І. Мотиваційний етапСторінка1/10
Дата конвертації25.10.2017
Розмір1.21 Mb.
ТипУрок
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Урок


Тема:

Художній твір як явище мистец­тва, новий ірреальний світ, створений письменником. Його особливість і значення. Функції мистецтва.

Мета:

окреслити коло проблем, які бу­дуть розв'язуватися на уроках української літератури протягом року, семестру; з'ясува­ти роль мистецтва і художньої літератури як мистецтва слова в житті людини; розвивати логічне та образне мислення; виховувати інтерес до літератури.

Обладнання:

репродукції картин "Колгоспне поле" К.Білокур, "Пробудження" І.Марчука, фонозапис "Мелодії" М.Скорика, виставка книжок, таблиця "Мова художнього твору".


Хід уроку
І. Мотиваційний етап.

1. Забезпечення емоційної готовності до уроку (привітання з новим навчальним ро­ком, обмін побажаннями).

2. Ознайомлення з підручником. (Чи по­добається книжка? Чим саме? А які заува­ження, пропозиції?)

3. Виступи учнів, що мали випереджу­вальні завдання.

Підготовлені семикласники презентують прочитані влітку твори: переповідають най­яскравіші епізоди, інсценують важливі уривки, демонструють "відеоролики", плакати.

Учитель звертає увагу школярів па вис­тавку книжок, у якій представлені твори, що вивчатимуться в 7-му класі.
II. Цілевизначення та планування.

1. Окреслення кола проблем, що розв'язуватимуться протягом року, семестру.

Учні отримують картки, за якими визна­чають основні ціпі вивчення літератури упродовж І (семестру, дізнаються про дати і фор­ми проведення контрольних робіт, заповню­ють анкети, де записують найважливіші цілі своєї роботи упродовж навчального року, вкла­дають анкети в "папку успіху". Папка посту­пово наповнюється матеріалами, які засвід­чать досягнення школярів: творчі роботи, ма­люнки, кросворди, рефлексивні роботи тощо.

2. Повідомлення теми уроку, визначення його цілей.

Чи всі слова в записаній темі зрозумілі? Звернімо увагу на словосполучення "ірреальний світ". Що воно означає?

Навіщо письменник створює цей ірреальний світ і як?
III. Опрацювання навчального матеріалу.

1. Робота у групах.

Чи замислювалися ви коли-небудь, для чого людям потрібне мистецтво? Поміркуйте про це.Учні об'єднуються в четвірки й обговорю­ють поставлене питання. Через 3 хвилини представники від груп доповідають про ре­зультати. Відповіді фіксуються на дошці у вигляді схеми:

Мистецтво

Створює красу

Відображає почуття

Є засобом спілкування

Розважає

Надихає


2. Читання статті підручника.

Результати своєї роботи учні звіряють з думками автора навчальної книжки.
3. Бесіда для актуалізації суб'єктного досвіду.

Назвіть відомі види мистецтва. Які з них найбільше вам до вподоби? Чому?

А що об'єднує: всі види мистецтва?

Розгляньте репродукції картин. Чи знаєте ви їхніх авторів?

Що, на вашу думку, хотіли донести до нас ху­дожники? Спробуйте сказати про це від їхнього імені.

Послухайте "Мелодію" М.Скорика. Що, по-ва­шому, відчував композитор, коли створював її?

Чим художня література відрізняється від інших мистецтв, зокрема від живопису, музики?

Пригадайте, за допомогою яких художніх за­собів творяться художні образи в літературі.Учні порівнюють сказане з матеріалом таблиці "Мова художнього твору".
Мова художнього твору


Лексичні засоби

Фонетичні засоби

Морфологічні засоби

Поетичний синтаксис

Епітет Порівняння Персоніфікація Метафора Гіпербола Алегорія

Синонім Антонім Омонім Неологізм Архаїзм Діалектизм

Звуконаслідування Звукові повтори: асонанс (повтор го­лосних); алітерація (повтор приголосних)

Слова з пестливо-зменшувальними су­фіксами чи з суфік­сами згрубілості

Рефрен Анафора Інверсія


4. Виразне читання поезій учнями та вчи­телем.

Продекламувати свою улюблену поезію. Інтонацією передати почуття автора (і власні). Визначити найяскравіші, на думку уч­ня, художні образи і з'ясувати, за допомогою яких художніх засобів вони утворені.
5. Творча робота.

Написати твір-мініатюру (під музику), в якому за допомогою образного слова передати своє найяскравіше літнє враження.

Для написання твору можна використати технологію "Деталізація". Учитель пропонує школярам уявно перенестися в картину К.Білокур "Колгоспне поле", роздивитися все навколо, "пройтися" полем, послухати його звуки, наблизитися до квітів, відчути їхній аромат, після чого повернутися в клас і напи­сати твір-мініатюру.
6. Озвучення та коментар результатів.
IV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

Усна саморефлексія.

Запитання:

Що нового я дізнався на уроці? Навіщо мені ці знання?

Наскільки цікаво було працювати?

Чи задоволений я роботою своєю, класу, вчите­ля?Визначення найактивніших учас­ників уроку. Оцінювання їхньої ро­боти.
Домашнє завдання.

Обов'язкове.

Підготуватися до виразного читання напам'ять (виконання - соло, дуетом, гуртом - на вибір) улюбленої народної пісні; запитати в батьків, які народні пісні вони люблять і чому.За бажанням.

Дібрати й записати вислов­лювання відомих людей про українські пісні, прокоментувати їх; принести фонозаписи улюблених народних пісень.Урок


Тема:

Із пісенних скарбів. Суспільно-побутові пісні. Жанрово-тематичне розмаїття пісень. Їхнє ідейно-художнє багатство.

Мета:

поглибити знання семикласників про усну народну творчість, зокрема про су­спільно-побутові пісні; показати жанрово-тема­тичне розмаїття народних пісень; розвивати на­вички аналізу пісенних творів; виховувати есте­тичні смаки, інтерес до пісенного фольклору.

Обладнання:

фонозаписи, збірки українських народних пісень, висловлювання про українську пісню, дібрані й виписані та оформлені учнями.


Хід уроку
І. Мотиваційний етап.

1. Забезпечення емоційної готовності до уроку.

Звучить українська народна пісня.
2. Актуалізація суб'єктного досвіду.

Чи любите ви народні пісні? А наші батьки? Чому?

Справді, магічну силу має пісня: вона об'єднує людей, робить їх кращими, благо­роднішими. Про дивну її силу згадує Григір Тютюнник в оповіданні "Оддавати Катрю": "Від цієї давньої, ущерть налитої смутком пісні, з якою виросло не одне покоління хуто­рян і не одне покоління пішло на той світ, у жінок бриніли сльози на віях, а чоловіки хму­рилися, сумнішали очима й прохмелялися". Сусіди, які вчора сварилися, сьогодні "плечи­ма до пліч сиділи за столами й співали пісню, знану ще з дитинства, і були схожі на слухня­них та поштивих дітей одних батька-матері. Вони то були - і не вони".
II. Цілевизначення та планування.

1. Оголошення концепту теми, окреслен­ня кола проблем, які будуть розв'язуватися.

2. Учні записують тему уроку та епіграф:

Українська пісня - геніальна поетична

біографія українського народу.

О. Довженко

3. Коментування епіграфа, аналіз та обго­ворення у класі визначених учителем цілей.
III. Опрацювання навчального матеріалу.

1. Перевірка домашнього завдання.

Виразне декламування напам'ять (виконан­ня соло, дуетом, гуртом) улюбленої народної пісні.

Оцінювання.

Читання та коментар виписаних учнями ви­словлювань про українську пісню.Висловлювання про українську народну пісню

Що за милозвучність та краса ці українські пісні. Се - джерело, з якого па здоров'я ще дов­го будуть пити нащадки (П.Грабовський).

Українська пісня - геніальна поетична біо­графія українського народу. Безсмертна українська пісня - це бездонна душа України, її слава (О.Довженко).

Без пісні нема духовного життя народу. Вона народжується під невловимого поруху людської душі... Ідучи в похід, воїн бере зброю, хліб і пісню. Зброю - для бою, хліб - для жит­тя, пісню - як душу народну (А.Малишко).

Ця нація співає плачучи. Так чинять на пла­неті лише українці (Г.Боплан, Франція).

Українська пісня - це справжня поезія сер­ця і почуття (В.Ягич, Хорватія).


2. Розповідь учителя з елементами бесіди.

Під акомпанемент ліричної мелодії словес­ник виразно читає М.Стельмаха:

Віки мужності і звитяги, піки з шаблею в боях і за плугом на кров'ю политому полі, віки мук на не­вольничих торговицях і віки боротьби проти за­гарбників, віки надії в очах і сльози на віях, віки журби в серці і нескореної думи на чолі, грозові ночі повстань і тугою пересновані дні жіночого че­кання - така наша народна пісня. Вона, як і наша доля, виростала на чорному хлібі історії. Гинули її геніальні творці, ромашка і житечко проростали з їхніх сердець, а їхні пісні розходилися по всій Україні, вростали у вічність і ставали для нащадків хвилюючою історією.

Справді, в українській пісні - історія на­шого народу, його щира душа і весела вдача.

Демонструючи добірку фольклорних ви­дань, вчитель продовжує розповідь.

Як ви думаєте, скільки ж пісень створив наш народ? Щонайменше 500 000. А повне видання їх охопило б 200 томів по 1000 сторінок кожен! За своїм змістом народні пісні різноманітні. Прига­дайте, що таке пісня і назвіть види пісень.
Види пісень

календарно-обрядові

родинно - побутові

суспільно-побутові

коломийки

Які з цих пісень вам відомі? Котрі з них відносимо до календарно-обрядових? Чи доводи­лося вам співати їх?

Напевно, нам добре відомі й родинно-побутові пісні - про кохання, родинні стосунки, коли­скові. А який зміст мають суспільно-побутові пісні?
3. Робота з підручником. Читання з по­значками (в парах).

Учитель пропонує прочитати статтю підручника і поставити відповідні позначки: (V) - прочитане підтверджує те, що ви знаєте; (-) - прочитане відрізняється від то­го, що ви знаєте; (+) - прочитане несе нову для вас інформацію; (?) - ви натрапляєте на інформацію, яку хочете розширити, по­глибити.
4. Аналіз читання з позначками.
5. Читання зразків суспільно-побутових пісень (вправляння у виразному читанні), прослуховування фонозаписів, визначення різновидів пісень, їхніх мотивів та на­строїв.
6. Бесіда для узагальнення вивченого.

Що об'єднує всі суспільно-побутові пісні?

Визначте основні мотиви та образи цих пісень.

Який настрій переважає в піснях суспільно-побутового никлу? Чому?


IV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

"Незакінчене речення":

"Сьо­годні на уроці я зрозумів, що...".Взаємооцінювання в парах.
Домашнє завдання.

Обов'язкове.

Вивчити напам'ять 2-3 на­родні пісні (на вибір).За бажанням.

Підготувати повідомлення про козаків або чумаків. Намалювати ілюст­рації до прочитаних пісень. Поставити запи­тання до змісту однієї з уміщених у підручни­ку пісень.Урок


Тема:

Суспільно-побутові пісні "Ой на горі та женці жнуть", "Стоїть явір над во­дою", "Гомін, гомін по діброві", "Ой у степу криниченька". Трагічний і героїчний пафос козацьких і чумацьких пісень.

Мета:

домогтися, щоб семикласники збаг­нули Ідейно-художнє багатство чумацьких та козацьких пісень; засвоїли поняття про пафос твору; вдосконалили вміння виразно читати народні пісні, порівнювати їх, визначати спільні ознаки, аналізувати мову; збагачувати свій духовний світ красою пісенного слова.

Обладнання:

фонозаписи народних пісень, "Запорозького маршу" М.Лисенка; репродукції картин "Похорон кошового" О.Мурашка, "Сторожа запорозьких вольностей" С.Васильківського, "Народження пісні" М.Дерегуса, "Чумацька валка" І.Айвазовського; картки із завданнями для роботи у групах; картки само- та взаємооцінювання.


Хід уроку
І. Мотиваційний етап.

1. З'ясування емоційної готовності до уро­ку. ("Кольоровий настрій".)

2. Актуалізація суб'єктного досвіду.

Звучить фонозапис "Запорозького маршу" М.Лисенка.

На дошці - репродукції картин "Похорон кошового" О.Мурашка, "Сторожа запорозьких вольностей" С.Васильківського, "Наро­дження пісні" М.Дерегуса, "Чумацька валка" І.Айвазовського. Учитель пропонує послухати музику, розглянути картини, поміркувати й здогадатися, про що йтиметься на уроці.
II. Цілевизначення та планування.

1. Визначення власних цілей уроку з по­дальшим обговоренням їх у парах.

2. Колективне планування діяльності.
III. Опрацювання навчального мате­ріалу.

1. Літературний диктант.

Поетичні фольклорні твори, в яких життя зображується через відтворення думок, почуттів і переживань героїн - це...

Пісня - це...

Види народних пісень - ...


2. Установити відповідність між група­ми та мотивами пісень:


Козацькі

Важкі умови праці, самот­ність, туга за родиною.

Чумацькі

Підневільна праця, безпра­в'я, прагнення доволі.

Кріпацькі

Прощання з родиною, коха­ною, героїзм, загибель на полі бою.

Солдатські

Від'їзд у дорогу, опис довго­го шляху, сутички з ворога­ми, згадки про домівку.

Заробітчанські

Важкі умови служби, про­щання матері з сином, нареченої з коханим, туга за до­мівкою, працею коло землі.


3. Назвати 2-3-х українських письменни­ків, які збирали та видавали народні пісні.
4. Записати одне висловлювання про українську народну пісню. Вказати, хто його автор.
5. Взаємоперевірка та оцінювання пись­мових робіт.
6. Повторення та поглиблення знань з теорії літератури.

Учитель прикріплює на дошку таблицю і пропонує укласти літературознавчий словни­чок, записавши відповідні терміни до визначень.


Термін

Визначення
Однаковий початок рядків у вірші, пісні, який наголошує на важливому за смислом слові.
Перенесення рис одного предмета на інший на основі схожості.
Паралельне змалювання явища природи і стану людини.
Стійке, постійне художнє означення до якогось предмета чи явища.
Умовне позначення якогось предмета, поняття чи явища, відтворення його сутності через умовний знак.
Повторення споріднених або близьких за значенням слів.


7. Організація роботи у групах.

Учні, об'єднані в чотири групи, отримують завдання перевірити знання напам'ять народних пісень, обрати кращого читця, про­аналізувати одну з пісень ("Ой на горі та женці жнуть", "Стоїть явір над водою", "Гомін, гомін по діброві", "Ой у степу крини­ченька"). Через 10 хвилин групи представля­ють свої напрацювання: виразне читання (на­пам'ять), аналіз пісні, підготовлені вдома ілю­страції, повідомлення про козаків або чумаків.

Учні, які заздалегідь готували запитання до текстів пісень, ставлять їх представникам груп відповідно до аналізованих творів.

Результати дослідження записуються в таблицю.


Назва пісні,

вид

Почуття, настрої

Образи - символи

Основна

думка

Художні особли­востіЗапитання для характеристи­ки пісні.

Про що пісня? Її вид.

Які настрої (почуття) відтворені в пісні?

Назвіть образи, що передають настрої (почут­тя) особливо виразно. Чи можна їх вважати сим­волічними? Чому?

Яка основна думка пісенного твору і в яких рядках вона виражена?

Визначте художні прийоми, що їх використано в пісні (звертання, діалог, слова з пестливо-змен­шувальними суфіксами, постійні епітети, порів­няння, паралелізм, анафора). З якою метою це зроблено?

Увага! Сутність, основна думка, висловлена з піднесенням, натхненням, називається пафосом твору.

Визначте пафос проаналізованої вами пісні.


Символіка образів народної лірики

Вітер - символ швидкості, якоїсь звістки, шкоди, руйнації і водночас оновлення.

Дощ - символ очищення, пробудження і водночас суму та сліз.

Зозуля - символ суму, вдівства; туги за життям, минулим; провісниця весни, років життя і водночас нещастя.

Калина - символ життя, крові, вогню; ви­значальна ознака України.

Могила - символ безсмертя. Часто смерть героя змальовується як весілля із сирою землею, могилою.

Терен - символ труднощів, життєвих пе­решкод, страждань.

Туман - символ суму, самотності, чогось невідомого.

Явір - символ козака, парубка; здоров'я та сили; молодості; вічної пам'яті.


8. Озвучення результатів.
9. Робота з ілюстраціями.

Подивіться ще раз на репродукції картин. Визначте, котрі з пісень вони ілюструють. Якими словами з вивчених пісень ви підписали б кожну з картин?


IV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

1. "Незакінчене речення":

"На мою думку, пісня для українського народу - це...".


2. Заповнення карток оцінюван­ня роботи в групі.
Види роботи

Самооцінка

Оцінки членів групи

Загальна оцінка

1

Читання напам'ять2

Робота у групі для виконання спільного завдання
Домашнє завдання.

Написати невелику письмову роботу на одну з тем:

"Геніальна по­етична біографія українського народу";

"Улюблена пісня моєї родини";

"Коли ллєть­ся пісня..."

Урок


Тема:

Коломийки - "перли розсипаного намиста". Особливість жанру і його життєвість. Побудова, ритм коломийок. Життє­ствердний, гумористичний пафос.

Мета:

допомогти учням зрозуміти тема­тику, жанрові особливості коломийок; вдосконалювати вміння виразно читати пісенні твори, зокрема коломийки, коментувати художні особливості їх; формувати у своєму ха­рактері почуття гумору, оптимізм.

Обладнання:

фонозаписи, фотокартки із зображенням краєвидів Карпат.


Каталог: Noviny


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка