Головне управління юстиції у Черкаській області Узагальнення позитивного досвіду правоосвітньої та правовиховної роботи Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №26Дата конвертації14.08.2018
Розмір360 Kb.


Головне управління юстиції у Черкаській області
Узагальнення позитивного досвіду правоосвітньої та правовиховної роботи Черкаської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ст. № 26


Черкаси, 2014


Укладачі:
Засенко Л.П., заступник директора з навчально-виховної роботи Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 26.

Чабан С.О., начальник відділу державної реєстрації та правової роботи Головного управління юстиції у Черкаській області.

Черненко О.Г., головний спеціаліст відділу державної реєстрації та правової роботи Головного управління юстиції у Черкаській області.

Зміст

Передмова


1. Основні напрямки правоосвітньої та правовиховної роботи у Черкаській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. № 26.
2. Особливості вивчення правознавства як вагомої складової формування правової культури у школі.
3. Гурткова робота.

4. Учнівське самоврядування.


5. Зміст превентивного виховання в школі.

Висновок


Додатки

ПЕРЕДМОВА

У вихованні немає головного і другорядного,

як немає головної пелюстки серед багатьох пелюсток,

що творять красу квітки. У вихованні все головне:

і урок, і розвиток різнобічних інтересів дітей поза уроком, і взаємовідносини вихованців у колективі. (В. Сухомлинський)
Правова освіта і правове виховання – це цілісна система, що охоплює всі сфери діяльності навчального закладу, сприяє вихованню правової свідомості, демократичних громадянських цінностей і поведінки всіх учасників освітнього процесу, передбачає використання практично орієнтованих та інтерактивних методів навчання.

Правова освіта є складовою частиною системи освіти і має на меті формування високого рівня правової культури та правосвідомості особи, її ціннісних орієнтирів та активної позиції як члена громадянського суспільства.

Метою і завданнями правового виховання є:


 • формування в учнів правової культури громадянина України;
 • підвищення громадянської активності;
 • створення цілісної системи правового навчання і морально-правового виховання учнів усіх вікових категорій;
 • сприяння становленню гуманістично зорієнтованої особистості, яка має почуття власної гідності, законослухняної особи, яка поважає права і свободу людини, уміє їх захищати, володіє юридичними знаннями, необхідними для її інтеграції в сучасне суспільство та успішної реалізації життєвих планів, формування життєвої компетентності.

Виходячи з проблемного питання, вимог правової освіти та виховання, які спрямовані на те, щоб підвищити виховну, профілактичну роль у попередженні аморальних та антисуспільних проявів учнів у шкільному учнівському колективі, у школі склалася система виховання, яка передбачає цілеспрямовану, планову, взаємопов’язану, керовану діяльність її частин – від директора до бібліотекаря і медперсоналу.

Озброєння дітей та молоді правовими знаннями сприяє вихованню в них правових почуттів та формуванню правомірної поведінки. Правова демократична держава передбачає, що її громадяни не лише дотримуватимуться законів, а й конституційними методами боротимуться за нові, кращі закони.

1. Основні напрямки правоосвітньої та правовиховної роботи у Черкаській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. № 26.

Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 Черкаської міської ради (далі – Школа) розташована за адресою: 18029, м. Черкаси, вул. Конєва, буд. 15, форма власності – комунальна. Директор – Титаренко Галина Олександрівна, освіта повна вища педагогічна (призначена 14.02.2014 наказом Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради від 14.02.2014 № 92-К).

Робота Школи спрямовується на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, указів Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», реалізацію державних, регіональних та міських програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів.

Головною метою Школи є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

Головними завданнями Школи є: забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту; формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості; виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина.

Педагогічний колектив працює над забезпеченням якісної підготовки учнів з базових дисциплін, посиленням практичної та особистісноорієнтованої спрямованості уроків, залученням до співпраці обдарованих дітей, впровадженням в практику роботи активних та інтерактивних методів навчання.

Вся методична робота в школі проводиться на діагностичній основі. Є власна програма діагностики і щороку складається прогноз розвитку діяльності школи.

Головними пріоритетними тенденціями роботи Школи з питання правового виховання і навчання на сучасному етапі є: • вдосконалення системи правоосвітньої роботи школи;

 • єдність національного і загальнолюдського;

 • формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу;

 • доступність для кожного учня всіх форм і типів освітніх послуг; рівність умов для повної реалізації здібностей, таланту учня;

 • організація правоосвітньої роботи з батьками та учнями.

Залучення учнівської молоді до правової культури збагачує її духовне життя. Водночас знання нею своїх прав і обов’язків розширює можливості їх реалізації, зокрема й у власних інтересах. Правове виховання зміцнює життєву позицію, підвищує громадянську активність, загострює почуття непримиренності до негативних явищ.

Метою правового виховання в Школі є формування в кожного учня системи знань з питань основ держави та права, розвиток інтересу до цієї галузі знань і зв'язок права з навколишньою дійсністю; формування потреб та вмінь активно захищати в установленому законом порядку свої права та законні інтереси інших осіб, тому в школі розроблена програма правового виховання, до якої включені такі заходи:


 • проведення місячників, тижнів права;

 • засідання ради профілактики правопорушень;

 • зустрічі з працівниками правоохоронних органів, органів юстиції;

 • проведення годин спілкування, лекцій, бесід, консультації з правової тематики;

 • робота з громадськими організаціями;

 • педвсеобуч, консультації для батьків.

При реалізації змісту правової освіти і правового виховання в Школі дотримуються:

- особистісно зорієнтований підхід, який передбачає врахування вікових особливостей учнів, розробку змісту кожного конкретного етапу навчання і виховання за віковою вертикаллю у взаємозв’язаному контексті всього змісту освіти і виховання;

- спрямування змісту правового виховання на формування вмінь, що забезпечують розвиток соціальної активності особистості. Цей підхід реалізується шляхом створення навчальних, виховних ситуацій, в яких апробуються на практиці засвоєні загальнолюдські та громадянські цінності. Реалізація цього підходу здійснюється через роботу шкільного співуправління шляхом реалізації глобальних проблем через локальні на основі позитивного досвіду участі учнів в окремих акціях, проектах тощо.

Слід зазначити, що адміністрацією школи приділяється належна увага питанням, пов’язаним з викладанням дисциплін права та організацією правовиховної роботи.

Так, проведено засідання педагогічної ради, в ході яких розглянуто наступні питання:

у серпні 2012 року – «Аналіз роботи школи за 2011-2012 навчальний рік та напрямки роботи на 2012-2013 навчальний рік»;

у листопаді 2012 року – «Інклюзивна освіта – вимога часу»;

у січні 2013 року – «Підсумки навчально-виховного процесу за І семестр 2012-2013 навчального року»;

у лютому 2013 року – «Про затвердження матеріалів вчителів школи, що будуть представлені на міській виставці «Зернини педагогічного досвіду-2013»;

у січні 2014 року – «Правова та психологічна підтримка дітей та молоді, які потрапили в складні життєві обставини»;

у березні 2014 року – «Допрофільне та профільне навчання в школі».

Протягом 2011-2012, 2013-2014 та поточного навчального року керівником навчального закладу видано 26 наказів з питань правової освіти, та виховання а саме: про стан злочинності та правопорушень серед учнів школи за ІІ квартал 2012 року; про виконання чинного законодавства щодо здобуття дітьми та підлітками шкільного віку повної загальної середньої освіти»; про профілактичні заходи щодо запобігання торгівлі людьми та експлуатації дітей; про організацію роботи з профілактики правопорушень серед учнів школи; про проведення громадського огляду стану утримання, навчання і виховання категорійних дітей; про попередження насильства щодо дітей тощо.

Головними пріоритетними тенденціями роботи нашої школи з питання правового виховання і навчання на сучасному етапі є: • вдосконалення системи правоосвітньої роботи школи;

 • єдність національного і загальнолюдського; формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу;

 • доступність для кожного учня всіх форм і типів освітніх послуг; рівність умов для повної реалізації здібностей, таланту учня;

 • організація правоосвітньої роботи з батьками та учнями;

 • підпорядкування змісту навчання й виховання всебічному розвитку особистості школяра.

Метою Школи є забезпечення умов для навчання і виховання громадянина, який поважає її закони; формування навичок самоосвіти й самореалізації; розвитку сучасного і цілісного наукового світогляду.
Головними завданнями школи є:


 • виховання школяра як громадянина України, національно свідомої, вільної, демократичної, життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати самостійні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях, підготовленої до професійного самовизначення;

 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності;

 • різнобічний розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, формування ціннісних орієнтацій, наукового світогляду;

 • збереження і зміцнення морального, фізичного і психічного здоров`я учнів;

 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

 • розробка практичних управлінських механізмів щодо розбудови національної школи.

2. Особливості вивчення правознавства як вагомої складової формування правової культури у школі.

Правознавство як навчальний предмет сприяє становленню особистості, розвитку критичного мислення, логіки, здатності розуміти й оцінювати правові явища та процеси, аналізувати різноманітні життєві ситуації з погляду дії правових норм; спонукає учнів ставити запитання та шукати відповіді щодо ролі держави й права в житті людини і суспільства. Знання основ правознавства формує певну систему цінностей, впливає на правосвідомість учнів і рівень їхньої правової культури, прищеплює інтерес до права, заохочує до свідомого використання, застосування й додержання правових норм.

Правові знання, засвоєні на уроках, поглиблюються і розширюються у позакласній виховній роботі. Вибір форм та методів виховного впливу залежить від його мети, змісту, вікових та індивідуальних особливостей учнів. Для цього застосовуються найрізноманітніші форми та методи роботи: традиційні зустрічі з працівниками правоохоронних органів, екскурсії, які мають право виховання спрямування, диспути, дебати, заходи змагального характеру. Це дає можливість учням набути безпосереднього досвіду в реалізації прав і свобод людини, сформувати організаційні та комунікативні вміння.

Використовуються також традиційні: лекції, диспути, бесіди, самостійна робота з періодикою, написання рефератів, учнівські доповіді, повідомлення.

Застосування наведених форм і методів правого виховання створює умови для формування в особистості поведінкових норм, здатності адаптуватися до нових соціальних умов, орієнтуватися в них, захищати свої права, поважати інтереси і права інших.

У правовиховній роботі важливу роль відіграє залучення учнів до посильної діяльності, яка передбачає певний обсяг правових знань, умінь, навичок. Це – участь у дитячому самоврядуванні, в роботі комісії з дисципліни і порядку, в загонах юних інспекторів дорожнього руху, у різних формах природоохоронної роботи.

Форми та методи правоосвітньої роботи різноманітні: виставки юридичної літератури в шкільних бібліотеках, оформлення куточків правових знань, зустрічі учнів школи з дільничними інспекторами, представниками інспекцій у правах дітей, працівниками органів опіки та «Тижні правових знань», в ході яких охоплюються заходами учні всіх вікових категорій. Це: виховні години, бесіди, усні журнали, лекції, вікторини, круглі столи, заочні подорожі, перегляд відеофільмів на правову тематику, диспути, турніри юних правознавців.

Дієвість складових частин системи правової освіти та виховання зумовлюється глибокими знаннями індивідуально-психологічних особливостей важковиховуваних учнів, умов їх сімейного виховання, соціального оточення. Значне місце в організації індивідуальної роботи з важкими підлітками займає шкільний психолог. Спільно із заступником директора практичний психолог надає цільову допомогу класним керівникам з виявлення відхилень у поведінці учнів та передбачає напрямки вивчення причин відхилень, шляхів впливу сім’ї в процесі перевиховання та форми індивідуальної роботи.

Особливого значення набувають нові сучасні технології виховання, які мають особисте цільове спрямування на розвиток “Я” кожного учня. У процесі навчання правознавства створюються можливості й умови для застосування різноманітних методів, що вироблені педагогічною теорією та практикою, однак врахування цілей, завдань та змісту шкільної правознавчої освіти при цьому є обов’язковим.

Залежно від етапу навчання й мети контролю у процесі навчання правознавства вчителі, керуючись принципами контролю (систематичність, об’єктивність, диференційованість тематичність, та ін.), застосовують такі його види, як: попередній, поточний, тематичний, періодичний, підсумковий, комплексний в усній та письмовій формах. Здійснюючи контроль на будь-якому етапі навчання правознавства, вчитель аналізує такі показники рівня навчальних досягнень:


 • якість знань;

 • ступінь оволодіння загальнонавчальними та предметними уміннями й навичками, розумовими (логічними) операціями;

 • досвід творчої діяльності;

 • самостійність оцінки суджень, правового мислення, правової свідомості, правової культури;

 • правова компетентність.

Залежно від рівня пізнавальних здібностей школярів учителі школи застосовують такі методи навчання, як проблемний виклад навчального матеріалу, частково-пошуковий, дослідницький, інтерактивні методи. Слід вказати, що методи навчання правознавства тісно між собою пов’язані та передбачають комплекс взаємоузгоджених дій вчителя й учнів, спрямованих на реалізацію освітньої, розвивальної та виховної функцій.

Доцільним є, також, використання методів навчання за характером логіки пізнання. Ними є аналіз, синтез, узагальнення, систематизація, порівняння, індуктивний та дедуктивний методи.

Невід’ємним компонентом системи навчання правознавства є контроль, який здійснюється з метою визначення результатів навчальної діяльності учнів. Контроль забезпечує постійний прямий і зворотний зв'язки між вчителем та учнями як суб’єктами навчання. Залежно від етапу навчання й мети контролю у процесі навчання правознавства, вчителі, керуючись принципами контролю (систематичність, об’єктивність, диференційованість, тематичність тощо), застосовують такі його види, як: попередній, поточний, тематичний, періодичний, підсумковий, комплексний в усній та письмовій формах. Здійснюючи контроль на будь-якому етапі навчання правознавства, вчитель аналізує такі показники рівня навчальних досягнень:
 • якість знань

 • ступінь оволодіння загальнонавчальними та предметними уміннями й навичками, розумовими (логічними) операціями

 • досвід творчої діяльності

 • самостійність оцінки суджень

 • правового мислення, правової свідомості, правової культури

 • навичок правомірної поведінки учнів

 • правова компетентність

Слід зазначити, що кожен педагог має можливість підвищувати свій фаховий рівень через різні форми і методи методичного навчання: творчі групи, методичні наради, школа педагогічної майстерності, конкурси «Учитель року», «Урок року», майстер-класи, методичні оперативки, атестація педкадрів, курси підвищення кваліфікації, конференції, участь у різних видах проектів, конкурсах «Учитель року». Виставці педагогічних технологій «Зернини досвіду».
У школі діє методичний кабінет (для початкової та старшої школи), який надає дієву допомогу у підвищенні фахової майстерності вчителів.3. Гурткова робота.
Роботу з учнями продовжують шкільні гуртки різного спрямування. З метою організації змістовного дозвілля учнів у позаурочний час, посилення профілактичної роботи протягом навчального року в Школі працюють наступні гуртки: «Юний журналіст» (1 година на тиждень); «Театральна студія» (2 години на тиждень); «Юні екологи» (1 година на тиждень); гурток козацько-лицарського виховання «Джура» (3 години на тиждень); «Баскетбол» (1 година на тиждень); «Волейбол» (1 година на тиждень); вокальний гурток (2 години на тиждень); хореографічний гурток «Каприз» (9 годин на тиждень); «Образотворче мистецтво» (2 години на тиждень); «Історичне краєзнавство» (2 години на тиждень); «Європейський клуб» (2 години на тиждень); «Українське народознавство» (1 година на тиждень).

Результати своєї діяльності гуртківці представляють під час проведення предметних декад та тижнів, беруть участь у культурно-масових та суспільно-корисних заходах, які проходили у Школі та місті.

У Школі також запроваджено роботу Європейського клубу для учнів 5-11 класів, який здійснює роботу у відповідності до положення клубу (додаток 1).

У ході засідань «Євроклубу» розглядалися питання щодо: глобальних проблем людства (війни і миру; продовольча, демографічна кризи; подолання відсталості країн тощо), екологічної проблеми довкілля на прикладі України. Учасники «Євроклубу» приймали участь у обговоренні зазначених питань.Члени зазначеного клубу беруть участь у міжнародних конкурсах на теми: «Безпечний світ, Безпечна Європа, Безпечна Україна», акціях до святкування Дня толерантності «Створи полотно миру» та є ініціаторами фестивалю «Парад країн Європи».

Чільне місце займає шкільний «Європейський клуб». Учасники клубу є активістами не лише внутрішньоклубних заходів, а й загальношкільних.

Найпродуктивнішою та найцікавішою формою роботи для євроклубівців є дослідження, оформлені у міні-проекти та представлені на учнівських конференціях. Головним пріоритетом діяльності шкільного європейського клубу є знайомство з Євросоюзом і з Європою в цілому.


Основними формами роботи є:


 • проведення зустрічей та клубних змагань школярів, які є членами євроклубів (іноземними та рідною мовами);

 • святкування дня народження Євроклубу;

 • регулярні зустрічі з обговоренням проблем щодо ЄС;

 • проведення творчих конкурсів (конкурси малюнків та малюнка на асфальті, конкурс есе, статей на задану європейську тематику);

 • випуск шкільних бюлетенів та газет;

 • святкування Дня Європи (травень);

 • організація днів національних культур європейських країн;

 • організація днів/вечорів європейської кухні;

 • організація заходів на теми «Європейські свята», «Європейські видатні особистості», «Європейське мистецтво», «Музика, яку слухає молодь всієї Європи», «Європейська культурна спадщина»;

 • проведення круглих столів для старшокласників, парламентських ігор, токшоу.

Гурткова робота в школі сприяє створенню середовища, де забезпечуються умови інтелектуального, духовного і фізичного розвитку дітей, реалізація їхнього творчого потенціалу в галузі позашкільної освіти і виховання та створюються комфортні умови соціальної адаптації до умов реального життя.
4. Учнівське самоврядування.

Одним із напрямків громадянського виховання у школі є організація роботи учнівського самоврядування, яке є формою демократичного життя учнівського колективу і реалізується через вибори і делегування повноважень. Для ефективної діяльності учнівського самоврядування в школі намагаються дотримуватися певних умов.

По-перше, самоврядування має займатися конкретними справами, які не суперечать Статуту школи та загальноприйнятим правилам школи та суспільства.

По-друге, члени самоврядування активно залучаються до процесу діяльності школи у різноманітних напрямках.

По-третє, визначити, за які ділянки шкільного життя та діяльності відповідає учнівське самоврядування, які конкретні права та обов'язки має кожен його член.

По-четверте, члени учнівського самоврядування мають бути взірцем для вихованців у ставленні до своїх учнівських обов'язків.

По-п’яте, повага педагогів до самостійних рішень та внесених ними пропозицій щодо роботи учнівського самоврядування та педагогічного колективу .

По-шосте, кваліфікована, тактовна педагогічна допомога учнівському активу у навчанні та організації управлінських рішень.

Учнівський парламент є ініціатором багатьох подій у школі. Вони створюють благодійні акції та концерти, двічі на тиждень проводять радіогазету, у якій висвітлюють найрізноманітніші теми, а особливо створюють музичні паузи для усіх учасників навчально-виховного процесу.
Цілі учнівського самоврядування в школі:


 • формування соціальної активності учнів, їх свідомого ставлення до життя, що базується на демократичних і громадянських цінностях;

 • формування власної громадської позиції кожного учня;

 • вплив учнів на навчально-виховний процес.

Учнівське самоврядування має двоступеневу структуру: загальношкільну і класну. Від кожного класу до парламенту школи делегують одного представника, якого вибрали однокласники і який відстоюватиме інтереси класу на зборах (збори проводяться один раз на чверть).

Окремо проводяться вибори Президента школи. Учні старших класів подають свої кандидатури і збирають підписи на свою підтримку. У виборчий бюлетень вносяться дві кандидатури, які набрали найбільшу кількість голосів на підтримку.

Усі члени парламенту займаються організацією різноманітних заходів, акцій, є членами жюрі конкурсів, підзвітні президенту школи. Також в кінці кожної чверті підводять підсумки по визначенню лідерів за затвердженими показниками у рамках шкільного конкурсу «Учень року», «Учениця року» та «Клас року». В кінці року на засіданні шкільного парламенту визначається клас-переможець та учень і учениця року і подаються дані до затвердження на педраді. Клас переможець та кращий учень і учениця нагороджується на останньому дзвонику.
Завдання учнівського самоврядування:


 • Формування і розвиток гуманістично - спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією , почуттям національної свідомості;

 • підготовка та проведення свят, виставок, конкурсів, змагань;

 • забезпечення порядку в школі: організація чергування по школі, в класах;

 • організація пізнавальної , фізкультурно-оздоровчої діяльності;

 • організація пошуково-краєзнавчої роботи в школі , поповнення новими матеріалами музею школи;

 • організація роботи із збереження шкільного майна;

 • організація роботи із благоустрою території школи;

 • контроль за відвідуванням учнями школи .

Протягом року члени шкільного самоврядування брали активну участь у різноманітних акціях: «Допоможи ближньому», «Ми за чисте подвір’я », «Хвилина пам’яті» та «Запали свічку», «Ми вдячні Вам, Ветерани!».

Систематично здійснювався контроль за відвідуванням учнями всіх уроків. Шкільне самоврядування брало активну участь у контролі за санітарним станом школи, дотриманні учнями норм етичної поведінки, зовнішнім виглядом школярів, слідкуванні за збереженням всього шкільного майна.

Активом школи з учнями 1-11 класів проводились бесіди з попередження та заборони тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії та токсикоманії.5. Зміст превентивного виховання в школі.
На виконання Комплексної програми профілактики правопорушень, у Школі забезпечено співпрацю з Черкаським міським центром соціальних служб у справах сім’ї, дітей та молоді, службою у справах дітей Черкаської міської ради, відділом кримінальної міліції у справах дітей РВ УМВС України в Черкаській області.

Систематично проводиться правовий всеобуч школярів на теми: «Закон один для всіх», «Культура спілкування» тощо.

У 2013-2014 навчальному році на внутрішкільному обліку знаходиться 2 учнів, у поточному навчальному році – 1.

Ведеться журнал реєстрації відвідування школи учнями, досліджуються питання пропуску занять, в разі необхідності проводиться профілактична робота.

У Школі створена соціально-психологічна служба, що здійснює соціальний та психологічний супровід дітей різних категорій. Метою діяльності у Школі соціально-психологічної служби є: сприяння розумінню дітьми і молоддю через просвітницьку роботу переваг здорового способу життя, формування принципів здорового способу життя, стимулювання до самостійного та усвідомленого вибору життєвої позиції, визначення шляхів позитивної соціалізації молоді, здобуття знань, умінь і навичок здорового способу життя та відмова від негативної поведінки, виховання та розвиток творчої особистості, гідного громадянина. У холі Школи розміщений куточок соціально-психологічної служби, який містить матеріали наступної тематики: «Гендерна рівність», «Як допомогти учням з девіантною поведінкою», «Особливості девіантної поведінки», телефони довіри тощо. Функціонує кабінет практичного психолога, де знаходяться тематичні розробки для роботи з учнями, схильними до правопорушень та їх батьками, рекомендації та пам’ятки. Ведеться соціальний паспорт Школи, журнали обліку бесід з сім'ями та бесід з дітьми.

Соціально-психологічною службою Школи систематично вживаються заходи щодо перевірки стану утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Здійснюється контроль за додержанням законодавства щодо охорони майнових та житлових прав учнів.

Діє Рада профілактики правопорушень серед неповнолітніх на підставі відповідного положення (додаток 2). Робота Ради профілактики здійснюється у відповідності до річних планів роботи (на відповідний навчальний рік). План роботи Ради профілактики правопорушень на 2014-2015 навчальний рік затверджений директором школи.

Так, планом роботи Ради профілактики правопорушень на 2014-2015 навчальний рік передбачено проведення наступних заходів: проведення психологічної діагностики учнів, які опинилися у складних життєвих обставинах; організація консультацій для батьків із залученням психологів, юристів; організація зустрічей підлітків з працівниками міліції; проведення корекційної роботи зі стабілізації психічного стану дітей тощо. Засідання Ради профілактики проводяться щомісяця та щосеместрово із залученням спеціалістів Черкаського міського центру соціальних служб у справах сім’ї, дітей та молоді.

У ході проведення засідань здійснюються бесіди з батьками, заслуховуються класні керівники та учні, які порушують Статут школи.

З метою запобігання правопорушенням, а також з метою посилення контролю за організацією роботи з морально-правового виховання учня, у Школі наявний план роботи з учнями з девіантною поведінкою. Профілактична робота проводиться з дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування. Так, план роботи з учнями з девіантною поведінкою передбачає проведення наступних заходів: проведення індивідуальних консультацій; обстеження матеріально-побутових умов проживання учнів з девіантною поведінкою; соціально-педагогічний супровід неблагополучних сімей та дітей, що потрапили в складні життєві умови).

У Школі затверджені заходи з попередження правопорушень та злочинності в учнівському середовищі на 2013-2014 навчальний рік, які передбачають: участь у міських семінарах з питань просвітницької роботи педагогічних колективів з попередження правопорушень та злочинності серед учнівської молоді, посилення контролю за превентивно-правовою діяльністю навчальних закладів, вжиття вичерпних заходів щодо усунення причин та умов, які впливають на дитячу злочинність, правопорушення та бездоглядність, проведення рейдів спільно із зацікавленими організаціями та установами з метою виявлення дітей, які зловживають алкоголем, наркотиками та психотропними речовинами, вжиття додаткових заходів щодо повної зайнятості дітей та підлітків організованими формами позашкільної освіти у вільний час, забезпечення системного проведення в навчальному закладі інформаційно-просвітницької та попереджувально-профілактичної роботи щодо запобігання правопорушень та злочинності серед учнівської молоді.

Також, на поточний рік затверджені заходи щодо протидії торгівлі людьми на період до 2015 року, які передбачають: проведення виховних годин з питань запобігання торгівлі людьми, демонстрація відеоматеріалів на теми: «Станція призначення − життя», «Сучасне рабство», посилення контролю за станом відвідування школи дітьми, які проживають в неблагополучних родинах.

Питання стану роботи з профілактики та запобігання правопорушень, злочинів постійно розглядаються на нарадах при директорові, на засіданнях методичних об’єднань класних керівників, на класних батьківських зборах.

При з’ясуванні питання щодо якості роботи з батьками (особами що їх замінюють), педагогічними працівниками з підвищення рівня правових знань, налагодження зв’язків з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування встановлено наступне.


У Школі затверджений план роботи з учнями з девіантною поведінкою, з функціонально неспроможних родин, сиротами та позбавленими батьківського піклування, який передбачає проведення наступних заходів: тренінгові заняття з учнями щодо формування навичок здорового способу життя, обстеження матеріально-побутових умов проживання учнів з девіантною поведінкою, перегляд і обговорення документальних фільмів з попередження насильства, вживання алкоголю, тютюну, наркотичних засобів та психотропних речовин, проведення консультацій з питань гендерної рівності та запобігання торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці, проведення виховних годин та тематичних годин спілкування з учнями.

У ході проведення перевірки з’ясовано, що до співпраці залучається кримінальна міліція у справах неповнолітніх РВ УМВС України в Черкаській області, Служба у справах дітей Черкаської міської ради, Черкаський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Робота здійснюється у відповідності до затверджених у встановленому порядку спільних перспективних планів роботи.

У Школі розроблений та затверджений план спільних заходів із Службою у справах дітей Черкаської міської ради, відділом кримінальної міліції у справах дітей РВ УМВС України в Черкаській області на 2013-2014 навчальний рік, яким заплановано проведення наступних заходів: проведення декад правових знань, проведенння рейдів з метою вивчення умов проживання дітей із соціально неспроможних сімей, проведення циклів бесід на батьківських зборах та ін.

Наявний план роботи з попередження злочинності та правопорушень серед учнів Школи, що передбачає: проведення роз’яснювальної роботи серед батьків про відповідальність за створення умов виховання, навчання та розвитку неповнолітнього, організацію роботи із залучення учнів, схильних до девіантної поведінки до участі в загальношкільних заходах.

З учнями проводиться профілактична робота згідно з розробленими планами психолого-педагогічного супроводу. Двічі на рік проводиться обстеження кризових сімей та сімей дітей, схильних до правопорушень спеціально створеними комісіями у складі вчителів та членів батьківської ради. В разі потреби кризові сім’ї отримують матеріальну допомогу з фонду всеобучу. Рада профілактики правопорушень контролює залучення дітей «групи ризику» до роботи в гуртках та спортивних секціях. Розроблено систему заходів, спрямованих на подолання агресії та насильства.

Висновок

Отже, пріоритетними напрямками правовиховної роботи у Школі є: реалізація особистісно-зорієнтованого підходу в начальному-виховному процесі; виховання патріотизму, громадянських якостей особистості; виявлення обдарованих дітей та створення умов для реалізації творчого потенціалу особистості; досягнення ефективності роботи школи щодо координації діагностико-профілактичної просвітницької роботи школи, сім’ї, громадськості, правоохоронних органів щодо попередження правопорушень, бездоглядності та інших негативних проявів; організація виховного процесу через діяльність шкільних органів учнівського самоврядування.

Пріоритетну роль у громадянській освіті відіграють активні та інтерактивні методи, що стимулюють творчість, ініціативу, самостійне та критичне мислення. Використовуються також традиційні: лекції, диспути, бесіди, самостійна робота з періодикою, написання рефератів, учнівські доповіді, повідомлення.

Правоосвітні заходи мають на меті: сприяти формуванню в учнях особистості, зорієнтованої на конструктивну поведінку; охорона і захист прав дітей; формування правової культури учнів та батьків; підвищення ролі сімї у формуванні культури поведінки дітей; створення у школі умов виховання, які б сприяли формуванню позитивних якостей дітей.

Правова освіта є невід’ємною частиною системи освіти, компонентом гуманістичного виховання молоді. Знання законів України є головною умовою запобігання правопорушень серед учнівської молоді.

Підсумовуючи, слід зазначити, що підвищення рівня правових знань кожної людини, її свідомості та культури можливе лише за умови системного та повсякденного, професійно організованого правового виховання та навчання.

Наведені в узагальненні додатки з досвіду роботи Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26 сприятимуть найрезультативнішому впровадженню позитивного досвіду правоосвітньої та правовиховної роботи у навчальний процес та при здійсненні позаурочної та позакласної роботи.

Вважаємо, що дане узагальнення позитивного досвіду стане у нагоді педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів області, тим самим роблячи свій вагомий внесок у формування правосвідомості молоді.
Додаток 1
Положення

про діяльність молодіжного євроклубу ЗОШ № 26
Вступ
Молодіжний євроклуб – це молодіжна організація, що створена та діє у рамках діяльності ЗОШ № 26.

Молодіжний євроклуб не є окремою юридичною особою. У своїй діяльності він керується Конституцією України, Законами України та цим Положенням.


1. Загальні положення

1.1. Молодіжний євроклуб (далі – євроклуб) є добровільною неполітичною молодіжною організацією, що створена з метою спілкування, обміну інформацією, розширення знань про Європу та Європейський Союз, виховання молоді у дусі спільних європейських цінностей, встановлення партнерських стосунків із європейськими молодіжними неурядовими організаціями, сприяння курсу України на інтеграцію у європейські структури.

1.2. Діяльність євроклубу ґрунтується на принципах демократії, законності, гласності, гуманізму, рівноправності всіх його членів, персональної відповідальності членів клубу за доручену справу.

2. Мета, завдання, форми та методи діяльності

2.1. Мета діяльності євроклубу, окрім означеної в п. 1.1, полягає також в активізації ор¬ганізаційних здібностей та творчого потенціалу молоді, у створенні сприятливих умов для самореалізації та гармонійного розвитку особистості, у формуванні в молоді організаторських навичок, у забезпеченні захисту їхніх прав і свобод, розробці і практичній реалізації програм із питань європейської освіти та інтеграції, у проведенні засідань, спрямованих на гуманізацію та демократизацію молодіжної спільноти.
2.2. Основні завдання:

2.2.1. Активізація навчального, наукового, творчого потенціалу учнів, формування національної самосвідомості, активної громадської позиції.

2.2.2. Створення необхідних умов для творчої діяльності членів євроклубу через активну участь у різноманітних соціальних чи інтелектуальних заходах.

2.2.3. Сприяння об'єднанню сил молоді навколо ідеї «самовдосконалення» (духовне і фізичне вдосконалення людини) і «самореалізація» (виживання в нових економічних, екологічних і соціальних умовах).

2.2.4. Налагодження співпраці з молодіжними громадськими організаціями, лідерами інших закладів освіти та зацікавленими юридичними (фізичними) особами як в Україні, так і за її межами.

2.2.5. Забезпечення захисту прав і свобод молоді, їхньої гідності й честі.

2.3. Для досягнення поставленої мети і виконання завдань члени євроклубу користуються всебічною підтримкою та допомогою з боку керівництва школи у вирішенні питань організації та проведення організаційних, наукових, культурно-освітніх, спортивно-оздоровчих заходів.

2.4. Євроклуб вирішує такі завдання:

2.4.1. Зміцнення зв'язків між некомерційними дитячими та молодіжними організаціями: інформаційна, матеріальна, методична.

2.4.2. Підтримка контактів, обміну ідеями та досвідом роботи як з українськими, так і з за¬кордонними молодіжними об'єднаннями.

2.4.3. Формування громадянської позиції та активізація участі дітей та молоді в процесах державного життя України.

2.4.4. Вироблення та реалізація програм роботи з дітьми, апробація інноваційних методів роботи.

2.4.5. Сприяння розвиткові суспільно-корисної діяльності, спрямованої на соціальний, правовий захист дітей та молоді, вирішення їхніх виховних та освітніх проблем.

2.4.6. Члени євроклубу беруть участь у тематичних семінарах, тренінгах, конференціях, круглих столах, іграх, фестивалях. До форм роботи євроклубу також належать молодіжні обміни, конкурси, презентації, публікація та поширення літератури на тематику ЄС.

2.4.7. Євроклуб має сформовану тренерську команду, яка проводить тренінги та семінари для школи; здійснює спільні заходи разом із державними, комерційними та громадськими установами.

2.4.8. Євроклуб поширює інформацію про свою діяльність і пропагує свої ідеї та цілі.

2.4.9. Здійснює іншу діяльність, що не суперечить основним завданням.
3. Членство, права та обов'язки

3.1. Членом євроклубу може бути кожен учень, який виявив своє бажання до активної творчої праці і готовий виконувати покладені на нього обов'язки, передбачені цим Положенням.

3.2. Прийняття у члени євроклубу проводиться на підставі заяви загальними зборами членів євроклубу.

3.3. Член євроклубу має право:

3.3.1. Брати участь у формуванні керівних органів, обирати і бути обраним до складу виборчих органів євроклубу (вільний вступ і вихід).

3.3.2. Ініціювати (брати участь) заходи, проекти із залученням євроклубу в цілому або його окремих членів.

3.3.3. Користуватися інформаційними можливостями, які надає євроклуб та Центр соціальних досліджень.

3.3.4. Представляти євроклуб на конкурсах, олімпіадах, змаганнях та інших заходах.

3.4. Член євроклубу зобов'язаний:

3.4.1. Брати активну участь у громадській роботі.

3.4.2. Дотримуватися і виконувати вимоги, викладені у положенні про діяльність євроклубу, розпорядження керівництва тощо.

3.4.3. Звітувати перед членами євроклубу про заходи, проекти, до яких вони залучали інших членів (протягом місяця після завершення заходу чи проекту), а також під час робочих зустрічей звітувати перед членами євроклубу за свою діяльність.

3.4.4. Сприяти досягненню мети та завдань молодіжного євроклубу.

3.4.5. Дотримуватися високої культури у спілкуванні з колегами, керівниками, викладачами.

3.4.6. Дорожити честю євроклубу як своєю особистою, примножувати його традиції, оволодівати знаннями.

3.5. Членство може бути припинене:

3.5.1. Добровільно за поданою заявою.

3.5.2. Шляхом виключення за рішенням загальних зборів євроклубу:

• за порушення (не виконання) умов положення про діяльність молодіжного євро¬клубу, рішень керівництва;

• за дії чи поведінку, яка дискредитує євроклуб та ідеї громадського руху.

Повторний прийом можливий не раніше, ніж за 2 місяці після затвердження рішення про виключення з органів євроклубу.

3.7. Членство у євроклубі не виключає членства в інших громадських організаціях та об'єднаннях.


4. Організаційна структура євроклубу

4.1. Молодіжний євроклуб має свій регламент діяльності (засідання євроклубу проводяться раз на тиждень).

4.2. Євроклуб складається з учнівської молоді.

4.3. Засідання євроклубу проводяться під керівництвом сформованої тренерської команди чи самими членами євроклубу.

4.4. Найвищим керівним органом євроклубу є загальні збори (зустріч активу євроклубу і тренерської команди для обговорення реалізації певних програм чи вирішення організаційних питань), яківідбуваються не рідше одного разу на місяць. Ініціювати позачергові збори можуть 2/3 загального числа членів євроклубу.

4.5. Повноваження загальних зборів:

4.5.1. Визначають основні напрями діяльності: розглядають усі питання, пов'язані із вдо¬сконаленням життєдіяльності євроклубу.

4.5.2. Укомплектовують склад євроклубу.

4.5.3. Приймають нових членів до євроклубу чи виключають існуючих зі свого складу.

4.5.4. Контролюють та оцінюють діяльність молодіжного євроклубу в цілому.

4.5.5. Затверджують положення євроклубу, вносять до нього зміни та доповнення. Рішення зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше половини членів євроклубу, присутніх на зборах.

4.5.6. Вирішують інші питання діяльності.

4.5.7. Рішення, прийняті загальними зборами, є обов'язковими для виконання членами євроклубу.

4.6. У період між зустрічами діяльність євроклубу координує тренерська команда євроклубу, склад якої може поновлюватися раз на півроку.

4.7. До складу євроклубу входять: директор школи; тренерська команда – вчителі школи, учнівська молодь.

4.8. Повноваження членів євроклубу:

4.8.1. Забезпечувати виконання рішень загальних зборів, засідань євроклубу, контролювати виконання положення про діяльність євроклубу, планів роботи.

4.8.2. Розробляти пропозиції за головними напрямами діяльності: планувати і організовувати роботу, захищати права та свободи членів євроклубу.

4.8.3. Брати участь у поточній діяльності Центру соціальних досліджень.

4.8.4. Приймати рішення щодо членства в органах євроклубу чи виключення з нього.

4.9. Актив євроклубу – найменша і головна структурна ланка євроклубу.

4.9.1. Обирається актив на зборах євроклубу шляхом висування, обговорення кандидатур і проведення відкритого альтернативного голосування.

4.9.2. У разі невиконання активом покладених на них функцій призначають повторні вибори.
5. Порядок внесення змін і доповнень до Положення

5.1. Зміни і доповнення до Положення можуть бути запропоновані членами євроклубу і подані для обговорення на засіданні євроклубу у зручній формі, після розгляду поданих пропозицій приймається відповідне рішення.

5.2. Після затвердження запропонованих змін і доповнень вони вносяться до положення про діяльність.

Додаток 2
ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ З ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ

ПО ЗОШ № 26
Профілактична Рада покликана об'єднати зусилля педагогічного, учнівського колективів, батьківської громадськості, соціально-психологічної служби комплексу в створенні єдиної системи роботи з профілактики правопорушень у школі, координувати дії педагогічного колективу з роботою міських структур і громадських організацій, працює з дітьми, підлітками та їх батьками.
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.Рада профілактики створена в комплексі для роботи з попередження правопорушень, злочинів, зміцненню дисципліни серед учнів.

1.2. Склад ради профілактики затверджується педагогічною радою школи і складається з голови, його заступника і членів ради. Членами ради є найбільш досвідчені працівники школи, представники громадських організацій, співробітники правоохоронних органів. Керує радою профілактики заступник директора з виховної роботи.

1.3 Рада профілактики здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства, Конвенції ООН "Про права дитини"; статуту школи, нормативним документам та наказам директора школи.
ІІ. ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ З ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ
2.1. Проводить моніторинг стану роботи в закладі щодо профілактики злочинності, правопорушень та інших девіантних проявів серед учнівської молоді, узагальнює і аналізує його результати.

2.2. Розглядає персональні справи учнів-порушників порядку.

2.3. Здійснює контроль за поведінкою підлітків, які перебувають на обліку в школі, КССН, ЦСССМ.

2.4. Виявляє важковиховуваних учнів та батьків, які не виконують своїх обов'язків по вихованню дітей, повідомляє про них до комісії у справах неповнолітніх.

2.5. Залучає підлітків схильних до правопорушень в гурткову роботу.

2.6. Проводить індивідуально-виховну роботу з підлітками девіантної поведінки.

2.7. Корегують педагогічні позиції батьків або осіб які їх замінюють, ухиляються від виховання дітей або негативно впливають на них. У необхідних випадках ставить питання про притягнення таких батьків до встановленої Законом відповідальності перед відповідними державними організаціями.

2.8. Виносить проблемні питання на обговорення педради і для прийняття рішення керівництвом школи.

2.9. Заслуховує класних керівників про стан роботи щодо зміцнення дисципліни та профілактики правопорушень.

2.10. Організовує індивідуальне шефство над важкими підлітками.

2.11. Розглядає питання про стан роботи з профілактики правопорушень у класах школи.
ІІІ. ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ З ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ
3.1. Чисельний і поіменний склад Ради з профілактики затверджується на педагогічній раді і оформляється наказом директора школи на кожен рік.

3.2. Засідання ради проходять щомісяця, крім екстрених випадків.

3.3. Хід засідання Ради з профілактики і прийняті рішення протоколюються одним із членів ради.

3.4. Рішення Ради приймається шляхом голосування (більшістю голосів).

3.5. Робота ради з профілактики планується на навчальний рік. План роботи обговорюється на засіданні ради і затверджується директором школи.

3.6. Свою роботу рада профілактики проводить у тісному контакті з правоохоронними органами, громадськими організаціями, які проводять виховну роботу з дітьми.

3.7. При розборі персональних справ разом з учнями запрошуються закріплений викладач, класний керівник та батьки учня.

3.8. Розглядає подання класних керівників, соціального педагога про постановку та зняття з внутрішкільного обліку.

3.9. Надає консультативну, методичну допомогу батькам у вихованні дітей.

3.10. Розглядає конфліктні ситуації, пов'язані з проблемами міжособистісного спілкування учасників освітнього процесу в межах своєї компетенції.

3.11. Залучає фахівців-лікарів, працівників правоохоронних органів та інших спеціалістів - до спільного вирішення питань, що відносяться до компетенції Ради.

3.12. Обговорює питання перебування дітей у неблагополучних сім'ях, готує відповідні клопотання до органів опіки та піклування.


IV. ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ З ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ
4.1.Педагогічна профілактика:

· Діагностика інтересів.

· Діагностика нахилів, здібностей.

· Діагностика та корекція особистісного самовизначення учнів.

· Розробка і проведення заходів щодо створення сприятливих умов для саморозвитку особистості в колективі.

4.2. Консультаційна діяльність:

· Практичні поради щодо виходу з проблемної ситуації.

· Допомога у встановленні причин, які призводять до виникнення проблем та вирішення їх.

4.3. Просвітницька діяльність:

· Поширення знань з права, психології, соціології, медицини, які сприяють ефективному вирішенню завдань профілактики правопорушень.

· Ознайомлення вчителів, батьків з основами вікової психології.

· Практичне використання набутих знань у вирішенні конкретних питань навчання й виховання.


V. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ РАДИ З ПРОФІЛАКТИКИ
5.1. Рада профілактики зобов'язана:

· розробляти і впроваджувати систему взаємодії адміністрації та вчителів школи з громадськістю, покликаної здійснювати профілактику правопорушень неповнолітніх;

· сприяти підвищенню ефективності роботи школи з профілактики правопорушень учнів;

· вивчати стан профілактичної роботи в школі по класах, особливості розвитку особистості учнів, які відносяться до "групи ризику" та їх позаурочну зайнятість;

· запрошувати на засідання Ради профілактики з розгляду персональних справ учнів батьків цих учнів або осіб які їх замінюють;

· здійснювати консультаційно-інформаційну діяльність для колективу вчителів і батьків;

· контролювати виконання прийнятих рішень;

· аналізувати свою діяльність, виступати зі звітом про її результати на нарадах не рідше 2-х разів на рік.


5. 2. Рада профілактики має право:

· давати індивідуальні та колективні рекомендації вчителям,батькам з питань корекції поведінки підлітків та проведення профілактичної роботи з ними;

· виносити на обговорення на батьківські збори і збори класів інформацію про стан проблеми правопорушень неповнолітніх;

· клопотати перед ССН, КСН щодо вжиття заходів громадського впливу в установленому законом порядку щодо учнів та їх батьків або осіб які їх замінюють.


VІ.ДОКУМЕНТАЦІЯ РАДИ З ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ
6.1. Наказ про створення ради з профілактики правопорушень .

6.2. План роботи ради з профілактики правопорушень .

6.3. Журнал засідань.

6.4. Карти учнів, які перебувають на внутрішкільному обліку.

6.5. Списки дітей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях.

6.6. Списки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.Додаток 3
П л а н

заходів з щодо розвитку психологічної служби

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26

на період до 2017 року


Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальні

Ознайомлення з літературою з питання «Роль, місце та основні функції практичного психолога, соціального педагога в організації навчально-виховного процесу»

постійно

Психологічна служба

Участь у щорічних нарадах спеціалістів психологічної служби

постійно

Психологічна служба

Розроблення та впровадження у практику діяльності алгоритму взаємодії працівників психологічної служби системи освіти та працівників інших органів і служб у справах дітей (кримінальна міліція у справах дітей, центри соціально-психологічних служб для сім’ї, дітей та молоді тощо)

2014

Психологічна служба

Ознайомлення з циклограми діяльності практичних психологів і соціальних педагогів різних типів навчальних закладів

2015

Психологічна служба

Розробка та впровадження у практику діяльності алгоритмів взаємодії працівників психологічної служби ЗНЗ з метою здійснення ефективного ступеневого психологічного супроводу та соціально-педагогічного патронажу

Протягом періоду

Психологічна служба

Впровадження інформаційно-освітньої протиалкогольної програми для підлітків та їх батьків «Сімейна розмова».

Протягом періоду

Психологічна служба

Участь у проведення щорічних всеукраїнських моніторингів серед учасників навчально-виховного процесу з наступних тем:

 • Ефективність функціонування психологічної служби та ставлення учасників НВП до результатів діяльності працівників психологічної служби

 • Молодь і протиправна поведінка

 • Здоровий спосіб життя

 • Духовні цінності, ідеали, переконання та вплив ЗМІ на формування особистості дитини

Протягом періоду

Психологічна службаПоділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка