Хилюк Світлана Володимирівна доцент кафедри кримінального права та кримінології, кандидат юридичних наук робоча програмаСкачати 259.14 Kb.
Дата конвертації22.12.2017
Розмір259.14 Kb.
ТипПрограма


Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра кримінального права та кримінології

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор

з науково-педагогічної роботи

та соціальних питань і розвитку

Львівського національного університету

імені Івана Франка

проф. Лозинський М.В.


________________________
«___» _____________ 2016 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
галузь знань 0304 «Право»

спеціальність 8.03040101 «Правознавство»

спеціалізація «Публічно-правова»

юридичний факультет

Львів – 2016 рік
Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини у кримінальному праві України» для студентів за галуззю знань 0304 «Право», спеціальністю 8.03040101 «Правознавство», 2016 р. – 13 с.

Розробник:

Хилюк Світлана Володимирівна – доцент кафедри кримінального права та кримінології, кандидат юридичних наукРобоча програма затверджена на засіданні кафедри кримінального права та кримінології

Львівського національного університету імені Івана Франка

(Протокол від «30» серпня 2016 року № 1)

В.о завідувача кафедри кримінального права

та кримінології к.ю.н., доц. Василаш В.М.
_______________________ (Василаш В.М.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.

“_____”________________20__ р. Голова __________( Декан юридичного факультету )

(підпис) (Бурдін В.М.)

 Хилюк С.В., 2016 рік1.Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів 3

Галузь знань

0304 «Право»


Обов’язкова навчальна дисципліна

Модулів – 1

Спеціальність 8.03040101 «Правознавство»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

1-й

Семестр

Загальна кількість годин 135

1-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2,5

самостійної роботи студента – 6


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр права16 год.

Практичні

24 год.

Самостійна робота

95 год.

Вид контролю: іспит

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:22. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета викладання дисципліни — ознайомлення студентів з теоретичними та прикладними проблемами застосування практики Європейського суду з прав людини з інтерпретації Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод у кримінальному праві та шляхами їх вирішення у теорії кримінального права, правозастосовній практиці та законодавстві.

Завдання вивчення дисципліни «Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини у кримінальному праві України» полягає у формуванні знань, умінь та навиків пошуку, інтерпретації правових позицій Європейського суду з прав людини, присвячених вирішенню кримінально-правових питань, а також сформувати уміння застосовувати положення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та відповідні правові позиції у процесі застосування кримінально-правових норм та вдосконалення окремих законодавчих положень.

Студент повинен знати теоретичні положення курсу «Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини у кримінальному праві України», включаючи правові позиції Європейського суду з прав людини, присвячені вирішенню кримінально-правових питань, існуючі в теорії права та доктрині кримінального права, міжнародного права підходи до імплементації Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод у національну правову систему, способи використання практики Європейського суду з прав людини для вдосконалення кримінального законодавства, забезпечення прав людини у правозастосовній діяльності у кримінально-правовій сфері.

Студент повинен уміти логічно та послідовно викласти засвоєний ним матеріал, аналізувати та застосовувати відповідні положення Конвенції про захист прав та основоположних свобод, правові позиції Європейського суду з прав людини, норми кримінального права України, аналізувати кримінальне законодавство України та правозастосовну практику у кримінально-правовій сфері на предмет відповідності гарантіям, передбаченим Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод в інтерпретації Європейського суду з прав людини, робити самостійні науково обґрунтовані висновки та узагальнення, аргументовано відстоювати свою правову позицію.

Студент повинен мати навики пошуку та розуміння правових позицій Європейського суду з прав людини у кримінально-правовій сфері, використання відповідних правових позицій у вирішенні ряду кримінально-правових питань в межах національної правової системи.

Поточний та підсумковий контроль знань студентів проводиться шляхом фронтального, індивідуального чи комбінованого опитування студентів під час практичного заняття, модульного контролю, заліку.

 1. Програма навчальної дисципліниЗмістовний модуль 1 «Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини у кримінальному праві України»
Тема 1. Конвенція про захист прав та основоположних свобод людини та практика її застосування Європейським судом з прав людини як джерело кримінального права України
Поняття та види джерел кримінального права України. Співвідношення понять джерело кримінального права, форма кримінального права, джерела (форми) кримінального законодавства, кримінальний закон. Наукові погляди на можливість визнання судової практики, міжнародно-правових актів джерелом кримінального права України

Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод та практика її застосування Європейським судом з прав людини як джерело права. Місце Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод у правовій системі України. Юридична природа рішень Європейського Суду з прав людини, винесених щодо України та інших держав – членів Ради Європи.

Значення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та практики її застосування Європейським судом з прав людини для кримінального права України. Шляхи імплементації положень Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та практики її застосування Європейським судом з прав людини у кримінальне законодавство України. Врахування Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та практики її застосування Європейським судом з прав людини у правозастосовній практиці в Україні. Особливості Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та практики її застосування Європейським судом з прав людини як джерел кримінального права України. Врахування практики Європейського Суду з прав людини Конституційним Судом України та Верховним Судом України у вирішенні кримінально-правових питань.
Тема 2. «Кримінальне правопорушення» та «покарання» як автономні поняття у практиці Європейського суду з прав людини, їх значення для законодавства та правозастосовної практики в Україні
Поняття «кримінального правопорушення» у практиці Європейського суду з прав людини. Критерії, на основі яких Європейський суд з прав людини відносить окремі види правопорушень до правопорушень кримінально-правового характеру (так звані Engel- критерії ), можливості врахування напрацювань Європейського суду з прав людини у реформуванні кримінального законодавства України. Співвідношення поняття «кримінального правопорушення» у розумінні Європейського Суду з прав людини з поняттям «кримінального правопорушення», «злочин» у законодавстві України.

Поняття «покарання» у практиці Європейського суду з прав людини. Види покарань, застосування яких суперечить гарантіям, передбаченим Конвенцією про захист прав та основоположних свобод людини та протоколам до неї (смертна кара, нелюдське чи таке, що принижує гідність покарання, тощо). Окремі правила призначення покарання у рішеннях Європейського Суду з прав людини.


Тема 3. Принципи кримінального права у практиці Європейського суду з прав людини.
Принцип законності у кримінальному праві, який закріплений у ст. 7 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Кримінально-правовий принцип non bis in idem (ст. 4 Протоколу №7 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод).

Принцип пропорційності (співмірності) у кримінальному праві, як похідний від загально-правових принципів верховенства права, справедливості та розумності.
Тема 4. Врахування стандартів забезпечення фізичної недоторканості особи, передбачених Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод, у кримінально-правовій охороні особи в Україні.
Злочини проти життя та здоров’я особи та практика Європейського суду з прав людини. Визначення моменту початку та припинення життя у практиці Європейського суду з прав людини. Обов’язок держави передбачити «ефективні кримінально-правові положення» про захист життя та запобігання катуванню, нелюдському, такому, що принижує гідність поводженню та покаранню. Відповідність положень Кримінального кодексу України про обставини, що виключають злочинність діяння, гарантіям передбаченим ст. 2, 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (гарантіям права на життя та заборони катувань тощо). Використання практики Європейського суду з прав людини у тлумаченні окремих кримінально-правових норм про злочини, які посягають на життя та здоров’я особи (зокрема, відповідальність за які передбачена ст. 118, 120, 124, 126, 127 КК України). Кримінально-правова оцінка порушень ст.ст. 2, 3, 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод за кримінальним правом України.

Злочини проти волі особи та практика Європейського суду з прав людини. Визначення співвідношення понять незаконне «позбавлення свободи», сформульоване у рішеннях Європейського суду з прав людини з застосування ст. 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та поняття «незаконного позбавлення волі» у кримінальному праві України. Шляхи врахування правових позицій Європейського суду з прав людини щодо тлумачення заборони рабства та примусової праці у кримінальному законодавстві України та практиці його застосування.

Підходи Європейського суду з прав людини до кримінально-правової охорони статевої свободи та статевої недоторканості особи.
Тема 7. Забезпечення поваги до приватного та сімейного життя у кримінальному праві України з урахуванням гарантій, передбачених ст. 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Обсяг та зміст поняття «приватного життя» у практиці Європейського суду з прав людини. Кримінально-правова оцінка порушень ст. 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод за кримінальним правом України. Доцільність кримінально-правової охорони окремих аспектів приватного життя (у розумінні Європейського суду з прав людини) кримінально-правовими засобами в Україні. Врахування тлумачення поняття «приватного життя», наведеного у практиці Європейського суду з прав людини: у визначенні кола відомостей, які становлять предмет злочину, передбаченого ст. 182 КК України «Порушення недоторканості приватного життя»; у визначенні, що слід відносити до житла у складі злочину, передбаченого ст. 162 КК України «Порушення недоторканості житла»; у визначенні предмету злочину, передбаченого ст. 163 КК України «Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається засобами зв’язку або через комп’ютер».


Тема 8. Кримінально-правова охорона правосуддя в Україні з урахуванням гарантій прав людини, передбачених ст.ст. 5, 6 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини.
Кримінально-правова оцінка порушень прав людини, передбачених ст.ст. 5, 6 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини за кримінальним правом України. Врахування практики Європейського суду з прав людини з застосування ст. ст. 5, 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод у визначенні можливих форм діяння у складах злочинів, передбачених ст. 371 «Завідомо незаконні затримання, привід, арешт або тримання під вартою», ст. 373 «Примушування давати показання» КК України. Визначення змісту та обсягу поняття «неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови» у складі злочину, передбаченого ст. 375 КК України з урахуванням практики Європейського суду з прав людини з застосування ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Критерії визначення змісту оціночного поняття «грубе порушення права на захист» відповідно до гарантій, передбачених Конвенцією про захист прав та основоположних свобод людини.

 1. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1. Змістовий модуль 1. «Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини у кримінальному праві України»

Тема 1. Конвенція про захист прав та основоположних свобод людини та практика її застосування Європейським судом з прав людини як джерело кримінального права України

12

2

28

Тема 2. Принципи кримінального права у практиці Європейського суду з прав людини

36

4

626

Тема 3. «Кримінальне правопорушення» та «покарання» як автономні поняття у практиці Європейського суду з прав людини, їх значення для законодавства та правозастосовної практики в Україні

17

2

213

Тема 4. Врахування стандартів забезпечення фізичної недоторканості особи, передбачених Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод, у кримінально-правовій охороні особи.

36

4

626

Тема 5. Забезпечення поваги до приватного та сімейного життя у кримінальному праві України з урахуванням гарантій, передбачених ст. 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

17

2

411

Тема 6. Кримінально-правова охорона правосуддя в Україні з урахуванням гарантій прав людини, передбачених ст.ст. 5, 6 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини.

17

2

411

Усього годин


135

16

2495
 1. Теми практичних занять
з/п


Назва теми

Кількість

годин


ден

1

Конвенція про захист прав та основоположних свобод людини та практика її застосування Європейським судом з прав людини як джерело кримінального права України

2

2

Принципи кримінального права у практиці Європейського суду з прав людини

6

3

«Кримінальне правопорушення» та «покарання» як автономні поняття у практиці Європейського суду з прав людини, їх значення для законодавства та правозастосовної практики в Україні

2

4

Врахування стандартів забезпечення фізичної недоторканості особи, передбачених Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод, у кримінально-правовій охороні особи.

6

5

Забезпечення поваги до приватного та сімейного життя у кримінальному праві України з урахуванням гарантій, передбачених ст. 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

4

6

Кримінально-правова охорона правосуддя в Україні з урахуванням гарантій прав людини, передбачених ст.ст. 5, 6 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини.

4
Усього годин

24

6. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість годин

ден
1

Конвенція про захист прав та основоположних свобод людини та практика її застосування Європейським судом з прав людини як джерело кримінального права України

8
2

Принципи кримінального права у практиці Європейського суду з прав людини

26
3

«Кримінальне правопорушення» та «покарання» як автономні поняття у практиці Європейського суду з прав людини, їх значення для законодавства та правозастосовної практики в Україні

13
4

Врахування стандартів забезпечення фізичної недоторканості особи, передбачених Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод, у кримінально-правовій охороні особи.

26
5

Забезпечення поваги до приватного та сімейного життя у кримінальному праві України з урахуванням гарантій, передбачених ст. 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

11
6

Кримінально-правова охорона правосуддя в Україні з урахуванням гарантій прав людини, передбачених ст.ст. 5, 6 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини.

11Усього годин

95


7. Методи навчання

У ході викладання навчальної дисципліни підлягають використанню методи, спрямовані на:

- формування у студентів інтересу до пізнавальної діяльності й відповідальності за навчальну працю;

- забезпечення мисленнєвої діяльності (індуктивного, дедуктивного, репродуктивного й пошукового характеру);

- а також методи, пов´язані з контролем за навчальною діяльністю студентів.

Серед методів навчання, зокрема, підлягають застосуванню наступні: розповідь, пояснення, бесіда, лекція, демонстрація, спостереження, практичне заняття.


8. Методи контролю

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Методи проведення поточного контролю під час навчальних занять визначаються кафедрою і здійснюються шляхом усного опитування студентів, проведення контрольних робіт, виконання завдань та вирішення задач із практичних проблем. Проміжний контроль здійснюється шляхом проведення модуля (модульний контроль). Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання шляхом проведення заліку.9. Розподіл балів, які отримують студенти


Модуль 1.

Сума

100


Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6
10

20

20

20

20

10


Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTS

Оцінка в балах

Оцінка ECTS


Визначення

За національною шкалою

Залікова оцінка

90 – 100

А

Зараховано

зараховано

81-89

В

71-80

С

61-70

D

51-60

Е

0-50

FX

Незараховано з правом перескладання

Незараховано

0-50

F

Незараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

90-100 балів (зараховано) - виставляється студенту, який дав повну і правильну відповідь на всі питання, що базуються на знанні нормативно-правових актів, судової практики та спеціальної літератури. Прояви уміння застосування набуті знання до конкретних суспільно-економічних ситуацій та здібності аналізу джерел вивчення даного курсу.

81-89 балів (зараховано) - виставляється студенту, який дав не цілком повну але правильну відповідь на всі питання, що базується на знанні.

71-80 балів (зараховано) - виставляється студенту, який дав повну і правильну відповідь, але не на всі питання, або відповідь не базується на всіх складових джерелах вивчення. Тобто знав нормативно-правовий акт та судову практику але не знав інформації, що міститься у спеціальній літературі, чи інформації, яка міститься у інших джерелах. Однак у підсумку його відповідь повинна базуватись не менше ніж на двох базових джерелах.

61-70 балів (зараховано) - виставляється студенту, який не дав вичерпної детальної відповіді на питання контрольних завдань і яка базується тільки на одному із рекомендованих джерел вивчення матеріалу.

51-60 балів (зараховано) - виставляється студенту, який не дав вичерпної (достатньої) відповіді на питання контрольних завдань та не може назвати джерела інформації навчальної дисципліни.

0-50 балів (незараховано) - виставляється студентові, який виявив значні прогалини в знаннях основного навчального матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань, незнайомий з основною юридичною літературою з дисципліни.
10. Методичне забезпечення
1. Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини у кримінальному праві України».

2. Програма навчальної дисципліни «Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини у кримінальному праві України».

3. Плани практичних занять з навчальної дисципліни «Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини у кримінальному праві України».

4. Методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт зі спеціального курсу «Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини у кримінальному праві України».

5. Завдання для самостійної роботи з дисципліни «Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини у кримінальному праві України».
11. Рекомендована література

Базова

1. Волосюк П.В. Решения Европейского суда по правам человека как источник уголовного права России. Дис.. ... к.ю.н. Спец. 12.00.08 / Волосюк Павел Валерьевич – уголовное право и криминология; уголовно-исполнытельное право. – Ставрополь, 2005. – 172 с.

2. Дудаш Т.І. практика Європейського суду з прав людини: навчально-практичний посібник / Т.І. Дудаш. – К.: Алерта, 2013.- 368с.

3. Туманов В.А. Комментарий к Конвенции о защите прав человека и основных свобод и практика ее применения / В.А. Туманов, Л.М. Энтин. – М.: Издательство Норма, 2002. – 336 с.

4. Хім'як Ю.Б. Гармонізація кримінального права України з практикою Європейського суду з прав людини. Дис.. ... к.ю.н. Спец. 12.00.08 / Хім'як Юрій Богданович – кримінальне право і кримінологія; кримінально- виконавче право. – Київ, 2011. – 261 с.

5. Шевчук С. Судовий захист прав людини: Практика Європейського Суду з прав людини у контексті західної правової традиції. - Вид. 2-е, випр., доп. - К.: Реферат, 2007. 848с

6. Юзвиков Д.В. Вопросы уголовного права в практике Европейского Суда по правам человека Дис.. ... к.ю.н. Спец. 12.00.08 / Юзвиков Дмитрий Владимирович – уголовное право и криминология; уголовно-исполнытельное право. – Москва, 2004.

7. Хилюк С. Правило NULLUM CRIMEN SINE LEGE в інтерпретації Європейського суду з прав людини / С.В. Хилюк // Підприємництво, господарство і право. – 2013. - №4. – С. 47-52.

8. Хилюк С.В. NULLA POENA SINE LEGE як складова принципу законності у практиці Європейського суду з прав людини / С.В. Хилюк // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ.- 2013. - №2.

9. Хилюк С.В. Кримінально-правові аспекти правила non bis in idem у практиці Європейського суду з прав людини / С.В. Хилюк // Вісник Львівського університету. Серія юридична. - Львів, 2012.- №55. С.254-265.


Допоміжна

 1. Андрушко П.П. Джерела кримінального права України: поняття, види // Адвокат. - 2011. - №8 (131). - С. 10-22.

 2. Антонюк Н.О. Злочини проти особи у роз’ясненнях Пленуму Верховного Суду України / Н.О. Антонюк // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2010. – No 51. – С. 298–307.

 3. Антонюк Н.О. Зміст поняття «житло» під час диференціації відповідальності за викрадення / Н.О. Антонюк // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2011. – No 52. – С. 254–261.

 4. Антонюк Н.О. Імплементація міжнародно-правових норм про катування : [ Електронний ресурс ] / Н.О. Антонюк // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – 2010. – № 3. –– Режим доступу до документу : http://nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Vlduvs/ 2010_3/v3_10_1_7.pdf.

 5. Брич Л. П. Питання кримінального права у рішеннях Європейського суду з прав людини // Практика Європейського суду з прав людини: загальнотеоретичні дослідження / Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування АПрН України ; редкол. : П. М. Рабінович та ін. — Серія І. Дослідження та реферати. — Вип. 21. — Л., 2009.

 6. Брич Л.П. Кримінальне законодавство України і практика його застосування у світлі європейських стандартів прав людини / Л.П. Брич // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – 2010. – Вип. 51. – С. 308 – 322.

 7. Брич Л.П. Обмеження у кримінальному праві України права громадян на поширення інформації / Лариса Павлівна Брич // Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2007. – Вип. 45. – С. 134–142.

 8. Броневицька О.М. Відповідність положень чинного Кримінального кодексу України про відповідальність за посягання на особисту свободу особи вимогам міжнародно-правових актів / О.М. Броневицька // Науковий Вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2010. – № 3. – С. 319 – 327.

 9. Буткевич О.В. Рішення Європейського суду з прав людини в українській правозастосовній практиці / О.В. Буткевич // Європейський суд з прав людини. Судова практика / за заг. ред. В. Г. Буткевича. — К. : Ред. журн. «Право України», 2011. – Дод. до журн. «Право України». – Вип. 1, ч. 3 : Стаття 3 ЄКПЛ. Заборона катувань: у 3 ч. – 2011. – с. 5 – 29.

 10. Бущенко А. Захист від катувань, нелюдського і такого, що принижує гідність, поводження в практиці Європейського суду з прав людини // Проти катувань. Європейські механізми запобігання катуванням та жорстокому поводженню / Харківська правозахисна група. — X., 2003. — 160 с.

 11. Василаш В. До питання про джерела кримінального права /В. Василаш // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали Х регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 2004. – С. 356 – 358.

 12. Гацелюк В.О. Деякі аспекти імплементації Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод у національне кримінальне законодавство / В.О. Гацелюк // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ. – 2001. – №1. – С. 56 – 70.

 13. Гацелюк В.О. Проблеми коментування КК з позицій забезпечення реалізації принципу законності кримінального права / В.О. Гацелюк // Науковий вісник Львівського юридичного інституту МВС України. Матеріали міжнародної конференції «Проблеми коментування кримінального закону». – 2004. – № 2. – Додаток 2. – С. 190 – 195.

 14. Гацелюк В.О. Реалізація принципу законності кримінального права України (загальні засади концепції): монографія / МВС України, Луганський державний університет внутрішніх справ / В.О. Гацелюк. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2006. – 280 с.

 15. Горпинюк О.П. Кримінально-правова охорона інформаційного аспекту приватності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / О.П. Горпинюк. – Л., 2011. – 19 с.

 16. Дем’яненко Ю.І. Кримінальна відповідальність за порушення недоторканості приватного життя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Ю.І. Дем’яненко. – Х., 2008. – 20 с.

 17. Ефименко В. Европейский прецедент для Украины / В. Ефименко // Юридическая практика. – 2007. – № 45. – 15 листопада.

 18. Європейський суд з прав людини: судова практика. Науково-практичне видання. Додаток до журналу “Право України”. Заборона катувань. - Випуск 1, 2011. - 1 CD.

 19. Єпур Г.В. Впровадження міжнародно-правових актів в кримінальне законодавство України: дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Єпур Григорій Володимирович. – Х., 2005. – 195 с.

 20. Зайцев Ю. Є. Про тонкощі використання в українській судовій практиці рішень Європейського суду з прав людини// Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2010. - № 11. - С 7-8.

 21. Зайцев Ю. Проблема якості закону в практиці європейського суду з прав людини / Ю. Є. Зайцев // Матеріали міжнародного форуму з практики Європейського суду з прав людини 30 листопада 2 грудня 2012 року. - Львів, 2012. С.181-187.

 22. Зайцев Ю. Стаття 3 Європейської Конвенції з прав людини: специфіка тлумачення та застосування / Ю. Зайцев // Заборона катування. Практика Європейського суду з прав людини. – Київ: Український центр правничих студій, 2001. – С. 11 – 18.

 23. Ільченко І. Деякі питання застосування конвенції про захист прав і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини / І. Ільченко // Право Украни – 2009. – № 10. – С. 145 – 148.

 24. Капліна О. Проблеми правозастосовного тлумачення норм кримінально-процесуального права з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. / О. Капліна // Вісник Академії правових наук України. – Х. : «Право». – 2007. – № 2. – С. 187 – 197.

 25. Кваша О. О. Захист права на повагу до житла у практиці Європейського суду з прав людини / О. О. Кваша, Г. Ю. Рунов // Правова держава. – Вип. 18. – К. : Інститут держави і права НАН України, 2007. – С. 380 – 386.

 26. Кибальник А. Г. Влияние международного уголовного права на российское уголовное право : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Кибальник Алексей Григорьевич. – Москва, 2003 . – 427 c

 27. Кононенко В.П. «Звичаєва природа прецедентного характеру рішень Європейського суду з прав людини» автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 / В.П. Кононенко, 2009. – 19 с.

 28. Лутковська В. Європейські стандарти заборони катування / В.Лутковська // Заборона катування. Практика Європейського суду з прав людини. – Київ: Український центр правничих студій, 2001. – С. 5-11.

 29. Мармазов В. Принцип stare decisis та динамічність практики Європейського суду з прав людини / В. Мармазов. // Право України. 2003. – № 2. – С.140 – 142.

 30. Онопенко В. В. Механізм захисту прав людини в Україні потребує істотного вдосконалення. Доповідь на Міжнародній конференції «Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини в правовій системі України» // Вісник Верховного Суду України. - 2011. - № 7.

 31. Павленко Т.А. Концепція кримінально-правової охорони права людини на життя: автор. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. / Павленко Тетяна Анатоліївна – Львів. – 2008. – 20 с.

 32. Паліюк В.П. Застосування судами України Конвенції про захист прав людини та основних свобод.- К.: Фенікс, 2004. – 264 с.

 33. Пинаев А.А. Уголовное право Украины. Общая часть. / А.А. Пинаев. – Х., 2005. – 664 с.

 34. Пономаренко Ю. А. Чинність і дія кримінального закону в часі : [Електронний ресурс] – Режим доступу до документу : http://library.nulau.edu.ua/REPOZITORII/UGOLOV_PRAVO_2/monogr_PONOMARENKO.htm

 35. Попов Ю. Рішення Європейського суду з прав людини як переконливий прецедент: досвід Англії та України : [Електронний ресурс] /Ю. Попов / – Режим доступу до документу : http://popov-yuyu.narod.ru/ 28_ECHR_case-law.htm.

 36. Попович В.П. Імплементація норм міжнародного гуманітарного права у кримінальне законодавство України: дис. канд. … юрид. Наук : 12.00.08 / Попович Віталія Петрівна. – Л., 2010. – 322 с.

 37. Присяжнюк І.І. Кримінальна відповідальність за порушення недоторканості житла або іншого володіння особи в Україні: автор. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Присяжнюк Іван Іванович. – К., 2010. – 19 с.

 38. Пудовочкин Ю.Е. Понятие, принципы и источники уголовного права : сравнительно-правовой анализ законодательства России и стран Содружества Независимых государств / Ю.Е. Пудовочкин, С.С. Пирвагидов. – Спб., Изд-во «Юридический центр пресс», 2003. – 297 с.

 39. Рабінович П.М. Поняття злочину і покарання в інтерпретації Страсбурзького Суду // Юридичний вісник України. - 2007. - № 14.

 40. Рабінович П.М. Поняття кримінального правопорушення та покарання в інтерпретації Європейського суду з прав людини // Право Україні . - 2011. - №9.

 41. Раданович Н.М. До питання про відповідність законодавства України Європейській Конвенції про захист прав та основних свобод людини / Н.М. Раданович // Вісник Львівського Університету. Серія юридична. – Випуск 35. – Львів. – 2000. С. 5 – 9.

 42. Соловйов О. Застосування Європейської конвенції з прав людини та практики Стразбурзького суду в Україні (загальнотеоретичні аспекти) : втореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 “теорія та історі я держави і права” / О.В. Соловйов.- Л., 2011. - 20с.

 43. Соловйов О. Застосування практики страсбурзького суду як джерела права в Україні : деякі проблемні аспекти / О. Соловйов // Право України. – 2010. – № 10. – С. 207 – 213.

 44. Соловйов О. Кримінальне обвинувачення у справах публічно-правового характеру (практика Європейського суду з прав людини) // Право України. – 2005. – № 2. – С.121–124.

 45. Соловйов О.В. Фактична нормативність рішень Європейського суду з прав людини і чинники, що її обумовлюють / О.В. Соловйов // Права людини. – 2006. – № 22. – [ Електронний ресурс]. – режим доступу до документу : http://www.khpg.org/index.php?id=1154523190.

 46. Урсула Килкэлли. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Статья 8 Право на уважение частной и семейной жизни, жилища и корреспонденции. Прецеденты и комментарии / Урсула Килкэлли, Э. А.Чефранова. – М. : Российская академия правосудия, 2001. – 161 с.

 47. Хилюк С.В. Nullum crimen sine lege у практиці Європейського суду з прав людини / С.В. Хилюк // Проблеми державотворення і захисту прав людини: Матеріали ХІХ звітної науково – практичної конференції 7-8 лютого 2013 року /Л.: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013.14. Інформаційні ресурси
..... Верховна Рада України

http://www.rada.kiev.ua/


Верховний Суд України

http://www.scourt.gov.ua/


Вищий Господарський суд України

http://www.arbitr.gov.ua/


Кабінет Міністрів України

http://www.kmu.gov.ua/


Міністерство юстиції України

http://www.minjust.gov.ua/


Інформаційно-пошукова системи по законодавству

"Ліга": http://www.liga.kiev.ua/


Єдиний державний реєстр судових рішень України - www.reyestr.court.gov.ua/
Європейський суд з прав людини - http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка