Графік роботи конференціїСторінка1/5
Дата конвертації15.01.2018
Розмір0.5 Mb.
ТипПрограмма
  1   2   3   4   5

П р о г р а м а

міжнародної наукової конференції

ДНІ НАУКИ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ – 2007”


П р о г р а м м а

международной научной конференции

«ДНИ НАУКИ ФИЛОСОФСКОГО ФАКУЛЬТЕТА - 2007»


ГРАФІК РОБОТИ конференції

17 квітня 2007 р.

Реєстрація 10-00-18-00 год. (ауд.330)
18 квітня 2007 р.

Реєстрація 09-00-12-00 год. (ауд.330)
1100 - 1300

Пленарне засідання, актова зала


Головного навчального корпусу (вул. Володимирська, 60)
1400 - 1800

Робота секцій


19 квітня 2007 р.
1000 – 1200
Круглі столи


1230

Заключне пленарне засідання

(актова зала Головного навчального корпусу)


ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
18 квітня

11.00

актова зала Головного навчального корпусу

(вул. Володимирська, 60)
Відкриття конференції: якубін олексій, голова НТСА,

студент філософського факультету


Вступне слово декана філософського факультету


Конверського Анатолія Євгеновича
Привітання гостей конференції
Секція 1

Історія світової філософії
Підсекція 1. Проблеми історії класичної філософії

(ауд. 243)
Керівники підсекції: Алєксандрова О.В., проф., д.ф.н.

Триліс Г.В., асп.

Труш Т.В., асп.
Алімова І.С. Гуманістична спрямованість філософських поглядів Марка Тулія Цицерона

Андреус А.П. Особистість. Історія філософії. Історія філософії особистості

Бокал Г.В. Деякі зауваження щодо методологічних засад реконструкції філософської спадщини Стародавнього світу

Бокань Г.А. Моральні імпульси людських вчинків в філософії Шопенгауера

Будз Г.І. Методологічні підходи до проблеми істини в античній та середньовічній філософії

Бурковський М.В. Генріх Конреліус Агріппа Фон Неттесгайм про філософію й ініціатичне знання

Володько И.М. «Современность» как конститутивная тема философии франкфуртской школы

Гончарук К.О. Діалогічний досвід формування особистості

Димерець Р.Й. Критика Г.В.Гегелем «софістики сприймання» і його поняття опосередкування

Дудчик А.Ю. Проблема евроцентризма гегелевской философии

Душин О.Э. Разум и процедура морального акта в учении Фомы Аквинского

Зыбо Д.Н. Концепция субъективности Ж.Лакана

Капустін О.О. Проблема гріхопадіння крізь призму століть

Капустіна К.М. Тлумачення Фрідріхом Ніцше етичного вчення християн

Кириченко М.С. Зміст історії філософії як осягнення проблеми людства (в контексті філософії Нового часу і в зв’язку з історико-філософською концепцією К.Фішера)

Ковальчук І.А. Аксіологія класичного періоду: Баденська школа

Косогор Г.П. Взаємозв’язок ідеї як форми мислення та практики

Кудряшев А.Ф. О Фихтевском принципе единства

Легкун Т.В. Ідеал особистісного вдосконалення у „Моральних листах Сенеки до Луцилія”

Лимар О.В. Деякі зауваження щодо значення категорії свободи волі у філософії Західноєвропейського Середньовіччя

Ляшенко І.В. В. Дільтей як критик кантівського апріорізму

Максимова І.Ю., Поліхов О.Л. Особливості розуміння часу у філософії Геракліта

Михайлова І.І. Споглядання як концепт ренесансної онтології Марсіліо Фічино

Оніпко Ю.Д. Психофізична проблема у вченні Р.Декарта про людину

Прокопов Д. Є. Хиба, що породжується загальною ідеєю буття: гносеологічні парадокси Н. Мальбранша

Рудь Б.Ю. Зв’язок концепції свободи філософування Бенедикта Спінози із його загальною філософською концепцією

Сідоріна Є.В. Августин Contra Августин. (Персоналістична інтенція еволюції вчення Августина про свободу волі)

Савинська І.В. Іpsum esse subsistens. Філософські реалії Томи Аквінського

Сліпченко О.О. Свобода волі та проблема особистої відповідальності у філософських вченнях Середньовіччя та Відродження

Степико К. М. Філософський зміст поняття "шуньята" в буддизмі махаяни

Терехова Л.В. Елоїза й Офелія. Ілюзія одного міфу

Титаренко В. А. Витоки і підґрунтя філософсько-релігійних поглядів І. Канта

Триліс Г.В. Гуманістичний вимір східної та західної філософії

Трубенко А.І. Кант і метафізика

Труш Т.В. „Індивід” і „особистість” у християнській філософській традиції

Хорошавін О.В. Феномен «життєвої сили» в філософській творчості Петра Авсенєва

Шаненкова И.А. Влияние Шопенгауэра на формирование религиозно-философских воззрений Вл. Соловьёва

Якоб М. М. Природний стан і громадянське врядування в політичній філософії Д. Локка
Підсекція 2. Проблеми сучасної світової філософії

(ауд. 248)
Керівники підсекції: Варениця О.П., доц., к.ф.н.

Адаменко Н.Б., асп.
Адаменко Н.Б. Проблема бароко: чому заперечується можливість його існування

Беслюбняк О.О. Н. Аббаньяно про соціальні утопії та “гуманізацію” суспільства

Варениця О. П. Концепція „слов’янської взаємності” Я.Коллара

Веремійчук І.П. Поет-віщ як втілення ідеї про “досконалу” людину у творчій спадщині А.Міцкевича

Гапченко О.В. Аналітична традиція Львівсько-Варшавської школи

Гречкосій Р.М. Філософія свободи І. Канта

Гумєнніков І.М. Трансформація гуманістичної концепції в рамках техносферної реальності

Даниленко О.О. Крістєва та Барт: дві інтерпретації смислового буття тексту

Кобрин Д.І. Сучасна філософія: аналітична і континентальна традиції

Костов С.В. Технология и холизм

Котыня М.С. «Критика языка» Карла Крауса и Людвига Витгенштейна: этический аспект

Мартюшева А.О. C. К’єркегор. Особистість: абсолютний вибір між естетичною та етичною схильностями

Павленко І.А. Історико-філософська реконструкція теорії справедливості Д.Роулза

Петренко Д.В. Понятие “событие” в философских концепциях Алена Бадью и Жиля Делеза

Печеранський І.П. Історія філософії, культура і 1983 рік

Половніков В.Г. Сенсуалістична основа теорії пізнання Дж. Берклі

Пупенко А.О. Метаетика Дж. Е. Мура

Соболевський Я.А. Місце віри в філософських поглядах Івана Павла II

Солдатська Т. І. Ідеальний предмет феноменологічного аналізу Романа Інгардена

Старокожева М.С. “Достеменність” людського буття – теорія чи практика? (за Ніколо Аббаньяно та Дж. Ваттімо)

Турбал О.П. Розуміння розвитку філософської думки через призму ідеї трансцендентного

Фараджова Л.А. Трансформація неоліберальної соціально-економічної парадигми: історико-філософський аналіз

Федорович Ю.В. Визначення свободи: буття і ніщо. (Ж.-П. Сартр)

Шкіль Л. Л. Людина в системі філософії М. Фуко

Шувалова І.Л. Мова як символічна форма: концепція Ернста Кассирера

Шумилкина О.Г. О соотношении свободы и необходимости в контексте религиозно-философских взглядов С.Н.Булгакова

Ярошовець В.І. Київська філософська школа в системі української філософії
Секція 2

Українська філософія: історія та сучасність

(ауд. 236)
Керівники секції: Русин М.Ю., проф., к.ф.н.

Руденко С.В., асист.Артюх В. Про значення категорії “традиції” в історіософії Липинського

Білик С.М. Вплив Григорія Богослова на релігійно-філософську думку архієпископа херсонського Інокентія (Борисова) (сер. XІX ст.)

Вдовиченко Г.В. Творча спадщина П. Тичини як об`єкт історико-філософського дослідження В. Юринця

Винник В.Р. Проблема щастя у філософії конкордизму Володимира Винниченка

Дідух Л.Я. Проблема людини в екзистенційній філософії Лева Шестова

Дубровіна К.О. П. Юркевич та філософія екзистенціалізму

Кам’янська А.В. Проблема становлення України як самостійного національно-господарського організму у поглядах українських націонал-комуністів

Ковальчук А.І. Філософська та соціально-політична думка в українській диаспорі (на прикладі філософських поглядів Дмитра Чижевського). Екскурс із минулого в майбітнє через сучасне. (до 30-річчя із дня смерті Д.Чижевського)

Кравченко Ю.М. Сутність та основні ознаки української духовно-академічної філософії

Кравчук І.В. Методологія історико-філософського дослідження за П.Лодієм

Матвійчук Б.С. Роль та функції соціальної реклами у сучасній українській культурі

Мельник Л. Ідея безелітності української нації в політичній спадщині С. Подолинського

Мисько О.М. Іван Огієнко про роль Української Православної Церкви в міжконфесійному та міжцерковному діалозі в Україні

Мичурина Ю.Ф. Учение Памфила Даниловича Юркевича о сердце

Нич Т.В. Культурно-історичні й теоретичні джерела формування філософських поглядів В.Ф.Асмуса

Печеранський І.П. П.В.Тихомиров – представник вітчизняної духовно-академічної філософії др. пол. XIX – поч. XX століття

Прядко Н. А. Проблема онтологічного статусу людини у філософії Києво-Могилянської академії

Руденко С.В. До питання про становлення історико-філософської науки в Україні

Семикрас В. В. Теорія нації Лева Ребета

Соколіна О.В. Мова як культурно-національний феномен

Терлига Д.В. Деякі положення наукового доробку Ю. Вассияна

Ткаченко І.В. Синергетичний підхід до розгляду суспільства

Цимбал Т.В. “Злиття з народом” як засіб укорінення інтелегенції за Іваном Франком

Чаплінська О.В. Український неоромантизм: спроба екзистенційного прочитання

Чередніченко Г.О. Особистісний аспект права та моралі за П.Д.Юркевичем

Шморгун О.О. «Конкордизм» В. Винниченка та «інтегральний націоналізм» Д. Донцова в контексті пошуку цілісної моделі українського державотворення

Якубін О.Л. Урбаністичні студії та їх можливості для дослідження соціокультурного проекту Києва (деякі аспекти)
Секція 3

Теоретична філософія

(ауд. 233)
Керівники секції: Богачов А.Л., доц., к.ф.н.

Іващенко І.Г., студ.
Бартусяк П. Розсудок та розум у метафізиці

Березіна В.В. Теорії універсалій як формальні онтології

Буруковська Н.В. Вплив ціннісних орієнтацій на демаркацію наукового знання

Волковинська В.О. М.Гайдеггер і Ж.-П.Сартр: два шляхи антропологізації онтології

Гейко С.М. Аналіз становлення змісту поняття «іронія» в світлі класичної філософії

Евдокимчик Ю.И., Скитер А.Г. Понятие вещи и потребление вещи в информационно-коммуникативной реальности интернета

Іващенко І.Г. Перетворення історичного досвіду свідомости на логічний досвід духу (в контексті онтології Ґеорґа Геґеля)

Ковальчук І.А. Прояви скептицизму в теорії пізнання

Койда В.М. Теоретико-пізнавальна концепція прагматизму

Книшова І. Поняття свободи і відповідальності в історичному розвитку світової філософської думки. волюнтаризм та фаталізм

Козловець М.А. Ідентичність як сфера сакрального

Лаута О.Д. До питання визначення класичного ідеалу раціональності

Леонтьева Е.Ю. «Рациональность вообще» и ее конкретные типы

Миролюбенко Є. Критика індуктивного методу та принцип фальсифікації за К. Поппером

Мякчило С.А. Семиотика культурных форм и когнитивные исследования в структуре современного социогуманитарного познания

Нікулін А.А. Поняття «системи» принципу (das Prinzip) і начала (der Anfang) в Геґеля як основа спекулятивного мислення

Павлов В.Л. Феномен свободи у філософії Р.Декарта

Павлова О.Ю. Структура опозиції автономного художнього поля

Разумов В.И., Сизиков В.П. Категориальная схема становления бытия и сущности

Смолий К.А. Метафизика Нового времени как классический рационализм

Турпенко А.С. Герменевтический круг и индуктивный принцип

Шувалова І.Л. Динамізм як провідна характеристика мови (за Густавом Шпетом та Ернстом Кассирером)

Яременко Є.Л. Чужий в глобалізованому світі
Секція 4

Логіка та дисципліни логічного циклу


(ауд. 312)
Керівники секції: Хоменко І.В., проф., д.ф.н.
Алексюк І.А. Тема/фокус розрізнення і проблема пресупозицій

Білоус А.В., Максимова І.Ю. Кентавр-поняття та пусті поняття: особливості співвідношення

Бойко А.П. Формы аргументации в процессе выдвижения тезиса

Вяткіна Н.Б. Г.Фреге та післяфрегівські дослідження істини

Дуцяк І.З. Програмний продукт для автоматизації міркувань методами індукції та аналогії

Иевлева И. Построение секвенциального исчисления для пропозиционального фрагмента логики pil

Ілляшов С.І. Внесок Валентина Асмуса у розвиток логічного знання

Калинин Э.Ю. Развитие научного познания и логические формы

Ковальчук І.А. Епістемічна логіка та проблема сумніву

Колотілова Н.А. Поняття топосу в класичній риториці

Комаха Л.Г. Праксеологічний аналіз зв’язку “причина-результат”

Кондратюк В.В. Парадокси деонтичної логіки та шляхи їх подолання

Коротун О.О. Реклама як аргументація: логічний аналіз

Крикун В.Ю. Культура диспуту в тибетській філософській традиції

Мамедова Т.Е. Гуссерль і критика психологізму в логіці

Михайлов К.А. Историко-философские основания логических идей Б.Рассела

Навроцький В. Про одну обмеженість дедуктивної репрезентації міркувань

Піонтковська Т.В. Розвиток логіки в контексті української культури

Плахтій М.П. Психологізм у роботах М.Грота

Привалова О.Ю. Логічні закони та теологічна проблематика в концепції П. Флоренського

Самойленко Л.О. Модифіковані міркування в логіці

Середа О.С. Особливості логіки запитань множинного вибору

Хоменко І.В. Форма, структура та схема аргументації

Черноскутов Ю.Ю. Австрийская логика и логицизм Г.Фреге

Шапіро О.О. Прогнозування розвитку конфліктних ситуацій засобами теоретико-ігрової семантики

Щербина О.Ю. Метод акцентування у правовій аргументації

Секція 5

Філософія та методологія науки


(ауд. 327)
Керівники секції: Добронравова І.С., проф., д.ф.н.
Артемєва О.О. Гендерні дослідження на шляху до постнекласичної раціональності

Беляев М.А. Синтез научного знания как имманентная функция философии

Бійовський М.Р. Методологічний зміст комунікативної філософії: рефлексія наукового дискурсу

Богдановський І.В., Льовкіна О.Г. Розробки некласичних логіко-філософських моделей функціонування знання

Войтов А.Г. Технология обучения философствованию

Волковинський С.О. Філософія природи як онтологічне підгрунтя наукової картини світу

Волковинський С.О. Наукова картина світу в контексті філософії природи

Горбатюк Т.В. Постфрідманівська космологія: філософсько-світоглядний вплив

Дубов Г.О. Оновлення методологічного апарату юридичних наук в контексті використання принципів і категорій синергетичної теорії

Зуєв С.М. Нові евристичні можливості конструювання і проектування в еру інформаційних технологій

Клименко К.В. Самоорганізаційні риси гри як предмету наукових теорій

Кнечунас Т.П. Деякі етичні виміри генної інженерії

Коваль М.Д. Сучасне розуміння регулятивної ідеї

Кравчук А.А. Деякі методологічні аспекти геологічних теорій

Кулініч Б.В. Особливості теоретичних та емпіричних досліджень в астрономії

Курок І.С. Методологічний потенціал психологічних концепцій творчості

Маханьков В.І. Роль візуального сприйняття у здійсненні герменевтичної процедури

Нестерова М.О. Синергетична методологія менеджменту та освіти

Ніколаєнко Н.В. Методологічні аспекти використання біотехнологічних практик

Охріменко О.Г. Антропологічний смисл розвитку техніки (постановка проблеми)

Перова О.Є. Об’єкт постнекласичного дослідження: ілюзорність локальної фрагментації

Пирожкова С.В. Проблема социальных предсказаний в философии Карла Поппера

Потіщук О.О. Інтерналізм та екстерналізм як методологічні підходи до аналізу соціальної історії науки

Руденко О.В. До питання про специфіку сучасного пізнання

Савостьянова М.В. Аксіологія як методологія дослідження парадигмальної науки

Светлов С.В. Человечество и периодическая система форм организации материи в свете эволюции фундаментальных наук и технологий (биотехнологии, социотехнологии, ноотехнологии): межсистемный философский и историко-научный анализ и синтез проблематики

Смеричанський О.В. До постановки питання про показники істини в сучасних наукових теоріях

Стрихарь А.В. Дисциплинарный статус философии науки

Терехов С.В. Концепция Гелиотараксии А.Л.Чижевського и современность

Фур’єр І.А. «Дискурсивна онтологія» постнекласичної науки

Чайка Я.М. Філософія природи як нагальна проблема сьогодення

Юськів М.І. Антропологічний смисл теорій наукової раціональності

Ягодзинський С.М. «Дискурс» як науковий термін та філософське поняття

Яковлев В.Ю. Проблема культурно-мировоззренческих оснований науки

Яцкевич В.В. Диалектика Гегеля и проблема оптимального выбора

Секція 6


Естетична теорія і культурний контекст: проблеми взаємодії

(ауд. 268)
Керівники секції: Панченко В.І., проф., д.ф.н.

Смігунова О.Г., асист.
Авер’янова Н.М. Українська образотворча спадщина в системі соціокультурних вимірів виховання цілісної особистості

Балашова О.О. Медіамистецтво, як простір новітнього естетичного аналізу

Білоконенко Л.Ю. Естетика ікони

Брус Д.А. Структура слова як фундаментальна основа теорії художнього твору О.Потебні

Бурмаченко К.Ю. Експресіонізм як прояв нового бачення

Вандышева-Ребро Н.В. Реальность и фантасмагории интертекста (замечания по поводу)

Васильєва К.І. Сучасна арт-практика. Спроба гадамерівського прочитання

Возна Т.А. Естетичний потенціал віртуальної реальності

Даренський В.Ю. Мистецтво як засіб діалогізації людського буття

Клюева И.В. Музыка в изобразительном искусстве модерна и символизма

Коренева Н.А. Гармония и совершенство как объективные характеристики мира

Корнієнко Н.П. Сутність образотворчого мистецтва в концепції Яна Мукаржовського

Кунденко М.С. Андрей Тарковский – “Сталкер” современного кинематографа

Личковах В.А. Регіоніка в сучасній українській естетиці

Одаренко О.В. Концепти фестивалей медіа мистецтва

Пастушок О.М. Вихідні принципи екоестетики: постановка проблеми

Полулях Ю.Ю. Проблеми естетичної референції

Пруденко Я.Д. Сучасне кіно у контексті «візуальної культури»

Семиного Л.А. Естетичне сприйняття літератури в контексті українського відродження та просвітництва

Скороварова Є.В. Концептуальні засади феноменологічної естетики

Солдатська Т.І. Рецептивна естетика як метод і теорія сприйняття

Скальська М.Л. Природа творчої активності в гештальт-психології

Стьопіна Ю.Є. Теоретичні засади естетики Г. - Е. Лессінга

Теличко Н.В. Погляд А.С.Канарського на природу чуттєвості

Тормахова А.М. Проблема етосу в музичній естетиці античності

Царенок А.В. Естетичний вимір православної проповіді: до постановки проблеми

Чубарова Д.Р. Проблема інтерпретації в естетиці


Секція 7


Філософська антропологія та філософія людини

(ауд. 325)
Керівники секції: Лой А.М., проф., д.ф.н.

Шувалова І.Л., студ.
Аль-Фарадж Е.А. Образ человека в «Максимах» Ларошфуко

Будз В.П. Метафізичність як осноа людського буття

Вербицька І.В. Концепція влади Іншого у «Критиці діалектичного розуму» Ж.-П.Сартра

Гончаренко О.И., Козлова Ю.С. Клонирование человека: pro et contra

Діденко Л.В. Людина – техніка - майбутнє

Дроздова Т.О. Богошукання у творчості Т. Шевченка

Зайцев М.О. Історичні форми здійснення людини індивідуальним буттям: від архаїки до античності

Застольська В.В. Сутність людського становища як умова буття Лоли з кінострічки “Беги Лола, Беги” в світі

Ільїн В.В. Нова духовність: людина в ситуації постмодерну

Ільїна Г.В. Ідентичність особистості: витоки концепції

Караульна Н.В. Самовизначення людини в процесі осягнення дійсності

Карнаухов К.Л. Інтенційні засновки розвитку мовлення в концепції М.Томаселло

Кожемякіна О.М. Парадигма довіри у філософії людини

Кострова Е.А. Восточные мотивы в представлении Г.Гессе о совершенном человеке

Кребель И.А. Миф – способ смыкания топологического и феноменологического горизонтов

Лавський В.Г., Шашенко В.В., Крисюк І.Н. Метаморфози антропологізму: минуле, сучасне, перспективи

Луговська О.В. Статус цінностей в Україні

Максимова І.Ю. Підходи до вирішення парадоксів моралі у контексті особистості людини

Мала Т.В. Ідеали здобуття смислу життя у літературі та філософії

Маслікова І.І. Соціальна відповідальність колективного суб’єкту: теоретико-нормативний аналіз

Машкін В.В. Ціннісні орієнтири сучасності: від кризи універсальної етики до метафізичного бунту

Рассудіна К.С. Роль релігійності у становленні особистості: християнський персоналізм

Сластенко Є.Ф., Ремига Ю.С. Проблеми гносеології та антропології у філософії Б.Паскаля

Слюсар В.М. Самореалізація особистості у сучасних кризових соціокультурних умовах

Сташкевич О.Л. Влияние философии на развитие системы образования

Украинец Л.В. Вызрослые как дети и/или дети – идеальные взрослые (в философско-нагруженных текстах А.Платонова)

Фаріон О.О. Людиноформуюча функція культури за В.І.Шинкаруком

Федорченко І.М. Становлення національного характеру українського народу: теоретико-методологічні засади

Хоробрых О.С. Сновидение как виртуальная реальность: философско-антропологический дискурс

Шевченко А.Ю. Кризис метафизики человеческого сознания и попытки его преодоления

Шершнева О.А. Феномен воли в русской религиозной философии к. XIX - н. XX века
Секція 8

Соціальна філософія та філософія історії

(ауд. 235)
Керівники секції: Бойченко І.В., проф., д.ф.н.

Андрос О.Є., студ.
Андрос О.Є. Сучасний екологізм як світоглядне підґрунтя розвитку цивілізації: витоки та перспективи розвитку

Андрущенко М.О. Соціально-філософські ідеї антиутопії Джорджа Оруела «1984»

Белокрылова В.А. Феномен идеологии и превращенные формы ее системного воспроизводства

Білоножко Є.П. Неоднорідність феміністичного підходу до тлумачення родино-шлюбних відносин

Більовський О.А. Сутність та причини історичної зміни філософського погляду на особистість

Бойко І.І. Суспільствознавча методологія І.Франка

Бойко Ю.А. Ідейні витоки громадянських чеснот в античній філософії

Бойченко М.І. Основні підходи до системного аналізу у соціальному пізнанні

Бойчук Н.В. Свобода вченого у наукових дослідженнях

Бугров В.А. Філософія. Освіта. Нова філософія освіти

Бурий І.О. Особливості дослідження феномену нації в сучасних соціально-філософських концепціях

Вагнер А.К. Социальная организация отношений между полами в доклассовом обществе

Вайнштейн М.Е., Мальцева Ю.А. Человеческие перспективы социального управления

Герасимова Е. М. Економічний стиль мислення, як об’єкт філософсько-світоглядної рефлексії

Глушко Т.П. Філософія економіки і філософія освіти: перспективи методологічного синтезу

Гончаренко Н. А. Соціальний капітал: суспільний та індивідуальний виміри у сучасному світі

Гончарова К. О. «Гіноцентризм» як друга генерація фемінізму

Грабчак К.К. Етнічні цінності як підґрунтя національних держав в умовах глобалізації

Грицаєнко П.М. Гуманітарне пізнання: сутність та особливість поняття

Грикун Ю.О. Типи комунікації в сучасному японському соціально-філософському дискурсі

Грушевська С. Соціальна філософія Еміля Дюркгейма

Данилевич М.Г. Соціально-екологічні проблеми розвитку сучасної енергетики

Даниленко Ю. В. Міфотворчість як феномен масової культури

Деркач В.Л. Еволюція психологічної організації людини: методологічні аспекти досліджень

Дранник В.А. Врахування моральних стандартів поведінки керівника при розгляді соціально-філософських аспектів управління трудовим колективом

Єрмаков П.П. Проблема міжетнічної толерантності в умовах глобалізації

Єфремова А.О. Сутність і природа екологізму

Журавльова А.М. Індивідуалізація як детермінанта соціального конфлікту (в умовах глобалізації)

Застольська В.В. Людський вимір глобалізації

Зубчик О.А. Конкуренція – суспільний нерв

Зудилина Н.В. Интеллект и «сердце» и их ориентир на освоение «гражданского согласия»

Ілляхова М.В. Зміна соціальних структур в межах темпоральної комплексності соціального часу

Кільова Г.О. Болонський процес: проблеми деміфологізації освіти

Козловець О.М. Соціальна адаптація людини: теоретичний аналіз проблеми

Комар О.В. Соціальний конструктивізм Н.Лумана: епістемологічний та методологічний аспекти

Коровніченко М.Г. Переосмислення теоретико-методологічних засад дослідження проблеми розбудови громадянського суспільства в Україні

Койда В.М. Проблема легітимації в роботі П. Бергера Т. Лукмана „Соціальне конструювання реальності”

Крисанов А.А. Онтологический аспект традиционного сознания

Кузьменко В.В. Проблема досвіду у філософії освіти Джона Дьюї

Кузьменко М.О. Космополітична Європа: аналіз космополітичної перспективи європейської соціокультурної ідентифікації

Культенко В.П. Відображення принципів “нерівної рівності” у концепції природного права

Куніцкі Д. Категория «социальное» как основание современной онтологии общества

Кучера Т.М. Соціально-філософський зміст проблем регіоналізації

Кушерець Т.В. Соціальні рухи як новий образ суб’єкта історії

Левченюк Є.В. Загроза уніфікації особистості в умовах глобалізації

Лоскутова Н.О. Парламентаризм як втілення демократичних цінностей

Левкулич В.В. Методологія дослідження перехідного суспільства

Леусенко Д.А. „Магометанство” в философии религии Гегеля

Людвиченко Л.М. Футурологія як антропологія

Маслаков А.С. Тоталитаризм и нигилизм

Миролюбенко Є. Процес комунікації та її посередники за Н. Луманом

Мірненко В. Співвідношення індивідуальної та соціальної в умовах ринку

М’язова І.Ю. Аккультурація як форма міжкультурної комунікації


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка