Галузеві зв’язки із громадскістюДата конвертації26.10.2017
Розмір298 Kb.
ТипПротокол

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ЖУРНАЛІСТИКИ
Кафедра реклами та зв’язків з громадськістю

Укладач: кандидат філософських наук,

доц. Ротовський А. А.

Галузеві зв’язки з громадськістю
Робоча навчальна програма дисципліни
для студентів спеціальності 6.030302 реклама і зв’язки з громадськістю

Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол № …….

від …………………………. р.

Зав. кафедри

_________ проф. Іванов В. Ф.


Директор Інституту

___________ проф. Різун В. В.Київ – 2009
Робоча навчальна програма з дисципліни «Галузеві звязки з громадсь­кістю»

Укладач: кандидат філософських наук, доцент Ротовський Андрій Андрійович
Викладач: доц. Ротовський А. А.

Погоджено

з науково-методичною комісією« »__________________ 20 р.

Вступ
Дисципліна «Галузеві зв’язки з громадськістю» викладається на 3 курсі у VІ семестрі та складається з двох модулів. Розрахована на 144 години, з них –72 години розраховані на практичні заняття, а 72 години відведено на самостійну роботу. Закінчується іспитом в VI семестрі.
Мета та завдання навчальної дисципліни «Галузеві зв’язки з громадсь­кістю»:


 • ознайомити студентів із базовими принципами та засадами термінології й основними поняттями «галузеві зв’язки»;

 • ознайомити студентів із принципами та технологіями галузевих зв’язків у сфері реклами та PR;

 • ознайомитись із налагодженням галузевих зв’язків у друкованій рекламі, телерекламі, радіорекламі та Інтернеті;

 • ознайомитись на практиці із розробкою PR-події;

 • сформувати вміння та навички просування конкретного продукту (особи, підприємства, організації тощо);

 • навчитись застосувати технології зв’язків із громадськістю при налагодженням галузевих зв’язків та вирішенні конкретних комунікаційних завдань;

 • виробити практичні професійні навички у сфері галузевих зв’язків.


Предмет навчальної дисципліни «Галузеві зв’язки з громадсь­кістю» включає вивчення теоретико-комунікативних та практичних основ сутності, типів, видів і форм налагодження галузевих зв’язків у сфері реклами та PR.
Вимоги до знань та вмінь
Студент повинен знати:

 • базові принципи та технології галузевих зв’язків у сфері реклами та PR;

 • методологічні засади (основні поняття, тлумачення термінів тощо) сфери галузевих зв’язків;

 • моделі творчого вирішення типових PR-завдань;

 • специфіку підготовки створення та розробки телереклами для ефективного налагодження галузевих зв’язків;

 • специфіку підготовки створення та розробки Інтернет-реклами для ефективного налагодження галузевих зв’язків;

 • специфіку підготовки створення та розробки візуальної реклами для ефективного налагодження галузевих зв’язків;

 • специфіку підготовки PR-програми просування конкретного продукту для ефективного налагодження галузевих зв’язків;

 • особливості розробки програми пабліситі;

 • формувати та створювати ідею РR-події;

 • особливості розробки іміджу персони;

 • особливості розробки програми та інших дієвих РR-проектів;

 • особливості та методики створення креативних рішень у конкретних напрямах та специфічних видах реклами й зв’язків із громадськістю;

 • історію та досвід майстрів у сфері налагодження та розвитку галузевих зв’язків.


Студент повинен уміти:

 • визначати мету та прийоми розробки РR-ідеї;

 • користуватися технологічними прийомами комунікаційного креативу для реалізації конкретних завдань у галузі реклами та зв’язків із громадськістю;

 • створювати та використовувати власні РR-ідеї в розробці телереклами для налагодження галузевих зв’язків;

 • створювати та використовувати РR-ідеї в розробці Інтернет-реклами для налагодження галузевих зв’язків;

 • створювати та використовувати РR-ідеї в розробці візуальної реклами для налагодження галузевих зв’язків;

 • оцінювати якість рекламного тексту в контексті налагодження галузевих зв’язків;

 • розробляти салогани, девізи, програми та проекти;

 • створювати креативні та дієві оголошення в ЗМІ;

 • аналізувати інші втілення налагодження комунікації та зв’язків у галузевій сфері;

 • створювати та розробляти власні проекти для підтримки та налагодження галузевих зв’язків.


Місце в структурно-логічній схемі спеціальності

Уперше розроблена в Інституті журналісти КНУ імені Т. Г. Шевченка як вияв актуальності для фахового становлення студентів у сфері реклами та зв’язків із громадськістю знань та навичок у галузі комунікаційного креативу.

Нормативна навчальна дисципліна «Галузеві зв’язки з громадсь­кістю» є складовою частиною циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», є певною базою для вивчення таких спеціальних дисциплін як «Організація PR та рекламної діяльності», «Медіапланування», «Планування і організація рекламного видання», «Мас-медійна реклама» та інші.
Система контролю знань та умови складання іспиту

Навчальна дисципліна «Галузеві зв’язки з громадсь­кістю» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 2-х модулів.

Результати навчальної діяльності студентів протягом семестру оціню­ють­ся за 100-бальною шкалою, в яку входять 60 балів за ЗМ 1, 2 та 40 балів за іспит.
Форми поточного контролю:


 • тематичні доповіді з питань практикуму;

 • участь у дискусії;

 • самостійні роботи;

 • модульні контрольні роботи.


Модульний контроль: модульна контрольна робота за 1 та 2 модуль. Підсумковий контроль – екзамен у VІ семестрі.

У сумі – 60 балів.


Контроль знань студента за модульно-рейтинговою системою

Оцінювання за формами поточного контролю
Змістовий модуль 1

Види робіт

Максимальна оцінка

Мінімальна оцінка

усна відповідь та рецензування

18 х 1 бал = 18 балів

18 х 0,75бали = 13,5бали


виконання самостійної роботи

9 х 1 бал = 9 балів

9 х 0,5 бали = 4,5 бали

Модульна контрольна робота

1 х 3 бали = 3 бали

1 х 2 бали = 2 бали

Всього

30 балів

20 балів


Змістовий модуль 2

Види робіт

Максимальна оцінка

Мінімальна оцінка

усна відповідь та рецензування

18 х 1 бал = 18 балів

18 х 0,75бали = 13,5бали


виконання самостійної роботи

9 х 1 бал = 9 балів

9 х 0,5 бали = 4,5 бали

Модульна контрольна робота

1 х 3 бали = 3 бали

1 х 2 бали = 2 бали

Всього

30 балів

20 балів

Всього за 2 ЗМ

60 балів

40 балів

За результатами семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як середньозважене оцінок за кожен з двох модулів та оцінки за іспит за наступною формулою.Змістовий

модуль 1 (ЗМ 1)Змістовий

модуль 2 (ЗМ 2)Іспит

Разом

(підсумкова оцінка)Вагові коефіцієнти

(%)


30 %

k 1=0,3


30 %

k 2=0,3


40 %

k ісп=0,4100 %

Максимальна оцінка в балах

100

100

100

100

Оцінка (бали)

30

30

40

100

Розрахунок підсумкової оцінки за рік (зваженої):

ПО = ЗМ 1 х k 1 + ЗМ 2 х k 2 + КПМ х k ісп

При простому розрахунку отримаємо:Змістовий

модуль 1 (ЗМ 1)Змістовий

модуль 2 (ЗМ 2)Іспит

Разом

(підсумкова оцінка)Оцінка (бали)

30

30

40

100


При цьому кількість балів відповідає оцінці:

1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання;

60-64 – «задовільно» («достатньо»);

65-74 – «задовільно»;

75-89 – «добре»;

90-100 – «відмінно».

Мінімальна кількість балів – 60. Максимальна кількість балів – 100.


Шкала відповідності


За 100- бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90-100

5

відмінно

85-89

4

добре

75-84

65-74

3

задовільно

60-64

35-59

2

незадовільно

1-34

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав за 2 ЗМ менше, ніж 40 балів, то він не допускається до екзамену та вважається таким, що не виконав головні види робіт, які передбачаються навчальним планом на VI семестр з курсу «Галузеві зв’язки з громадсь­кістю».
Навчально-тематичний план практичних занять


практ.


зан.

Назва практичного заняттяКількість годин

Практ.

заняття


Самостійні

роботи


Інші форми контролю

Змістовий модуль 1. Технологічні засади галузевих зв’язків із громадськістю

1.

Внутрішній PR

2

4
2.

Визначення та структура внутрішнього PR

23.

Інвестиційний PR. Основні терміни та визначення.

2

4
4.

Роль інвестиційного PR в галузевих зв’язках

25.

Ядерна енергетика як нова сфера для розвитку міжгалузевих зв’язків

2

4
6.

Значення та функції PR у сфері ядерної енергетики

27.

PR у страхових організаціях

2

4
8.

Особливості та специфіка PR у кризових умовах страхових організацій

29.

PR у банках та інших кредитних організаціях

2

4
10.

Ефективні рішення налагодження міжгалузевих зв’язків між банками та іншими організаціями в кризових умовах за допомогою PR

211.

PR у промислових організаціях

2

4
12.

Значення, функції та специфіка PR у промислових організаціях

213.

PR будівельних організацій

2

4
14.

Специфіка створення та відновлення іміджу будівельних організацій у період кризи за допомогою PR -технологій

215.

PR у холдингах

2

8
16.

Особливості проведення PR-кампаній та реалізації PR-проектів у холдингах

217.

Модульна контрольна робота

218.

Обговорення та аналіз модульної контрольної роботи

2Змістовий модуль 2. Методичні засади галузевих зв’язків із громадськістю

19.

PR-СПІН

2

4
20.

Використання технологій PR-СПІН на практиці

221.

PR у шоу-бізнесі

2

4
22.

Основні моделі застосування та використання PR у шоу-бізнесі в кризових ситуаціях

223.

PR у ньюз-медіа

2

4
24.

Використання технологій ньюз-медіа на практиці

225.

Брендинг міста та території

2

4
26.

Застосування інструментів та моделей для створення брендингу конкретного міста

227.

Брендинг країни

2

4
28.

Практикум-дискурс

229.

PR у кризових ситуаціях

2

4
30.

Ефективні рішення та методи захисту репутації компанії та окремої особи в кризових ситуаціях

231.

Проектний PR

2

4
32.

Розробка та реалізація конкретного PR-проекту

233.

Лобіювання

2

8
34.

PR в різних сферах діяльності (громадських організаціях, юридичних і торгівельних компаніях, у малому бізнесі тощо)

235.

Модульна контрольна робота

236.

Обговорення та аналіз модульної контрольної роботи

2
ВСЬОГО


72


72

МОДУЛЬ 1.

Технологічні засади галузевих зв’язків із громадськістю
Практичне заняття 1.

Внутрішній PR (2 год.)
План

 1. Завдання та інструменти внутрішнього PR.

 2. Внутрішній маркетинг.

 3. Внутрішньокорпоративні комунікації.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)

Скачати з Інтернету 3 статті, проаналізувати та підготувати міні-доповідь з теми практикуму.

Література [5]
Практичне заняття 2.

Визначення та структура внутрішнього PR (2 год.)
План


 1. Студенти виступають з доповідями на самостійно обрану тему.

 2. Дискусія та обговорення обраних статей і матеріалів з Інтернету.

Література [5]
Практичне заняття 3.

Інвестиційний PR. Основні терміни та визначення (2 год.)
План

 1. Завдання та інструменти інвестиційного PR.

 2. PR при виході компанії на зовнішні ринки запозичень.

 3. PR при стратегії нарощуванні вартості бізнесу під час продажу.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)

Скачати з Інтернету 3 статті, проаналізувати та підготувати міні-доповідь з теми практикуму.

Література [4]
Практичне заняття 4.

Роль інвестиційного PR в галузевих зв’язках (2 год.)

План


 1. Студенти виступають з доповідями на самостійно обрану тему.

 2. Дискусія та аналіз обраних статей.

Література [4]
Практичне заняття 5.

Ядерна енергетика як нова сфера

для розвитку міжгалузевих зв’язків (2 год.)
План

 1. Специфіка ризиків у ядерній енергетиці.

 2. Превентивні кризові заходи.

 3. Фобії та робота з ними.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)

Скачати з Інтернету 3 статті, проаналізувати та підготувати міні-доповідь з теми практикуму.

Література [1]
Практичне заняття 6.

Значення та функції PR у сфері ядерної енергетики (2 год.)
План


 1. Студенти виступають з доповідями на самостійно обрану тему.

 2. Дискусія та обговорення обраних статей.

Література [1]
Практичне заняття 7.

PR у страхових організаціях (2 год.)
План

 1. Завдання та особливості PR на міжнародному страховому ринку.

 2. Особливості PR на страховому ринку України.

 3. Продуктивні моделі просування страхових компаній та страхових продуктів в умовах України.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)

Скачати з Інтернету 3 статті, проаналізувати та підготувати міні-доповідь з теми практикуму.

Література [4]
Практичне заняття 8.

Особливості та специфіка PR страхових організацій (2 год.)
План


 1. Студенти виступають з доповідями на самостійно обрану тему.

 2. Дискусія.

Література [4]

Практичне заняття 9.

PR у банках та інших кредитних організаціях (2 год.)
План

 1. Особливості банківського PR.

 2. Специфіка PR банків на вітчизняних ринках послуг.

 3. Приклади продуктивного банківського PR в Україні.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)

Скачати з Інтернету 3 статті, проаналізувати та підготувати міні-доповідь з теми практикуму.

Література [4, 3]
Практичне заняття 10.

Банківський PR (2 год.)
План


 1. Студенти виступають з доповідями на самостійно обрану тему.

 2. Дискусія.

Література [3]
Практичне заняття 11.

PR у промислових організаціях (2 год.)
План

 1. Завдання та особливості PR у промисловому бізнесі.

 2. Просування промислових продуктів.

 3. PR на промислових виставках та форумах.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)

Скачати з Інтернету 3 статті, проаналізувати та підготувати міні-доповідь з теми практикуму.

Література [2, 10]
Практичне заняття 12.

Значення, функції та специфіка PR

у промислових організаціях (2 год.)
План


 1. Студенти виступають з доповідями на самостійно обрану тему.

 2. Дискусія.

Література [2, 10]

Практичне заняття 13.

PR будівельних організацій (2 год.)
План

 1. Особливості PR будівельних організацій.

 2. Типові моделі продуктивного PR у будівельній індустрії.

 3. Специфіка завдань PR у будівельній індустрії України.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)

Скачати з Інтернету 3 статті, проаналізувати та підготувати міні-доповідь з теми практикуму.

Література [2]
Практичне заняття 14.

Зв’язки з громадсьістю у будівельній галузі (2 год.)
План


 1. Студенти виступають з доповідями на самостійно обрану тему.

 2. Дискусія.

Література [2]

Практичне завдання 15.

PR у холдингах (2 год.)

План


 1. Специфіка завдань PR у керівних компаніях.

 2. Оргструктура та планування.

 3. Брендинг груп компаній.


Завдання для самостійної роботи (8 год.)

Скачати з Інтернету 3 статті, проаналізувати та підготувати міні-доповідь з теми практикуму.

Література [2, 13]
Практичне заняття 16.

Особливості проведення PR-кампаній та

реалізації PR-проектів у холдингах (2 год.)

План


 1. Студенти виступають з доповідями на самостійно обрану тему.

 2. Дискусія.

Література [13]
Практичне заняття 17.

Модульна контрольна робота (2 год.)
Тема модульної контрольної роботи: «Концепція комунікаційної превентивної роботи щодо запобігання фобій та чуток у момент відкриття нових ядерних блоків Хмельницької АЕС»
Типове завдання модульної контрольної роботи


 1. Аналіз типових фобій у подібних випадках.

 2. Моделі продуктивної комунікативної поведінки (із зарубіжного досвіду).

 3. Концепція комунікативної роботи з населенням.

 4. Плани роботи по кожному сегменту цільової аудиторії.

 5. План запобігання пліткам-«пугалам».

 6. План спеціальних подій.


Практичне заняття 18.

Обговорення та аналіз модульної контрольної роботи (2 год.)
План

 1. Аналіз контрольних робіт вцілому; приклади вирішення основних завдань у контрольній роботі.

 2. Обговорення та аналіз конкретних помилок.


Модуль 2.

Методичні засади галузевих зв’язків із громадськістю
Практичне заняття 19.

PR-СПІН (2 год.)

План


 1. Що таке «СПІН».

 2. Технологія спін.

 3. Приклади застосування спін.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)

Скачати з Інтернету 3 статті, проаналізувати та підготувати міні-доповідь з теми практикуму.

Література [2]
Практичне заняття 20.

Використання технологій PR-СПІН на практиці (2 год.)
План


 1. Студенти виступають з доповідями на самостійно обрану тему.

 2. Дискусія.

Література [5]
Практичне заняття 21.

PR у шоу-бізнесі (2 год.)
План

 1. Особливості PR у шоу-індустрії.

 2. Продуктивні моделі.

 3. PR лідерів шоу як приклад та кейс.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)

Скачати з Інтернету 3 статті, проаналізувати та підготувати міні-доповідь з теми практикуму.

Література [2, 7]
Практичне заняття 22.

Основні моделі застосування та використання PR

у шоу-бізнесі в кризових ситуаціях (2 год.)
План


 1. Студенти виступають з доповідями на самостійно обрану тему.

 2. Дискусія.

Література [2, 7]

Практичне заняття 23.

PR у ньюз-медіа (2 год.)
План

 1. Маркетинг у соціальних мережах.

 2. Можливості різних соціальних мереж для маркетингу.

 3. Блогосфера як ньюз-медіа.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)

Скачати з Інтернету 3 статті, проаналізувати та підготувати міні-доповідь з теми практикуму.

Література [11]
Практичне заняття 24.

Використання технологій ньюз-медіа на практиці (2 год.)
План


 1. Студенти виступають з доповідями на самостійно обрану тему.

 2. Дискусія.

Література [11]
Практичне заняття 25.

Брендинг міста та території (2 год.)
План

 1. Мета брендингу міст.

 2. Інструменти та моделі брендингу міст.

 3. Приклади брендингу українських міст.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)

«Концепт брендингу міста». Студенти розробляють концепт брендингу конкретного міста (студенти самі обирають місто як предмет для розробки концепту бренду).


Приклад структури концепту

 1. Стратегічні цілі соціально-економічного розвитку міста.

 2. Ключові конкурентні активи міста.

 3. Позиціонування міста.

 4. Ключові аудиторії міста.

 5. Комунікаційна стратегія.

 6. Засоби комунікації.

Література [6]
Практичне заняття 26.

Застосування інструментів та моделей

для створення брендингу конкретного міста (2 год.)
План

 1. Студенти виступають з доповідями на самостійно обрану тему.

 2. Дискусія.

Література [6]
Практичне заняття 27.

Брендинг країни (2 год.)
План

 1. Мета брендигу країни.

 2. Критерії успіху брендингу країни.

 3. Моделі ефективного брендингу країни.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)

Скачати з Інтернету 3 статті, проаналізувати та підготувати міні-доповідь з теми практикуму.

Література [6]
Практичне заняття 28.

Практикум-дискурс (2 год.)
План


 1. Студенти виступають з доповідями на самостійно обрану тему.

 2. Дискусія.

Література [5, 6]
Практичне заняття 29.

PR у кризових ситуаціях (2 год.)
План

 1. Типологія кризових репутаційних ситуацій.

 2. Превентивні кризові комунікаційні заходи.

 3. Комунікація під час кризи.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)

Скачати з Інтернету 3 статті, проаналізувати та підготувати міні-доповідь з теми практикуму.

Література [9]
Практичне заняття 30.

Ефективні рішення та методи захисту репутації

компанії та окремої особи (2 год.)
План


 1. Студенти виступають з доповідями на самостійно обрану тему.

 2. Дискусія.

Література [9]
Практичне заняття 31.

Проектний PR (2 год.)
План

 1. Що таке «PR-проект».

 2. Логіка та структура проекту.

 3. Види PR-проектів.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)

Скачати з Інтернету 3 статті, проаналізувати та підготувати міні-доповідь з теми практикуму.

Література [4]
Практичне заняття 32.

Розробка та реалізація конкретного PR-проекту (2 год.)
План


 1. Студенти виступають з доповідями на самостійно обрану тему.

 2. PR – консалтинг. Види PR-консалтингу. Фул-сервіс.

 3. Іміджмейкінг. Види та особливості іміджмейкінгу.

Література [4]
Практичне заняття 33.

Лобіювання (2 год.)
План

1. Загальний огляд теми.

2. Особливості та специфіка лобіювання.
Завдання для самостійної роботи (8 год.)

Скачати з Інтернету 3 статті, проаналізувати та підготувати реферат з теми практикуму.

Література [12]
Практичне заняття 34.

PR в різних сферах діяльності (громадських організаціях,

юридичних і торгівельних компаніях, у малому бізнесі тощо) (2 год.)
План

1. PR в юридичних компаніях.

2. PR в мережевих торгівельних компаніях.

3. PR у торгівлі.

4. PR у малому бізнесі.

5. Екологічний PR.

6. Політичний PR.

7. Виборчий PR.Література [8, 13]
Практичне заняття 35.

Модульна контрольна робота (2 год.)
Тема модульної контрольної роботи: «Розробка концепції просування конкретного продукту (організації) у ньюз-медіа»
Типове завдання модульної контрольної роботи
Предмет просування обирається студентом самостійно.
Приклад структури розробки концепції

 1. Стратегічні цілі просування.

 2. Тактичні цілі просування.

 3. Критерії досягнення мети.

 4. Цільові аудиторії.

 5. Канали комунікації цільових аудиторій у ньюз-медіа.

 6. Особливості комунікативної поведінки цільових аудиторій у ньюз-медіа.

 7. Концепція просування.

 8. План заходів.

 9. Календарний графік.

10. Бюджет.

Практичне заняття 36.

Обговорення та аналіз контрольної роботи (2 год.)
План

 1. Аналіз контрольних робіт вцілому; приклади вирішення основних завдань у контрольній роботі.

 2. Обговорення та аналіз конкретних помилок.


Питання до іспиту:


 1. Завдання та інструменти внутрішнього PR.

 2. Внутрішній маркетинг.

 3. Внутрішньокорпоративні комунікації.

 4. Завдання та інструменти інвестиційного PR.

 5. PR при виході компанії на зовнішні ринки запозичень.

 6. PR при стратегії нарощуванні вартості бізнесу при продажу.

 7. Специфіка ризиків у ядерній енергетиці.

 8. Превентивні кризові заходи.

 9. Фобії та робота з ними.

 10. Завдання та особливості PR на страховому ринку.

 11. Особливості PR на страховому ринку України.

 12. Продуктивні моделі просування страхових компаній та страхових продуктів в умовах України.

 13. Особливості банківського PR.

 14. Специфіка PR банків на вітчизняних ринках послуг.

 15. Приклади продуктивного банківського PR в Україні.

 16. Завдання та особливості PR у промисловому бізнесі.

 17. Просування промислових продуктів.

 18. PR на промислових виставках та форумах.

 19. Особливості PR будівельних організацій.

 20. Типові моделі продуктивного PR у будівельній індустрії.

 21. Специфіка завдань PR у будівельній індустрії України.

 22. Специфіка завдань PR у керівних компаніях.

 23. Оргструктура та планування.

 24. Брендинг груп компаній.

 25. Що таке «СПІН».

 26. Технологія спін.

 27. Особливості PR у шоу-індустрії.

 28. Маркетинг у соціальних мережах.

 29. Можливості різних соціальних мереж для маркетингу.

 30. Блогосфера як ньюз-медіа.

 31. Мета брендингу міст.

 32. Інструменти та моделі брендингу міст.

 33. Брендинг країни.

 34. Моделі ефективного брендингу країни.

 35. Типологія кризових репутаційних ситуацій.

 36. Превентивні кризові комунікаційні заходи.

 37. Комунікація під час кризи.

 38. Що таке «PR-проект».

 39. Логіка та структура проекту.

 40. Види PR-проектів.

 41. Особливості та специфіка лобіювання.

 42. PR в мережевих торгівельних компаніях.

 43. PR у торгівлі.

 44. Екологічний PR.


Рекомендована література
Основна
1. TACIS. Руководство по организации общественных связей (формирование общественности в регионах, пострадавших от Чернобыльской аварии – 2 этап) / TACIS. – К., 1999.

2. Королько В. Основы паблик рилейшнз / В. Королько. – К. : Ваклер, 2000. – 528 с.

3. Куліш А. Соціальная відповідальність бізнесу в банківській сфері у запитаннях та відповідях / А. Куліш. – К. : Поліграфсервіс, 2007. – 80 с.

4. Кабреро Х. Д. Б. Связи с общественностью в мире финансов / Х. Д. Б. Кабреро // Дело. – М., 1997.

5. Ротовский А. Системный PR / А. Ротовский. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2006. – 256 с.
Додаткова
6. Котлер Ф., Асплунд К. и др. Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы / Ф. Котлер, К. Асплунд и др. – СПб. : Стокгольмская школа экономики, 2005. – 660 с.

7. Левинсон Дж. К. Партизанское паблисити(сотни беспроигрышных тактик) / Дж. К. Левинсон. – М. : Гранд,Фаир-Пресс, 2004. – 416 с.

8. Мамонтов А. Практический ПР . Как стать хорошим PR-менеджером / А. Мамонтов. – М. : Вершина, 2008. – 168 с.

9. Ольшевский А. Антикризисный PR и консалтинг / А. С. Ольшевский. – М.: Питер, 2003. – 432 с.

10. Уэбстер Ф. Основы промышленного маркетинга / Пер. с англ., Ф. Уэбстер. – М. : Дом Гребенникова, 2005. – 416 с.

11. Филлипс Д. PR в Интернете / Д. Филлипс. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2004. – 319 с.12. Честара Дж. Деловой этикет PUBLIC RELATIONS / Дж. Честара. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 1997. – 336 с.

13. Шепель В. Имиджелогия. Как нравиться людям / В. Шепель. – М.: Народное образование, 2002. – 576 с.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка