересів працівника та всього трудового колективу в процесі праці. Організаційна ефективність праці характеризує якість процесу праці, його раціональність, послідовність та збалансованість бізнес-процесів.

Комплексне управління ефективністю праці з врахуванням відзначених підходів включає в собі методи та інструменти оптимізації рівнів якості, складності, інтенсивності, напруженості та важкості, яким чимдалі менша увага приділяється на практиці, між тим негативний вплив невідповідності ступенів згаданих характеристик особистим властивостям працівників, позначається на їх спроможності продукувати конкурентні результати праці будь-якого значення.

В цьому зв’язку вважаємо за доцільне звертати особливу увагу в процесі залучення інформаційних систем в управління персоналом не лише на автоматизацію та зменшення частки рутинної монотонної роботи, а й на постійний збір необхідної інформації щодо рівнів якості, складності, напруженості, інтенсивності та важкості праці з метою прийняття вчасних та доречних управлінських рішень щодо поточного та стратегічного управління персоналом та забезпечення ефективної праці.Література

 1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 10-е изд. / Пер. с англ. под ред. С. К. Мордовина. – СПб.: Питер, 2010. – 848 с.

 2. АТЛАС: Атлас КАДРИ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.atlas.ua/ukr/kadri.html;

 3. Лисак В.М. Теоретичні аспекти автоматизації процесів збирання економічної інформації для управління підприємством // Вісник Хмельницького національного університету, - Хмельницький, 2008, № 5, Т. 2(119).

 4. Megapolis. Ефективність персоналу-InBase [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.inbase.com.ua/ru/2010-12-10-14-18-17/hr/hr2

 5. Сафонова Н. Б. Сучасні інформаційні технології в системі управління персоналом на підприємствах споживчої кооперації України // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, № 6 (136), 2009, Ч. 1, - с. 244-246.

 6. Управління бізнес-процесами / Рішення / Інфопульс Україна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.infopulse.com.ua/rus/solutions/K2/;

 7. Управління персоналом [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://parus.ua/ru/147/;

 8. Управління персоналом / Hcm система Галактика [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hcm.galaktika.ru/;

 9. Фадєєва І.Г. Розвиток концептуальних засад автоматизованого аналітичного управління бізнес-процесами // Вісник Хмельницького національного університету, - Хмельницький, 2008, № 5, Т. 2(119).

 10. Чернушкіна О.О. Застосування інформаційних технологій у дослідженні мотиваційних процесів // Вісник Хмельницького національного університету, - Хмельницький, 2008, № 5, Т. 2 (119)/

 11. Шуремов Е.Л., Чистов Д.В., Лямова Г.В. Информационные системы управления предприятиями. – М.: Из-во «Бухгалтерский учет», 2006. – 112 с.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка