I мета та завдання навчальної дисципліни «хоровий клас та практика роботи з хором» Метою викладання навчальної дисципліни «Хоровий клас та практика роботи з хором»Скачати 147.51 Kb.
Дата конвертації11.01.2018
Розмір147.51 Kb.

I. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ХОРОВИЙ КЛАС ТА ПРАКТИКА РОБОТИ З ХОРОМ »

Метою викладання навчальної дисципліни «Хоровий клас та практика роботи з хором» є підготовка висококваліфікованих фахівців за обраною спеціальністю, удосконалення професійних умінь і навичок хормейстерської діяльності, співацької культури, формування у майбутніх фахівців творчого підходу до професії.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Хоровий клас та практика роботи з хором» є:

- розвиток у студентів умінь і навичок хорового співу;

- розвиток і вдосконалення вокально-хорового слуху;

- розвиток вокально-хорових технічних та виконавсько-творчих навичок в системі свідомого володіння голосом;

- ознайомлення з прийомами та методами керування хором та їх практичне опанування;

- поглиблення теоретичних знань на основі практичного навчання;

- формування та розвиток професійно-педагогічних умінь і навичок;

- оволодіння сучасними методами і формами педагогічної діяльності, новими прогресивними технологіями навчання;

- формування творчого, компетентнісного підходу до педагогічної діяльності.

В процесі вивчення дисципліни «Хоровий клас та практика роботи з хором» в студента мають бути сформовані такі фахові компетенії: • уміння  цікаво, впевнено, у відповідності до композиторського задуму розкривати у виконанні  ідейно-художній  зміст  хорового твору, ередавати  певну образно-емоційну  виразність, створювати художню  цілісність твору  та переконати слухача особистою трактовкою;

 • знання традиційних та сучасних вітчизняних та зарубіжних методик музично-педагогічної освіти та виховання;

 • здатність особистості до усвідомлення музики як явища суспільного життя;

 • уміння використовувати інформаційно-комунікативні засоби та інноваційно-педагогічні технології у процесі вирішення професійних завдань.

Предметні (вузько-профільні) компетенції:

 • володіння основними прийомами хорового диригування;

 • володіння академічною манерою співу, емоційним і тембровим забарвленням звуку, виразною мімікою, артистичністю;

 • здатність працювати над елементами хорової звучності використовуючи засоби музично-хорової виразності та вокально-хорову термінологію в процесі роботи над хоровим;

 • здатність до теоретичного та музикознавчого аналізу хорової партитури;

 • здатність характеризувати інтонаційно-звукову специфіку творів різних стилів;

 • здатність до визначення хорових труднощів та вміння застосувати методичні прийоми їх подолання;

 • вміння аналізувати хорове звучання та якість виконання;

 • вміння створювати єдність і цілісність музично-художнього образу твору;

 • знання жанрово-стильових особливостей музики, здатність до яскравого та образного відтворення хорового репертуару;

 • здатність до самоаналізу, готовність до самовдосконалення;

 • здатність до виявлення артистизму, виконавської волі, концентрації уваги до творчого самовираження;

 • -здатність до виявлення власної творчої інтерпритації хорових творів;

 • готовність до професійного психофізіологічного володіння собою під час хорових концертних виступів.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 30 годин 1 кредит ECTS.
II. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ХОРОВИЙ КЛАС ТА ПРАКТИКА РОБОТИ З ХОРОМ »


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ECTS: 1

Шифр та назва

галузі знань:
01 ОсвітаДенна форма навчання

нормативна
Рік підготовки: І
Семестр: 1-2
Загальний обсяг дисципліни:

30 годин

Шифр та назва спеціальності:

014 Середня освіта (Музичне мистецтво)Аудиторних занять – 30 год.,

з них:Практичні заняття:

13 год.

13 год.

Освітньо-кваліфікаційний

рівень:

«молодший спеціаліст»Підсумковий контроль:

2 год.

2 год.

III. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль I

Основи вокально-хорового мистецтва

Тема1: Опанування співацьким диханням та звукоутворенням.

Тема2: Робота над кантиленою співу.

Тема3: Робота над вокально–технічними вправами та нескладними

хоровими творами.Тема4: Вміння організовувати і налагоджувати дихальний апарат

на співацький тип.Змістовий модуль ІІ
Звукоутворення як виконавський засіб вокально-хорового мистецтва
Тема1: Робота над виробленням м’якої атаки звуку.

Тема2: Інтонування інтервалів у мелодичному та гармонічному складі.

Тема3: Спів хорових творів в гармонічному та поліфонічному викладі.

Тема4: Формування умінь унісонного співу.

Тема5: Вокально-технічні вправи на розвиток гармонічного слуху.
IV. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ХОРОВИЙ КЛАС ТА ПРАКТИКА РОБОТИ З ХОРОМ»

Змістовий модуль 1

Тема1: Опанування співацьким диханням та звукоутворенням.

Тема2: Робота над кантиленою співу, досягненнм однорідного,

рівного звучання по всьому діапазону.Тема3: Робота над вокально–технічними вправами та нескладними

хоровими творами.Тема4: Вміння організовувати і налагоджувати дихальний апарат на співацький тип.
Кількість годин

Назви змістових модулів і тем

Разом

п.р

і.р

п.к

Модуль I Основи вокально-хорового мистецтва

Тема1. Опанування співацьким диханням та


Звукоутворенням


3

0Тема2. Робота над кантиленою співу.

3

30

Тема3. Робота над вокально–технічними вправами та нескладними хоровими творами

3

30

Тема4. Вміння організовувати і налагоджувати дихальний апарат на співацький тип дихання.

6

40

2

Разом

15

13

02

Змістовий модуль 2
Тема1: Інтонування інтервалів у мелодичному та гармонічному складі.

Тема2: Спів хорових творів в гармонійному та поліфонічному викладі.

Тема3: Формування умінь унісонного співу, перехід до хорових творів

гармонічного викладу.Тема4: Вокально-технічні вправи на розвиток гармонічного слуху.
Назви змістових модулів і тем

Разом

п.р

і.р

п.к
Змістовий модуль ІІ Звукоутворення як виконавський засіб вокально-хорового мистецтва
Тема 1. Робота над виробленням м’якої атаки звуку

3

3


Тема2. Інтонування інтервалів

та гармонічному складі2

2


Тема3. Спів хорових творів в гармонійному та мелодичному викладі

2

5


2

5


0Тема4. Формування умінь унісонного

співу, перехід до хорових творів гармонічного викладу3

5


3

5


0Тема 5. Вокально-технічні вправи на розвиток гармонічного слуху

Тема4. Вокально-технічні вправи на

розвиток гармонічного слуху


5

3


3

2


0

2
Разом:

15

13
2VI. ФОРМИ КОНТРОЛЮ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Поточний контроль здійснює оцінювання роботи студента на практичному занятті та його самостійну роботу за такими критеріями:

 • попереднє оцінювання (діагностика рівнів музично-естетичного та фахового розвитку, з’ясування індивідуальних особливостей та здібностей студента);

 • оцінювання систематичності відвідування занять;

 • оцінювання активності й результативності роботи студента протягом аудиторного заняття;

 • оцінювання процесу та результату опанування студентом проблемних завдань;

 • оцінка самостійної підготовки студента до заняття;

 • оцінювання вокального рівня підготовки студента до технічного заліку;

 • оцінювання навчально-творчого процесу при підготовці студента до залікових занять з музично- педагогічного репертуару;

 • ініціативність у навчальній діяльності;

 • поточне оцінювання готовності студента до контрольних заходів з урахуванням здатності до самоаналізу, самооцінки та самоконтролю;

Підсумковий контроль здійснюється у вигляді контрольного заняття, академічного концерту, концертного виступу на конкурсі, на концерті-лекції тощо. При підготовці творів до Державної атестації проводиться попереднє прослуховування програми.


Очікувані результати навчання з курсу «Хоровий клас та практика роботи з хором»


 • в достатньому обсязі володіти співацьким голосом та диханням;

 • аналізувати хорові твори; визначати жанр характер твору, засоби музичної виразності, форму музичного твору;

 • досконально володіти грою хорової партитури;

- володіти диригентською технікою: ауфтакти на вступ, до фермат, зняття на різні долі такту;

- володіти прийомами передачі агогіки, динаміки, штрихів, темпів, схем;

- вільне виконання творів у швидкому темпі;

- вміти працювати над хоровим твором самостійно;

- вміти інтонувати інтервали у мелодичному та гармонічному складі;

- вміти спілкуватися та працювати з хоровим колективом;

- вміти працювати з хором над основними елементами хорової звучності;

- вміти розспівувати хор;

- знати основи хорознавства;

- вміти аналізувати хорове звучання та якість виконання.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література:

1. Колесса М. Хорові твори. – Київ, 2005

2. ЛеонтовичМ. Хорові твори. К.- 1961.

3. Степурко В. Царює Господь. Хорова бібліотека камерного хору ’’Київ’’. К.- 2001.

4. Співає «Думка». Хорові твори. К.- 2003. 14.

5. Пігров К. Керівництво хором.-Київ.:Муз.Україна, 1964.

6. Чесноков П.Г. Хор и управление им: пособие для хоровых дирижеров. - Москва, 1961.

Додаткова література:


 1. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Кн..1-2. –М,: 1930. –Л.: Музика, 1947.

 2. Браудо И. Артикуляция ∕∕ О произнесении мелодии. –Л.: Музика, 1973.

 3. Виноградов К.П. «Работа над дикцией в хоре». Москва «Музыка» 1967 год.

 4. Дмитриев Л. Основы вокальной педагогіки. – М.: Музика, 1968

 5. Дмитриева Л. Г., Черноиваненко Н. М. «Методика музыкального воспитания в школе». Москва «Просвещение» 1989 год.

 6. Дмитриевский Г. Ансамбль хора. Работа с хором. – М.: Музика,1972

 7. Емельянов, В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг. – С.-Пб.: Лань, 2007. – 192 с.

 8. Зеленецька І. О Репертуар для дитячого та жіночого хору/ Укл. Зеленецька І. О – Кам’янець-Подільський: Сисин О.В., 2008. – 188 с.

 9. Из истории музыкального воспитания. Сб.ст. Составитель-Апраксина О.А. Москва, 1985

 10. Кондрашин К. Мир дирижера. Технология вдохновения. –Л.: Музика, 1976

 11. Лащенко А. Хоровая культура: аспекты изучения и развития. –К.: Музична Україна, 1989.

 12. Левандо П. Проблемы хороведения. –Л.: Музыка, 1974.

 13. Мазель, Л.А. О соотношении между содержанием и средствами музыки // Вопросы анализа музыки: опыт сближения теоретического музыкознания и эстетики. – М., 1978. – С. 23-73.

 14. Ольхов К. Вопросы теории дирижерской техники и обучения хоровых дирижеров. – Л.: Музыка, 1979.

 15. Сергеев А.А. «Воспитание детского голоса». Москва «Академия педагогических наук РСФСР» 1950 год.

 16. Струве Г.А. Школьный хор. – М.: Музыка. – 1981.

 17. Стулова Г.П. Хоровой класс. – М.: Провсещение, 1988.

Інтернет ресурси

http://www.gnesin.ru/mediateka/2000 хороведение и методика работы с хором программа для музыкальных училищ
http://hor.by/ монографии по истории и теории хорового исполнительства
http://ua.textreferat.com/ дисципліна «Хоровий клас» у професійній підготовці вчителя музики

http://www.liveinternet.ru/ дитячий хор


Рекомендований репертуар для хорового класу

Бах Й. – хороал «Was Gott tut, das ist wohlgetam»;

Бах Й. – Гуно Ш. – «Ave Maria»;

Бріттен Б. – «Missa Brevis in D»;

Бусто Я. - Kyrie, Agnus Dei;

А.Ведель - «Воскресіння день»;

Вербицький.М - «Христос воскрес»;

Гершвін Д.- «Радість – ритм»;

Італійська народна пісня в обр. І.Ростовецької «Тікі-тікі-ток»;

Колядка «Дзвони дзвонять»;

Колядка «Ой чи є чи нема»;

Кошиць О. – «Молитва за Україну»;

Леонтович М. - Два хори з опери «На русалчин Великдень»: «Хай іде, насува чорна хмара», «Ой гори, ой світи», «Світе тихий»; «Світе тихій»;

Лисенко М. - Хоровий концерт «Камо піду от лиця Твого Господи»;

Лисенка М. «А вже весна»;

«Ой не рости, кропе»;

«Коло Дунаєчку»;

Малий М., сл. О.Демиденко «Ой ти красне літечко»;

«Вишиває осінь діткам рушничок»;

Удовицький В. – «Вечір року»;Українські народні пісні в обробці:

Верьовки Г. «Ой, літає соколонько»;

Волонтира В. «По всьому світі»;

Кириліної І. «Ой там на вершечку» ;

Кравцова Т. «Ой посіяв дід овес»;

Кирейко В. «Побратався сокіл»;

Лисенко М. «Гей Волошин сіно косить»;

Соколовський Ю. «Ой черчику та горобчику»;

Степовий Я. «Засвистали козаченьки»;

«Ой і не стелися, хрещатий барвінку»;

«Ой сяду я край віконця»;

«Розлилися круті бережечки» ;

«Я молодий веселий птах»;

Бабич В. «Гуцулята»;

Попов О. – «Вокаліз-поема»;

Пярт А. – «Богородице Діво»;

Муз.М Стецюн «Коляда»;

Філіпенко В. сл. А. Навротського «Веснянка»;

Фільц Б. «Жук - жученко»;

Яковчук О. - «Бурхливая річка»;

Чайковський П. хор з опери «Чародейка» «Пойду ль я, вийду ль я»;

Чембержі М. – «М’ята»;

Чесноков П. – «Благослови, душе моя Господа»;

Чілкотт Д. – «Джазова месса»;

Шамо І. – «Грає море зелене»;

Штогаренко О. – «Грушечка»;Шух М. – «Усі зорі зеленіють»

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка